Opening nieuwe HCG lashal te Schiedam HIPKE Benefietwedstryd voor de Driemaasstede Ja hoor: weer minder inwoners Sport- en spel-vierdaagse Orgelconcert in Herdruk museum bouwkundig bezit Geslaagd Koffietocht van T.C. Rijnmond Geel knipperperioden verkeersliehten Vrolijk toneelspel in de Rank Verkiezings- bijeenkomst C.P.N. fr GEBOORTEKAARTJES jVoorderAKkoorden Uitgave en advertentie exploitatie: Redactie: Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 ^ejaargang no. 335 Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam J. van Schaverbeke ,Postbus4040 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis Idmeiiaoi Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518in heel Schiedam-Noord Minister van Aardenne opende maandagmiddag, 27 april, op het terrein van Hollandse Constructie Groep b.v. aan de Wilhelmina- haven te Schiedam een nieuwe lashal. Hollandse Constructie Groep b.v., werkmaatschappij van HBG, heeft de hoofdvestiging in Leiden en is sinds 1914 werkzaam in de metaal- industrie. In de afgelopen drie jaar is door HCG voor 30 miljoen in produktie faciliteiten ge'investeerd, waarvan ca. 20 miljoen in de vestiging Schiedam. De aktiviteiten betreffen staal- bouw, offshore, ketelbouw, appa- ratenbouw, pijpleidingen, mon tage, ankers, metaalbescherming, ventilatoren en stalen dak- en wandbeplatingen. In gezamenlijk opereren van de onderscheidene produktie- en engineeringafdelin- gen kunnen komplete staalcon- structies, offshore-projecten, ketel- installaties, pijpleidingprojekten en de volledige montage daarvan, worden uitgevoerd. Ligging aan diep open vaarwater, - de Wilhelminahaven - stelt de Schiedamse vestiging in staat de gefabriceerde grote en zware staal- konstrukties, offshore-installaties, bruggen en sluisdeuren via water af te voeren. Vanaf 1974, het begin van HCG's aktiviteiten in Schie dam, werden in deze vestiging onder meer 33 installaties met een totaal gewicht van 30.000 ton voor de offshore-industrie in de Noord- zee gebouwd. De nieuwe produktiehal maakt het mogelijk een groot deel van de werkzaamheden binnen te verrich- ten, waardoor weersinvloeden op de produktiviteit tot een minimum worden beperkt. de doorloopsnel- heid aanzienlijk kan worden ver- hoogd en aan de toenemende kwaliteitseisen kan worden vol- daan. De afmetingen van deze hal, 102 meter lang, 30 meter breed en 25 meter hoog, de zeer zwaar onder- heide werkvloer, alsmede 2 x 50 ton kraankapaciteit maken het moge lijk zeer zware konstrukties in de hal te bouwen. Door de uitbreiding met deze produktiekapaciteit in Schiedam kan de werkgelegenheid in deze vestiging met circa 100 medewer- kers toenemen. Dinsdagavond 19 mei a.s. om 20.00 uur zullen de Schiedamse voetbalclubs "Olympus" en "Ur- sus" een benefietwedstrijd spelen. Men zal die avond trachten een aardig bedrag voor "de Driemaas stede" bijeen te voetballen. In een voorwedstrijd (aanvang 18.45 uur) zullen twee verpleegsters teams van het Noletziekenhuis het tegen elkaar opnemen. De muzika- le omlijsting van het geheel is in handen van de Boerenkapel OBK, terwijl door de verkoop van loten een aantal aardige prijzen zijn te winnen. Het bestuur van Olympus stelt de kantine-omzet van die avond ook ter beschikking van het goede doel en wanneer - behalve de weergoden - ook de publieke belangstelling meewerkt, zal men het verpleeg- huis die avond een mooi bedrag kunnen overhandigen. Wat is de Driemaasstede? In het begin 1977 vertrokken de 40 bewoners van het verpleeghuis Nieuwe Waterweg met directie en personeel van de Julianalrv. Stol- berghlaan (naast Gemeentezieken- huis) naar de nieuwbouw aan de Voorberghlaan in Woudhoek. Enkele maanden later kreeg dit nieuwe verpleeghuis met een capa- citeit van 279 bedden een nieuwe naam "Driemaasstede", samenge- steld