DE KASSA MOET BLIJVEN RINKELEN WAT GEBEURT ER MET EN OP HET VLIEGVELD ZESTIENHOVEN Stemmen onder „meisjesnaam" Uitbreiding lessen „Thor" Jaarvergadering CDA Akties hebben succes: Rijksweg 19 gaat voorlopig niet door Open-Deur- nieuws „Magneet drukkerij" 14e jaargang no. 353 3 februari 1982 Geboorte-, huwelijks- verlovings- en gelegenheids- kaarten bij altijd voor de deur loonier Akkeorden Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord Je kan voor of tegen het voort- bestaan van Zestienhoven (16H) zijn, voor of tegen woningbouw op die plaats, en je kan het al dan niet eens zijn met de verliesberekenin- gen, maar om de feiten heenlopen die door luchtvaart-economische en -strategische wetten zijn bepaald, gaat nu eenmaal niet. Eerst moet duidelijk worden dat alleen de luchtvaartmaatschap- pijen (kortweg: de carriers) het zijn, die uitmaken of en wtor een lijndienst op wordt gevlogen. Het zijn immers hun kosten die ervoor gemaakt moeten worden die toch minstens door winst gedekt be- horen te zijn. Nog steeds wordt ten onrechte verondersteld dat het een overheidsinstantie, een luchthaven- directeur of zelfs een Kamer van Koophandel zou zijn, maar niemand hiervan heeft daar iets over te zeggen: de enige waar de carrier-directie naar luistert is zijn eigen districtsvertegenwoordiger die berekeningen van exploitatie- mogelijkheden maakt en deze directie hierover zijn advies geeft. Voorkeur aan Schiphol. Omdat er voor de carriers, behalve aan hun eigen lijndiensten, ook nog forse inkomsten zitten aan het overnemen van overstap- passagiers, is Schiphol (SPL kort weg) waar zo'n 75 carriers op vliegen, in dit opzicht natuurlijk veel aantrekkelijker dan 16H waar dit interline traffic van geen betekenis is. Voorts is het risico voor elke carrier bijzonder groot ills hij een lijndienst op 16H opent, dat de passagier uit de rotterdamse regio toch aan Spl. de voorkeur geeft. Daar zijn immers ontmoet- ingsmogelijkheden met overstap- passagiers (voor zakenlieden), het nabij-gelegen toeristisch aantrek- kelijke Amsterdam (voor buiten- landse gasten), de veel ruimere faciliteiten (voor vrachtverladers), de image van onze nationale lucht- haven (voor vele gelegenheidsrei- zigers die nu eenmaal graag van een grote luchthaven willen ver- trekken) en de taxfree shop (met een wereldvermaardheid). Dan is er het feit dat Rotterdam wel grote ondernemingen telt maar dat deze klein in aantal zijn, terwijl Amsterdam een bijzonder groot aantal kleine bedrijfjes telt Van beide categorien reizen alleen hetzelfde niveau funtionarissen zo- dat Amsterdam meer passagiers hierbij oplevert. Dit is mede de reden dat carriers die in het ver- leden hun exploitatie op 16H waren begonnen, na berekening van hun inkomsten en commissies van het interline traffic op Spl, 16H daarna verlieten. Het fenomeen van de Spl.-voorkeur wordt ook in de hand gewerkt door de aanleg van de Spl-spoorlijn en door de korte afstand van maar 40 autominuten waarop 16H van Spl is gelegen, wat het, risico voor de carrier alleen maar onderstreept. Tenslotte is er de korte baan op 16H die geen non-stop verkeer met intercontinentale bestemmingen toelaat en door begrenzing van het luchtvaartterrein niet verlengd kan worden waardoor regelmatig goede chartercontracten worden gemist. Er zou een voldoende lange baan in de ernaast, noordelijker gelegen polder Schieveen aangelegd kun- nen worden waar overigens de rotterdamse luchthaven oorspron- kelijk was gepland, ware't niet dat zich een groot aantal woonwijken naast deze baan en onder de aan-en uitvliegroutes gebouwd zijn, terwijl de aanlegkosten extra worden ver- hoogd door onteigeningsprocessen, amovering van een (veel te groot) aantal woningen in tijd van woningnood, geluiddichting hier van en vooral ook door de recon- structie van het kruispunt-viaduct Doenkade-Hofplein spoorlijn dat in het