uwelier <^B>oot HIPKE orona 5 voor 11,- ,,'t Centrum 2,50 De oude boom Markant gebouw in Groenoord Verkiezings- bijeenkomst V.V.D. "Welkom-bord" aan stadsgrenzen Centraal wonen Schiedam krygt ruimte in Woudhoek Afscheid Marktmeester A. Wessel ft Aparte plekjes in Midden-Delfland PAGINA 3 VMM-dfr AkkwrAii 13 mei 1981 EEN NIEUW HORLOGE OF EEN SIERAAD KOOPT U BIJ DE VAKMAN VERLOVINGSKAARTEN Bloemen- Plantenkiosk ft Laan van Bol'es Schiedam Net iets beter, veel goedkoper Enorme sortering tuin- en balkonplanten, zeer mooie geraniums Uw adres voor een goede f iets ■en bromfiets Noordeinde 2 - Kethel Telefoon 706874 Tevens alle reparaties Het nieuwe arbeidsbureau aan de Laan van Bol'Es valt tussen de bestaande bebouwing op, door de zwarte gevels en de sterk kontraste- rende rood gemoffelde aluminium ramen. Dichterbij gekomen kan men zien dat deze gevels geheel uit hout bestaan en zijn opgebouwd van het hardhoutsoort Merbau. In de fabriek die deze geprefabriceer- de elementen maakt zijn ze al van isolatie en een zwarte beitslaag voorzien. De hoofdentree van het in opdracht van de Rijksgebouwen- dienst gebouwde pand komt in het midden van de noordgevel. Deze entree heeft eveneens een rood- gemoffelde ingangspartij met tour niquet en vluchtdeuren met aan weerszijden witte wanden onder een luifel. Zo gaat het er tenminste straks uitzien. Eentonig. Tussen de toch wel eentonige recht-toe-recht-aan-bouw van Groenoord is - of wordt - dit pand (van architectenbureau H.A. Tiel- man uit Rotterdam) een verade- ming. Uit het ontwerp blijkt dat de architect er naar streeft dat de bezoeker zich in dit gebouw op zijn gemakt voelt, de ruimte als over- zichtelijk ervaart en de aktiviteiten kan meebeleven. Met eenvoudige middelen, b.v. door kleurgebruik en indeling is geprobeerd de inrich- ting zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Op de begane grond komt een z.g.n. ,,binnenplein", een vierkan- te ruimte waar zich om de informa- tiebalie de vakaturebank en de beroepenboetiek bevinden. Deze centrale ruimte zal rondom optisch worden begrensd van de aanlig- gende gangen door lagen gemetsel- de muurljes. Aan de oost- en westzijde komen de bemiddelings- kamers. Deze spreekkamers zijn duidelijk afgesloten om de gesprek- ken zo rustig mogelijk te laten plaatsvinden. Verder bevinden zich op de begane grond o.m. de kartotheek, de terminal, toiletten, garderone, trappenhuis, lift en telefooncentra- le. De gangvloeren worden afge- dekt met basaltlavaplaten, donker- grijs van kleur en erg stroef en sterk. Het binnenplein zal met kunstrubber noppenvloer worden bekleed. Deuren zullen de kleur blauw krijgen, terwijl wit, blauw en grijs de kleur van het interieur zullen bepalen. De sfeer wordt verder bepaald door de lichttoe- voer; boven het middengebied zijn in het dak enkele lichtkoepels aangebracht. Doorlopende glas- stroken boven de deuren en ramen zorgen voor het overige daglicht in het centrale deel. Verdiepingen. Op de eerste verdieping komen o.m. kamers voor jeugdbemidde- laars, beroeps-keuze-adviseurs, een psycholoog, een arts en de beno- digde administratieve funktionaris- sen. Verder komen er lokalen voor groepsvoorlichting (scholen e.d.) en voor het afleggen van verschil- lende testen. De tweede verdieping bestaat alleen uit de noordelijke helft. In de toekomst kan deze etage naar het zuiden toe worden uitgebreid. De tweede verdieping heeft een staalconstructie. Op deze verdieping komt een kantine, ver- gaderzaal een kamers voor de direktie, administratie en telefonis- te. Al is het gebouw op zichzelf markant" te noemen, bijzonder zullen straks de blauwe uitvalzon- weringen - die per kamer elektrisch te bedienen zijn - worden. Het nieuwe arbeidsbureau zal in de herfst van dit jaar worden opge- leverd. Op dinsdag 19 mei a.s. organiseert de WD - afdeling Schiedam een verkiezingsbijeenkomst in zaal Irene", Nieuwe Haven 155 te Schiedam. Als speciale gast en spreker zal