uit de drie steden langs de Maas: Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Er wonen somatisch en psycho-geriatrisch bejaarde bewo ners. Dat ook de organisatievorm aan de grotere capaciteit moest worden aangepast was een logische zaak. Zo is o.m. gekozen voor een "open huis", d.w.z. dat zowel bezoek als bewoners een grote vrijheid genie- ten waar dit mogelijk is. Om de bewoners zo goed mogelijk te bege- leiden is het personeelsbestand hierop aangepast. Echter is het personeelstekort in de gezondheids zorg een groot probleem. In het teken van de integratie van de wijk draait een groepje vrijwilli- gersters mee die o.m. de bewoners hulp verlenen bij uitstapjes, kerk- diensten en ontspanningsavonden. Door de samenwerking met Stich- ting Lentefeest wordt het vervoer naar b.v. markt, Blijdorp of winke- len in de stad via de Lentefeestbus geregeld. Ook worden er grotere dagtochten georganiseerd naar o.a. Keukenhof, Vlissingen, Molen- tochten e.d. Dan is er minimaal eenmaal per 14 dagen een ontspan- ningsavond in de rekreatiezaal, waarbij veel aandacht wordt ge- schonken aan verenigingen uit de drie genoemde steden. Eenmaal per jaar gaan de bewoners dan nog een weekje op vakantie ergens in Nederland. Veel geld Op hun wandelingetje door het huis kunnen de bewoners ook nog genieten van de prachtige vissen in het grote aquarium, verder zijn er vogels, cavia's enz. A1 deze - en nog veel meer - dingen kosten erg veel geld en die - toch zo noodzakelijke - bijkomstigheden zitten nu eenmaal niet in de verpleegprijs. De aktie die nu wordt ondernomen om het verpleeghuis aan wat extra geld te helpen is dan ook bijzonder wel- kom. Op het programma van het tehuis staat op dit moment b.v. ook een radio- en T.V. circuit in het huis, zodat de bewoners kunnen luisteren en kijken naar eigen programma's op tijden dat daar behoefte aan bestaat. Het zou dus fijn zijn, wanneer zo veel mogelijk mensen de benefiet wedstrijd op 19 mei a.s. zullen bezoeken. Voor het programma en de toegangsprijs if 2,50 voor vol- wassenen en 1,— voor kinderen beneden de 14 jaar) hoeft u het niet te laten. Het terrein van Olympus Schiedam ligt vlak in de buurt, aan de Schiedamseweg (achter Bijdorp). In de maandelijkse opgave betreffende het aantal inwoners van Schiedam, is in de maand maart geen verandering opgetreden. Alweer minder inwoners! In die maand woonden er 73.980 mensen in Schiedam tegen 74.091 eind februari. Weer een afname van 111 inwoners. 189 nieuwe inwoners kwamen in maart naar Schiedam, er vertrokken er 301 naar elders. Het aantal geboren kinderen bedroeg 71 en er overleden 70 mensen. De sport- en spelvierdaagse in onze stad zal ook dit jaar weer worden gehouden. Op 4 achtereenvolgende avonden (starttijden elke avond tussen 18.30 en 19.00 uur) kan men plezierig aktief bezig zijn. Op maandag 18 mei a.s. komt als eerste het onderdeel FIETSEN aan de beurt, met tochten in en om Schiedanj. Keuzei uit 25 of 40 Itm. Start en finish aan de Wielerbaan in Park Harga. Op dinsdag 19 mei kan men deelr^etnen aan rekreatief ZWEMMEN in Zwembad Groenoord. Op woensdag 20 mei kan men in en om .Schiedam meedoen aan de WANDEL- TOCHTEN, naar keuze 10'o'f 15 knv. de start-fen finish) is bij het clubgebouw van de Schiedamse Tippelaars" aan de Singel (naast de kerk). Ten slotte t/er op donderdag 21 mei KANOVAREN in de grote vijver van het Beatrixpark bij pannekoekhuis ,,De Vijver". De deelnamekosten bedragen 2,- per avond of 6,- voor deelname aan ALLE avonden. De kaartverkoop vindt plaats via de Sportraad (Stadskantoor Emmastraat) of bij het V.V.V.