cJ-uwelier zBoot orona Dienstencentrum „DeWoudhoek" Prachtige najaarsbloemen voor de laagste prijzen Vtmtkr AkkMrta Schiedam in de pryzen Districtsbureau kruisvereniging geopend Sociaal Cultured Plan Kursussen bii Najaarskletling-en St speelgoedmeuws ft ft Nu ook via RET reserveren voor Ahoy Ruim een halve ton voor de kankerbestrijding huishoudelyke voorlichting [ook in Schiedam- Noord] Fototentoonstelling „Zuid-Amerika in Wijkcentrum De Blauwe Brug 30 September 1981 PAGINA 3 Stichting Raad voor het Bejaardenwerk Heyermansplein 36 - Schiedam - Telefoon 70.95.55 EEN NIEUW HORLOGE OF EEN SIERAAD KOOPTUBIJ DEVAKMAN Bloemenkiosk Laan van Bol'es t/o Texaco benzinestation De grote gele wagen bij u voor de deur en winkel Hoogstraat 75, tel. 266118 Het dienstencentrum stelt zich ten doel een ontmoetingsplaats voor ouderen te zijn. Naast het vrijblijvende ontmoeten, kan men meedoen aan de volgende aktiviteiten. SPREEKUUR Leiding dienstencentrum dagelijks (liefst na afspraak). WARME MAALTIJDEN Op maandag, woensdag en vrijdag om 12.00 uur kunt u warm eten in het dienstencentrum. Wilt u hier- van gebruik maken dan moet u dit voor 9.30 uur opgeven bij het dienstencentrum, bij mevr. Ver- meulen of bij mevr. Den Herder. De prijs voor een maaltijd bedraagt voor ziekenfondsleden 5,50 en voor particulieren 7,--. Deze maaltijden kunnen eventueel bij u worden thuisbezorgd. VRIJWILLIGERS/sters Als u prijs stelt op een bezoekje, eens naar buiten gaan met iemand of een boodschapje doen, dan kunt u ons bellen, tel. 709555. Wilt u aktief zijn en eens iets voor een ander doen, belt u dan ook. V ASTE AKTIVITEITEN IN DEWOUDHOEK Maandagmorgen Yoga voor ouderen van 8.30-9.30 uur. 3,50 voor 65 ers, 4,- voor overigen per keer. Kreatieve handvaardigheid van 10.00- 12.00uur/4,50permaand. Maandagmiddag ENGELS GEVORDERDEN EN BE GINNERS Dinsdagmorgen Gymnastiek van 9.15-10.00 uur. 4,- per maand. Teken en Schilderles van 10.00-12.00 uur/5,-peruur. Dinsdagmiddag Welfare van 14.00-16.00 uur. Deelname gratis. Bridgen van 13.30-16.00 uur 4,50 per maand. Dinsdagavond Biljartgroep van 19.00-22.30 uur 4,50 per maand. Woensdagmorgen Instuif van 10.00-12.00 uur. 1,- per maand. Woensdagmiddag Zangkoor OASE van 13.00-14.30 uur. Donderdagmorgen Stijldansen van 10.00-11.00 uur. 5,- per maand. Vrijdagmorgen Volksdansen van 10.00-11.00uur./ 4,- per maand. Bloemschikken van 10.00-12.00 uur. Kosten, bloemen tegen dagprijs. Verder kunt u in het dienstencentrum terecht voor de Herenkapper, dames- kapster en pedicure. Bibliotheek op dinsdag en donderdag morgen van 9.00-11.00 uur KOOKLESSEN VOOR OUDEREN (speciaal voor mannen) Kosten voor 12 lessen 55,-. Opgeven bij de Woudhoek tel. 70.95.55. De lessen worden gegeven in de Technische School, Nwe Damlaan. REAKTIVERINGSZWEMMEN Op maandagochtend van 10.30-11.15, van 11.15-12.00 uur, maandagmiddag van 14.30-15.15, van 15.15-16.00 uur. Kosten 2,65 per les. Na afloop krijgt u een kopje koffie. TONEELGROEP VOOR OUDEREN Bij voldoende deelname kan deze groep starten. Er zal wekelijks worden gere- peteerd. Bent u geinteresseerd, tel. 70.95.55. REANIMATIEKURSUS Ouderen, die vitaal genoeg zijn, kunnen zich opgeven. Kosten 17,50. Er moeten min. 15 deelnemers zijn. AKTIVITEITEN IN DE BLAUWE BRUG Dinsdagmorgen: Spreekuur voor ouderen 10.00-12.00 uur. Kreatieve Handvaardigheid 10.00- 12.00 uur4,50 p/mnd. Gymnastiek 11.15-12.00 uur. Kosten 4,- p/mnd. Yoga 10.00-1.00 uur. Kosten 3,50 voor 65 4,- voor anderen per keer. ONTSPANNINGSAVONDEN/ MIDDAGEN Attentie: Onze OPEN1NGSAVOND op 22 oktober VERVALT. Op 28 oktober is nu de Openingsavond. Toneelver. Apollo speelt de Musical ,,Kiss me Kate". Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Entree/ 1,50 incl. een kopje koffie. OPEN HUIS. Op maandag 12 oktober houden wij in het dienstencentrum Open huis van 10.00-16.00 uur in de rekreatiezaal. U kunt kennismaken en gratis deelnemen aan onze aktiviteiten zoals: gymnastiek, yoga, tekenen, kreatieve handvaardigheid, kleien, pitrieten, stijldansen, volksdansen. Zondagmiddag 11 oktober zijn wij weer geopend van 13.30-16.30 uur. Dinsdagavond 13 oktober zijn we geopend van 19.00-22.00 uur. YOGALESSEN In de Woudhoek kunnen er nog deel- nemers/sters worden ingeschreven voor de Yogales. Eens per week is er een yoga-uurtje met een groepje van ca. 15 deelnemers, na afloop wordt er gezellig een kopje thee gedronken. Kosten: 3,50 per keer voor 65 ers. 4,- per keer voor anderen. GYMNASTIEKLES In het wijkcentrum ,,De Blauwe Brug" kunnen we nu nog deelnemers/sters inschrijven. De gymnastiekles is op dinsdagmorgen 11.15-12.00 uur. Kosten zijn 4,- per maand. Opgave via tel. 70.95.55. Bij het voor de 23e kedr gehouden drumbandfestival in de Plantage te Schiedam heeft onze stad geen gek figuur geslagen. Schiedam kwam verschillende malen in de prijzen. Grootste overwinnaar was de Rijn- mondband. In de jeugdklasse won- nen zij voor de derde maal de beker, hetgeen ook het geval was in de topklasse. Ook hier wonnen zij de defileerprijs en mocht de wissel- beker worden gehouden. Voorts wisten o.m. O.B.K., Harpe Da vids, Juliana en Gusto uit Schie dam in de verschillende onderdelen goede plaatsen te bezetten. Vorige week donderdag opende de ourgemeester van Spijkenisse het nieuwe districtsbureau van de Pro vinciate Kruisvereniging voor het Waterweg-Noord gebied aan de Voorstraat in Spijkenisse. Dit is het 4e bureau in de provincie Zuid- Holland van waaruit het werk van de plaatselijke kruisverenigingen in het werkgebied zal worden onder- steund. Spijkenisse is als vesti- gingsplaats gekozen, omdat deze gemeente is aangewezen als re- gionaal centrum voor alle gezond- heidsvoorzieningen. Het is de bedoeling dat vanuit het nieuwe districtsbureau in nauw overleg met de plaatselijke kruis verenigingen, beleid wordt ontwik- keld waardoor een zo goed moge- lijk op de plaatselijke situatie afgestemd hulpaanbod kan worden gerealiseerd. Het publiek zal echter van het nieuwe bureau weinig merken. Niet in direkte zin want het is niet de bedoeling dat men zich voor hulp tot dit bureau wendt. In het kader van de vorming van een Sociaal-Cultureel Plan voor de gemeente Schiedam wil het ge- meentebestuur iedereen zoveel mo- gelijk inschakelen bij het nemen van beslissingen over voorzienin- gen, die de persoonlijke woon- en levenssfeer kunnen verbeteren. Alle instellingen op sociaal-cultureel terrein zijn reeds uitvoerig ingelicht over de planvorming tot nu toe, zoals is aangegeven in de nota ,,Hoofdlijnen Sociaal-Cultureel Plan". Tot