klanken Zo bouwt men een goede wijkvereniging op BOERENLEENBANK SCHIEDAM-KETHEL Klaverjassers Groot Koppelconcours op zaterdag 29 maart RENTETARIEVEN 1969 Waarom? v.J Vriendendienst Alle bankzaken Kopy Wijkvereniging Nieuwland Ere wien ere toekomt 1 e jaargang no. 2 13 maart 1969 Zij die menen, dat op deze eenvou- dige vraag ook een eenvoudig ant- woord te geven is, geven meteen te kennen dat zij zelf nog nimmer iets dergelijks hebben geprobeerd. Zij die denken dat een wijkvereniging gestalte heeft gekregen, als een aantal wijkbewoners, in vergadering bijeen, een bestuur hebben gekozen, regle- menten en statuten samengesteld en daarop koninklijke goedkeuring aange- vraagd, slaan de plank ook grandioos mis. Juist op het moment dat aan deze minst elementaire begrippen is voldaan, gaat meteen de gong voor een gigan- tische strijd. Op dat zelfde moment worden alle denkbare en ondenkbare moeilijkheden op de leiding gevende personen losgelaten. Men zal zich heel vaak gesteld zien tegenover allerlei kinderziekten, die weliswaar niet ge- vaarlijk maar toch wel uiterst hinder- lijk kunnen zijn. Vele teleurstellingen zullen zich voordoen, er zal met kwis- tige hand roet in het eten gegooid worden. Een wijkvereniging is nu eenmaal een samenbundeling van personen met de meest heterogene opvattingen. In een vereniging van bijv. postzegel- verzamelaars, kan men tegen een ka- narieliefhebber zeggen: „brave ziel, je moet bij ons niet zijn, wij verzame- len alleen postzegels" en hem of haar eenvoudig de deur wijzen. In een wijkvereniging heeft men met alles en iedereen rekening te houden. Het bestuur van zo'n vereniging moet dan ook bestaan uit personen, die mi- nimaal twee eigenschappen dienen te bezitten, nml. JOBS-GEDULD en SA- LOMONS-WIJSHEID. Een wijkvereniging moet immers een huis zijn met vele kamers, een huis waar voor ieder plaats is. Dat huis moet openstaan voor iedereen, het moet er vrij en fris zijn, het huis waar- in het niet alleen prettig toeven is, maar waar ook naar ieders wensjes en probleempjes moet worden geluis- terd, het huis waar iedereen welkom is en met open armen wordt ontvangen. In zulk een huis komen vanzelfspre- kend ook ,,Roet in het eten gooiers", en wel in twee categorieen: 1. De roet in het eten gooiers die het willen, maar het zelf niet doen, de ,,slimmerikken" dus. 2. De roet in het eten gooiers die het niet willen, maar het doen omdat de eersten hun vertellen dat het nuttig en nodig is. Met dit alles heeft het bestuur maar rekening te houden, maar ondertussen toch toezien dat het algemeen belang niet ondergeschikt gemaakt wordt aan groepsbelangen. Reglementair kan het bestuur zich laten bijstaan door commissies. Dat werkt echter pas effectief als alle commis sies ook in het bestuur vertegenwoor- digd worden. Deze maatregel moet voorkomen dat de een of andere com- missie voor hun groep de beste plaats aan het vuur opeist. Hoe komen die commissies tot stand? De leden der groep moeten dit in onderling overleg zelf uitmaken. Men moet zijn of haar wensen of grieven bekend maken, het bestuur zal deze wensen co-ordineren en maatregelen tot verbetering organiseren. Voor alles is echter noodzakelijk dat leden zelf de hand aan de ploeg slaan. Het bestuur kan co-ordineren en orga niseren, maar voor de uitvoering be- hoeft zij de medewerking van alle leden. In een hengelaarsvereniging kan het bestuur viswater pachten en pootvis uitzetten, maar de hengelaars kunnen niet verwachten dat het bestuur der vereniging ook de visjes gaat vangen. In samenwerking Stichting Nieuwlandzegels en Winkeliersvereniging Mgr. Nolenslaan Verschijnt iedere veertien dagen Orgaan van de wijkver. Nieuwland, verspreiding huis aan huis Secretariaat en Redaktie: L. C. v. d. Meer, Goeman-Borgesiuslaan 83, tel. 263188 Uitgave: ,,De Magneet" v.o.f., Drukkers - Uitgevers Rotterdamsedijk 