Schieland'n nieu naam, zorg voor patient blijft hetzelfde HIPKE Grootse Braderie Wie komt de U.V.V. helpen? „Scyedam Ruilbeurs in Blauwe Brag Plaatselijke afdeling „komitee zuidelijk Afrika" in oprichting Geen sluip- verkeer meer in richting Schiedam-Delft Nieuw gebouw GOM gereed Camera-gigant failliet V.V.V. nog niet uit de brand Vereniging Ruimtelijke Ordening Kethel trekt beroep in Winkelcentram „De Ketel" 13ejaargangno.342 2 September 1981 GEBOORTEKAARTJES loonier Akkoorden Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord ,,Komitee Zuidelijk Afrika". Op deze bijeenkomst zal de Zuid-afrikaanse banneling David de Beer spreken over de situatie in Zuidelijk Afrika. Voorts zal informatie worden gegeven over de komende akties. Voor meer informatie: tel. 704701 (na 18.00 uur). E6n van de eerste kenmerken van de fusie tussen de beide Schiedam- se ziekenhuizen gebeurde 27 augustus j.l. Toen werd bij de ingang van beide ziekenhuizen het nieuwe naambord onthuld. Schie land Ziekenhuis. Het zal noe wpl 'n paar jaar duren eer iedereen aan die naam gewend zal zijn. Het lag iedere Schiedammer zo lekker op de lippen: zij ligt in "de" Nolet, hij ligt in "het" Gemeente. Maar een andere naam of niet, het blijft gaan om de zorg en het welzijn van de patient. Wellicht dat menigeen zich af- vraagt waarom de fusie tussen de twee ziekenhuizen nodig was. "Schieland" zegt daar zelf het volgende over. Kortere verpleegduur De gemiddelde verpleegduur in een ziekenhuis wordt steeds korter. Zo is de gemiddelde verpleegduur in beide Schiedamse ziekenhuizen nu 4 dagen korter dan 10 jaar geleden. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Verbetering van de onder- zoekstechnieken en -methoden ver- korten de tijd die nodig is om een diagnose te stellen. Soortgelijke factoren spelen ook een rol bij de behandeling en maken het moge- lijk eerder tot poliklinische nabe- handeling over te gaan. Bovendien is het door allerlei voorzieningen gemakkelijker geworden een deel van het herstelproces thuis door te brengen. Samengaan Het ontstaan van twee ziekenhui zen zo dicht bij elkaar is, historisch gezien, alleszins verklaarbaar. Er werd wezenlijk voorzien in een bestaande behoefte. Maar veran- derde omstandigheden verminder- den die behoefte en nu pleit er nog maar weinig voor om twee aparte ziekenhuizen te handhaven. Te- meer niet waar het samengaan op den duur voor de patient een reele verbetering inhoudt. Deze laatste reden maakte het uiteindelijk van- zelfsprekend tot samengaan te be- sluiten. Verdergaande specialisatie Het samengaan van twee zieken huizen, ieder met een eigen identi- teit, is voor velen een ingrijpende gebeurtenis. Daarom is gekozen voor een geleidelijke organisatori- sche verandering. Overigens opent het samengaan ook nog andere perspectieven. Beide ziekenhuizen hebben al ge- ruime tijd een gezamenlijk labora- torium, met apparatuur die alleen bij gezamenlijke aanschaf en ge- bruik financieel verantwoord is. De fusie maakt het mogelijk deze lijn door te trekken. Ook de specialis- tenteams worden groter. En daar- mee de gezamenlijke kennis. De vergroting van de mogelijkheid van onderling overleg komt direct de patient ten goede. Een patient is ook een mens Verkorting van de verpleegduur wordt ondermeer bereikt door effi cient gebruik van moderne techni- sche voorzieningen. Maar niet ten onrechte, zo wordt steeds meer ingezien, krijgt de patient hierdoor het gevoel dat er'in veel te korte tijd veel te veel met hem gebeurt. Het mag dan wel 'voor zijn eigen bestwil' zijn, het gevoel dat er voor en over hem wordt beslist raakt hij niet kwijt. Dat probleem, dat in vrijwel ieder ziekenhuis bestaat, wordt ook hier onderkend. Men wil er bewust aan werken. Naast grote aandacht voor de medische aspecten is er de mens die aandacht behoeft voor zijn sociale, psychologische en religieu- ze problemen. Ook op onze gebie- den kan de patient desgewenst hulp van specialisten krijgen. Belang voor de regio. Mag het dan enerzijds zo zijn dat het aantal verpleegdagen terug- loopt, anderzijds bleef het aantal opnamen per jaar ongeveer gelijk. Er worden per jaar 10.000 - 11.000 mensen in beide ziekenhuizen op- genomen. Behalve uit Schiedam komt 25% daarvan uit Vlaardin- gen, Maassluis, Maasland