Worden historische panden kantoorruimte? HetWindas viert feest HIPKE De Blauwe Brug nu nog meer in de zorgen Nieuwe naamborden Schiedamse Ziekenhuizen Zaalvoetbal- vereniging kan nog leden gebruiken Schaakvereniging Groenoord" houdt ,,Open Dag" Rowans" weer terug Bad Groenoord 13ejaargang no. 341 19augustus1981 1 Zaterdag 22 augustus viert kleuter- en lagere school „Het Windas" weer de jaarlijkse schoolmanifes- tatie. Om het nieuwe schooljaar goed te begin- nen wordt er met alle kin- deren die mee willen doen feest gevierd. Om pirn. 10 uur starten de kleuters en klas 1 en 2 voor een spelletjes-speurtocht door het Beatrix-park. De klassen 3-4-5-6 maken een fiets-speurtocht door de polder achter Kethel. Na afloop komen de kinderen bij eikaar in het Beatrix- park waar zij zelf panne- koeken mogen bakken (en opeten natuurlijk). Zijn de weergoden niet goed gezind, vindt het hele gebeuren plaats op zaterdag 12 September. GEBOORTEKAARTJES Net^eo?i^ Hoorder Aklsoorden Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redactie: J, van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord Het laat zich aan zien dat de historische panden aan de Lange Haven 56, 54, 50 en 48 in Schiedam tot kantoorruimten zullen worden verbouwd. Oorspronkelijk had de projektont- wikkeiingsmij J.M. Bakker hier meer dan 20 woningen gesitueerd, echter door het instorten van de huizenmarkt (de woningen aan de Lange Haven zouden bijna twee ton moeten kosten) ziet deze maat- schapppij er nu geen brood meer in. De plaatselijke pers besteedde hier al wat aandacht aan, al is er geen officiele bevestigimg van de plannen tot verbouw van de kantoorruimten verkregen. Het gaat hier om de oude panden van het z.g.n. Vrijmoedcomplex, al waren de monumentale panden aan de Lange Haven 50 en 48 meer dan een eeuw in het bezit van de distilleerderij Visser Co ,,De Vink", die begin 1972 een fusie aanging met een ander Schiedams gedistilleerd-concern. Pas een jaar later betrok distil leerderij Vrijmoed genoemde panden. die er overigens niet lang plezier van had. Vrijmoed sloot al snel z'n poorten, eerst door over- name en even later door faillise- ment. Monumentenzorg Verbouw tot kantoorruimte zal ook niet meevallen, omdat de panden onder Monumentenzorg vallen" en zeker de klassieke voorgevels in tact zullen moeten blijven. Een andere vraag is of er in Schiedam nu wel zo'n dringende behoefte aan kantoren is. In vele delen van de stad - en met name op de Nieuwe Haven, 's-Gravelandse- weg en in de 's-Gravelandsepolder - staan kantoren te kust en te keur te huur. We wijzen in dat verband op het voor twee miljoen gulden verbouwde v.m. pand van de Imco aan de Noordvest. Al meer dan een jaar worden hier kantoren apparte- mentsgewijze te huur aangeboden. Hier is geen enkele belangstelling voor, het pand staat nog steeds geheel leeg. Dat er t.z.t. voor de panden aan de Lange Haven wH interesse zou zijn, wagen wij te betwijfelen. Dat er aan de monu mentale grachtenpanden iets ge- daan zou moeten worden, is buiten kijf, want de langdurige leegstand wekt verpauering alleen maar in de hand. Een goed voorbeeld wat er even- tueel van te maken is, zijn de panden van de Dubbele Palmboom in Delfshaven waarin de gemeente Rotterdam een bezienswaardig museum vestigde. Dat zou - al kost dat veel geld - aan de Lange Haven ook best kunnen. Het gedistilleerdmuseum, nu ge- vestigd in een duffe kelder van het stedelijk Museum aan de Hoog- straat, zou zeker in het pand Lange Haven 48 een waardiger onder- komen vinden. De vestiging van dit museum kan gecombineerd worden met een vaste expositie van oude jenever-affiches en etiketten, foto's en schilderijen van de - vroeger zo bloeiende - Schiedamse gedistil- leerdindustrie. Ook apparatuur en produkten van aanverwante be- drijven, zoals glasfabriek en kurken- en capsulefabriek, zouden daar een plaatsje kunnen vinden. Wellicht zou dat een trekpleister voor het voor de toerist toch matig interessante Schiedam kunnen zijn. Wie weet? Het wijkcentrum ,,De Blauwe Brug" dat zich toch al niet in over- weldigende belangstelling mag ver- heugen en waarvoor ingrijpende veranderingen bekeken zouden worden, zit nu opnieuw in de zorgen. Volgens een schrijven van de gemeente mag dit wijkcentrum voortaan geen disco- of dans- avonden meer organiseren. Met name wordt dit voor de toekomst niet meer toegestaan omdat om- wonende van het Bachplein, waar het wijkcentrum nu bijna een jaar is gevestigd, geluidsoverlast van dat soort aktiviteiten ondervinden. Het niet doorgaan van deze aktiviteiten scheelt de Blauwe Brug niet alleen in de inkomsten, maar daar voor het nieuwe seizoen reeds contracten waren gesloten zal de schade belangrijk hoger uitvallen. ,,Op deze manier kunnen we beter maar sluiten" was de eerste