De zevende f,lenteloop werpt zijnschaduw vooruit HIPKE Vierde D.S.T. wandeltocht Dieren- bescherming afd. Schiedam bestaat 60 jaar Open Deurnieuws Gezin exposeert Jeugdland- Paasvakantie- aktiviteiten MoetHappy Generation" stoppen? 13e jaargang no. 333 15 april 1981 GEBOORTEKAARTJES \o©nlier Akkooirleu Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord Op 16 mei a.s. zal voor de 7e keer de al traditioneel geworden Lente- loop van de Woudhoekschool plaatsvinden. De mannen van het eerste uur daarbij waren de ex- voorzitter van de oudercommissie. Ton Groeneveld en een van de leer- krachten van de school, Fer Schroeders, het huidige school- hoofd. Met hen gingen wij enkele dagen geleden eens praten. Ton Groeneveld zegt enthousiast: "De allereerste Lenteloop groeide uit tot een schoolgebeuren met al 200 deelnemers. Door ook andere be- langstelling ging het aantal deel nemers met rasse schreden vooruit en is de Lenteloop tot een waar wijkgebeuren uitgegroeid met vorig jaar maar liefst 900 deelnemers". "Er moet ook heel wat besproken en georganiseerd worden alvorens de Lenteloop een feit is" aldus Fer Schroeders. "We hebben een draaiboek gemaakt, zodat ook nieuwelingen snel ingewerkt zijn. Een negental commissieleden vormt de ruggegraat van de loop. In allerlei functies zijn zij beslist onmisbaar. Zonder hun medewer- king zou het festijn geen doorgang kunnen vinden". De huidige commissieleden zijn: Ton Groeneveld, Fer Schroeders, Jan Grobben, Maija Veldhoven, Math van Putten, Guus van Mun- ster, Jan Hessel, Gerrit Onver- wacht en Piet van Leeuwen. Startschot Het lukte de commissie steeds om bekende persoonlijkheden te ver- krijgen om de startschoten te lossen prestatielopen deelnemen - de "Lenteloop" het gezelligste. "Waar krijgje tegenwoordig de mensen de huizen uit? Hier staat de hele buurt te kijken. Wij van Fortuna blijven meedoen". Midden-Delfland-Parcours. "Ook dit jaar hopen wij niet alleen op vele deelnemers - wij rekenen nu wel op 1000 - maar natuurlijk ook op vele toeschouwers" menen Ton en Fer, "want het plein gonst van bedrijvigheid, er is een bar en ook de Jeugd Rijnmondband zal weer acte de presence geven." Ton Groe neveld acht het wel belangrijk dat men behoorlijk voorbereid aan de start verschijnt. De geroutineerde lopers kennen hun eigen kracht wel. Er is steeds een groeiende animo een grote afstand te kiezen. Velen voelen de behoefte om de 10 km. via het schitterende Midden Delfland-parcours te lopen. Fer Schroeders haakt hierop in met de mededeling dat het toch vooral om het meedoen gaat. Tien km. voor atleten is aardig, maar een kleuter die aan de hand van de ouders een rondje om de singel draait en trots z'n herinneringste- gel ophaalt, geeft net zoveel voldoe- ning. Zeker ook voor de twee gehandicapten die de 1 km. vorig jaar in hun rolstoel aflegden. Ook zij zijn weer van harte welkom. Een lichte training nu beginnen en volhouden is het advies. Dat geldt voor jong en oud, want ongetraind kilometers "hollen is moeilijker dan men denkt. Alle deelnemers aan de 4 verschil- lende afstanden (hierover in onze volgende uitgave meer) ontvangen een fraaie herinneringstegel. Evenement Tenslotte spreken Fer Schroeders en Ton Groeneveld de hoop uit dat de Lenteloop nog vele jaren geor ganiseerd zal worden. Na zeven jaar blijkt dat er behoefte bestaat aan een dergelijk evenement waar toch duizenden ouderen en jon- geren bij betrokken zijn. Een eve nement dat de Woudhoek en omge- ving een fijn stuk "Sportief gebeu- ren" biedt. Ga op zaterdag 16 mei a.s. eens een kijkje nemen op het Faassenplein of nog beter...ga oefenen en loop mee! U zult het enthousiasme van de Lenteloopcommissie spoedig de- len. O.m. de wethouders Posthoorn en Zijdeveld deden dit en niet te vergeten in 1979 wijlen Dr. Anne Vondeling. Dit jaar is burgemees- ter Te Loo bereid het startpistool te hanteren. Fer Schroeders merkt op dat de opzet natuurlijk was - en ook blijft - dat vooral de honderden kinderen van de school een goed sportgebeu- ren wordt geboden. Nu echter al sinds enkele jaren de belangstelling steeds groter wordt, krijgt de Len teloop zelfs een regionaal tintje. Atletiekvereniging Fortuna uit Vlaardingen doet al enkele jaren mee met de 10 km-loop. De Fortu- na-atleten Huib Boeren en Bertus Stigter vinden - hoewel zij aan vele Op zaterdag 25 en zondag 26 april a.s. organiseert de wandelsport- vereniging "De Schiedamse Tippe- laars" haar 4e D.S.T.