Op reis met kleine kinderen Gemeente gaat maatregelen nemen tegen de wrakke bouwsels in de omgeving van Kethel De molen bouwer M HIPKE A Postzegeltentoon- stelling Weer veel geslaagden by inst. De Jongh Nu ook tweedehands kinderkleding en speelgoed in Schiedam- noord Jeugdland Concours Hippique in Rotterdam 13e jaargang no. 340 22 juli 1981 Als uit vog 'len kelen, - harpklank van 7 woud - zingen zaags fluwelen zangen, sterk en stout. In kozen en strelen van 7 weerbarstig hout, schijnt 7 werken spelen, de schaafkrullen goud. Beitel en guts koren bronzend, hamerklopsvreugd als vesperkleppende toren Handwerk, zinvolle deugd, - op aarduitverkoren - wie van U heeft geteugd. D.B. GEBOORTEKAARTJES loorderAkfcoorden Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redact ie: J. van Schaverbeke .Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord Houdt ze fjjn bezig en zorg voor voldoende rust. Met de auto op vakantie is een prettige bezigheid. Als er ook kleine kinderen meegaan, kan zo'n autorit echter erg vervelend worden, De oorzaak hiervan ligt dan veelal bij de automobilisten zelf, die te veel kilometers in e£n ruk willen afleggen om zo snel mogelijk hun einddoel te bereiken. Wie kent de verhalen niet van het in 66n dag rijden naar verre streken waarbij de rit alleen wanneer het allemaal niet meer anders kan wordt onderbroken. Omdat men moet tanken, omdat de kinderen nodig moeten plassen of echt dorst of honger hebben, of - nog erger - gaan zeuren en vechten op de achterbank. Er zijn echter maar weinig automo bilisten die bewust geregeld - om de twee tot drie uur - zichzelf en hun familieleden die meerijden de noodzakelijke ontspanning geven voor het rijden van lange afstanden. Daarbij zijn pauzes om even uit te blazen namelijk zeker voor kleine kinderen maar ook voor de be- stuurder zelf en zijn volwassen passagiers zeer belangrijk en wel omdat stilzitten - zoals psychologen hebben vastgesteld - zeker in de enge ruimte van een auto zeer vermoeiend is. Niet teveel kilometers Vooral voor kinderen zijn regelma- tige pauzes tijdens een lange reis in de auto dan ook uitermate belang rijk. Verkeersartsen en kinderspe- cialisten geven in dit opzicht tips die wij hieronder graag laten vol- gen. Kleine kinderen vinden autorijden - zeker wanneer het lang duurt - erg vervelend. Het mooiste landschap interesseert hen niet. Ze voelen zich enorm opgesloten en erg geremd in hun bewegings- en ondernemings- drang. Onderbreek daarom de lan ge rit zo vaak mogelijk, zodat zij kunnen lopen en rennen. Rijdt niet teveel kilometers op een dag en zeker niet meer dan 500 kilometer in e6h ruk. Overnacht liever een keer extra op reis. In het Visserijmuseum aan de West havenkade 53 te Vlaardingen is vanaf vorige week een vrij unieke verzameling postzegels te bewonde- ren. Postzegels die alien een voor- stelling hebben met betrekking tot het visserijbedrijf. De expositie kwam tot stand door medewerking van het Nederlands Postmuseum te Den Haag. Natuurlijk zijn ook Nederlandse zagels te zien, echter heeft ons land in de loop der jaren via zijn postzegels wat weinig aandacht aan de visserij geschonken. Het over- grote deel van de verzameling zegels komen uit meer dan 80 landen en bedragen ruim 600 ze gels totaal. De visserijbeelden op de zegels van deze toch wel uitzonderlijke ten- toonstelling zijn nogal uiteenlo- pend. Naast de specifieke visvangst zijn er ook tal van andere onder- werpen zoals scheepsbouw, visserij - vaartuigen, reddingswezen, visserij havens, vissen en andere waterdie- ren en navigatie. Het visserijmuseum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op Zon- en feestdagen van 14.