Tweede fase een uitkering start 11 november Financiele positie van de RET niet al te best! Bedreigt opgespoten havenslib drinkwater? Landschapsverzorgende dag op 14 november „Magneet drukkerij" Concert in het Stedelyk Museum, Schiedam 27 M vereniging in Schiedam noord 14e jaargang no. 347 11 november 1981 Geboorte-, huwelijks- verlovings- en gelegenheids- kaarten bij altijd voor-de deur .y^y- - >- \oorderAkkoorden Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redactle: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord iL-i M Met het reqelmaatsbeheersmqprojekt werden op tramliin 5 guhstige ervaringen opgedaan Uit het onlangs verschenen jaarver- slag 1980 van de RET is duidelijk ge worden dat in de komende tijd de financiele positie van de Rotter- damse Elektrische Tram steeds meer zorgen gaat baren. De economische teruggang zal zonder enige twijfel ook zijn jtempel drukken op het openbaar vervoer. Met andere woorden: de koorden van de RET-beurs zullen strakker worden aangehaald. In het verslag- jaar 1980 was dit al duidelijk merkbaar en voor de komende jaren valt in dit opzicht weinig verandering te verwachten. Ondanks dit minder rooskleurige toekomstbeeld is het geenszins de bedoeling van de RET een afwach- tende houding aan te nemen. Het bedrijf is zich er van bewust dat er nog veel moet worden gedaan. Nadelig saldo. Het nadelig bedrijfsresultaat oe- droeg in 1980 ruim 230 miljoen gulden. Dit betekent een stijging van 12,7 procent ten opzichte van 1979. Er werden vorig jaar 165,5 miljoen mensen vervoerd en dit lag 2,5 hoger dan in 1979. Ruim 3fj miljoen passagiers maakten ge- bruik van de metro, meer dan 61 miljoen gebruikten de tram en bijna 66 miljoen reisden per bus. Metro en tram. De vervoersomvang van de metro is in 1980 met bijna 4 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In de ochtenduren bleek de stijging het hoogst in de richting Centraal Station en in de middag- spits en vooravond in de richting Zalmplaat. De reizigersomyang bij de metro steeg relatief gezien het sterkst op de Linker Maasoever. Ook bij de tram viel een stijging te constateren. Deze was echter niet op alle lijnen terug te vinden. Ten gevolge van de werkzaamheden in Middelland daalde de totale ver voersomvang van de lijnen 4 en 8. Op tramlijn 5 ging een projekt regelmaatsbeheersing van start in nauwe samenwerking met de op deze lijn dienst doende personeels- leden. De tot nog toe geboekte resultaten zijn zodanig dat er wordt onderzocht of een soortgelijk pro ject kan worden gestart op andere tramlijnen b.v. de lijnen 1, 7 en 8. De materieelsituatie is er in 1980 niet rooskleuriger op geworden. O.a. door schade aarfrijtuigen en de stijgende vervoersvraag ontstond een tekort aan materieel. Service. In het verslagjaar werden 75 nieuwe abri's geplaatst. Hoewel ook deze wachtruimten niet geheel ontkwamen aan de vernielzucht en le activiteiten van kladderaars worden de opgedane ervaringen gunstig genoemd. Op het gebied van informatie- verstrekking werd veel gedaan. De controlebeambten controleerden in 1980 in totaal meer dan 2 miljoen passagiers op het bezit van een geldig plaatsbewijs. Er werden 2687 verhoogde tarieven opgelegd en in 20.501 gevallen werd proces verbaal opgemaakt. Per 31 december 1980 bestond het rollend materieel uit 75 metrorij- tuigen, 139 tramrijtuigen en 357 bussen. Van de tramstellen dateren er 17 uit 1950 en 93 bussen uit het einde van de zestiger jaren. Het aantal medewerkers werd in 1980 verder uitgebreid, de RET had in dat jaar 3056 personeels- leden. Algerastraat 12 einde 's-Gravelandseweg rechts af. Bij ons kunt u parkeren. Een ruimere kollektie vindt u nergens. Maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur. Voor goed en betaalbaar werk moet u bij de echte drukker zijn Nu de eerste fase van het aanvragen van de eenmalige uitke ring achter de rug is volgt de tweede fase. Daar in komen in het algemeen de alleenstaanden met een minimuminkomen aan bod. Vanaf woensdag 11 november kunnen zij een aanvraagformulier voor de uitkering op het postkan- toorafhalen. Om welke groep gaat het in deze tweede fase? In het algemeen mensen, die alleenstaand zijn. Maar ook iemand die na 1 januari 1981 getrouwd is, samen woont of een z.g. een-oudergezin vormt behoren er toe evenals zij van wie het gezin in het buitenland woont. De aanvraag moet uiterlijk op 31 december zijn ingediend bij de gemeente waar men is inge- schreven. Opnieuw worden 1 miljoen formu- lieren met toelichting over de postkantoren verspreid. Ze zijn daar echter beslist niet eerder dan 11 november te verkrijgen. Is iemand niet in staat naar het postkantoor te gaan dan kan hij of zij 0017 bellen, de klantenservice van de PTT. Aangeraden wordt, een formulier voor 15 december af te halen in verband met de Kerst- en Nieuwjaarsdrukte daarna op de postkantoren. Een voorlichtingscampagne via ad vertentie in dag- en huis-aan-huis- bladen, via