,1982 moeilijk jaar' „Magneet drukkerij" RET-directeur in nieuwjaars- toespraak: Eerste bijeenkomst "Reuma- Patienten- Vereniging" Nu dan toch een viaduct? Nieuwe Schiedamse voorlichtings- ambtenaar Themadag I.K.V. -Kern Schiedam Cursus humanistisch verbond Schiedam Bewoners van Kethel-Noord willen veiliger spoorweg overgang P.T.T. gaat proef nemen met retour halen van zendingen postorderbedryf Straks meer „kinder- beveiligde" verpakkingen Geboorte-, huwelijks- verlovings- en gelegenheids- kaarten bij altijd voorde deur 14e jaargang no. 352 20 januari 1982 \oorderAkkoordeit Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet DruKkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 "Tenminste handhaving en, waar mogelijk, verbetering van het voor- zieningenniveau zal in 1982 uit- gangspunt zijn van de RET-activi- teiten". Dit zei drs. R. den Besten, directeur van de RET, tijdens de druk bezochte nieuwjaarsbijeen- komst voorhetpersoneel. De RET- directeur wees erop dat 1982 in menig opzicht een moeilijk jaar zal worden. In het kader van de "ombuiging" waarmee het vervoer- bedrijf te maken heeft, zal ruimte moeten worden geschapen voor nieuwe en verbetering van bestaan- de activiteiten. De RET dient zich daarbij vooral te bezinnen op de reeds bestaande werkzaamheden en de wijze waar- op die worden uitgevoerd. Duide- lijk is dat handhaving van het voorzieningenniveau voorop moet staan. Daarnaast zal veel aandacht moeten worden besteed aan het gezond houden van het bedrijf in zowel sociaal als technisch opzicht. Leefbaarheid en motivatie dienen te worden gehandhaafd. Het accent van de bedrijfsvoering zal steeds moeten worden gelegd op de dienst uitvoering. Drs. Den Besten legde er de nadruk op dat keuzen zullen moeten worden gemaakt. "Als we dat zelf niet tijdig doen, zullen Algerastraat 12 einde 's-Gravelandseweg rechts at. Blj oris kunt u parkeren. Een ruimere kollektie vindt u nergens. Maandag t/m vrljdag van 9.00-18.00 uur. Voorgoed en betaalbaar werk moet u bij de echte drukker zijn anderen het voor ons gaan doen!" Er zal minder gepraat moeten worden over wisselgeld, maar meer over de hoofdsom. Binnen het bedrijf legt dat een zware druk op het management en het personeel. De RET'ers zullen in 1982 deze moeilijke taken moeten uitvoeren. Dat vraagt extra inspanning en verbetering van de structuur van het bedrijf. Het resultaat daarvan kan zijn dat de RET in het nieuwe jaar sterker uit de strijd komt. In exploitatieve zin wordt 1982 voor de RET een belangrijk jaar. In mei komt het eerste gedeelte van de metro/sneltramlijn in gebruik. Een geweldige technische prestatie en een aanwinst voor het lijnennet. Een aanpassing van het bus- en tramnet zal het gevolg zijn, maar de belangrijkste wijzigingen in dit opzicht komen pas in 1983. Nieuwe tramrgtuigen In 1982 komen ook de nieuwe tram- rijtuigen in gebruik, waarvan de eerste nog juist in 1981 werd afgeleverd. Om het huidige tekort aan tramrijtuigen het hoofd te kunnen bieden, worden op het ogenblik besprekingen met het Haagse vervoerbedrijf HTM ge- voerd om te komen tot overnemen van een aantal gebruikte tramrij tuigen (z.g. PCC-wagens). A1 met al houdt de RET rekening met een blijvende stijging van het passagiersaanbod van 3 4 4 procent per jaar. Het bedrijf zal in de komende tijd de handen vol hebben om deze toename te kunnen op- vangen. De heer Den Besten deed dan ook een beroep op het gehele personeel er gezamenlijk de schou- ders onder te zetten ter verbetering van het dienstbetoon en het leveren van een goed produkt. Zaterdag 12 december 1981 werd de eerste bijeenkomst van de Reu- ma-patienten-vereniging "Nieuwe Waterweg-Noord" i.o. gehouden, waarover ons blad reeds eerder berichtte. Ondanks het slechte (sneeuw)weer waren er toch 30 personen aanwe- zig, die er alien van overtuigd waren dat er een behoefte bestaat aan een dergelijke vereniging. Er is tijdens deze eerste bijeenkomst een voorlopig bestuur samengesteld. Een nieuwe bijeenkomst wordt ge houden op zaterdag 30 januari a.s. in het Dienstencentrum "De 4 Molens" aan de Nieuwe Damlaan, de aanvang is om 11.00 uur (v.m.). Wilt u nog nadere inlichtingen omtrent de reuma-patienten-vere- niging, belt u dan even met Mevr. C. v. Hoogdalem-Bergkotte, tel. 702029. Reeds enkele jaren geleden wisten wij - na een mededeling van B en W - te melden dat met de bouw van de spoorwegtunnel aan de Nieuwe Damlaan spoedig een aanvang zou worden gemaakt. Nu in het begin van dit nieuwe jaar bereikte ons het bericht dat er in 1982 met de bouw van een viaduct zal worden begonnen. We wachten nu maar af of dit inderdaad dit jaar gebeuren zal. Nodig is het wel; al jaren ondervindt het steeds toene- mende verkeer grote hinder van de - volkomen uit de tijd zijnde - spoorwegovergang aan de enige toegangsweg die Schiedam-Noord met het centrum van Schiedam verbindt. Vooral 's morgens zijn ellenlange file's het gevolg van het sluiten van de spoorbomen, terwijl ook de verkeerslichten aan de kruising B. van Haarenlaan de filevorming nog meer in de hand werken. Hopenlijk is dus volgend jaar al- daar een soepele verkeersdoorstro- ming eindelijn een (laat) feit ge- worden. Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord De heer D. Buschkens, sinds 1970 voorlichtingsambtenaar van de ge- meente Schiedam, heeft vorige week gebruik gemaakt van d? VUT regeling. Als zijn opvolger is benoemd de heer Th. Reyman. Wij hopen dat de nieuwe voorlichter zich spoedig in Schiedam zal thuisvoelen. Wij - de redaktie van Noorder Akkoor- den - kunnen er met deze perso- neelswisseling in ieder geval nooit op achteruit gaan! De I.K.V.-kern Schiedam houdt op zaterdag 30 januari a.s. een themadag onder de titel "Gemeen- tekontakten met Oost-Europa". Aan deze themadag (het IKV noemt het zelf een "werkbijeen- komst) werken 4 verschillende sprekers mee. Kerkelijken en niet-kerkelijken zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn in het kerkgebouw "De Ark" aan het Hargplein 101. Tijd: 10.00 tot 15.00 uur. Vanaf dinsdag 26 januari a.s. start voor de zesde keer een korte kursus over humanisme met als titel "Bui- tenkerkelijk hoeft niet niks te zijn". De kursus is bedoeld als kennismaking met modern huma nisme en wat dat in de praktijk van het dagelijks leven kari betekenen. De kursus zal 4 avonden in beslag nemen en de kosten bedragen 17,50 en/10,- materiaalkosten. Vanaf 28 januari start een vervolg- kursus en deze beslaat 8 avonden. De kosten hiervan bedragen 40,--. Beide kursussen worden gehouden in ontmoetingscentrum Striklede, Burg. Stulemeyerlaan 101. Aanmeldingen en inlichtingen tel. 730434 of tel. 703811 (na 16.30 uur). De bewoners van het wat afgelegen Kethel-Noord hebben vorige week krachtig geprotesteerd tegen het uitblijven van een betere en veiliger spoorwegovergang aan de Kerk- weg/Kandelaarweg. Gezien de vele ongelukken ter plaatse hadden de bewoners reeds in het verleden de directie van de Nederl. Spoorwegen gevraagd om een door bomen afgesloten spoor wegovergang, echter zonder resul taat. Het ongeluk dat zondag 11 januari j.l. het leven kostte aan de 21 jarige Adrie Poot was aanleiding zich nogmaals tot de Ned. Spoor wegen te richten. Telegrammen en brieven werden tevens gezonden aan B W van Schiedam en Rotterdam en het Rijnmondbe- stuur. De huidige overgang is „beveiligd" door knipperlichten en belsignalen, echter vindt men dat niet alleen het uitzicht ter plaatse zeer slechts is, doch dat ook het treinverkeer de laatste jaren is toegenomen. Deze beide factoren wekken ongelukken in de hand en met een door halve bomen automa- tisch beveiligde overweg zullen de ernstige ongelukken zeker kunnen worden gestopt. Indien de spoorwegen hiertoe niet snel overgaan, overwegen de be woners over te gaan tot hardere acties. De Posterijen gaan een proef nemen met het bij de klant ophalen van postorderzendingen die de klant terug wenst te sturen. De P.T.T. wil de postorderbe- drijven, die tot de grootste klanten van de post behoren, meer service gaan verlenen. Zoals bekend wer ken de postorderbedrijven met de slogan ,,Niet goed, bestelling re- tour" en hoe makkelijker de klant z'n retourzending kwijt kan des te sterker wordt die slagzin. De pakketpost van de PTT ver- werkt per jaar 100 miljoen zendin gen, dat 60% van dergelijk goe- derenvervoer in Nederland is. Van Gend en Loos heeft een aandeel van 10% in de verzending, het resterende gedeelte wordt door de postorderbedrijven zelf verzorgd. De staatssecretaris van Volksge- zondheid en Milieuhygifene, mevr. Lamberts-Haquebard heeft het voornemen om meer z.g.n. ,,kin- derbeveiligde" verpakkingen (d.w.z. met een voor kinderen moeilijk te openen afsluiting) voor te schrijven. Onnodig is dit niet, want in het jaar 1980 werden bij het Nat. Vergifti- gingen Informatie Centrum bijna 7500 inlichtingen over mogelijke vergiftigingen gevraagd, terwijl ruim 3000 kinderen in datzelfde jaar voor langere tijd in een ziekenhuis werden opgenomen. Het is het gevolg van het feit dat kleine kinderen chemicali6n of geneesmiddelen tot zich nemen doordat deze middelen gemakke- lijk bereikbaar zijn en eenvoudig te openen zijn. Voorkomen. Het is daarom niet verwonderlijk dat er maatregelen worden ge- nomen om vergiftigingen van kin deren te voorkomen. In de eerste plaats dienen natuurlijk de ouders de gevaarlijke middelen buiten het bereik van kinderen te houden. Hoewel dat zeker voldoende be kend is, worden de middelen nog te veel op gemakkelijk bereikbare plaatsen gezet. Maar zelfs al staan ze op een wat moeilijk te bereiken plaats, dan nog is dat geen volledige garantie dat kinderen ze met t6ch te pakken krijgen. Van- daar dat de maatregel om te komen tot een sluiting die kinderen niet gemakkelijk kunnen openen zeker istoetejuichen. Er zijn inmiddels al enige fabri- kanten die hun produkten van kinderbeveiligde sluitingen hebben voorzien, maar in de loop van dit jaar zullen dit er zeker meer worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1982 | | pagina 1