aanwezig zijn Ad Ploeg, Defensie- specialist in de Tweede Kamer voor de WD. Na een korte inleiding door de heer Ploeg zal er gelegen- heid zijn om te discussi&ren. Het bestuur van de VVV Schiedam is van mening dat het plezierig aandoet wanneer bezoekers aan onze stad reeds bij de stadsgrens welkom worden geheten. Om dit te realiseren heeft het VVV bestuur een z.g. "WELKOM"- bord laten ontwerpen. Het is de bedoeling dat het bord Sen geheel gaat vormen met de reeds bestaande plaatsaanduidings borden. Het ontwerp bestaat uit een soort Schiedamse sky-line. Daarin opgenomen is WELKOM IN... De W is ontworpen in de vorm van twee stenen kruiken met daarin twee glaasjes waarmee symbolisch wordt uitgedrukt de industrie die Schiedam bekend maakte. Het ontwerp is aangeboden aan het College van B W met het verzoek de borden conform het ontwerp te laten maken en te doen plaatsen. Wethouder Zijdeveld heeft aan de vereniging Centraak Wonen Schie dam ruimte toegezegd voor een centraal wonen project in de nieuw- bouwwijk Woudhoek. Dit was de voornaamste conclusie die een afvaardiging van het be stuur van CWS kon trekken uit een gesprek met de wethouder op 21 In verband met het bereiken van de V.U.T. pensioengerechtigde leef- tijd (63 jaar) is aan de heer A. Wessel, werkzaam bij de hoofdaf- deling Vervoer-, Reinigings-, Ont- smettings- en Marktdienst (V.R.O.M.) van de Openbare Nuts bedrijven Schiedam, met ingang van 1 juni 1981 eervol ontslag verleend. Op woensdagmiddag 20 mei a.s. wordt in het bedrijfsrestaurant van de Openbare Nutsbedrijven aan de Van Heekstraat afscheid van hem genomen. Om drie uur n.m. zullen de heer en mevrouw Wessel door de directie, Jubileumcommissie en naaste medewerkers worden ont- vangen, vanaf 4 uur worden de overige personeelsleden van de Openbare Nutsbedrijven en be- langstellenden in de gelegenheid gesteld de heer A. Wessel de hand te drukken. De heer A. Wessel is geboren en getogen in Schiedam. Van 1 de- april j.l. Op de vraag van CWS op welke wijze een goede overlegstruc- tuur kon worden gerealiseerd tus sen de gemeente en CWS reageerde wethouder Zijdeveld zeer afhou- dend. Hij verwees CWS naar de SSSW, mede omdat deze stichting volgens hem de aangewezen instan- tie is om mee in zee te gaan teneinde een project gerealiseerd te krijgen. Buiten de bevestiging van de belangstelling van de wethouder voor het idee centraal wonen lever- de het gesprek verder geen bijzon- derheden op. CWS gaat nu dus contact leggen met de SSSW om na te gaan hoe en of met deze instantie samengewerkt kan worden. 11 Met vele and'ren stond een Eik sinds jaren langs een weg. Hoewel onweders en stormen hun tol hadden geeist. Ondanks het oprukkende verkeer had hij zich staande kunnen houden en was stil op zijn plek vergrijsd. Hij was verreweg de oudste in de lange bomenrij. AI had de tijd, ook fors aan hem gevreten. Voor een Eik, met zijn postuur leek hij zelfsjong, en bij lange na nog niet versleten. Doch het gebeurde op een doodstille nacht, dat men de oude boom in de berm ontworteld vond. Zijn wortels grepen graaiend in de lucht omhoog, als zochten zij, naar vaste grond. Datgene, wat de Eik deed sneven, die oorzaak, is ieder welbekend. In destrijd om zijn bestaan kon hij zich niet longer meten. Leek hij van buiten nog puntgaaf, van binnen wai hij aangetast, en dit werd het milieu verweten. D.B. Dr. Wibautpleln 15 - Telefoon 70 69 05 cember 1939 tot 1 oktober 1959 is hij werkzaam geweest, laatstelijk als hoofdagent, bij de Gemeente- politie Schiedam. Op 1 oktober 1959 trad de heer Wessel in dienst bij de toenmalige Gemeentelijke V.R.O.M.-dienst. Hij heeft in zijn loopbaan bij de V.R.O.M.