en met 9 oktober a.s. zullen de door Burgemeester en Wethouders opgestelde ontwerpen op dit terrein ter visie worden gelegd, waarbij de mogelijkheid bestaat om bezwaar- schriften in te dienen. Het gaat hierbij om de volgende ontwerpen: - het Sociaal Cultureel Plan 1982- 1985 - het Jaarprogramma 1982 (onge- wijzigd beleid) - de subsidieverordening - de procedureverordening. In de Pr. Margriethal wordt op 7 oktober a.s. weer een door de U.V.V. georganiseerde Kleding- en speelgoedbeurs gehouden en wel van 9.00 tot 14.00 uur. Op dinsdag 6 oktober kan men alle kleding (ook sportkleding) die in goede staat verkeert, schoon, heel en modieus is, inleveren van 14.00 tot 17.00 uur. Kleding die op de beurs is verkocht wordt op woens dag 7 oktober (van 15.00 tot 17.00 uur) afgerekend. Dr. Wibautplein 15-Telefoon 70 69 05 besteedt uitgebreid aan dacht aan de gezichtshuid en huidproblemen. Epileren van de wenkbrauwen en eventuele vormkorrekties vormen het onderwerp van de 3e les. In de 4e les leert u de principes van het opmaken, de make-up dus en de kleurkombinaties. Op de 5e les wordt alles nog eens samengevat. Tijdens de lessen wordt door iedere deelneemster praktisch geoefend. Van iedere huid zal een analyse gemaakt worden om vast te stellen welke verzorgingsmiddelen het meest geschikt zijn. Voor persoon lijke huidproblemen wordt advies gegeven door de lerares. Voor- em nadelen, alsmede de verschillende merken en prijzen van de kosmeti- sche artikelen krijgen de nodige aandacht. Kleding maken 12 lessen van 2 Vi uur voor 80,-. Er zijn nog plaatsen op maandagmiddag, woensdagmorgen, woensdagavond. donderdagmiddag en donderdag- avond in de Stadhouderslaan 30. Op de dinsdagmiddag in de Blauwe Brug. Wandkleden 12 lessen van 2Vi uur op woensdagavond in de Stad houderslaan of Blauwe Brug voor 75,-. De kursus begint 30 Sep tember om half acht. Er zijn nog enkele plaatsen. Yoga 18 lessen voor 120,- op woensdagmorgen in de Stadhou derslaan 30. Op de dinsdagmiddag in de Blauwe Brug. Wandkleden 12 lessen van 2Vi uur op woensdagavond in de Stadhou derslaan of Blauwe Brug voor 75,--. De kursus begint 30 Sep tember om half acht. Er zijn nog enkele plaatsen. Yoga 18 lessen voor 120,- op woensdagmorgen in de Stadhou derslaan 30 van 9.00 tot 10.00 uur en van 10.15 tot 1115 uur. U kunt zich in laten schrijven bij de administratie van de Huishoudelij- ke Voorlichting, Stadhouderslaan 30, tel. 264781, giro 716115. De openingstijden van ons kantoor zijn maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.00 uur en maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Wanneer u een W.W., een R.W.W een W.A.O. of een A.A.W.-uit- kering ontvangt, kunt u gratis een kursus volgen. Inlichtingen: De Trechter, Broersvest 107, tel. 265255. Met ingang van 22 augustus kun nen via de RETT plaatsen worden gereserveerd voor evenementen in het sportpaleis Ahoy'. Belangstellenden kunnen terecht bij de volgende RET-kaartverkoop- adressen: Centraal Station, Beijer- landselaan, Metrostrations Zuid- plein en Hoogvliet, Koemarkt in Schiedam en bij het hoofdkantoor van de RET aan de Kleiweg, ge- durende de openingstijden. Reserveren gaat als volgt: U betaalt uw plaatsbewijs en ont vangt dan een kwitantie, waarna u aan de