Ons polderlandschap Marskramer in Hof van Spaland onder nieuwe leiding Maar maak van Uw "open haard" geen bom!! Herfsttoernooien in Margriethal Leden vergadering Botenbuurt 13e jaargan,g no. 344 30 September 1981 IVoorder AkluMinlcn Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redactie: J. van Schaverbeke .Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 Hoewel Schiedam-Noord zeer vele flatgebouwen kent en hierin de aanleg van een open haard - door het ontbreken van een afvoerka- naal - onmogelijk is; plaatsen wij hierbij toch een artikel over open haarden. We doen dat omdat juist door de gereed gekomen bouw van zo vele eengezinshuizen in Woud- hoek-Noord(en de reeds bestaande soortgelijke woningen) veel mensen er over denken een open haard aan te schaffen, te laten bouwen of wellicht zich er zelf mee gaan bemoeien. Maar vanwaar de kop "Maak van uw open haard geen bom Welnu, die kans is namelijk niet denkbeel- dig! Een open haard is gezellig. Maar de warmte verdwijnt voor een groot deel door de schoorsteen. Dat is natuurlijk erg jammer, vooral in een tijd waarin energie zo goed mogelijk moet worden benut. Er zijn systemen in de handel die de vrijkomende warmte van de open haard benutten voor het verwarmen van water dat zich in een warmtewisselaar (reservoir of een verzameling pijpen) achter het vuur bevindt. Deze warmtewisselaar wordt aan- gesloten op de centrale-verwar- mingsinstallatie, zodat de warmte van het houtvuur een deel van de energievoorziening overneemt van de CV-ketelverwarming (olie of aardgas). Allemaal aardig bedacht natuurlijk. Er doet zich echter een probleem voor. De open haard brandt meest- al alleen's avonds. Overdag circu- leert het warme water van de C.V.- installatie door de warmtewisselaar Warmte verdwijnt dan via de schoorsteen. Het is duidelijk dat dit energie kan kosten. Om nu te voorkomen, dat die warmte ontsnapt, kan bij sommige systemen het reservoir met afslui- ters worden afgesloten en is op die manier niet meer in het C.V.-circu- latiecircuit opgenomen. Dat gaat allemaal goed, tot het moment dat vergeten wordt de afsluiters weer open te zetten als de open haard wordt aangestoken. Want wat gebeurt er dan? Het water in het reservoir wordt verwarmd, maar kan die warmte niet goed kwijt. Gevolg: het water zet uit en de druk in het met de afsluiters afgesloten reservoir loopt op. Bij temperaturen boven de 100 graden Celsius kan die druk zo hoog oplopen dat de warmtewisse laar of het vat explodeert. Dat zal allemaal nog wel meeval- len??? Denk vooral niet; dat zal zo'n vaart niet lopen! De temperatuur hoeft maar te verdubbelen om de druk ongeveer tien a twintig maal zo hoog te maken! Bij een normale C.V.- installatie -zonder zo'n open haard dus- wordt de vlam in de ketel bij te hoog oplopende temperatuur auto- matisch gedoofd. De druk bij zo n installatie wordt in de hand gehou- den door een expansievat en een veiligheidsklep die bij 3 bar atmosfeer) open gaat. Een C.V.- installatie voor huishoudelijk ge- bruik die niet aan deze eisen voldoet, mag in Nederland niet in werking worden gesteld. Er wordt dan niet voldaan aan de installatie-voorschriften die hier- voor bestaan. Het is duidelijk dat bij een open haardvuur dit soort temperatuurbeveiligingen niet mo gelijk is. De watertemperatuur in de afgesloten warmtewisselaar kan ver boven de 100 graden uitstijgen. De hitte van het vuur zelf kan zeer hoog oplopen. En een haardvuur kan niet geregeld (gedoofd) worden zoals een brander van de C.V. Kortom, er ontstaat dan een ge- vaarlijke situatie, nog afgezien van het feit dat de Stoomwet wordt overtreden. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen, maar zal bij de aanschaf van een open haard met een warmtewisse laar nu niet direct aan de Stoomwet denken. De Wet Een open haard die aangesloten is op een C.V.