verlengde van deze baan ligt en een levensgevaarlijk obstakel vormt voor het startend en landend luchtverkeer op deze baan. En dit alles nog afgezien van actiegroepen die de bouw ervan zouden tegen- houden en de blijvend korte af stand tot Spl. Heeft bouw van een nieuwe lucht haven wel zin? De bouw van 'n nieuwe, plaatsver- vangende luchthaven zou zin heb- ben echter op voorwaarde dat (a) de locatie ervan op voldoende afstand van Spl ligt; (b) het poten- tieel in de omgeving ervan voldoen de is om carriers te interesseren; en (c) er zich minstens dezelfde facili teiten bevinden als op Spl. Maar op de werkelijk voldoende afstand van Spl liggen in ons land reeds luchthavens (Eindhoven, Beek, Twenthe, Eelde) die door gebrek aan voldoende potentieel geen lijndienst van enige betekenis hebben. Maar als tegen beter weten in toch voor een nieuwe luchthaven zou worden gekozen (bv in de Hoekse Waard) kan deze niet voldoende aantrekkelijk voor een carrier zijn als deze alleen maar een copie van 16H met een voldoende lange baan zou worden. Het zou daarom eerder een ver- kleinde copie met minstens dezelf de faciliteiten moeten zijn. Maar groot of klein, onbetaalbaar zal een dergelijke nieuwe luchthaven wor den Bovendien is het de vraag of het rotterdamse potentieel (passagiers vracht) niet toch maar liever van Spl gebruik zou maken omdat de locatie Hoekse Waard (waar dan het meest aan gedacht wordt) even ver als Spl van Rotterdam ver- wijders is en de intercontinentale vluchten vanaf Spl blijven vertrek- ken. Dan is het de vraag of de carriers ook deze locatie niet te dichtbij Spl achten. We laten ten slotte de actiegroepen tegen de bouw ervan hier nog maar even buiten beschouwing want ook deze kunnen realisering ervan nog altijd een tiental jaren ophouden. Geen extra overlast Er wordt beweerd dat bij sluiting, het extra luchtverkeer dat door Spl van 16H wordt overgenomen, ook een extra frequentie-verhoging in het lijndienstverkeer en dus extra overlast zou gaan veroorzaken. Maar omdat het 16H-verkeer maar 3% van dat van Spl uitmaakt, betekent overname ervan alleen dat slechts een deel van de lege stoelen op de Spl-lijndiensten er mee wordt opgevuld en de frequenties ervan, dus ook de geluidshinder op geen enkele wijze nadelig belnvloedt. Dan wordt gepleit voor het behoud van 16H om een reserve-accommo- datie achter de hand te hebben voor de periode wanneer het lucht verkeer ooit weer explosief gaat toenemen, zoals de verwachting is. Ook al zouden deze verwachtingen uitkomen, toch blijft 16H zoals het er nu met al zijn beperkingen bijligt, onbruikbaar voor een ren- dabele exploitatie. Werknemers Tenslotte zijn er de 800 werk nemers die bij sluiting van 16H gedupeerd zouden worden. Hier van bestaat een groot deel uit ambtenaren die een verzekerd bestaan hebben. Het grootste deel van de rest bestaat uit expeditiebe- drijven die ook zonder 16H hun activiteiten elders kunnen voortzet- ten zonder ook maar 6en kilo eraan te verliezen. De overige werk nemers tellen - hoog geschat - ca 200 man waarvoor, indien men zich tijdig bij de feiten neerlegt, her- plaatsing en overbrugging mogelijk moet zijn. De ham-vraag na beschouwing van deze feiten is daarom: w&t kan er van 16H met een te korte baan en op te korte afstand tot Spl nog gemaakt worden? 