Stoomlocomotieven- happening in het weekend van2627September Winterdienst RET brengt veranderingen in lijnennet e 70%VAN DEINLEG UITGEKEERDK£S| IN PRIJZENdl J Nu ook Staatsloten in Schiedam-Noord! Boerderij van Lansbergen aan de Harreweg wordt gerestaureerd Excursies natuurhistorische Vereniging Spreekuur Maatschappelyk Werk Aktiviteiten Wijkvereniging Sportinstuif 13ejaargang no. 343 16 September 1981 Op maandag 14 September 1981 is bij de RET de winterdienst in gegaan. In algemene zin betekent dit, dat op de meeste tram- en buslijnen tijdens de spitsuren weer meer wagens zullen rijden dan tijdens de afgelopen zomermaanden het geval was. De tramlijnen 4 en 8 gaan met ingang van 14 September in de richting Heemraadsplein tussen de Mathenesserlaan en het Heemraadsplein weer via de Nieuwe Binnenweg rijden. In tegenovergestelde richting blijven de lijnen 4 en 8 nog ge bruik maken van de route via de Mathenesserlaan. Tramlijn 3 krijgt op 14 Septem ber een definitief eind/begin- unt bij het NS-station Blaak. .ijn 3 rijdt dan, komende uit Bhjdorp, over de Coolsingel en via Blaak en Nieuwstraat naar Station Blaak en keert vervolgens in tegenovergestelde richting via deze route terug. Het tot nu toe in een richting bereden traiectgedeelte via Ma- riniersweg, Goudsesingel en Pompenburg komt te vervallen. Buslijn 46 krijgt zijn eindpunt weer op het Schulpplein, maar blijft wel naar de remise Waal- haven rijden. Vanaf het Heem raadsplein wordt dan gereden via Heemraadssingel (in tegn- overgestelde richting via Scho- nebergerweg), Rochussenstraat, ziekenhuis Dijkzigt, Rochussen straat, Maastunnel, Dorpsweg, Arendsweg, Boergoensevliet, Kromme Zandweg, Schulpweg, remise Waalhaven, Schulpweg, Schulpplein. Vanaf het Schulp plein rijdt lijn 46 rechtstreeks via Kromme Zandweg, Boer goensevliet, Arendsweg, Dorps weg enz. Het eind/beginpunt van buslijn 30 wordt verlegd van Zeven- kamp naar Oosterflank. Dit betekent dat lijn 30 voortaan niet meer in Zevenkamp maar in Oosterflank zijn vertrektijd afwacht. Per vrijdag 18 September wordt ook het nachtbuslijnennet vrij ingrijpend gewijzigd. Nieuwe aienstregelingbladen van de RET-tramlijnen en RET- buslijnen zijn gratis verkrijg- baar bij de eigen RET-verkoop- punten en bij de informatie- osten op het Stationsplein en et Zuidplein (ZWN-kantoor). Binnenkort verschijnt boven- lien een nieuwe lijnennet- jlattegrond en een nieuwe lachtbusfolder. Tot dusvermoesten degenen die meespeelden in de Staatsloterij een behoorlijke weg afleggen om aan hun (misschien winnende) lot te komen. Met ingang van begin oktober wordt het de bewoners van Schiedam-Noord - eindelijk - wat gemakkelijker gemaakt en is een tijdrovende reis naar Schiedam-Centrum niet meer nodig. Vanaf oktober is onze wijk een ,,loterijkantoor" rijker geworden. Het is de heer J. S. de Bot (van de gelijknamige tabaksspeciaalzaak aan het HOF VAN SPALAND 6) n.l. gelukt het agentschap voor verkoop van Staatsloten voor Schiedam-Noord te verkrijgen. We weten dat we vele lezers met dit bericht plezier doen. U weet het nu: voortaan (ook) voor loten van de Staatsloterij naar tabakshop DE BOT, Hof van Spaland. (Naast de Dierenzaak van Aad van Leeuwen en tegenover Woninginrichting Elderhorst). NOG EEN PRIMEUR! Aan de grote sortering tabaksartikelen wist de Bot weer een nieuwe toe te voegen. Een z.g.n. ,,witmerk"! Sinds enkele dagen verkoopt deze speciaalzaak - exclusief voor Schiedam-Noord - sigaretten (md en zonder filter) en shagtabak voor de prijs van/ 2,10 per pakje! Een bezoekje £n het proberen zeker waard. (De winkel is *s maandagsmorgens tot 1 uur gesloten!) NoordcrAkkoordeit Uitgave en advertentie exploitatle: Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redact ie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord tegenover liggende woningen opge- trokken. De vestiging van verschillende be- drijven (en bedrijfjes) zal zeker wat leven in de brouwerij in Schiedam- Noord brengen, al zullen de toe- gangswegen naar onze wijk (en zeker in het voormalige dorp Kethel) wel moeten worden aange- past aan het - toch weer toenemende autoverkeer. Wie graag nog eens stoomlocomo tieven in voile glorie wil meemaken, komt zaterdag 26 September aan zijn trekken. Dan viert de Neder- landse Vereniging van Belangstel- lenden in het Spoor- en tramweg- wezen haar 50-jarig bestaan met een spectaculaire optocht van niet minder dan 13 stoomlocs (waaron- der de uit Engeland overgebrachte "Rocket") op de spoorlijn Amers- foort-Woudenberg. U kunt daar- heen met een speeiale, lange trein, getrokken door zo'n stoom-gigant. Vertrekt(jden van deze speeiale stoomtrein: Rotterdam v. 7.03 uur; Delft v. 7.26; Den Haag HS v. 7.43; Leiden v. 8.23; Haarlem v. 9.00 en verder via Amsterdam naar Amersfoort a. 10.30 uur. Vandaar wordt de trein door een diesel doorgetrokken naar Woudenberg. U kunt uitstappen in Amersfoort, Leusden of Wouden berg om de optocht van stoomloco motieven, die rond 11.00 uur uit Amersfoort vertrekt