Tien jaar Schiedam zingt vLevende" kerststal in Kethel! „Magneet drukkerij" Bouw in Woudhoek- Noord van start Kerstsamen- komst in St. Martinuskerk Kerstfeest voor bejaarden Winkels langer open P.T.T. wedstryd voor kinderen "Jongerendag" Schiedam Coca Cola vreest verlies van arbeidsplaatsen Advent- byeenkomst N.C.V. 14e jaargang no. 350 16 decern ber 1981 99 99 Geboorte-, huwelijks- verlovings- en gelegenheids- kaarten bij altijd voor de deur HoorderAkkoorden Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord Traditionele kerstzang voor zeer lage entreeprys. Het is dit jaar voor de tiende maal dat het Comitfe Schiedam zingt" de traditionele kerstzang organi- seer. Mede hierdoor heeft het comite gemeend er in 1981 een echt ouderwets Schiedams gebeuren van te maken. Medewerking wordt dit jaar verleend door het Toon- kunstkoor Schiedam (o.l.v. Edwin Wolf), Schiedams Christelyk Man- nenkoor (o.l.v. Meeuwis Rebel), The Creedsingers (o.l.v. Frans Roessen), verder Jan Scholte (so- list), Gebr. Brouwer (trompet) en Andre Verwoerd (orgel). ook de burgemeester van Schiedam, Mr. G.J. te Loo verleent zijn medewer king, terwijl de presentatie in handen is van Gerard van den Berg. Zoals u ziet dus een nagenoeg Schiedamse aangelegenheid. Schiedam Zingt" is het dus dit keer werkelijk. In verband met het tweede lustrum - en op veelvuldig verzoek - heeft het comite ook enkele ,,oud-medewerkers" ge- vraagd aan dit feestelijk kerstcon- cert mee te doen. Vandaar dat in het programma de namen prijken van Gerard van den Berg en de Gebr. Brouwer. Een geheel nieuw gezicht is dat van de organist van deze avond, de heer Andre Verwoerd. Algerastraat 12 elnde 's-Gravelandseweg rechts at. Bij ons kunt u parkeren. Een ruimere kollektie vindt u nergens. Maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur. Voorgoed en betaalbaar werk moet u bij de echte drukker zijn Deze is sinds enkele maanden de vaste organist van de Grote Kerk. Evenals andere jaren zal de bege- leiding van koren en solist ge- schieden met een Johannusorgel en een piano, welwillend beschikbaar gesteld door de Fa. Joh. de Heer te Rotterdam. Ook de traditionele kerstbomen ontbreken niet, welke zullen schitteren in een door kaars- licht verlichte kerk. Zacht prjjsje. In verband met het tweede lustrum is het comite Schiedam Zingt niet alleen teruggekeerd naar het oor- spronkelijke gebeuren van 10 jaar geleden, maar vraagt ook een ouderwetse toegangsprys, n.l. I,-- perpersoon! Mede door het feit dat geen koren en solisten van buiten Schiedam werden uitgenodigd en door de vele giften van bedrijven, instellingen, particulieren e.d. was het mogelijk deze wel zeer lage toegansprijs vast te stellen. Er zijn 1600 kaarten beschikbaar, Maanden later dan oorspronkelijk was gepland, kon wethouder Chr. Zijdeveld vorige week maandag de eerste paal slaan voor het nieuwe woning-project in Woudhoek- Noord. Dit z.g.n. deelplan 2 A zal t.z.t. bestaan uit 209 woningen, w.v. 36 bejaardenwoningen en 30 kleinere wooneenheden. Tevens zal daar een klein wijk-winkel-centrum verrijzen dat plaats zal bieden aan tien winkelbedrijven. Reeds nu betwijfelt men of men de 10 winkels zal kunnen verhuren. Indien dit niet het geval zou zijn worden er ook woningen van gemaakt. Dat zou erg jammer voor de bewoners van Woudhoek zijn, want de winkels liggen nu niet bepaald op loopafstand en - zeker bij slecht weer - is winkelen niet bepaald een pretje. Wij zijn van mening dat indien ,,redelijke" huurprijzen gevraagd worden de