16H is een pret- tige, gemakkelijke, gezellige en Bij de laatst gehouden verkiezingen in Schiedam is aan gehuwde vrouwen en weduwen de mogelijk- heid geboden een oproepingskaart te ontvangen onder vermelding van de eigen meisjes-naam. Ook voor de verkiezingen die dit jaar op 24 maart a.s. (provinciale staten) en 2 juni a.s. (gemeente- raad to Rijnmondraad) worden gehouden kan weer van deze mogelijkheid gebruik worden ge maakt. Belangstellenden hiervoor dienen een verzoek in te dienen bij de secretarie, afd. algemene- en burgerzaken, Overschiesestraat 2, waar een aanvraagformulier hier- toe (van 8.30 tot 16.30 uur) verkrijgbaar is. Verzoeken dienen uiterlijk 15 februari a.s. te worden ingediend. De gymnastiekvereniging THOR (Tot Heil Onzer Ribben- kast), die reeds meer dan 77 jaar een begrip in Schiedam is voor lichamelijke opvoeding, heeft kort geleden haar lessen uitgebreid. Er zijn diverse nieuwe lessen bijgekomen, die alien onder deskundige leiding staan. Ook in onze wijk kan men nog aan deze lessen deelnemen. Zo zijn er elke dinsdag voor de kleuters en voor de jeugd van 7 tot 15 jaar aktiviteiten in het gymnastieklokaal aan de P. van Anrooylaan. Op woensdag (van 20.15 tot 21.30 uur) is er gymnastiek voor de huisvrouwen in het lokaal aan het Bachplein. Op donderdag in hetzelfde lokaal gymnastiek voor de kleuters en jeugd, 's avonds van 20.30 tot 21.45 uur voor de heren. Nadere inlichtingen betreffende deze lessen kunt u verkrij- gen via tel. 260756. vriendelijke luchthaven, maar het behoud ervan hangt niet dtor van af: de kassa moet blijven rinkelen. Nu is het de emotionaliteit die oorzaak is van alsmaar vruchteloze discussies terwijl cijfers uitwijzen dat er anders dan een hoopvolle toekomst is te verwachten. Men meent in deze discussies de werk- gelegenheid op 16H te redden door het leven ervan te rekken, maar dat leven blijkt elk kwartaal meer en meer uit te blussen. Door alle vruchteloze discussies verloopt het tij samen met de kansen tot her- plaatsing van de werknemetg die ervoor in aanmerking komen die straks, als iedereen eindelijk in de gaten heeft dat het voor 16H is afgelopen, in de kou en automa- tisch op straat komen te staan. Maar din komen ze pas goed in de problemen. -Ton Prinzen- Op 3 februari om 20.00 uur houdt het CDA afd. Schiedam haar jaarvergade- ring in gebouw ,,De Rank" aan de Schiedamseweg. De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening, 2. Verhinderin- gen, 3. Mededelingen, 4. Jaarverslag, 5. Jaarrekening, 6. Aktiviteitenpro- gramma, 7. Begroting, 8. Advieslijst Rijnmond, 9. Voorzittersverkiezing, 10. Rondvraag, 11. Pauze, 12. Programma gemeenteraadsverkiezin- gen, 13. Sluiting. Op donderdag 21 januari j.l. bood de aktieve werkgroep ,,Stop Rijksweg 19" ruim 6500 handtekeningen aan tegen de aanleg van Rijksweg 19 door Midden-Delfland en vlak langs de woonhuizen in Vlaardingen en Schiedam. De handtekeningen werden in ontvangst genomen door de heer Hennekam, woordvoerder voor verkeerszaken van de CDA Tweede Kamer-fractie. De voortdurende akties van de werk groep blijken succes te hebben, want inmiddels heeft minister Zeevalking de beslissing over de verdere aanleg van deze omstreden weg verschoven naar 1987/88. De minister van verkeer en waterstaat vroeg zich af of er dan wel behoefte aan deze weg zal zijn. Rijksweg 13 (Den Haag-Rotterdam) kan het verkeer - mede door de pas ingevoerde nieuwe wegsignalering - gemakkelijk aan, waardoor de nood- zaak van aanleg en afbouw van weg 19 op dit moment niet nodig is. Op zondag 14 februari zal de eerste Open-Deurdienst van dit jaar worden gehouden in de Dorpskerk. Spreker tijdens deze dienst is ds. J. Visser te Rotterdam, directeur van het K.S.A. (bureau voor Kerkelijk Sociale Arbeid) aldaar. Als thema staat centraal: Zeggen we van een baanloze of w.a.o.-er te snel dat hij of zij misbruik van de sociale voorzieningen maakt? Wordt het op dit punt tijd voor een mentaliteitsverandering? Muzikaal wordt medewerking verleend door de groep ,,Faja Lobbi" Suri- naams voor brandende liefde) uit Oost- voorne. Zij zijn reeds om 9.45 uur te beluisteren. Iedereen is van harte welkom. Algerastraat 12 einde 's-Gravelandseweg rechts af. Bij ons kunt u parkeren. Een ruimere kollektle vlndt u nergens. Maandag t/m vrljdag van 9.00-18.00 uur. Voor goed en betaalbaar werk moet u bij de echte drukker zijn ,.~>X.w.v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1982 | | pagina 1