in traag tempo goed te zien voorbij trekken. Voor- al in Woudenberg, keerpunt van de stoet, wordt het een gezellige boel. Na afloop van de happening, haalt dezelfde speeiale trein u weer op: Woudenberg v. 15.30, Leusden 15.45 en brengt u naar Amersfoort. Voor wie mee wil, is er het volgende arrangement: - Heenrit per speeiale stoomtrein van 6en der stations Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden of Haar lem naar Amersfoort Leusden of Woudenberg. - Terugreis met dezelfde trein naar Amersfoort en vandaar naar sta tion van uitgang met iedere trein van de normale dienstregeling, naar uw keuze. U hebt alle gelegen- heid om de stoom-optocht te zien (kosteloos). Kosten van dit arrangement50,- p.p. (geen kindertarief), te betalen door storting op giro 636691 t.n.v. N.V.B.S.-excursies Ede, of door opzenden van giro-betaalkaart of bankcheque aan P. Bakker, Arthur van Schendellaan 35 Ede. U ont- vangt dan een deelnemerskaart. Vorige week donderdag gaven de twee Schiedamse wethouders H. Posthoorn en C. Zijdeveld het startsein tot restauratie van de bekende boerderij van Lansbergen aan de Harreweg. Deze boerderij staat aan de ingang van het z.g.n. ,,landschapspark" dat een uitloper vormt met het Beatrixpark. Vooral de bewoners van de nieuwe wijk Woudhoek- Noord (botenbuurt) maken van dit bijzondere park veelvuldig gebruik. Nu het landschapspark al enige tijd gereed is komt nu de boerderij aan de Harreweg 8 aan de beurt. Buiten het woongedeelte, dat in dezelfde staat zal blijven, zullen wel andere ruimten worden ver- bouwd en opnieuw ingericht. Zo zal in de stal nog plaats voor wat vee worden ingeruimd, de wagen- schuur wordt gerestaureerd, terwijl de oude hooischelf voerbewaar- plaats en schuilgelegenheid voor de bezoekers van het park zal worden. Enkele oude schuren zullen ver- dwijnen waar voor in de plaats andere kleinere opstallen zullen worden gebouwd. Op het erf zal de plantsoenendienst de beplanting aanpassen aan de omgeving. In verband met het tachtig jarig bestaan van de natuurhistorische Vereniging heeft de afdeling Wa- terweg-Noord enkele gratis excur sies georganiseerd. Vanavond om 19.00 uur start een excursie naar het Beatrixpark en de heemtuin. De rondgang begint om genoemde tijd vanaf het Panne- koekhuis ,,De Vijver" in het Beatrixpark. Op zaterdag 19 September wordt in het vogelasiel een ,,Open Dag" gehouden. Iedereen die interesse heeft is zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur van harte welkom. Als laatste is er op zondag 20 September a.s. nog een strand- excursie. Het vertrek vindt plaats om 9 uur 's morgens bij de Semafoor te Hoek van Holland. De stichting Maatschappelijk Werk Schiedam houdt ook in onze wijk een spreekuur. Op woensdag- middag van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur worden deze spreekuren gehouden in ,,De Blauwe Brag" aan het Bachplein. Telefonisch bereikbaar tijdens vermelde uren via nr. 702143. Zonder kaart geen toegang tot de speeiale trein. Wie zaterdag niet kan, heeft nog een kans op zondag 27 September, want dan rijdt dezelfde speeiale stoomtrein in omgekeerde richting, n.l. van Anersfoort naar Rotter dam (vertrek Amersfoort 16.46 uur, aankomst Rotterdam C.S. 19.55). De trein stopt dan op dezelfde stations als zaterdag, maar uiteraard in omgekeerde volg orde! Het arrangement voor deze speeiale trein bedraagt 41,-. Inbegrepen is: Uw heenreis per normale trein van Uw keuze naar Amersfoort. Betaling van deze spe eiale trein op dezelfde wijze als voor de zaterdag-rit is aangegeven. Van Amersfoort naar Woudenberg rijden op zondag 27 September historische pendelstoomtreinen heen en weer. Kaartjes hiervoor kunt u op de dag zelf kopen op het station Amersfoort zolang de voor- raad strekt. Alleen voor de speeiale trein op zaterdag en de speeiale trein op zondag moet u van te voren deel- nemerskaarten bestellen op boven- genoemd giro-nummer, vermeldt bij uw betaling duidelijk naam en adres, aantal personen en of u met de zaterdag- of zondag-trein mee wilt. E6n ding is zeker: zoveel stoomtreinen bijeen, zult u van uw leven niet meer zien! De afdeling ,,Societeit" van de Wijk vereniging Groenoord e.o. organiseert in de Boerderij ,,Landvreugd", Swee- lincksingel 7, Groenoord-Z (tel. 702363) de volgende aktiviteiten: Zondagmiddag 20 September: Discotheek OHIO voor de jeugd van 10 t/m 16 jaar, toegang 2,- aanvang 14 uur. Woensdagavond 23 en 30 September: Damesbingo om 20.15 uur. De Sportraad voor de gemeente Schiedam is wederom begonnen met de wekelijkse Sportinstuif. Voor deze instuif was de afgelopen jaren bijzonder veel belangstelling. De sportinstuif wordt gehouden in de Pr. Margriethal elke woensdag avond van 9.00 tot 23.00 uur en is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder. Er kunnen tijdens deze instuif allerlei spelen en spor- ten worden beoefend. Deskundige leiding is aanwezig, de toegangs- prijs bedraagt/ 2,50,--.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1