Nieuwe woning voor 57.000 gulden Bureau Huisvesting: verlenging registratie Aanvraag individuele huursubsidie Lagere school "De Ouverture" houdt school- informatiemarkt Prachtig wand- relief in hal Bondsspaarbank Vele nieuwe voorrangs- kruisingen in Schiedam- noord Uitvindersbeurs in Rotterdam In Drachten wordt dezer dagen de laatste hand gelegd aan een comfortabele en sterk geisoleerde woning, die inclusief BTW nog geen zestigduizend gulden kost. Bouwer is Bouwbedrijf Wels BV uit Drachten, die de woning zelf heeft laten ontwik- kelen, het huis is opgetrokken uit duurzaam hout en andere moderne bouwmaterialen. Het telt naast de woonkamer, de eet- of hobbyhoek en de keuken nog drie slaapkamers en uiteraard douche en w.c. Boeken met plakplaatjes in de mode? Weer een lastige uitgave! Noordcr Akkoorden Uitgave en advertentie exploitatie: Redactie: Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 13e jaargang no. 346 Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam J. van Schaverbeke ,Postbus4040 Verschijnt elke 14dagen huisaan huis 28 oktober 1981 Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518in heel Schiedam-Noord Met het plaatsen van een eerste proef- woning in Drachten is een revolutio- nair plan gerealiseerd, dat enige maan- den geleden veel stof deed opwaaien. Volgens directeur F. Wels van het gelijknamige bouwbedrijf betekent de nieuw ontwikkelde woning een door- braak in de Nederlandse woningbouw. ,,Wij werden geconfronteerd met het probleem van woningnood in een tijd waarin de middelen voor de woning bouw krapper werden", aldus de heer Wels. ,,Bovendien blijkt de traditionele woningbouw geen antwoord te kunnen geven op problemen als verwarmings- kosten, woonbehoeften van kleine gezinnen e.d. Daarom hebben we een totaal nieuwe weg bewandeld. We zijn niet uitgegaan van tradities in de bouw maar van vragen die op debouwmarkt afkomen". Door die vragen te combineren werd een geheel nieuw idee ontwikkeld. Uit- gaande van verschillende eenheden die met elkaar gekoppeld konden worden, kwam men .tot een woning die in de fabriek kan worden geconstrueerd. ,,Wij hebben die fabriek", aldus de heer Wels. ,,De voordelen daarvan hoef ik nauwelijks op te sommen. Er gaan geen dagen verloren door vorst- of regenverlet. Bouwvakkers kunnen in plezierige werkomstandigheden grotere prestaties leveren. Alle materialen zijn steeds bij de hand. En regelmatig terug- kerende werkzaamheden kunnen ge- makkelijk gemechaniseerd worden". In onze vorige uitgave maakten wij u attent op het gratis" te verkrijgen ,,Heidi-boekje" dat door het kopen van de benodigde plaatjes wel wat „duur" uitkwam. Blijkens de reakties die wij ontvingen hebben wij vele lezers een dienst bewezen door onze publikatie hierover. Het is ons intussen gebleken dat er nog wel meer „handige" uitgevers zijn die soortgelijke methodes met boekwerkjes hanteren. Zo verscheen bijvoorbeeld onlangs een uitgave van Randstad-edities te Rijswijk getiteld ,,Zuid-Holland in 144 facetten". Ook voor dit boekje (dat ongeveer/ 9,- kost en voorzien is van een voorwoord van Mr. Vrolijk, commissaris der Koningin) dient men plakplaatjes aan te kopen. Het betekent 144 verschil lende gemeentewapens fc/ 0,15 per stuk. Of het boekje het daarvoor uit te geven bedrag van meer dan 30 opge- waardeerde guldens waard is, daarover willen wij geen oordeel vellen. ST1KKEN MET JE STICKERS Wel over het feit dat de plaatjes (in stickervorm) maar moeilijk te verkrijgen zijn en zeker omdat men aan de buitenzijde van het zakje niet kan zien wdlke sticker zich daarin bevindt. Gevolg: vile dubbele stickers i 0,15! Het is wel heel gemakkelijk te stellen „Dan moet je ze maar ruilen", het was echter veel gemakkelijker geweest de zakjes van een summer te voorzien. De kopers van het boekje was dan veel moeite en narigheid (in geld) bespaard. En dat is dan een ander facet dat in de titel van het boekje niet is meegeteld. Er kan om te beginnen een basiswoning worden aangeschaft. Breidt een twee- persoonshuishouding zich uit tot een gezin, dan kunnen nieuwe