recente aanwinsten en voorzieningen feestelijk in gebruik Advents- Kerstzang Kerstpuzzel in volgende ,,Noorder Akkoorden" „Magneet drukkerij" - - Geboorte-, huwelijks- verlovings- en gelegenheids- kaarten bij altijd voorde deur Historische locomotief, autobussen en restauratierijtuig nieuw in het Spoorwegmuseum >0€ttHCHW HEhOeLOj Onder grote belangstelling is kortge- leden in het Nederlandse Spoorwegmuseum een aantal nieuwe en vernieuwde zaken tegelijkertijd feestelijk in gebruik genomen. Zo voegde de ambassadeur van de Repu- blik Indonesia in ons land, R. Ahmad Kosasih, door de onthulling van een desbetreffend opschrift, de eind vorig jaar van zijn regering ten geschenke gekregen Mallet-locomotief daadwerkelijk aan de verzameling toe. Vervolgens gaf de oud-directeur van de N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten BBA, Mr. D. van Setten, de gloednieuwe autobusoverkapping vrij voor bezichtiging, met daaronder o.a. de door de BBA ter beschikking gestelde Fordson-autobus nr. 63 uit 1935 en de voor enige weken van de Gelderse Streekvervoer Mij. ter leen gekregen T-Ford nr. 1 uit 1924. De burgemeester van Utrecht, mevrouw Drs. M. W. M. Vos-van Gortel, stelde tenslotte een Wagon-Lits-restauratierij- tuig in gebruik, dat in het museum dienst gaat doen als ,,coffeeshop" voor de bezoekers. Daarnaast werd de aandacht gevestigd op het tot een fraaie museumtuin omgebouwde voormalige voorterrein, die o.a. dai rijtuig tot een gezellige entourage zal dienen en op het voorplein van het museum, dat door de samenwerking van de gemeente Utrecht en NS niet alleen van chaotische auto- stalling tot een waardige entree is hersehapen, maar waarop een aantal voor de bezoekers van het museum bestemd zijn. De locomotief uit Indonesia De Mallet CC 5022 ,,Sri Gunung", wat Bergkoningin betekent, die nu officieel tot het museumbezit behoort, maakte deel uit van een serie van dertig loco- motieven (nrs. 5001-5030) die door twee firma's in 1928 zijn geleverd aan de Staatsspoorwegen op Java, destijds onder de nummers 1601-1630. Het museum bezit nu niet alleen een locomotief uit een land dat zovele eeuwen nauw met het onze verbonden is geweest, maar ook een bijzonder type dat bij onze eigen spoorwegen ongekend is. Van de Mallet-loc's rust de ketel namelijk op twee complete onderstellen, waarvan het voorste is voorzien van 1 loopas en drie drijfassen en het achterste van alleen 3 drijfassen. Beide frames zijn scharnierend met elkaar verbonden. De stoom doorloopt achtereenvolgens de hogedrukcilinders van het achterste en de lagedrukcilin- ders van het voorste onderstel. De loco- motieven zijn speciaal geconstrueerd voor de dienst op de bergtrajekten ten oosten van Bandung. Zij zijn ontworpen door de Schweizerische lokomotfvfabrik te Winterthur en moesten o.m. voldoen aan de eisen van lage asdruk en een groot vermogen. Bovendien moesten de onderdelen uit- wisselbaar zijn met die van de eerder geleverde machines. Zestien van deze loc's zijn door de Zwitserse fabriek gebouwd, terwijl de nummers 1601- 1608 (5001-5008) en 1619-1624 (5019- 5024) door Werkspoor te Amsterdam zijn vervaardigd. Deze laatste die in de wereld zijn gebouwd waren vier- cilinder compound Mallets met voorverwarmer en een vier-assige zgn. sleeptender met een capaciteit van 5 ton kolen en 16 m3 water. Het totale gewicht was 112 ton. Verdere gegevens: spoorwijdte 1067 mm, doorsnede