Meerjarenplan bosbouw heeft heel wat boomvoeten in de bosaarde HIPKE Willemsbrug Wandeltocht Bouw Postkantoor aanbesteed Voorlichting over Vettenoordse- polder "Harpe Davids" succesvol Fancy - Fair ,Driemaasstede" Laatste orgel concert in museum Open - deurdienst Officiele opening nieuwbouw Novotel Wijkgebouw krijgt weer een naam G EBOO RTEKAART J ES 13ejaargang no 337 10 juni1981 YoordcrAMuHtrdiit Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redactie: J. van Schaverbeke .Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord Het meeijarenplan "Bosbouw", dat onderweg is err waarin het bosbouwbeleid voor een groot aan- tal jaren wordt neergelegd, heeft heel wat "boomvoeten in de bos aarde". Zo drukt de inspecteur Bosbouw van het Staatsbosbeheer, Ir. A.W.H. van Weelderen, het uit. Het vastleggen van een beleid voor het Nederlandse bos betekent, dat voor een paar honderdduizend hec tare bos van allerlei type, van verschillende leeftijd en grootte en toebehorende aan diverse eigenaars goed onderbouwde uitspraken moeten worden gedaan over allerlei zaken. Deze betreffen de samen- stelling van de boomsoorten, de opbouw van de leeftijd van het bos, de tijd waarbinnen het moet wor den vervangen door een ander, de wijze waarop het aan zijn bestem- ming moet worden ingericht, de plaatsen in Nederland waar het nog kan worden uitgebreid en ten slotte hoe en wanneer dat alles moet worden gerealiseerd. Dat alles heeft heel wat "boomvoeten in de bosaarde". Het is ook de reden, dat het Staats bosbeheer de Nederlanders vraagt mee te denken over de richting, die met het bosbeheer voor de komen- de tien tot twintig jaar moet worden ingeslagen. Ir. Van Weelderen heeft bij de presentatie van de Week van het Bos, de nadruk willen leggen op het grote belang van het bos voor de gemeenschap. V Belangrfjke rol Internationaal gezien komt het beheer en het onderhoud van bos- sen steeds meer aan de orde. Er wordt alom gewezen op de belang- rijke rol, die de levensgemeen- schappen spelen bij de voorziening van grondstoffen en voedsel, bij het voorkomen van erosie, bij de woes- tijnvorming en verzilting, de regu- lering van de waterhuishouding en tal van andere zaken van groot gewicht voor het menselijk voortbe- staan. Jaarlijks verdwijnt een vijftien tot twintig miljoen hectare bos van de aardbodem. In de derde wereld is hout nog de voornaamste energie- bron. De voortdurende schaarste hout aldaar gevoegd bij de toene- mende vraag elders, vooral in West-Europa, roept grote beden- kingen op. Er zijn daarom naar de mening van Ir. Van Weelderen plannen op tenminste Europese schaal noodzakelijk. Ons land met een bosareaal van nog geen 300.000 hectare zal daarbij geen doorslag- gevende rol kunnen spelen. In onze bossen moet het accent liggen op meervoudig gebruik waarin naast de houtproduktie, de recreatie en de natuur en het landschap een grote rol spelen. Geen uitbreiding Door de lage leeftijd en de eenzijdi- ge samenstelling van het bos - de opbouwfase waarin het bos in Nederland verkeert - is ook de rentabiliteit van het bosbedrijf laag De betere opbrengsten komen in een later stadium. Hierdoor is er van uitbreiding van het bosareaal door particulieren geen sprake. Er bestaat zelfs een sterke neiging boselementen op te ruimen en over te gaan op landbouw. Ook zijn op veel plaatsen beheers- en onder- houdsmaatregelen achterwege ge- laten. Een goed beheer wordt bo- vendien bemoeilijkt door een ver- snippering van een groot deel van het bosareaal naar ligging en eigen- dom. Met behulp van de Boswet wordt gestreefd naar het behoud van het areaal, het uitvoeren van achterstallig onderhoud en het sa- menwerken met boseigenaren bij het beheer. Het bos staat ook op een andere wijze onder zware druk zoals door de achteruitgang van waterkwali- teit, de daling van de grondwa- terstand, de aanleg van wegen en de toenemende recreatie. Desondanks vervult het