winkeliers zeker wel interesse zul len hebben zich in Woudhoek te vestigen. Men verwacht dat de eerste wonin gen in de herfst van volgend jaar kunnen worden opgeleverd. zal de inzendingen beoordelen. Er zijn leuke prijzen aan verbonden; een fiets, postzegelalbums en kaar- tenalbums. De allermooiste kaart wordt volgend jaar gedrukt en uitgegeven. Op zondag 20 december a.s. is er in de St. Martinuskerk in Groenoord een Kerstsamenkomst (met koor- en samenzang). Aan deze bijeen- komst werken mee het groot ge- mengd koor St. Jan Baptist (met orkest) o.l.v. H.M. Rancuret, het Hervormd Kerkkoor Groenoord en Adventkerkkoor Overschie o.l.v. F. van Rhijn. De verwarmde kerk is geopend vanaf 13.30 uur (aanvang bijeen- komst om 14.00 uur), de toegang is gratis. evenredig aan het totaal aantal zitplaatsen, welke in dit geval met 800 gehuurde klapstoelen zijn uit- gebreid. Kerstconeert met samenzang. Was de belangstelling voor Schiedam Zingt" elk jaar groot, gezien het goede programma dat wordt geboden en zeker gezien de lage toegansprijs zal de Grote- of St. Janskerk in Schiedam zeker spoedig zijn uitverkocht. Wilt u deze voor Schiedam toch unieke avond bijwonen is het spoedig aankopen van het gewenste aantal toeganskaarten zeker aanbevolen. De voorverkoop vindt in Schiedam op een groot aantal plaatsen plaats. Voor Schiedam-Noord kunt u hier- voorterecht bij: Bondsspaarbank, Populierlaan 5. Bondsspaarbank, P. van Anrooy- laan 80; J.C. van Lieshout, Noordeinde 9. Huize Brabant, Winkelcentrum Hof van Spaland. J.W. Meulendijk, Royaardsplein 172. Het Kerstconeert (met samenzang) vindt plaats op zaterdag 19 decem ber a.s. in de Grote Kerk, aanvang 19.30 uur. De Kerk gaat voor het publiek om 19.00 uur open, de ingang is uitsluitend de Hoofdin- gang aan de Korte Kerkstraat. In verband met de komende feest- dagen zullen er ook in Schiedam extra koopavonden zijn. Van maandag 21 t/m woensdag 23 december mogen de winkels tot 21.00 uur geopend zijn. De P.T.T. heeft dit jaar een wedstrijd georganiseerd voor de jeugd. De bedoeling is dat de kinderen zelf een Kerst- of Nieuw- jaarskaart gaan maken. De kinderen kunnen dit tekenen, kleuren, schilderen, knippen, plak- ken of borduren, net waar men zin in heeft. De inzendingen dienen voor 10 januari 1982 (in een envelop) gevonden te worden aan de Centr. Afd. Marketing Post, antwoordnummer 30, 2500 VB, Den Haag (dus men hoeft geen postzegel te plakken). Op de achterzijde van de kaart naam, adres en leeftijd vermelden. Een deskundige jury - die .rekening houdt met verschillen in leeftijd - De afd. societeit van de wijkvereni- ging Groenoord e.o. organiseert op zaterdagmiddag 19 december a.s. weer het traditionele kerstfeest voor bejaarden. Dit - zoals altijd - gezellige Kerstfeest vindt plaats in boerderij Landvreugd aan de Swee- lincksingel 7. Aanvang van de kerstmiddag is 14.00 uur, de toegang is gratis. De Stichting Open Jongerencen- trum Schiedam-Noord en het werk- lozen-project de Trechter organise- ren dit jaar voor de derde maal de "Jongerendag" in Schiedam en wel op zaterdag 19 december a.s. in het Passagetheater te Schiedam. Deze dag duurt van's middags twee uur (dan is de zaal open) tot elf uur's avonds. De toegangsprijs is 6,-. Het programma is als volgt: Om 15.00 uur optreden van de zangeres Fay Lovsky, om 16.00 uur in de hal van het theater disco. (In de hal staan ook een aantal informatie- kraampjes), om 17.00 uur de folk- groep Crackerhast, terwijl van 18.00 tot 19.00 uur de disco weer op voile toeren