reactie van de medewerkers van het wijk centrum. In verband met de fusie tussen de twee Schiedamse Ziekenhuizen zul len op 27 augustus a.s. bij de ingang van beide ziekenhuizen de nieuwe naamborden (Schieland- ziekenhuis) officieel onthuld wor den. Na de onthulling van de borden zal er in de aula van het - dan voormalige - Nolet een receptie gehouden worden. Nu het nieuwe seizoen is aange- vangen en de eerste training achter de rug is, vinden wij het nodig de inwoners van onze wijk eens te wijzen op de reeds jaren bestaande - en succesvolle - zaalvoetbalvereni- ging ,,Groenoord. Wie in Schie dam-Noord wil zaalvoetballen kan bij deze vereniging nog terecht. Bel eens met de Heer F. de Langen, tel. 707978, hij zal u graag alle nadere inlichtingen verstrekken. De Schaakvereniging ,,Groen- oord" wil op 22 augustus a.s. eens - letterlijk en figuurlijk - ,,naar buiten treden"! Dat doen ze dan ook en wel in het Winkelcentrum Hof van Spaland waar de vereni ging een ,,open dag" zal houden. In het winkelcentrum kunt u dan spelen met het z.g.n. Grote Stuk- kenspel, tegen schaakcomputers of simultaan tegen enkele leden van de schaakvereniging Groenoord. De schaakvereniging Groenoord is op iedere dinsdagavond aktief in boerderij Landvreugd aan de Swee- lincksingel 7, aanvang 20.00 uur. U kunt daar geheel vrijblijvend eens een kijkje gaan nemen. De schaakvereniging is een schaak- club, waar gezelligheid fen schaken samengaan. De vereniging neemt jaarlijks deel aan de bondscompeti- tie, terwijl ter verhoging van de gezelligheid de vereniging tussen Kerst en Nieuwjaar het traditionele ..Oliebollentournooi" houdt. Ook voor hen die - nog niet - kunnen schaken is bij vereniging Groenoord" de mogelijkheid dit te leren. Aanmelding als lid (of alle gewenste inlichtingen) krijgt u bij D. Langewis, Chopinplein 186, tel. 705730. Nu bijna iedereen weer van vakan- tie is teruggekeerd neemt ook het verenigingsleven weer een aanvang. Zo ook de rowans (padvinders van 14-17 jaar) van de Burgemeester van Haaren groep uit Schiedam. In de vakantie waren zij aktief in Duitsland. Op de west-duitse rivier de Fulda vaarden ze in hun zelfgebouwde canadese kano's. Iedere zaterdagmorgen zijn de rowans weer te vinden in het groepshuis van de Burg. v. Haaren- groep aan de Schiedamseweg 200. Geinteresseerde jongelui zijn daar altijd welkom. 24, 25, 26, 27 en 28 Augustus start: vanaf 17.30 uur. met Rud0** In zwembad Groenoord wordt van maandag 24 augustus t/m vrjjdag 28 augustus a.s. weer de Nationale Avondzwemvierdaagse georgani- seerd. Het is de bedoeling om gedurende 4 avonden telkens een afstand van 500 meter te zwem- men. Dus in totaal 2000 meter. Voor kinderen t/m 10 jaar bestaat de mogelijkheid per avond 250 meter te zwemmen, dus in totaal 1000 meter. Van de vijf beschik- bare avonden is er een keuze- avond. Men moet in totaal vier avonden aan het zwemmen deel- nemen. Vrijdag is geen keuzedag. Op deze dag moet iedereen zwem men. De af te leggen afstand behoeft niet zonder onderbreking te worden gezwommen. Men mag tussentijds uitrusten, doch het water niet verlaten. Voor de Zwemvierdaagse is Bad Groenoord opengesteld van 17.30- 20.00 uur. Gedurende deze uren kan men dus starten voor de te zwemmen afstand. De deelnemerskosten bedragen in voorverkoop tot en met 23 augustus 5,50 all-in. Met ingang van 24 augustus zijn de deelnemerskosten 6,-- all-in. Iedereen die de zwemvierdaagse volbrengt ontvangt een bronzen, zilveren, gouden medaille of gou- den medaille met inskriptie, al naar gelang het aantal keren dat men heeft deelgenomen. Bij het in ontvangst nemen van de me daille moet de laatstbehaalde me daille getoond worden. Aanmelding. Deelnemers dienen een inschrijfformulier ingevuld in te leveren aan de kassa van Bad Groenoord of van Bad Zuid, of bij het V.V.V. kantoor, Overschiese- straat 1, Schiedam. Op deze adressen worden dan de deelne- merskaarten uitgeschreven. Be- waar deze kaart goed, want elke avond, dat men deelneemt aan de zwemvierdaagse moet de kaart getoond worden Schoien. Voor scholen bestaat de mogelijkheid om in groepsverband aan de zwemvierdaagse deel te nemen. Voor de grootste groep, die procentsgewijs zal worden vastge- steld, is een mooie prijs ter beschikking gesteld. Ook bij slecht weer gaat het zwemmen door. Het water is verwarmd. Op het terrein van Bad Groenoord worden elke avond nevenaktivi- teiten georganiseerd, (met o.a. de Boerenkapel en minikermis). Vrijdagavond zijn er diverse attrak- ties aanwezig, waaraan men kan deelnemen of waarmee men zich kan vermaken. In het ondiepe bassin zullen elke avond aktiviteiten in het kader van het rekreatieve zwemmen plaats vinden. Op het terrein z(jn de laatste avond bloemen te koop

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1