Directrice gaat „Hargahof" verlaten „Magneet drukkerij" Volgende N.A. op 2 december a.s. Parkeer- problemen in Woudhoek- Noord CDA-vrouwen- beraad bijeen Vereniging reumapatienten in Schiedam in oprichting Nieuwe eigenaar in Bistro Hy komt hy komt. Geslaagd 14e jaargang no. 348 25 november 1981 Geboorte-, huwelijks- verlovings- en gelegenheids- kaarten bij altijd voor de deur HoorderAkkoorden Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redact ie: J. van Schaverbeke .Postbus 4040 Bachpleira 189. Schiedam, Telefoon 703518 Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord Op 27 november zal op "Harga- hof" afscheid worden genomen van mevrouw Th. Vis. Na bijna 40 jaar, waarvan de laatste 23 jaar als directrice werkzaam te zijn geweest in het nu geheten beroepsonderwijs moet zij om gezondheidsredenen haar functie neerleggen. Toen mevrouw Vis in 1944 als lerares "Kinderverzorging en Han- denarbeid" (N XX) aan de toenma- lige "Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstreken" in de Prins Mauritsstraat startte, was zij tegelijkertijd werkzaam in Briel- le, Arnhem en Leiden. De Schie- damse Huishoudschool bestond al 43 jaar. Deze was in 1900 op initiatief van Mej. C.M.C. Maas opgericht, ondergebracht in edn lokaaltje voor "kookonderwijs" aan de Lange Achterweg, wegens ruimtegebrek achtereenvolgens verhuisd naar de latere "Openbare Leeszaal" (1903), de Prins Maurits straat (gebouwd in 1907) met de aankoop van het naastgelegen ULO-gebouw (1959), gevolgd door de zo gewenste verhuizing naar het huidige moderne gebouw aan de Valeriusstraat in Groenoord-Ke- thel(1973). Directrice In 1958 werd mw. Vis door het toenmalige bestuur van de school benoemd tot directrice. Zij was de vierde in de rij. (1900-1940 mw. Van de Ven, 1940-1945 mw. Scha- berg-Westerdijk, 1945-1958 mw. Ibes). Als mw. Vis haar werk als direc trice begint, bezoeken in totaal 516 meisjes de 2 jaar durende primaire opleiding, eventueel gevolgd door een vakopleiding. Tevens volgen in totaal 260 oudere meisjes diverse cursussen (w.o. Zonnebloem-werk en cursussen van eigen school). Problemen zijn er genoeg: de in 1950 verbouwde school verkeerde door verzakkingen in een slechte toestand en de inschrijving van 264 eerstejaars-leerlingen in 1959 noopt tot aankoop en aanpassing van het naastgelegen Ulo-gebouw. In 1960 wordt om nieuwbouw gevraagd; de plannen hiervoor krij- gen in 1965 de instemming van het ministerie en de realisering ervan vindt zijn beslag in 1973. Ook op onderwijskundig gebied gebeurt het nodige: in 1963 wordt gestart met een vooropleiding leer- ling-kapster, in 1965 met de voor ons land nieuwe INOM-afdeling (nu IHNO - Individueel Huishoud- en Nijverheidsonderwijs), waarbij de school in de aanvang een streek- functie vervult. Vele vernieuwingen zullen nog volgen. Ook heeft de school in die tijd de nodige publiciteit gehaald met bui- tenschoolse aktiviteiten, zoals door het deelnemen aan de ter herinne- ring aan de bevrijding georgani- seerde "Lichtstoeten", declamatie- wedstrijden en met de openbare lessen. Nieuwbouw in Groenoord In 1968 wordt de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Mammoet- wet) ingevoerd: aanpassing van het onderwijs en de voorbereidingen hiervoor vragen veel tijd. De 2-jari- ge primaire opleiding wordt drieja- rig, termen als "brugklas", "diffe- rentiatie", "leerlingbegeleiding" vinden ingang. Het huishoud- en nijverheidsonderwijs wordt meer algemeen vormend en er wordt gestreefd naar meer samenhang in het totale voortgezet onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen in snel tempo: in 1971 start de nieuw bouw in Groenoord, in de school zijn de eerste tekenen van interne democratisering (docentenafvaar- diging woont de bestuursvereade- ringen bij) en de eerste P- en T-diploma's ingevolge van de Mammoet-wet worden uitgereikt. In 1972 gaat de vernieuwde 2-jarige middelbare beroepsopleiding Kin- derverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) van start, welke in 1973 driejarig wordt en in 1979 wordt afgebouwd, mede met het oog op de op gang komende herstructu- rering van het middelbaar beroeps onderwijs (MHNO/MSPO). In 1973 wordt met de nodige publiciteit het nieuwe schoolge- bouw in Groenoord betrokken en meldt zich de eerste mannelijke leerling voor de KV/JV In 1975 wordt uitvoering gegeven aan het vierjarig worden van het LHNO/IHNO en zijn nieuwe leer- plannen en examens (keuzevakken en examens op niveau) een feit. Ook wordt het idee van de