279-281 - Schiedam, tel. 26 86 66 - 26 66 70 Advertentie-redaktie: J. J. Levens jr., Joh. Straussplein 332, Tel. 26 86 66, na 18.00 uur 15 69 67 Men moet gezamenlijk tot stand bren- gen wat een enkeling niet kan. Denk hierover eens rustig na, praat erover met anderen, luistert naar wat anderen nog kunnen toevoegen aan dit relaas, maar in ieder geval: DOE IETS OM HET LEVEN VAN ANDEREN EN U ZELF TE VERAAN- GENAMEN. ZO BOUWT MEN EEN GOEDE WIJK VERENIGING OP. Soms zijn het maar heel kleine onge- makjes waarvan een mens toch veel last kan ondervinden. Als men deze euveltjes niet meer zelf kan verhelpen omdat de leeftijd een woordje meespreekt, als men op hulp van anderen is aangewezen, ontstaan er soms moeilijke situaties. Men moet gaan vragen, veelal weet men niet bij wie voor wat moet worden aangeklopt en stoot men vaak de neus. Dat is verdrietig maar waar. En dan te weten dat er tal van jonge mensen zijn die dolgraag een ander een dienst willen bewijzen, maar weer niet weten wie hulp behoeft. Men leeft op die manier langs elkaar heen. De wijkvereniging Nieuwland, die al geruime tijd oog voor dit probleem heeft, heeft nu in overleg met andere instellingen opnieuw een zgn. hulp- dienst georganiseerd. Zij roept daarom opnieuw op tot: Zich beschikbaar stellen, om kleine klusjes voor anderen, die het zelf niet meer kunnen, te willen verrichten. Geen liefdadigheid bedrijven, alleen kleine klusjes voor een ander doen. Wie iets voor dit werk mocht voelen wordt verzocht zich op te geven bij: L. C. v. d. Meer, Goeman-Borgesius- laan 83, Schiedam. Tel. 263188. Kantoor: Nieuwlandplein 56 Schiedam Tel. 15 8183 Spaarbank voor iedereen 3V2% op Priverekeningen en direkt opvraagbare spaarrekening. 4 tof 61/4% Spaarrekeningen mef opzegtermijn. 5% Op Ideaal Spaarplan de Zilvervloof. U benf van harfe welkom tijdens onze ruime openstellingsuren. maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur, bovendien op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur. in de benedenzaal van de OPSTAN- kunt u inleveren aan onderstaande DINGSKERK, Dr. KUIJPERLAAN. Aan- adressen: vang 14.00 uur. PrU,zen ^llen bestaan uit KIP en A L Post Dr Wibautstraat 17; EIEREN. Inleggeld f 1,25 per persoon. Sluiting der inschrijving uiterlijk woensdag 26 P. B. Brand, Dr. Wibautstraat 29; maart of bij voldoende deelname reeds eerder Fam. Romijn, Kl. Katerstraat 61; U kunt als koppel of als enkeling in- J schrijven. Forrjiulieren, tegelijkertijd inschrijfgeld, J. de Jong, M. C. M. de Grootstraat 17. WIJKVERENIGING „NIEUWLAND" AFDELING KLAVERJASSEN INSCHRIJFFORMULIER Ondergetekende, Naam: Ad res: wenst deel te nemen aan het Klaverjasconcours op zaterdag 29 maart. Partner: Naam: Adres: als enkeling. Handtekening: voor het volgende nummer dat op 27 maart zal verschijnen, moet uiterlijk 18 maart in het bezit van de redaktie zijn. Samenstelling van het bestuur: Voorz., J. H. Bernard, tel. 353951 Seer., L. C. v.d. Meer, Pen.meester, Mevr. C. Post-Brand, 2e Voorz., J. de Jong, 2e Seer., W. v.d. Horst Ledenadministratie: Mevr. C. A. P. Bernard- v.d. Horst, tel. Baby-oppasdienst: Mevr. de Jong, 265871 263188 262342 265871 151205 353951 Vele reakties kregen wij op het eerste nummer van Nieuwland-klanken. Allen spraken vol lof over het blad. Deze eer komt echter in de allereerste plaats de verzorger van het blad toe. Voor het bestuur de juiste gelegenheid ook van haar waardering blijk te geven. Zij doet dit op unieke manier, nml. door de bewoners van Nieuwland er op te wijzen, dat indien een drukwerkje nodig mocht zijn, bijv. bij geboorte, ver- loving, huwelijk, overlijden, enz. enz., zij het beste kunnen overleggen met: „De Magneet" v.o.f. Drukkers Uitgevers Het bestuur van de wijkvereniging kan deze firma warm aanbevelen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwland Klanken | 1969 | | pagina 1