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling duurt tot 30 november a.s. Een verstandige moeder (of bij het onderweg regelmatig wisselen een dito vader) kan - als dit mogelijk is - het best tussen de kinderen op de achterbank gaan zitten. Het directe contact tussen moeder of vader en hun rechtstreekse aandacht maakt alles gemakkelijker, zeker wanneer de ouders dan achterin de auto met hun kinderen weten te spelen. Rode auto's tellen, raadsels opge- ven, poppenkast spelen, verhaal- tjes bedenken etc., leiden hen op de juiste wijze af gedurende een lange reis. Kinderen zijn vaker wagen- ziek en misselijk in de maag dan volwassenen. Wanneer bovendien in de auto liefst niet en anders zo weinig mogelijk wordt gerookt en voor voldoende frisse lucht wordt gezorgd, voelen de kinderen zich beslist het prettigst. Ook gejakker en gejacht slaan terug op het gedrag van de kin deren. Uit onderzoekingen onder 10- tot 12-jarigen op verschillende scholen is naar voren gekomen dat kinderen bij het gespannen rijden van hun vader vaak erg bang zijn. Rijdt dus - in het belang van uw kinderen - rustig, beheerst en gelijkmatig. Kinderziljes. Dat men kleine kinderen op de achterbank in goed vergrendelde en passende kinderziljes zet, is natuurlijk bekend. En dat men kinderen onder de twaalf jaar die gezien hun grootte onder veilig- heidsgordels kunnen uitzakken niet voorin laat zitten, is uiteraard ook vanzelfsprekend. Men moet tenslotte nooit vergeten dat kinderen op lange reizen veel vocht nodig hebben, zelfs een veelvoud van wat volwassenen op zo'n reis drinken. Een thermosfles met licht gezoete thee of uitgeperst fris fruit is onderweg beter dan veel snoepgoed. En altijd is een klein watertankje met washandjes en papieren doek- jes voor verfrissing van gezicht en handen een prettige zaak. Via deze manieren komen op de vakantiebestemming zowel frisse als ontspannen ouders en kinderen uit de auto, om meteen samen met veel plezier aan een prettige vakan tie te beginnen. In een van onze laatste nummers signaleerden wij de vele - meestal onbeholpen - bouwsels die met name in de omgeving van het oude dorp Kethel de laatste maanden uit de grond gerezen zijn. Juist in een tijd waarin je - bij wijze van spreken - voor de betegeling van je douchecel een vergunning van de gemeente moet hebben, is het een vreemde zaak dat deze wrakke kippenhokken, schuurtjes e.d. in het toch fraaie Delfland-gebied zo maar neergezet zouden kunnen worden. Naar aanleiding van ons artikel werden wij door 66n van onze lezers benaderd, die ons mededeelde reeds hierover het gemeentebestuur van Schiedam schriftelijk te heb ben ge'tnformeerd. Deze brief van de heer B.H.J, werd eerst op 1 juli j.l. door de gemeente beantwoord. Hierin deelde B en W mede, dat vermelde objecten die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden zullen worden geinventariseerd en dat aan de hand van een rapport daarover zal worden nagegaan welke maatrege len mogelijk zijn. Het is te hopen dat de gemeente Schiedam die maatregelen dan ook effectief en zo spoedig mogelijk zal nemen en dat men hiermee niet zo lang zal wachten als met het beant- woorden van de brief van een attente burger, n.l. m66r dan drie maanden! De verloedering van een nog landelijk gebied vereist o.i. een beetje haast! Bij de op 26 juni j.l. gehouden examens machineschrijven en ste- nografie slaagden weer 13 leerlin- gen van het bekende instituut De Jong (Griegplein 144). In het bezit van het diploma machineschrijven kwamen: Saskia van Berkel, Han- neke Daeter, Henriette Daeter, Ester Dolleman, Monique Doore- malen, Irene Hoogendam, Eric Joon, Jacqueline v.d. Horn (met de cijfers 10-9-9-!), Trudy de Leede, Mevr. Martijnse, Yolanda Oost- hoorn en Marion Suycker. Het diploma stenografie behaalde Mo nique Roosen. In onze uitgave van 24 juni j.l. Schiedam-noord is sinds enkele dagen een vrij unieke "winkel" rijk geworden. Angenietha Bernouw (sinds 1 juli j.l. in het bezit van een vergunning van de Kamer van Koophandel) start