Nederland se bos nog een rol bij het voldoen aan de bestaande behoefte aan hout en houtprodukten. Ruim ne- gentig procent van het in ons land gebruikte hout moet worden gelm- porteerd. Ongeveer tachtig procent echter van de behoefte aan rond- hout van de Nederlandse houtver- werkende industrie, wordt gedekt door houtopbrengsten uit eigen land. In veel gevallen zijn bedrijven afhankelijk van de levering van Nederlands hout. Door deze hout- producerende functie kunnen ove- rigens ook andere door het bos te vervullen taken in stand worden ge- houden. Toekomst De recreatie, de natuurwaarde, de landschappelijke betekenis en het sociaal-economische belang - de werkgelegenheid - zijn de functies van deze tijd. De maatschappelijke behoeften van de volgende genera- ties zullen echter afwijken van de huidige. Over de aard en de om- vang van de maatschappelijke wen- sen omstreeks het jaar 2100 zij nu geen zinnige opmerkingen te ma- ken. "Toch vormen de bomen die wij nu planten of spontaan laten opslaan, de bossen waarvan de dan levende generaties gebruik moeten kunnen maken", aldus Ir. Van Weelderen, die ten slotte het bos bouwbeleid van nu samenvat in twee uitgangspunten: de maat schappelijke wensen ten aanzien van het bos van nu moeten zo goed mogelijk worden vervuld en het bos moet op een dusdanige wijze wor den beheerd, dat er een veelzijdige keuze in de toekomst behouden blijft. Ter gelegenheid van de opening van de Nieuwe Willemsbrug te Rotterdam or- ganiseert de Wandelsportkring voor Rotterdam en omgeving een wandeling voor jong en oud over zowel de oude als de nieuwe brug op zaterdag 27 juni a.s. Het startpunt is vanaf het Adriaan Vol- kerhuis aan de Oostmaaslaan 71 te Rotterdam tussen 9.00 en 15.00 uur, het inschrijfgeld is 2,50 per persoon, terwijl een speciale voor deze tocht ontworpen medaille voor de deel- nemers beschikbaar is. Tegen contante betaling is voorinschrij- ving mogelijk bij de secretaris van ,,De Schiedamse Tippelaars", de heer F. M. Bogerd aan het Bachplein463. De inschrijving op vermeld adres is mogelijk tot 18 juni a.s. Het laat zich aanzien dat nu snel met de bouw van het nieuwe postkantoor aan het Bachplein kan worden begon- nen. De bouw hiervan is enkele dagen geleden aanbesteed. Het gebouw zal worden gebouwd door de B.A.B. (Bataafse Aannemings Bedrijf). De kos- ten zullen ruim 1,5 miljoen gulden bedragen. Op dinsdag 16 juni 1981 om 20.00 uur zal in het kantoor van de Kamer van Koophandel, Hoflaan 47 in Vlaardingen een voorlich- tingsavond worden gegeven over het in voorbereiding zijnde ontwerp-bestemmingsplan ,,Vet- tenoordsepolder' De voorlichting wordt gegeven door ambtenaren van de gemeente en 'door medewerkers van de Kamer van Koophandel. Er zal van ge- dachten worden gewisseld over het bestemmingsplan en de aanpassin- gen, die de gemeente heeft aange- bracht ten opzichte van eerdere concept-plannen. Ook komt de deelname van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de gemeen- telijke projectgroep V.O.P. aan de orde. Tevens zal worden gesproken over de plaats van de ,,werkgroep winkelsen bedrijven V.O.P." in de projectorganisatie. Alle onder- nemers in de Vettenoordsepolder en omgeving zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. Voor nadere informatie: H.H. Horsting 010-145022 Zaterdag 23 mei j.l. hebben 3 groepen van de chr. muziekvereni- ging "Harpe Davids", t.w. het tamboerkorps, het majoretten- en het minirettenpeleton, meegedaan aan het Drumband- en Majoretten- concours te Enkhuizen onder aus- picien van de chr. Bond van Muziekverenigingen in (West-)Ne- derland. Deze dag is voor alle groepen van "Harpe Davids" succesvol verlopen De miniretten wisten in de jeugddi- visie een 2e prfjs te behalen en dat is gezien de voorbereidingstijd voor dit concours een uitstekend resul- taat. De majoretten, die een zeer lange tijd niet aan wedstrijden hebben kunnen deelnemen, behaalden