drijfwielen 1106 mm, totale lengte 19902 mm, max. snelheid 55 km/u met een trekkracht van 1260 pk., roosteroppervlakte 3.3 m2. De 5022 was het laatst gestationeerd in het depot Purwokerto, waar zij werd gebruikt als verwarmingslocomotief. Enkele andere machines van de serie voerden vanuit dit depot enkele jaren geleden nog regelmatig diensten uit, maar op wat rangeerwerk na, behoort dat ook tot het verleden. Niet aan rails gebonden In het verlengde van de rechtervleugel van het museumgebouw bevindt zich een kleine overkapping, speciaal gebouwd om huisvesting te bieden aan ,,niet aan de rail gebonden" middelen van openbaar vervoer, kortweg maar niet volledig gezegd: autobussen. Het oudste voertuig dat daar een plaats heeft gekregen is namelijk een paarde- omnibus nr. Ill van de voormalige Rotterdamsche Tramweg Mij. Bij de inwijding van de .carport" ging het echter om twee historische autobussen. Een daarvan is door de BBA afgestaan, bus 63 van de lijn Tilburg-Waalwijk-'s Hertogenbosch v.v., die tussen 13 februari 1935 en 20 September 1948 bijna 450.000 Brabantse kilometers heeft afgelegd. De bus maakte deel uit van een serie van achttien Fordson's V8 (nrs. 61-78), door vijf carrosseriebou- wers geleverd. Nummer 63 kwam uit Helmond van de firma Kusters Lemmens. De bus biedt 25 passagiers een zitplaats op rood leer. De motor, waarvan de acht cilinders in V-vorm zijn geplaatst is nog geheel rijvaardig. Het tweede exemplaar dat onder de overkapping staat te glanzen betreft de door de G.S.M. uit Doetinchem voor korte tijd uitgeleende oudste nog bestaande bus uit haar wagenpark. De T-Ford nr. 1 zal echter later in de tijd plaats maken voor een door die maatschappij aan het museum geschonken Krupp-autobus. Het feestelijk gebeuren kreeg een extra dimensie doordat zowel de Kon. Ned. Ver. v. Transport-ondernemingen als beide vervoersmaatschappijen dit jaar hun eeuwfeest vieren. Een vierde wegvoertuig dat onder de overkapping heeft plaatsgenomen is de reeds enkele jaren in het bezit van het museum zijnde trolleybus 139 van het Gem. Vervoersbedrijf Arnhem. Vervulde wens Met de ingebruikneming van het Wagons-Ljts-restauratierijtuig is een ontelbare malen door bezoekers en medewerkers van het museum geuite, maar vele jaren door ruimtegebrek en andere oorzaken onbeantwoord gebleven wens in vervulling gegaan. De WR 4249, zoals het ruituig oorspronkelijk heet, is rn 1943 gebouwd bij de firma Astra in Arad in Roemenie. Ruim dertig jaar hebben velen van allerlei nationaliteiten op hun reizen door Europa de inwendige mens erin kunnen versterken. Met hulp van de directie van WL-Nederland kreeg het museum toestemming van de hoofddirectie in Parijs om het rijtuig aan te kopen. Hoewel er ongetwijfeld exquise gerechten in zijn bereid en gekoelde dranken geserveerd, voor het museale doei en de hedendaagse wensen en eisen moesten er toch wat aanpassingen plaatsvinden. In de Werkhuizen van de Wagon-Lits te Oostende is het nu 42 plaatsen tellende bezoekers gedeelte met grote toewijding in de oorspronkelijke staat teruggebracht en werden in samenwerking met deskun- digen van NS en op aanwijzing van de latere exploitant cuisine en offiche" tot een efficiente dienstruimte omgebouwd. Behalve aan koffie en thee met wat er bij kunnen de bezoekers zich tegoed doen aan frisdranken en ijs of naar believen iets warms, om gesterkt de rondwande- ling over het uitgebreide museumcomplex te hervatten. De exploitatie van het rijtuig is in handen van de Stichting S.O.V.