-dienst alle aantrekkelijke en minder aan- trekkelijke kanten van deze dienst leren kennen. De heer Wessel is o.m. belast geweest met het directe toezicht op het baggerwerk in de Schiedamse havens en de grofvuil- ophaaldiensten. Ruim 12 jaar heeft de heer Wessel zich volledig ingezet door de opbouw en de bloei van de beide weekmarkten in Schiedam. Op dinsdag 12 mei en vrijdag 15 mei was en zal hij voor het laatst in functie als "marktmeester" resp. op de markt Bachplein en de Centrummarkt aanwezig zijn. Na een meer dan 41 jarig dienst- verband bij de Gemeente Schiedam gaat hij na 1 juni a.s. van zijn pensioen genieten. Reeds bijna 2 jaar nemen wij u af en toe mee, op de fiets of wandelend naar plekjes in M.D., die volgens ons de moeite waard zijn, of dat het nuttig is even de aandacht te vestigen op een spe- ciaal onderwerp zoals bijv. het Vooijaar in M.D. Nu het vooijaar begonnen is zien we toch overal het prille groen verschijnen. De meeste bomen en struiken staan in blad en we hebben ook kunnen genieten van de aanwezige bloeiende fruitbo- men, of van bomen welke uitslui- tend als sier worden gebruikt. (Prunis, Goudenregen b.v.). Het gras ziet er prima uit en het vee graast bijna overal weer in de weiden. Kieviten en andere weide- vogels kan men volop signaleren. Zodra het weer wat milder wordt kunnen we er weer op uit om te genieten van de natuur direkt ten noorden van onze stad. Een weide gebied, ingesloten tussen de grote steden, maar toch met mogelijk- heden om hier en daar een wijd uitzicht te hebben over het open Polderlandschap Tot voor enige jaren waren de uitbreidingen van die steden de grootste boosdoeners van de aan- tasting van het schilderachtige poldergebied. Dit is hopelijk nu tot stilstand gekomen. Vele instanties zqn nu van mening dat er groen en open ruimte (een bufferzone) voor verschillende doeleinden bewaard moet blijven, o.a. voor recreatie en milieu en ook ten behoeve van de nog aanwezige agrariers. Velen hebben met lede ogen het verlies aan grond moeten consta- teren door de opspuitingen e.d. voor een noodzakelijke stadsuit- breiding. Momenteel is er echter van een andere zijde een langzame aantas- ting begonnen op het landschap en vakantie/ontspanning. Het geld van binnen uit. De wandelaar of fietser zal het al heel gauw merken wanneer hij zijn rondjes gaat maken in de Polder. Hier een paar schuurtjes, zomaar in elkaar getimmerd. Elders een opslagplaats van oude troep. Dan een stuk ,,lintbebouwing" van diverse houten hokken. Dit alles zal men ervaren als zeer storend in het landschap, afgezien nog van de links en rechts van deze opstallen de verontreinigde sloten. Je vraagt je weleens af: Kan dit alles zo maar in Schiedam? Diverse malen leest men in de plaatselijke pers dat Schiedam zoveel waarde hecht aan dit gebied. Mag het dan zo ontsierd worden? Waar zijn de vergunningen verleend voor deze opstallen? In de stad zelf is het al moeilijk om een dakkapel te plaat sen of te veranderen, maar hier gebeurt toch iets meer. Hoe is het gesteld met de diverse voorzie- ningen die nodig zijn om het milieu te beschermen? bijv. het opper- vlakte water of de aanwezige dieren zelf? Bij het zien van deze bouwsels zullen met ons constateren dat zij ongewenst zijn en dus niet thuis horen in deze omgeving. Bij niet tijdig ingrijpen (het tolereren van het bestaand) kan voor anderen een aanleiding zijn het ook te doen, en waar is dan het eind? Een wandeling of fietstocht tussen een ,,opstallenweg"? Meestal eindigen deze stukjes met: Laten we zuinig zijn op ons nog groene Midden Delfland. Men moet ons dus niet kwalijk nemen dat deze gesignaleerde bebouwing een ernstige aantasting is van het karakter van Midden-Delfland, een gebied, nogmaals waar er allemaal zuinig op moeten zijn. Zo groot is het nu ook weer niet dat iedereen maar rustig zijn gang kan gaan en doen wat hij zelf prettig vindt. Het is wel frappant dat het de laatste tijd juist binnen de gemeentegrenzen van Schiedam deze ,,vrije-vestiging" plaats vindt. Dit keer is Aparte plekjes in M.D." een beetje in mineur, een volgende keer opgewekter, dat beloven we. Stuw-groep Midden Delfland. - •- t'tv ii i i*}'*'*'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 3