radio en televisie zal zo veel mogelijk bekendheid geven aan de eenmalige uitkering voor alleenstaanden. Buitenlanders kunnen voor hulp en informatie terecht bij de Stichtin- gen Welzijn Buitenlanders, waar de toelichting in hun talen beschik: baar zal komen. Nu de reparatie-werkzaamheden aan de centrale verwarming in het Stedelijk Museum aan de Hoog- straat 112, Schiedam, zijn voltooid, keren de maandelijkse orgelbespe- lingen weer terug. Op uitnodiging van de Vereniging ,,Vrienden van het Stedelijk Mu seum Schiedam" bespeelt Arie Metaal het orgel in de Aula op zaterdag 14 november a.s. Mede- werking verleent de fluitiste Hilde Broekhuijsen. Het programma vermeldt hoofdza- kelijk werken van de 17e en 18e eeuwse componisten, die op het mooie Hess-orgel (1773) uitstekend tot hun recht komen. Ook staat het goede samenspel tussen fluitiste en organist borg voor een fraaie uitvoering die ca. 3 kwartier zal duren. Dit concert op zaterdag 14 novem ber a.s. vangt aan om 15.00 uur. De toegang is vrij. Onder de naam; communicatie vereniging "De Noorder Vrijbui- ters" opereren de hobby-isten met een zgn. "bakje" (27M). Men is nu een nieuw beleid begonnen en men wil niet alleen "gehoord" maar ook "gezien" worden. Juist omdat deze zendamateurs wel eens betiteld worden met 'zendpiraten', wil men van dit image af en eens wat meer "naar buiten treden". Vanavond geeft deze vereniging daarom een gezellige kontaktavond in het Trefcentrum aan de Wm. Andriessenstr. 65. Aanvang 20.00 uur. (Ook niet-leden zijn van harte welkom). Verder gaat men in december een St. Nicolaasfeest organiseren en in januari volgend jaar een nieuwjaars bal. Wie meer wil weten over "de Noorder Vrijbuiters"; tel. 713145 (de heer Holzken) geeft u gaarne alle inlichtingen. Schrijven kan ook; Postbus 487, 3100 AL Schie dam. Voor de ophoging van bouwter- reinen in Rijnmond is enkele jaren geleden (en ook nu nog wel) veelvuldig gebruik gemaakt van Rotterdams havenslib. Met name werd deze havenbagger gebruikt voor de nieuwbouwwijken in Rot terdam IJsselmonde en Overschie, de Broekpolder in Vlaardingen en in Schiedam Kethel. De toekoms- tige wijk Spaland is er mee opgespoten en ook een gedeelte van Woudhoek-Noord rust op deze modderspecie. Een ander deel van deze nieuwe wijk in Schiedam- Noord is echter weer gebouwd op z.g.n. ,,schonge grond". Indertijd waren veel burgers nogal angstig omtrent het gebruikte op- hogingsmateriaal. Inmiddels is ge- bleken dat de havenbagger inder- daad niet zo onschuldig is als men toen deed voorkomen. In Rotter dam blijkt de grond een hoog gehalte aan olie, lood en cadmium te bevatten. Op dit moment worden in Rotter dam onderzoeken gedaan of deze stoffen kunnen doordringen in de PVC-buizen van de Drinkwaterlei- ding. Men denkt er over om in nog nieuw te bouwen wijken deze kunststofpijpen niet meer te ge- bruiken en over te gaan tot de aanleg van metalen leidingen. Op verzoek van de bewonersvereni- gingen in Woudhoek-noord nam de gemeente Schiedam enkele weken geleden al een dertigtal grond- monsters. Tien uit de plantsoenen in de Botenbuurt en twintig uit verschillende tuinen. De nog steeds heersende onrust onder de be- woners van deze nieuwe wijk zal pas afnemen wanneer het resultaat van dit onderzoek bekend zal zijn. Het laat zich aanzien dat dit grondonderzoek pas begin volgend jaar afgerond zal zijn. S Het Openbaar lichaam Rijnmond en de Stichting Natuur- en Landschaps- beheer Zuid-Holland organiseren samen op zaterdag 14 november 1981 een zgn. Landschapsverzorgende dag" in het Rijnmondgebied. Landschappelijk aantrekkelijke gebie- den worden bijvoorbeeld gekenmerkt door knotwilgen, grienden, eende- kooien, bosjes en landgoedbossen. Door diverse oorzaken wordt het zo noodzakelijke onderhoud vaak achter- wege gelaten. Hierdoor komen land- schappelijke en natuurlijke waarden in gevaar. Een gelukkige ontwikkeling is dat de laatste jaren diverse groepen vrij- willigers zich met het onderhoud hier- van bezig houden. De Bekendste en populairste aktiviteit is het knotten van knotwilgen. Op zaterdag 14 november 1981 wordt in de regio Rijnmond massaal geknot, opslag verwijderd in duinen en andere natuurgebieden, bosonderhoud ge- pleegd, beschoeiing vernieuwd en voor nieuwe aanplant gezorgd. Er wordt ge- werkt op 12 lokaties die gelegen zijn in het buitengebied van de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, 's-Gravenzande, Rhoon, Heenvliet, Westvoorne en Rozenburg. De begeleiding van deze dag is in han- den van plaatselijke en regionale vrij- willigersgroepen. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 30 personen. Voor informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot het openbaar lichaam Rijnmond, telefoon 010-111320 tst. 159 (Jan Bastiaansen) of tst. 214 (Hans Hartmann). Iedereen 16 jaar en ouder) kan zich opgeven voor deze dag. 2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1