op het adres Rietkraag 59 een handel in tweede hands speelgoed en kinderkleding. De bedoeling is om tegen redelijke prijzen kinderspeelgoed en kin t- kleding (voor de leeftijd tot 12 ar) aan te bieden. De verkoop g' /eurt in "de Toverbal" - zo heet df .aak - op woensdagmiddag. De inkoop van het speelgoed en kleding wordt op maandagmorgen gedaan. Opgemerkt moet worden dat het speelgoed compleet en in goede staat moet zijn en dat de kleertjes w£l gewassen en/of ge- stoomd dienen te zijn. Bij het aanbieden van de kleding kunt u zelf de prijs (in redelijke termen) bepalen. Is de aangeboden kleding (die dus in z.g.n. consignatie wordt aangenomen) onverhoopt binnen ca. zes maanden niet verkocht kan men deze weer zonder kosten te- rughalen. Wil men dit niet (of is men dit eventueel vergeten) worden de niet- verkochte kledingstukken ter be- schikking gesteld voor kinderen in arme landen. b.v. Nepal of Indone sia. Heeft u dus overtollig speelgoed of kinderkleding of wilt u juist iets voor een schappelijk prijsje voor uw kinderen- in-de- groeiRietkraag 59 in Kethel-Oost is dan uw dichts- bijzijnde adres! De vakantieaktiviteiten van de gemeente Schiedam "Jeugd land 1981" lopen al weer ten einde. Met inbegrip van van- daag zijn er nog drie evene- menten: Woensdag 22 juli: Kreativi- teit op het Faassenplein, aan- vang 14.00 uur - deelname gratis. Donderdag 23 juli In wijk- centrum De Blauwe Brug op- treden van de bekende clown Gray. Aanvang 14.00 uur. Toegangsprijs 1,- (Kaart- verkoop vanaf 13.30 uur aan de zaal). Vrfjdag 24 juli: Van 11.00 tot 14.00 uur in het Beatrixpark (nabij Excelsior-terrein aan de Parkweg een grote "slotdag" met diverse attrakties o.m. springmatras, rolschaatsshow huifkar, ponyrijden, kanova- ren, minitrein enz. 's Middags van 14.30 tot 16.00 uur een grandioze kindershow met o.a. zangeres "Sandy". Toegang tot deze show 1,— (Kaartverkoop vanaf 13.45 uur aan de centrale post Jeugdland). maakten wij melding van de daar- vo6r gehouden examens, waarbij wederom veel geslaagden konden worden genoemd. Het beroemde zetduiveltje speelde ons echter par- ten, want dat onder de geslaagden vier meisjes van 12 Jaar (I) waren was in de mededeling helaas niet te vinden. Wij vinden dit echter zo 'n uniek resultaat dat wij graag alsnog hiervan mededeling doen. E6n van deze meisjes Denise Eygendaal was op 20 mei j.l. 12 jaar geworden en behaalde op 22 mei het diploma machineschrijven (Een mooier kado kon ze niet krijgen). Ook de andere twaalf- jarigen (Madelon Ketel, Ingrid Ooykaas en Simone v.d. Maron feliciteren wij alsnog van harte. Het is opmerkelijk dat zo vele leerlingen van Instituut de Jongh de eerste keer voor het diploma slagen en dit kan niet anders dan als een compliment voor de wijze van lesgeven worden uitgelegd. Het officieel Internationaal Con cours Hippique (C.H.I.O.) Rotter dam zal dit jaar opnieuw worden verreden in het Kralingse Bos en wel van 191/m 23 augustus a.s. Een keur van internationale spring- en dressuurruiters heeft zich reeds aangemeld. Ook zijn de organisa- toren bijzonder ingenomen met de beslissing van de FEI om de Euro- pese Jeugdkampioenschappen Dressuur in Rotterdam te laten plaatsvinden gelijkertijd met het CHIO. Voor de springrubrieken zijn in- schrijvingen ontvangen uit 11 lan den, t.w. Nederland, Belgie, Frankrijk, Italifi, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Engeland, Mexico en Ierland. Voor' de dressuurrubrieken zijn voorlo- pig inschrijvingen ontvangen uit 9 landen. Naast de aantrekkelijke tuigpaar- denrubrieken met Hackneys, tuig- paarden en Friese rastuigpaarden zullen er tijdens dit CHIO nog twee nationale kampioenschappen wor den verreden, n.l. het Nederlandse kampioenschap voor Hackneys "kleine maat" en het Nederlands kampioenschap Jachtpaarden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1