-installatie, moet, wil de Stoomwet niet overtreden wor den, tenminste aan de volgende eisen voldoen: De warmtewisselaar van de open haard moet afzonderljjk van ten minste een veiligheidsklep zijn voorzien, met een veilige, niet afsluitbare afvoer naar buiten, of naar een ruimte met atmosferische druk. De afsteldruk van die veilig heidsklep mag ten hoogste 3 bar bedragen. Tussen deze veiligheidsklep en het open haardreservoir mag geen handbediende of automatisch wer- kende afsluiter of kraan zijn aange- bracht. Tot een verwarmd opper- vlak van de open haard van 1 m2 moet de klepmiddellijn tenminste 25 mm zijn; bij een groter ver warmd oppervlak dan 1 m2 tenmin ste 50 mm. Bij een verwarmd oppervlak dat groter is dan 2 m2 moeten zelfs tenminste twee veiligheidskleppen worden aangebracht. Ontheffing of afwijking van deze wettelijke eisen wordt niet verleend of toegestaan. Zij zijn daarvan uitgesloten in de Stoomwet. Een onderzoek bij de fabrikant geeft geen garantie van veiligheid aan de gebruiker, het- geen uit het volgende afdoende moge blijken. Wat kan er namelijk gebeuren? Als de haard brandt en de afslui ters zijn gesloten, loopt de druk op totdat de veiligheidsklep gaat af- blazen. De klep blijft de stoom af- blazen totdat alle water in de warmtewisselaar is verdampt. De klep sluit dan, want de stoomdruk loopt niet meer op, maar blijft op zijn maximale waarde (3 bar) staan Door het ontbreken van water wordt de warmtewisselaar niet meer gekpeld. De wanden van de warmtewisselaar worden sterk ver- hit en daardoor zwakker. Op zeker moment zal de nog aanwezige stoomdruk de haard doen ontplof- fen of scheuren met alle gevolgen vandien. Daarom mag de open haard niet aan de instroom- en aan de uit- stroomzfjde zfjn voorzien van een afsluiter of kraan, maar slechts van een kraan. Indien de warmtewisselaar van een afsluiter is voorzien zal de druk in de warmtewisselaar niet hoger kun- nen oplopen dan de beveiligings- druk van het C.V.-systeem. Beter is om helemaal geen afsluiter of kraan aan te brengen. Als namelijk deze afsluiter gesloten is, of wan- neer de circulatiepomp uitgescha- keld of defect is, zal door gebrek aan circulatie de temperatuur en daarmee de druk van het water in de warmtewisselaar oplopen totdat de afblaasdruk van de warmte wisselaar of van het C.V.-systeem bereikt is. Ook nu zal na verloop van enige tijd de warmtewisselaar geheel droog komen te staan, slechts gevuld met stoom met een druk gelijk aan de afblaasdruk van de veiligheidsklep. Als nu na het oplopen van de wandtemperatuur de warmtewisselaar ontploft of be- zwijkt zal daarna het water van de C.V.-installatie eveneens via dit gat de kamer instromen. Deze laatste gang van zaken kan ook optreden indien er weliswaar geen afsluiters zijn geplaatst maar alleen de circu latiepomp uitvalt. Het zal duidelijk zijn, dat daarom ook nog eens een taboe komt te rusten op thermos- tatische radiaiorkranen, alsmede op tijdschakelklokken op pompen, wanneer deze in combinatie met bedoeld open-haard-systeem wor den toegepast. Conclusie: Ook als het systeem voldoet aan de genoemde eisen kan de situatie nog hoogst gevaarlijk zijn. Wat moet er dan nog meer ge beuren? Ongeacht de beveiligingsdruk van 3 bar voor de ontlastklep en het niet aan de instroom- en uitstroom- zijde aanbrengen van een afsluiter of kraan, moet de installatie zoda- nig zijn ontworpen en beveiligd, Voor bezorgklachten alleen 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord dat een temteratuur van 95° Cel sius in de warmtewisselaar niet kan worden overschreden. Deze tempe- ratuurbeveiliging is mogelijk, b.v. door het aanbrengen van een op de waterleiding aangesloten en auto matisch werkende koelspiraal. Bij reeds bestaande systemen open haarden is dit soms moeilijk te verwezenlijken, maar het is de enige afdoende vorm van beveili- ging. De energiebesparing