en Rot terdam. De patient Wat merkt nu de patient van de veranderingen. Aanvankelijk nog niet veel. De spreekuren blijven eender, de artsen en verpleegkun- digen dezelfden. Voorlopig veran- dert alleen de naam. In de komende tijd zullen geleide- lijk diensten, specialismen en afde- lingen worden samengevoegd of een andere plaats krijgen in de beide gebouwen. Het is de bedoeling voorlopig te werken naar 66n ziekenhuis met twee beddenhuizen. Het doel is om op den duur te komen tot 6en ziekenhuisgebouw. De realisering daarvan kan echter nog wel tien jaar duren. Heeft u wel eens in het ziekenhuis gelegen? Vond u ook, dat de dagen zo lang duurden? Vond u het ook zo naar, dat u uw bloemen niet kon verzorgen? Had u ook zo'n zin in fruit, maar niet de fut om het schoon te maken? Had u ook wel eens, heel stiekem, behoefte aan een praatje, zo maar, buiten het bezoekuur om? Nu dan zult u blij zijn om te horen, dat de Unie van Vrijwilligers (kortweg de U.V.V.) er op uit is om aan deze wensen te voldoen. Vijf dagen per week trekt's mor- gens een aantal vrijwilligers naar de Schiedamse ziekenhuizen. Zij heb ben tijd om bloemen en fruit te verzorgen en tijd voor een gesprekje en ze verrichten soms hand- en spandiensten voor de patiSnten, die heel onbelangrijk lijken, maar voor de zieken op dat moment veel betekenen. De vrijwilligers doen hun werk met veel enthousiasme, maar helaas, er is op het ogenblik een nijpend tekort aan medewerkers. De U.V.V. heeft aan de ziekenhuizen beloofd dit werk te doen, maar op het moment kan ze die belofte niet goed nakomen. Daarom met een dringende vraag: Wie, o wie, wil komen helpen. Zowel dames als heren (laatstge- noemde vooral voor de begeleiding van patiSnten met bedden en rolstoelen naar de fysio-therapie) ooit of nooit ziek geweest, zijn van harte welkom. U kunt zelf bepalen, of u 1 of meer ochtenden per week wilt helpen. Wilt u eerst een ochtendje kennis maken om te zien of dit werk u ligt, dan kan dat. Wilt u zich opgeven als medewer- ker, of wilt u nadere inlichtingen? In alle gevallen kunt u kontant opnemen met sekretaresse mevr. P.J.M. Lefel, Griegplein 87, tele foon 704134, of met de voorzitster mevr. M. v.d. Linden, Hargplein 28, tel. 700977. In het voor- en najaar verzorgen de medewerkers van de U.V.V. de kinderkledingbeurs. Het betreft hier in- en verkoop van kinderkle- ding van 0-14 jaar. De najaars- beurs zal plaats hebben op 6 en 7 oktober a.s. in de Margriet-Sport- hal. Nadere gegevens zullen nog bekend gemaakt worden in deze krant. 11 Met de aanvang van het nieuwe seizoen" gaat ook de ruilbeurs in Schiedam-Noord binnenkort weer van start. Elke derde donderdag in de maand wordt er in een van de zalen van het wijkcentrum ,,De Blauwe Brug" aan het Bachplein een ruilbeurs gehouden. De e.v. beurs is op don derdag 17 September a.s. vanaf 19.00 uur. Iedereen kan daar terecht om door ruiling zijn verzameling aan te vullen. Verzamelaars van postzegels, munten, ansichtkaarten, lucifersmerken, sigaren- bandjes enz. zullen op de ruilbeurs zeker iets van hun gading vinden. Donderdag 10 September a.s. vindt er in zaal Irene aan de Nieuwe Haven (aanvang 20.00 uur) een bijeenkomst plaats om te komen tot de oprichting van een plaatselijke afdeling van het Het laatste nummer (7e jaargang nr. 3) van ,,Scyedam", een uitgave van de Historische Vereniging Schiedam, be- vat weer veel lezenswaardige artikelen. Dr. P. J. T. Endenburg behandelt in een uitgebreid artikel drie wandborden in de Grote kerk te Schiedam, terwijl Herman Noordegraaf ,,een boekje open doet" over ds. H. Hofman. Ver- der komt in de boekbespreking de uit gave Schiedam verleden tijd" van H. v. d. Sloot ter sprake en zijn er voorts interessante gegevens te vinden in de historische gegevens in dit num mer. Op de voorpagina van deze laatste Scyedam-uitgave staat een dui- delijke foto van de - toen nog onge- schonden - gevel van het Proveniers- huis. Er werd nog al geklaagd over het z.g.n. ,,sluipverkeer" dat via de Harre- weg naar en van Delft uit en naar Schiedam-Noord plaats vond. Hoewel de Harreweg reeds voor autoverkeer op zon- en feestdagen verboden was, zal dit in de toekomst nog verder wor den beperkt. Met ingang van 1 november a.s. zal deze - overigens toch niet z6 druk