directri ce om lessen te geven aan jongens en meisjes (coeducatie) in samen- werking met de Schiedamse Tech- nische School gerealiseerd. Welis- waar en voorzichtige start met een klas. Een fancy-fair in het kader van het 75-jarig bestaan van de school levert enige duizenden guldens op voor het dierenasiel "Hargahoeve". Het jaar daarop wordt gediscus- sieerd over de Contourennota (Middenschool) van de hand van de toenmalige minister van Onderwijs en wordt begonnen met symbiose- lessen voor het Voortgezet Buiten- gewoon Onderwijs. In 1977 en 1978 wordt gesproken over ouderpartici- patie, hetgeen het jaar daarop re- sulteert in het werken met een ouderwerkgroep. In 1980 is de afbouw van de KV/JV een feit en krijgt onderwijsvernieuwing aan- dacht in gesprekken tussen bestuur en personeel, maar ook met de gemeente en het bestuur van de STS. In het schooljaar 1979-1980 worden een aantal evenementen georgani- seerd voor en door de leerlingen in het kader van het 80-jarig bestaan van de school. Mede hierdoor kan de bibliotheek worden uitgebreid en met de inrichting van een documentatie-centrum worden be gonnen. Nieuwe directeur In februari 1980 gaat mw. Vis met ziekteverlof en wordt haar taak waargenomen door dhr. Van de Woerd, de adjunct-directeur. In- middels heeft het bestuur dhr. Van de Woerd benoemd tot directeur. Dat er voor mw. Vis, haar mede- werkers en het bestuur veel te doen is geweest, moge blijken uit boven- staand overzicht. Het is de grote verdienste van mw. Vis geweest in een tijd van voortdu- rende en elkaar snel opvolgende onderwijs- en maatschappijveran- deringen steeds het belang van de leerling voorop te stellen en de leerling verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen bij te brengen. Zij heeft veel werk verzet voor de ontwikkeling van het "meisjes-on- derwijs", niet alleen op de school en in Schiedam, maar ook in bestuursfuncties bij de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP). Vrijdagmiddag, 27 november a.s., zal in besloten kring officieel af scheid worden genomen van mw. Vis. Daarna zal de school open zijn van 16.30-18.00 uur voor alle oud- leerlingen en leerlingen: t.w. vele Schiedamse en Vlaardingse moe- ders en dochters. Zij zijn, evenals andere belangstellenden, van harte welkom. Algerastraat 12 einde 's-Gravelandseweg rechts at. Bij ons kunt u parkeren. Een ruimere kollektie vindt u nergens. Maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur. Voorgoed en belaalbaar werk moet u bij de echte drukker zijn In verband met het komende St. Nicolaasfeest zal de e.v. „Noorder Akkoorden" niet over 14 dagen verschijnen. Ons volgend nummer komt op 2 december a.s. uit. De daarop volgende weer 14 dagen later, n.l. op 16 december a.s. Mededelingen, tekstene.d. voordit nummer dienen uiterlijk 9 decem ber a.s. in het bezit van de redaktie tezijn. De nieuwe wijk Woudhoek-Noord kampt al vanaf het begin met een groot manco aan parkeerplaatsen. Vreemd genoeg hebben de ontwer- pers van de wijk geen rekening gehouden met bet feit dat bijna elke bewoner wel over een auto beschikt en dat de visite-bezoekers ook met hetzelfde vervoermiddel aankomen. Dat geeft niet alleen veel problemen maar het heeft ook tot gevolg dat de auto's op niet daarvoor bestemde plaatsen wor den geparkeerd. De soms kris-kras neergezette auto's maken de toch al zeer smalle straatjes hierdoor bijzonder moei- lijk bereikbaar, terwijl de voor garagedeuren geparkeerde auto's helemaal voor een lastig probleem zorgen. De politie meende hieraan iets te gaan doen en strooide enige dagen geleden met bekeuringen. Vooral de bezitters van de op het ,,Gal- joot" geparkeerde auto's moesten het ontgelden, waarbij uiteraard geen uitzondering werd gemaakt voor de bewoners van deze straat. Nu kan men tegenover een gecon- stateerde overtrading niet veel doen, het uitdelen van deze onwel- kome bonnen blijft in feite echter het paard achter de wagen span- nen. Pas na het aanleggen van voldoende parkeerplaatsen zal het euvel de wereld - in dit geval dus Woudhoek-Noord - uit helpen. De bewonersverenigingen van de nieuwe wijk hebben zich inmiddels reeds over deze materie gebogen. Het C.D.A. Vrouwenberaad komt donderdagavond 26 november a.s. -aanvang 20.00 uur - bijeen in de fractiekamer van het CDA, in het oude stadhuis aan de Grote Markt. Mevr. M.C. van Lambalgen- Brouwer zal spreken over Onder- wijs-Middenschool, ook is er ge- legenheid voor discussie. Belangstellenden (ook mannen) zijn van harte