draait. Om 19.00 uur de folkgroep de Crooks, om 21.00 uur de bekende Gruppo Sportivo. Tussendoor (vanaf 16.00 uur tot 21.00 uur) zijn er doorlo- pend films te zien, b.v. de hoofd- film "Grijpstra en de Gier", verder muziekfilms en maatschappij-kriti- sche films. Dat alles voor een totaalprijs van 6,--, de kaartjes zijn nu al verkrijgbaar bij Free Record Shop, Wijkcentrum De Blauwe Brug en aan de kassa van het Passagethea ter. De vestigingen van Bottelo B.V. (Coca Cola) te Amsterdam en in Schiedam aan de 's Gravelandse- weg kunnen niet accoord gaan met het voorstel van de regering tot verhoging van de accijns van fris- dranken. In een brief aan de leden van de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer te Den Haag spreekt de ondernemingsraad van Coca Cola grote bezorgdheid uit over de te verwachten ontwikkelin- gen wanneer de accijnsverhoging daadwerkelijk wordt ingevoerd. In vermelde brief is geschreven dat de verdubbeling van de accijns op frisdranken voor de consument een verhoging gaat betekenen van 17 cent per literfles! Gevolg zal kun nen zijn (zo was dat ook in 1972 het geval) dat er een daling in produk- tie en in verkoop zal komen van ca. 15%. De ondernemingsraad wijst er op dat deze produktie- en omzetver- mindering zonder twijfel gevolgen zal hebben voor de werkgelegen heid en men vreest bij Coca Cola voor het verlies van ca. 35 arbeids plaatsen. In verband met de te verwachten omzetteruggang, de daardoor lage- re BTW-opbrengst en de W.W. uitkering voor de nieuwe werklozen zal de opbrengst van de accijns verhoging toch belangrijk minder bedragen dan door de regering is berekend. De ondernemingsraad vraagt de plannen van de regering te keren om zodoende de heilloze gevolgen voor het Coca-Cola bedrijf te hel- pen voorkomen. De tweede kamer bleek inderdaad niet veel voor de accijnsverhoging op frisdranken te voelen en keurde de voorstellen in die richting dan ook af. Inmiddels is bekend geworden dat de regering de accijnsverhoging toch wenst door te zetten, waar- schijnlijk om de steeds leger wor- dende schatkist een beetje gevuld te houden. Op donderdag 17 december a.s. houdt de Ned. Chr. Vrouwenbond haar adventbijeenkomst, welke door Mevr. van Harten is verzorgd. Aan de hand van vertellingen en declamaties zal zij het Kerstgebeu- ren doen herleven. Deze bijeenkomst wordt gehouden in zaal de Rank aan de Schiedam- seweg 122, aanvang 19.45 uur. (Ook niet-leden zijn van harte welkom). Tuincentrum W.C. van Bekkum aan de Polderweg 17 heeft de laatste tijd niet alleen de sortering tuinartikelen belangrijk uitgebreid; ze hebben - juist met het oog op de komende Kerstdagen - een bijzon- der leuk idee gehad. Een hoek van de verbouwde koeienstal (nu de verkoopruimte van het tuincentrum) heeft men omgetoverd tot "levende Kerststal" De bijbelse figuren zijn uiteraard poppen, maar de bekende dieren (schapen, ezel, koe) zijn wel dege- lijk "levend". Het is - zeker voor de kinderen - bijzonder leuk deze (tot in de puntjes nagebootste) Kerst stal te bekijken. Ze zijn op de openingstijden dinsdag t/m zater dag van 8.00 tot 18.00 uur van harte welkom daar aan de Polder weg 17. En wanneer u toch uw kinderen op het tochtje vergezeld, bekijkt u dan gelijk eens de uitgebreide collectie bomen, struiken, heesters of b.v. de vele tuinartikelen zoals verlich- tinj^, hekwerk e.d. Wellicht vindt u daar nu juist waar u naar heeft gezocht enjuist deze dagen voor extra voordelige prijzen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1