-kantoor in het Proveniershuis. Het maandelijks orgelconcert in de Aula van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat 112 zal op zaterdag 16 mei a.s. worden ver- zorgd door Martine v.d. Meiden, organiste te Rotterdam. Zij werd opgeleid door Jac. P. Bekkers en Adr. Engels, terwijl zij voor orgel afstudeerde bij Andre Verwoerd. Tevens behaalde deze organiste het diploma Schoolmuziek. Een blaastrio, bestaande uit de Heren Dick Buitenhuis, Tom Martens (beiden hobo) en Frans Wagenaar (fagot) verleent medewerking. Dit trio geniet bekendheid door zijn regelmatig optreden met het Rot- terdams Barok Ensemble. Het programma vermeldt interessante werken in originele bezetting, ter wijl orgelsoli afgestemd zijn op de mogelijkheden van het fraaie orgel (uit 1773) in de aula. Dit concert op 16 mei a.s. zal aanvangen om 15.00 uur en onge- veer drie kwartier duren. De De toerclub Rijnmond houdt zondag 17 mei a.s. een koffietocht" voor het gehele gezin. De vertrekplaats is vanaf de kantine van de Wielerbaan in het Harga-sportpark, de vertrektijd is tussen 9.30 en 10.00 uur. De te fietsen afstand bedraagt 25 km. Het inschrijf- geld is 1,50 men kan zich inschrijven vanaf 9.30 uur in de kantine. Op zondag 24 mei a.s. wordt dezelfde tocht georganiseerd voor wie 17 mei door omstandigheden verhinderd is. Nadere inlichtingen. ojntrent de fiets- tochten kan men verkrijgefi via tel. 711233. Voor het praktijkdiploma Boe^-'i"> houden (PDB) slaagden na een studie bij het instituut Praehep onze plaatsgenoten: mej. K. v.d. Eijk, mevr. M. Visser en de heren P.J.A. Kobessen, F.A. Londt, G.J. Poot, H. Ruigrok en F. Verwey. Ook vanaf deze plaats nog onze felicitaties. Wellicht heeft u het al gemerkt, de verkeersliehten in onze wijk hebben - op een ander tijdstip dan voor- heen - een geel knipperperiode. Twee weken geleden werden de lichten door onze gemeente aange past. Met het oog op energie- besparing en het voorkomen van onnodige wachttijden en stops is men tot deze maatregel gekomen. De knipperperiode, waarbij de normale verkeersliehten dus zijn uitgeschakeld, loopt van 19.00 tot 7.00 uur voor de voetgangers- oversteekplaatsen Mozartlaan nabij Borodinlaan, Laan Bol'Es/ Peter van Anrooylaan en de ver keersliehten Mozartlaan/Vivaldi- laan en Churchillweg/Mozartlaan. Van 23.00 tot 7.00 uur geldt dit voor de installaties Churchillweg/ Laan van Bol'Es, Nieuwe Damlaan /Schiedamseweg en Churchillweg op- en afrit Rijksweg 20. Gezien de vrij snelle uitverkoop van de uitgave ,,Het Bouwkundig Bezit Van De Stad Schiedam" heeft - zoals bekend - het bestuur van de Historische Vereniging Schiedam besloten tot een herdruk. Inmiddels is deze herdruk (1500 exemplaren) gereedgekomen en sinds enkele dagen is het boek voor de prijs van 14,90 te verkrijgen bij de boekhandel, de plaatselijke V.V.V. en het Stedelijk Museum. Op woensdag 29 rpei a.s., aanvang 19.45 p.yr, vergadfren de laden van de Neci. Ch'r. Vrouwen Bond in ,,De Rank" aan de Schiedamseweg 122. De toneelgroep van de N.C.V.B. afd. Centrum zal na de vergadering de vrolijke eenakter ,,Rhapsodie in Rood" opvoeren. Ook niet leden zijn op de avond van harte welkom. Op donderdag 14 mei a.s. organi- seert de C.P.N, af deling Schiedam een openbare verkiezingsbijeen- komst. Deze avond zal worden gehouden in zalencentrum Irene, aan de Nieuwe Haven en begint om 20.00 uur. Op deze avond zal iedereen ruim- schoots de gelegenheid krijgen om kennis te maken met de C.P.N, en haar verkiezingsprogramma. De C.P.N, lijsttrekker Marcus Bakker zal hier uitgebreid op ingaan en er is ook ruime gelegen heid om vragen te stellen. Ook zal er allerlei materiaal aanwezig zijn, waar uitgebreide informatie over en standpunten van de C.P.N, in opgenomen zijn. Verder zal tijdens deze verkiezings- bijeenkomst ook nog opgetreden worden door het cabaret van Rob en Wim v.d. Meeberg en Beatrijs Sluijter. De toegang tot deze C.P.N, verkiezingsavond is gratis. 13* I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1