-kantines te Utrecht. Museumtuin Na ampele discussie is als plaats voor het restauratierijtuig de keuze gevallen op wat tot voor kort het voorterrein werd genoemd, een overblijfsel van de losplaats van het Malibaanstation, dat het museum daarna als opstelruimte heeft gediend. Door plaatsing van het meeste daar staande museummaterieel naar de overdekte perrons dreigde het terrein te vervallen tot een oninteres- sante uithoek. Met grote medewerking en naar ontw^p van NS is dat onheil afgewend en ontstond er onder de handen en machines van de N.V. Strukton te Maarssen een ware museumtuin. Rondom het rijtuig dat als piece de milieu, aan een ruim terras gesitueerd, ongetwijfeld het beeld bepaalt, staan nu al en komen binnen- kort nog heel wat bezienswaardighe- den. Het zal er vooral wanneer de weer- goden hun welgevallig oog erop laten vallen en de gedachte beplanting is gerealiseerd, goed toeven zijn. Autoruimte voor bezoekers NS en gemeente Utrecht samen hebben gedurende de afgelopen jaren het kale plein voor het museum, dat lange tijd dagelijks niets anders was dan een opslagplaats voor auto's van in de Vijf prentjes die he! verhaal over de recente vernieuwingen en aanwinslen completeren. Maken 3, 4 en 5 de verzameling nog interessanter, met de ingebruikneming van het restauratierij tuig op het hetboren expositieterrein (2) en het fraaie voorplein is het museum er ook gezelliger op geworden. omgeving werkenden en belendende percelen bezoekenden, omgetoverd tot een gezellige entree. Verfraaid met bomen, banken en bloembakken biedt deze de naderende bezoeker een vrij uitzicht op het museumgebouw, terwijl hij ernaast maar minder storend zijn auto zonder de voorheen voorkomende halsbrekende toeren op een ordelijke manier heeft kunnen stallen. Op vrijdag 11 december a.s. wordt in het kerkgebouw ,,de Ark", Hargplein 101, de traditionele kerstzang gehouden. Aanvang 20.00 uur. Deuren open 19.30 uur. Medewerkenden: Chr. Gem Koor Canzone", dirigent Aad Kool; Arkkoor en kinderkoor ,,Jong begin", beiden onder leiding van Martin Stroe- tinga.Diet van der Spek, solozang; Aad Kool, solozang; Arlene Drenkelford en Inge Burgerhoudt, fluit; Peter Sabel, hobo en Wijnand Meijboom, klarinet. Orgel: J. Kooij. Samenzang van bekende liederen. TOEGANG VRIJ. Een ieder is van harte welkom! Ons volgende nummer komt op woensdag 16 december a.s. uit en - traditiegetrouw - plaatsen wij hierin weer de jaarlijkse Kerstpuzzel, waarmee vele fraaie prijzen te winnen zijn. Kijk nu dus dubbel uit naar de ,,Noorder Akkoorden". Teksten, bijdragen e.d. voor onze volgende uitgave dienen uiterlijk op 8 december in het bezit van de redaktie te zijn. Algerastraat 12 elnde 's-Gravelandseweg rechts af. Bij ons kunt u parke ran. Een rulmere kollektie vindt u nergens. Maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur. Voor goed en beteelbear werk moot u bli de echte drukker zijn \imiiiIit I;I;<mh<Ih» MilnnVItenadrr,en,leexplol,a,ie: Redac,ie: voor bezorgklachten alleen 703586 1 4e iaamann An TziQ InSr H P°StbUS 112'Schiedam J- van Schaverbeke Postbus 4040 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis 2decPmhPrlQR1 2. Telefoon 010-622422Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 in heel Schiedam-Noord

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1