ruimtes op of naast de bestaande woning worden geplaatst. ,,Die flexibiliteit kent men bij andere woningtypen nauwelijks", aldus de heer Wels. ,,De schakeling van een bestaande woning aan nieuw aan te brengen ruimtes is bij ons heel eenvoudig te doen". Hoe nieuw dit systeem voor de woningmarkt ook mag zijn, Wels heeft er toch a 1 de nodige ervaring mee opgedaan. In de bouw van de zogenaamde semi-permanente school- en bedrijfsruimten wordt n.l. van dezelfde principes uitgegaan. ,,Dat is ons grote voordeel", aldus de heer Wels, ,,die ervaring. Wat overigens niet wil zeggen, dat de woningbouw geen andere eisen stelt. We hebben een aantal dingen gewoon opnieuw moeten ontwikkelen". Isolatie Een van die nieuwe vindingen betreft de isolatie. ,,Wij gaan er van uit, dat brandstoffen in de komende jaren nog veel duurder zullen worden. Daarom hebben we elke vorm van warmtever- lies uitgesloten". Dat betekende toepassing van de beste isolatiematerialen en een uitgekiende constructie van wanden en vloeren. A1 met al heeft Bouwbedrijf Wels een iso latie bereikt die het mogelijk maakt de hele woning elektrisch te verwar- men. Er wordt dan ook uitgegaan van een besparing op energiekosten met zo'n 75%. De energie-installatie wordt aangebracht door Eldon NV uit Drach ten. Het grote voordeel van electrisch verwarmen is, dat radiatoren en con- vectoren op elke gewenste plaats geinstalleerd kunnen worden. Over de woning zelf is verder nog te vertellen, dat de onderhoudskosten door de toe- passing van moderne materialen tot een minimum zijn teruggebracht. Boven- dien zijn ze verplaatsbaar: de bewoner kan desgewenst zijn huis meenemen, als hij zich in een ander plaats ves- tigt. ,,Wij vertrouwen erop, dat we de eerste serie van vijftien woningen snel kwijt zijn", zegt de heer Wels. ,,Want uit- gaande van de bestaande subsidies kunnen we een complete woning leve ren voor een netto maandlast die in veel gevallen beneden de vierhonderd gulden blijft. Kom daar maar eens om in deze tijd van hoge rentestanden". Enthousiast Nadat het idee was ontwikkeld, werd door Wels contact gezocht met ver schillende instanties. Onder meer in Drachten reageerde men enthousiast op de bijdrage die het plaatselijk bouw bedrijf met 140 medewerkers levert aan de oplossing van de woningnood. Er werd vergunning gegeven om de proef- woning te plaatsen in de nieuwbouw- wijk De Folgeren. De heer Wels: ,,De eerste van een serie van 15 stuks is afgelopen maandag op het bouwterrein geplaatst. In een dag, met behulp van een hijskraan. De woning was op het inrichten na gereed". Overigens verwacht de heer Wels, dat het berei ken van de markt van wo- ningzoekenden enkele weken kan vra gen. ,,De prijs is zo laag, dat mensen het eerst zelf willen zien. Anders ge- loven ze het niet, dat een zo goede woning voor minder dan een ton kan worden geleverd. Daarom hebben we op 3 oktober ook ,,open huis" in de geplaatste woning gehouden" De eerste berichten over de nieuwe woning hebben al geleid tot tientallen readies, zowel van particulieren wo- ningzoekenden als van verenigingen die zich bezighouden met de bouw van huurwoningen. Flexibel Een opmerkelijk aspect der woningen is de mogelijkheid om ze uit te breiden naarmate de behoefte aan ruimte groeit. De registratie als woningzoekende bij het gemeentelijke bureau Huis vesting, 's-Gravelandseweg 567, is normaal gesproken twee jaar gel- dig. Per 1 oktober 1981 zou weder- om een groot aantal woningzoeken- den hun registratie moeten verlen- gen. Aangezien echter hopelijk binnen afzienbare tijd met de automati- sering van het bestand van woning- zoekenden zal worden begonnen, heeft het geen zin om thans een inschrijving volgens de oude proce dure te verlengen. Zodra de voor- bereidingen voor de automatisering afgerond zijn, zullen alle woning- zoekenden die in Schiedam geregis- treerd staan (thans ca. 8.500) een nieuw formulier in te vullen krij- gen. Dit zal aan de betrokkenen met een toelichtende brief worden gezonden. De inschrijvingen, welke per 1 april en 1 oktober 1981 verlengd hadden