welkom. Mevrouw C. van Hoogdalen (Griegplein 131, tel. 702029) is bezig in Schiedam een vereniging van en voor ReumapatiSnten op te richten. Zij vindt dat de reuma veel patibnten in een isolement brengt en ze wil hier iets aan gaan doen. Het niet-bestaan van een dergelijke vereniging in Schiedam vindt zij een duidelijk gemis en ze zoekt dus mede-patibnten om de oprichting een feit te laten zijn. De oprichtingsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 12 december a.s. in gebouw Het Trefpunt aan de Wm. Andriessenlaan. Aanvang 11.00 uur. Wie nog verdere inlich- tingen wenst verwijzen wij naar het telefoonnummer in de aanvang van dit bericht. Bistro "De Koperen Ketel" in winkelcentrum de Ketel aan de Borodinlaan is enkele dagen gele den niet alleen van naam veranderd (heet nu Bistro Mignon) echter ook van eigenaar. De scepter (en de pollepel) wordt daar nu gezwaaid door Jan Kleij- heeg. Aan het interieur van de zaak is weinig of niets veranderd. De verandering en de duidelijke verbe- tering zit meer in de gerechten die op tafel worden gebracht. Buiten het feit dat de menukaart belangrijk is uitgebreid en men dus nu veel meer keuze heeft, zijn sommige prijzen dermate terugge- bracht (wat dacht u van een voile- dig menu voor 9,50 p.p.?), dat "buiten de deur eten" niet op zo'n grote aanslag op het huishoudelijk budget meer is. Jan Kleijheeg hecht grote waarde aan goede kwaliteit en dat alles bij elkaar genomen, zal het hem daarom aan belangstelling zeker niet ontbreken. Wij raden u een bezoek aan Bistro Mignon van harte aan. Bij de op 30 oktober j.l. in Rotter dam gehouden examens slaagden weer vele leerlingen van Instituut de Jongh (Griegplein 144). In het bezit van een stenodiploma kwa- men Anieta Leemans en Mevr. Ipenburg (met het cijfer 9!) Voor het diploma machineschrij- ven slaagden Sica Bonkes, Elsyna Vekkes, Linda Kerkhof (met 210 aanslagen), Terry Kernbauw, Lin- dy v. Leusden, Elly v. Lingen, mw. Lonnee, Paulina Remmerswaal en Annemarie van Oordt (met 205 aanslagen). Een felicitatie voor de geslaagden (en voor het succesvolle Instituut de Jongh) is hier zeker op zijn plaats. De Sint naar Schiedam-noord. Dankzij het initiatief en broe- derlijke samenwerking van Winkeliersvereniging de Ketel, Winkeliersvereniging Hof van Spaland, Wijkvereniging Groenoord, Werkgroep Jeugd- werk Noord en de Stichting Samenlevingsopbouw Schie- dam-Noord zal ook dit jaar St. Nicolaas onze wijk weer aan- doen. Met zijn zwarte Pieten en muziekcorps St. Radboud zal de Sint op Zaterdag 28 novem ber a.s. zijn officible intocht in Schiedam-Noord houden. Een gezellige rijtoer staat op het programma. De route is als volgt: Start om 14.00 uur vanaf boerderij Landvreugd aan de Sweelincksingel, Willem Pijper- straat, Laan van Bol'Es, Peter van Anrooylaan, Winkelcen trum de Ketel aldaar om ca. 14.15 uur prijsuireiking van de gehouden kleurwedstrijd), Vi- valdilaan, Mozartlaan, Brede- roweg, Faassenplein (keer- punt), Brederoweg, Mozart laan, Zwaluwlaan, parkeerter- rein Hof van Spaland. Na de aankomst bij winkelcen trum Hof van Spaland maakt de Sint met zijn gevolg een wandeling door het winkelcen trum en begeeft zich dan naar Wijkcentrum de Blauwe Brug. Daar wordt het St. Nicolaas feest pas goed gevierd en kun- nen de kinderen een kadootje grabbelen uit de speciale ge- schenkenton, waarbij de Sint graag de kinderen een handje zal geven. Wel hebben de kinderen hier voor een toegangsbewijs nodig, maar dat is bij de winkeliers van Hof van Spaland te verkrijgen. In de kleine zaal van de Blauwe Brug is er voor de kinderen van 4-8 jaar een poppenkastvoor- stelling, terwijl er in de grote zaal voor de kinderen van 8 tot 12 jaar leuke tekenfilms zullen worden vertoond. De toegang tot beide voorstel- lingen is geheel gratis, allbbn.... vol is vol! Het feest duurt tot 17.00 uur, aanvang ca. 15.30 uur. Kleurwedstr(jd. Winkeliersvereniging Hof van Spaland houdt ook voor de kinderen nog een kleurwed strijd, de tekeningen zijn bij de winkeliers verkrijgbaar. Inzen- dingen van de gekleurde teke ningen dienen uiterlijk 28 no vember in het bezit van de winkeliers te zijn. De tekenvel- len zijn nu nog vol-op verkrijg baar! Een speciale juiy zal de mooist gekleurde tekeningen uitzoeken. Op woensdagmid- dag 2 december om 15.30 uur zullen de prijswinnaars in win kelcentrum Hof van Spaland bekend worden gemaakt. Vele mooie prijzen - in verschillende leeftijdsgroepen - zijn te win- nen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1