voorverkoopkassa op de Metrobrug bij het Ahoy'complex uw entreebiljet kunt afhalen. De collecte van de Ned. Vereniging tot steun aan het Koningin Wilhelmina Fonds in de afdeling Schiedam heeft een totaal bruto bedrag opgebracht van totaal 52.858,45 inclusief de op- brengst van de straatcollecte. Dat is iets minder dan vorig jaar maar netto wel meer dan in 1980 omdat de kosten ditmaal zeer laag waren. Door- dat de meeste collectanten het bezorgen van de collectezakjes zelf hadden ge- daan kon een bedrag van ca. 3000,- bezorgloon van de PTT uitgespaard worden. Iedereen was het er over eens dat het zelf bezorgen maar zeer weinig werk met zich meebracht en het Bestuur van de afdeling Schiedam is dan ook zeer verheugd over het slagen van dit experiment. Zeer veel dank aan alle medewerker(sters) Ook dank is verschuldigd aan de leer- lingen van Scholengemeenschap 's-Gra- venlant en Stedelijk Gymnasium, die met de straatcollecte een bedrag van 3362,28 bijeen wisten te brengen. De Stichting Huishoudelijke Voor lichting organiseert kursussen voor mannen en vrouwen vanaf 16 jaar. Voor deze week maken wij u attent op onze kursussen waar nog plaat sen zijn. Schoonheidsverzorging 5 lessen van 2 uur op dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur in de Stadhouders laan 30 of in De Blauwe Brug. De kursuskosten zijn f 40,-- start 6 oktober. In deze kursus krijgen de dagelijk- se verzorging van de gezichtshuid en de make-up bijzondere aan dacht. De le les behandelt het manicuren. Nagels en nagelproble- men komen aan de orde. De 2e les Tot en met zondag 18 oktober zal in de hal en gangen van Wijkcentrum De Blauwe Brug de fototentoonstelling ,,Zuid-Amerika - primaire indrukken" te bezoeken zijn. Deze tentoonstelling van Kodak Neder- land is naar De Blauwe Brug toege- haald door de aktiviteitenkommissie van De Blauwe Brug. Aan de tentoon stelling wordt verder meegewerkt door de bibliotheek en de wereldwinkel (literatuur en derde-wereld-produkten). De foto's zijn gemaakt door Marijke Bresser, een jonge fotografe, die in 1978 een half jaar durende reis maakte door Latijns-Amerika. Daarbij in hoofdzaak gebruikmakend van het openbaar vervoer. Hetgeen in Zuid-Amerika neer komt op meestal de bus en af en toe de trein. De reis begon in Mexico City en ein- digde zes maanden later in Recife, Bra- ziliS. De foto's die Marijke Bresser tijdens die reis maakte, vormen de hoofdmoot van de Kodak-tentoonstelling „Zuid- Amerika - primaire indrukken". Foto's die gemaakt zijn vanuit de op- tiek van de reiziger. Ze geven een beeld van de dagelijkse leefge- woonte van de gewone mensen in Zuid- Amerika. Peruanen in de trein, Bolivi- anen op de markt, Brazilianen op het strand. Marijke Bresser begon met fotogra- feren toen ze als part-time stewardess met zoveel windstreken in aanraking kwam, dat het op den duur als ver- spillend werd ervaren om zbnder ca mera op reis te gaan. De tentoonstelling wordt op feestelijke wijze afgesloten op vrijdagavond 16 oktober. Daarover volgt nog nader be- richt. De tentoonstelling is te bezichtigen van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur 's morgens tot 11.00 uur 's avonds. Inlichtingen: De Blauwe Brug, telef. 701049.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 3