moeten worden blijven gel- dig, tenzij de geldigheid om andere redenen vervalt, zoals bij verhui- zing en dergelijke. De termijn waarbinnen de aan vraag voor de individuele huur subsidie over de periode van 1 juli 1981 tot 1 juli 1982 moest zijn ingediend, is door de minister met drie maanden verlengd. Dit houdt in dat huurders, die menen voor deze subsidie in aanmerking te komen en nog geen aanvraag heb ben ingediend, nog tot uiterlijk 1 januari 1982 de gelegenheid heb ben een aanvraagformulier bij het gemeentebestuur in te leveren. Voor inlichtingen kan men opbel- len naar de afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie in het Stadskantoor 2e etage, tel. 260500, toestel 367 of 192. Deze afdeling is hiervoor geopend op elke werkdag van 9.15 tot 12.15 uur en van 13.45 tot 16.15 uur. "School-Informatie-Markt" Open- bare Lagere School "De Ouverture* in wijkcentrum "De Blauwe Brug". De ouverture-informatie-markt be- looft weer veel en vooral interessant onderwijsnieuws aan de ouders te bieden. Dinsdag 3 november a.s. is de grote zaal in het nieuwe wijk centrum "De Blauwe Brug" veran- derd in een gezellige marktplaats. In een zestal kramen worden tij- dens een loop-inn de aktiviteiten van de verschillende werkgroepen getoond. Met gebruikmaking van o.a. Video Film-Dia-Foto- en Geluidsappara- tuur wordt het dagelijks schoolge- beuren op ongedwongen wijze ge- presenteerd. Onder het motto "De ene school is de andere niet" verzorgt dit jaar een speciaal voor deze gelegenheid gevormd School-Farce-Majeur- Team het centrale deel van de avond. Een aantal herkenbaar te maken situaties op en random de school m.b.t. de omgang met kinderen geeft gelegenheid tot bespreking in groepsverband. Het is 66n van de aanzetten om vanuit een gezamen- lijke verantwoordelijkheid te groeien naar de basisschool nieuwe stijl, waarbinnen het schoolwerk- plan een centrale rol vervult. Door de Bondsspaarbank Schie dam is vorig jaar opdracht gegeven aan de Schiedamse kunstenaar Frits Henderickx een keramisch relief te maken. Deze opdracht vloeide voort uit het feit dat de Bondsspaarbank de afgelopen ja ren veel heeft gedaan aan de modernisering en uitbreiding van haar schiedamse kantoren. In de opdracht is Frits Hendrickx volledig geslaagd. Onderwerp van het relief is het ambachtelijke van Schiedam in de loop der tijden. In het midden van het relief is het voormalig hoofdkantoor van - toen nog - Spaarbank anno 1820 opge- nomen, destijds gevestigd aan de Lange Haven. Ter weerszijden van deze afbeelding vindt men o.m. een Jeneverstokerij, scheepsbouw en glasfabriek. Voor de tijd van 6en jaar is het fraaie relief in de hal van het kantoor aan de Lange Nieuwstraat geplaatst, zodat elke bezoeker het kan bewonderen. Later zal het kunstwerk elders in het hoofd kantoor worden geplaatst. Een groot aantal kruisingen en splitsingen van wegen in Schiedam- noord zullen binnenkort voorzien worden van de daarvoor benodigde borden "voorrangskruising" Zo gaat het verkeer op de Zwaluw- laan voorrang verkrijgen door het verkeer komende van parkeerter- rein Hof van Spaland en Harg- plein. Voorrang krijgt de Mozart- laan op de wegen Churchillweg, aansluitingsweg Bachplein en Vi- valdilaan. De Churchillweg krijgt voorrang van verkeer komende van de Laan van Bol'Es en Pr. Beatrixlaan. Tenslotte krijgt het verkeer rijden- de op de Laan van Bol'Es voorrang van het verkeer komende van de Ed. van Beinumlaan, Diepenbrock- straat, Valeriusstraat, Wm. Pijper- straat en P. van Anrooylaan. In het Ahoy-complex in Rotterdam- zal op donderdag 29 en vrijdag 20 oktober a.s. de tweede Uitvinders beurs gehouden worden. Er zijn inzendingen vanuit de gehele wereld. Bijzonder interes sant is 66n van de Nederlandse inzendingen, n.l. een tot minder dan 1 cm. plat opvouwbare fauteuil De Beurs is op 29 oktober geopend van 12.00 tot 18.00 uur en op 30 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. (Bij het ter perse gaan van dit nummer was ons de toegangsprijs nog niet bekendl)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1