bereden - sluipweg verder voor auto verkeer worden afgesloten. Juist in de spitsuren (van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.30 uur) wordt de weg voor autoverkeer in Noordelijke richting ('s morgens) en in Zuidelijke richting('s middags) voor al het snel- verkeer afgesloten. Alleen bewoners van de panden die in de omgeving van de weg liggen zullen een onthef- fing kunnen verkrijgen. We laten in het midden of deze af- sluiting nu wel zo nodig was, maar een ,,voorlopertje" voor de ingebruik- stelling van rijksweg 19 is het al vast wel! Het nieuwe, inposante gebouw van GOM (Bedrijfsdienst voor gebouwen; huishoudelijk en technisch onderhoud, glas- en gevelreiniging, bewaking en be- veiliging e.d.) in de 's-gravelandse- polder is gereed gekomen. Het nieuwe Hoofdkantoor zal don derdag 10 September a.s. door Dr. W. Albeda om 15.00 uur offtcieel worden geopend. Na enkele gastsprekers, waar- onder Burgemeester G. J. te Loo volgt een bedrijfsrondleiding en een receptie. Het camera-concern Eumig uit Oostenrijk had de laatste jaren in totaal met een verlies van 300 miljoen gulden te kampen en dat was voor dit concern te veel van het goede en kortgeleden werd dit bedrijf failliet verklaard. Het in 1919 opgerichte bedrijf (producent van filmcamera's en projectoren) sluit zijn poorten waardoor 3000 man personeel op straat komt te staan. Vanaf 1978 kwam Eumig, die een goed pro- dukt maakte, in de moeilijkheden niet alleen door de toenemende concurrentie van Japanse fabrikan- ten, maar ook door het niet doorgaan van de fusie met Pola roid. Al zijn de werkzaamheden 1 September j.l. weer hervat, de Schiedamse VVV is nog lang niet uit de brand. Ondanks de tijdelijke huisvesting op de 2e etage van het pand Overschiese- straat 2 (boven de afd. Burgerzaken) kan men er nog niet helemaal uit de voeten. Zo zijn b.v. T.-shirts, Schiedamtassen en -dassen, stadswandelingen, platte- gronden en ansichtkaarten door het verbranden van de hele voorraad in het Proveniershuis nog niet verkrijgbaar. Wel worden nu weer normaal geschen- kenbonnen verkocht en kan weer toe- ristische informatie worden gegeven. Ook voor theater-reserveringen kan weer worden gezorgd. In 1979 kwam de gemeente Schiedam met het plan tot de vestiging van een woonwagenkamp in de omgeving van de Koekoekslaan. De Vereniging Ruimtelijke Ordening Schiedam/ Ketel tekende hiertegen bezwaar aan, hetgeen door de gemeente ongegrond werd verklaard. Hierop ging de vereniging in beroep bij de afd. Rechtspraak van de Raad van State. Omdat inmiddels is geble- ken dat het voorbereidingsbesluit een jaar van kracht is en dat binnen dat jaar een ontwerpbestemmingsplan ter visie dient te worden gelegd, heeft het bestuur van genoemde vereniging - mede doordat het voorbereidings besluit inmiddels is verlopen - het be roep bij de Raad van State ingetrok- ken. Naar de mening van de vereniging Ruimtelijke Ordening heeft de gehele procedure nu geen zin meer. Winkelcentrum ,,De Ketel" aan de Borodinlaan is een klein winkelcen trum, dat zich juist door z'n gezellig- heid heeft weten te handhaven. Want twaalf aktieve winkeliers weten ergoed de vaart in te houden en ook nu weer zorgen zij dat ,,De Ketel" volop in de belangstelling zal staan. Zaterdag 12 September a.s. zal heel Schiedam-Noord naar winkelcentrum De Ketel trekken. Op die datum is n.l. een grote braderie in en om het winkelcentrum. Vanaf ca. 10.00 uur's morgens tot's middags 4 uur zal men er met nog meer plezier kunnen winke- len. Naast de speciale braderie-aan bie- dingen vindt men er ook meer dan 40 kramen die de belangstelling vragen. Op elk gebied is er wat te koop; an- tiek, kleding, cadeau-artikelen, speel- goed, afgewisseld met stands waar lek- kere hapjes te verkrijgen zijn. Vanaf een terras (met ,,buitentap") kan men genieten van het bijna non-stop- optreden van de zes man sterke Dixy- landband ,,West Coast Jazzband" of van de vlotte praatjes van de speciaal aangetrokken standwerker(s). Buiten de oliebollen- en schiettent is er ook een draaimolen waarin de kinderen, gratis, een ritje kunnen maken. Al met al kkn brok gezelligheid daar aan de Borodinlaan. Hou er een morgentje of middag voor vrij, die 12e September! f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1