-wandeltocht Op beide dagen is de startplaats het gebouw "De Wilgenburg" naast de Singelkerk, het startbu- reau is tijdens de marsuren te bereiken via tel. 731979. De start- tijden zijn op zaterdag 25 april van 8.00 tot 14.00 uur voor individue- len en groepen op zondag 26 april van 8.00 tot 14.00 uur voor indivi- duelen en voor groepen van 12.00 tot 14.00 uur. De afstanden zijn 5, 10, 15, 25, 35 en 45 km. Voor de eerste drie genoemde afstanden is het inschrijf- geld 2,50 per persoon, voor de drie langere afstanden is dit f 3,50 per persoon. In dit bedrag is een herinnering (voor de eerste keer een medaille en vervolgens een cijferin- signe) inbegrepen. Informatie over deze wandeltocht en inschrijfadressen: A. Krommen- hoek - Sem Dresdenplein 68 - tel. 712412. F.M. Bogerd - Bachplein 463 - tel. 700883. Het jaar 1981 zal voor de afdeling Schiedam van de Nederlandse Ver- eniging tot Bescherming van dieren een bijzondere zijn. Want op 1 november 1981 hoopt de afdeling haar 60 jarig bestaan te vieren. Men zal dit jubileum zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan en het bestuur van de afd. Schiedam beraadt zich op dit moment wat er t.z.t. aan feestelijke aktiviteiten gedaan kan worden. Men denkt b.v. aan een fotowedstrijd, een tekenwedstrijd voor kinderen, een puzzeltocht en een "open huis" in de Hargahoeve, dat alweer meer dan 5 jaar geleden werd geopend. De tweede Open-Deurdienst van dit jaar wordt gehouden op zondag 26 april a.s. in de Martinuskerk. In deze dienst die om 9.30 uur aanvangt, zal voorgaan ds. P. Reedijk te Rhoon. Verder zal medewerking worden verleend door Happy Generation". Het Open-deurteam heet een ieder bij voorbaat hartelijk welkom. In Rotterdam-Zuid woont een ge zin waarvan alle leden zich met kunst bezig houden en ze doen dit zclfs zo goed dat er nu - voor de tweede keer - een expositie van hun werken wordt gehouden. Vader Joop maakt pentekeningen en olie- verfschilderijen. Natuur- en dorps- gezichten zijn meestal het onder- werp. Moeder Emmy exposeert met pasteltekeningen (in hoofdzaak portretten, dieren en stillevens), terwijl dochter Simone zich vooral toelegt op pastel- en houtskoolte- keningen. Tot en met 8 mei a.s. is de expositie te zien in ,,De Oli- phant", Kromme Zandweg 90 te Rotterdam-Zuid. De openingstijden zijn van maan- dag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.QP uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Van 13 tot en met 16 april vinden er in Schiedam - en in onze wijk - een aantal jeugd-aktiviteiten plaats. Voor vandaag, 15 april, is er in onze wijk om 10.30uur in Wijkcentrum ,,De Biauwe Brug" een kindertheater, de toegangsprijs bedraagt/ 1,-. Morgen 16 april is er om 10.00 uur op het Bachplein ,,kreativiteit", de toegang en de deelname is gratis. Het in Schiedam (en ook daarbui- ten) bekende jongerenkoor Happy Generation" zal misschien per 28 juni a.s. moeten stoppen. Dat ligt zeker niet aan het aantal leden (er zijn er 28) maar drie van de tenoren, die al jaren lid zijn, zingen op genoemde datum voor de laatste maal mee. Dat betekent dat het koor dan nog over een tenor beschikt en dat is te weinig om door te gaan. Happy Generation" kan gered worden wanneer voor 28 juni a.s. zich drie nieuwe tenor-leden mel- den. Ook anderen (alt, bas of sopraan) kunnen zich nog aanmel- den. Even een telefoontje naar 734330 (Corry Velthuizen) en u krijgt alle gewenste inlichtingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1