loopt er w£l door terug. Een andere moge- lijkheid voor een goede beveiliging is de aansluiting op een open WW warmtewisselaar al en a2 aansluitpunten van WW in een CV-installatie VK veiligheidsklep van WW KS koelspiraal TWK thermostatisch bedoelde waterklep, opent boven 90®C XT thermostaat-taster AA atmosferische afvoer AW aansluiting van TWK op waterleiding expansievat. Sommige oudere C.V. installaties zijn nog voorzien van dergelijke open verbindingen met de atmosfeer, b.v. op zolder. Daar- bij ontstaat geen overdruk en bij oververhitting kan de stoom vrij ontsnappen. Bent u van plan een open-haard- C.V.-installatie aan te schaffen of te installeren, neem dan vooraf contact op met de Dienst voor het Stoomwezen, Strevelsweg 700/202, Verzamelgebouw Zuid, 3083 AS Rotterdam, tel. 803366. Een kaart- je of telefoontje is voldoende. De KNOTPLOEG SCHIEDAM bestaal thans een jaar en uit het resultaat van de foto, gemaakt op de Groeneweg blijkt, dat de knotwilgen, nueen krullebol, het zagen en snoeien van de vrijwilligers/sters goed hebben doorstaan. Als u deze zomer door de polder van Schiedam hebt gefietst of gewandeld, dan zult u wel hebben bemerkt, dat het polderlandschap een enorme vooruitgang heeft geboekt. Maar Schiedammers, u zult ook opgemerkt hebben, dat alles nog niet naar wens is. Wij hebben van de Gemeente Schiedam, afd. plantsoenendienst, alle mede- werking, welke maar wenselijk is, zoals voorziening van goed gereedschap. ladders etc. Wij willen half oktober beginnen met het zagen en snoeien van wilgen en andere bomen. Ook het planten van jonge bomen zullen wij ter hand nemen, om de oude en verrotte bomen te vervangen. Dat is dan voorlopig voor 5 jaar werk in de polder. Indien mannen en vrouwen en de jeugd zich geroepen voelen om met ons dit nuttige werk te verrichten, kunt u alle inlichtingen krijgen van Jur v. d. Veen, tel. 261406 en Aad Sauer tel. 701502. Ons motto is: beweging - frisse lucht en iets nuttigs doen, maar wel gemotiveerd. Tot ziens bij de Knotploeg Schiedam. A.S. Schematisch voorbeeld van een goed beveiligde open haard gecombineerd met c.v.-installatie In de komende herfstvakantie wor den door de Sportraad voor de gemeente Schiedam weer een aan- tal schooltoernooien georganiseerd. Zo is er-op maandag 19 oktober a.s. het schoolschaaktoernooi en op dinsdag 20 oktober het schooldam- toernooi. Beide toernooien worden gehouden in de bovenzaal van de sporthal Margriet. De aanvangstijd istelkens's morgens om 9.00 uur. Op donderdag 22 oktober wordt weer een schoolmikrokorfbal-toer- nooi gehouden. Wederom in Sport hal Margriet, aanvang 's morgens om 9.00 uur tot's middags 17.00 uur. De deelname hieraan staat open voor leerlingen van het basis- onderwijs vanaf de leeftijd van 8 jaar en voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Twee bewonersverenigingen uit Woudhoek-Noord gaan op don derdag 1 oktober gezamenlijk een ledenvergadering houden. De Ver. van Huiseigenaren ,,Woudhoek" en bewonersvereniging Botenbuurt doen dat in boerderij ,,Land- vreugd" aan de Sweelincksingel. De agenda vermeldt naast de gebruikelijke punten ook toekoms- •ige akties. Informatie over het park Kethel en een dia-presentatie. De ledenvergadering vangt om 20.00 uur aan. Maandag 28 September j.l. is de bekende zaak „De Marskramer" in winkel- centrum Hof van Spaland in andere handen overgegaan. De heer Hipke (voorheen met winkels op het Dr. Wibautplein en m het winkel- centrum De Ketel) heeft nu de dagelijkse leiding in ,,De Marskramer". Naar buiten zal een en ander niet direkt merkbaar zijn, naam, personeel en assortment blijven zoals het was. De heer Hipke kennende zal hij zeker wel het winkelend publiek persoonlijk van advies gaan dienen en hij komt bovendien volgende week woensdag met een aantal zeer speciale aanbiedingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1