in de 3e divisie, met slechts enkele punten verwijderd van een tweede prijs, een dikke 3e prys. De tamboers hebben ook op dit concours weer van zich doen spre- ken. Met 312 punten (gem. meer dan 8.5!) werd in de 3e divisie tijdens de marswedstrijden een le pr(js behaald. Dit aantal punten betekende tevens een promotie van de derde naar de tweede divisie. Deze resultaten, die bereikt zijn door de grote inzet van tamboers, majoretten en miniretten, zijn voor deze 3 groepen van "Harpe Davids' een stimulans om op volgende wedstrijden nog beter voor de dag te komen. Evenals voorgaande jaren organi- seert het verpleeghuis ..Driemaas- stede" aan de Voorberghlaan 35 dit jaar weer een fancy-fair/rom- melmarkt, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de bewoners van het verpleeghuis. Hoewel deze fancy-fair eerst op 26 augustus a.s. zal worden gehou- den, wijden wij hieraan reeds nu enige aandacht. Want voor het slagen van deze fair zijn vanzelf- sprekend spulletjes nodig, zoals boeken, kleine huishoudelijke ar- tikelene.d. Wilt u een en ander beschikbaar stellen of wenst u meer inlichtingen over de te houden markt, bel dan even met de hr. H. Nolman (hoofd rekreatie) via tel. 71.40.22. De opbrengst van de dit jaar te houden markt zal worden bestemd voor aanschaf van audio-visuele middelen ten behoeve van de bewoners van "Driemaasstede" De laatste bespeling voor de zomer- vakantie zal worden verzorgd door de bekende Aad van der Hoeven. Deze uit Schiedam afkomstige organist woonde tot voor enkele jaren op het Bachplein. Hij begon reeds op zijn zesde jaar met orgellessen. Op 17-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut als organist en een jaar later gaf hij zijn eerste radiorecital. Na de middelbare school ging hij naar het Rotterdams Conservato- rium, waar hij hoofdvak orgel studeerde bij Piet v.d. Kerkhoff en George Stam. Na zijn solisten diploma studeerde hij een koor- directie en hij is momenteel dili gent van drie grote koren waar hij regelmatig concerten mee geeft, zowel voor de radio als televisie. Als organist geeft hij gemiddeld 100 concerten per jaar door het hele land, maar ook in Engeland, Duitsland en Italie. In totaal maakte hij ongeveer 30 langspeel- platen o.a. op het grote orgel van de St. Laurenskerk te Rotterdam. Het programma van het laatste concert in de aula van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat te Schiedam vermeldt composities van Zipoli, Scarletti, v.d. Kerck- hoven. Bach en Karg-Elert. Het concert dat gehouden wordt op zaterdag 20 juni a.s. zal om 15.00 uur aanvangen. De toegang is vrij. De eerstvolgende Open-Deurdienst zal worden gehouden op zondag 21 juni a.s. in de Dorpskerk te Kethel. Voorganger tijdens deze dienst is ds. G.H. v.d. Graaf te Vlaardin gen. Deze dienst, waarin een samenzang van vele bekende liederen zal plaatsvinden, vangt om 9.45 uur aan. De uitbreiding met 401 nieuwe hotelkamers van Novotel aan de Hargaweg is inmiddels gereed ge- komen. Burgemeester J. te Loo zal op 19 juni a.s. de officiele opening verrichten. Deze opening dient tevens als start van de te houden feestelijkheden i.v.m. het vijfjarig bestaan van Novotel te Schiedam. Met de naamsaanduiding van het wijk- centrum aan het Bachplein was het maar vreemd gesteld. De op de muur aangebrachte letters - we signaleerden dat al eerder - verdwenen als sneeuw voor de zon. Enkele maanden geleden heette het gebouw nog DE BAWE BRU. De onlangs opnieuw aange brachte letters werden al spoedig gere- duceerd tot de naam ,,ELUERU", het- geen waarschijnlijk vreemdelingen in de wijk geen aanleiding gegeven zal hebben aan een wijkcentrum te den ken. ,,Wijs geworden" is men eind vorige week gestart de naam ,,De Blauwe Brug" nu maar op de sierrand van de dakgoot te schilderen. Het zal nu voor de jeugd een hele toer worden dat er af te krijgen. Alhoewel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1