klanken Schandalig onredelijk v_ Zei de bloemeijes maar buiien De modeshow Koop loten Speeltuinvereniging Huuropdrijving een 1e kapsfer Kapsalon FEMMY r~ Wijkvereniging Nieuwland EEN MANNELIJKE KRACHT 1e jaargang no. 5 24 april 1969 Ons college van wijze mannen heeft kans gezien door middel van een mooie B.T.W. de met moeite verkre- gen loonsverhoging v;oor de minst- draagkrachtigen met rente te laten terugvloeien in de bodemloze belas- tingput. Alsof dit nog niet genoeg was komt het college met een huurverho- ging en vertelt er meteen bij dat de B.T.W. volgend jaar weer verhoogt zal worden en dat de huurverhoging auto- matisch ieder jaar zal doorgaan. Als er iets is dat zwaar op de maag van het Nederlandse volk valt, is het wel een huurverhoging. Wat krijgen de bewoners voor hun exorbitante huurprijzen geboden? Overheidsinstellingen maken uit. ,,Daar mag je wonen, dat moet je be- talen". De huurder heeft geen enkele inspraak op de te bouwen woningen. Met geen enkel verlangen wordt rekening gehou- den. „Dit huis is geschikt voor dat gezin" en daarmee basta. Klachten hebben geen enkele zin, ,,Zo is de woning en zo moet je hem aanvaar- den, of geen waning. Wie deze besluiten nemen? De ambte- naren van de overheidsinstellingen, weliswaar volgens voorschriften. Wie bouwen de mensenpakhuizen? De massawoning fabrikanten, aan de hand van wettelijke voorschriften. Zo- veel kubieke meter wponruimte, zoveel kubieke meter slaapruimte, de rest na- venant. Of alles bruikbare ruimte is wordt niet naar gevraagd. Men bouwt per kub en de huurder betaalt per kub. Of er ooit een zonnestraaltje bin- nenvalt, of de ruiten al of niet gelapt kunnen worden, of het gehele pand mee profiteert van de kookluchtjes van een ander, of er gelegenheid is om de was te drogen, of de woning in de winter voldoende te verwarmen is, zijn allemaal zaken van ondergeschikt be- lang. Je woont en je betaalt. Het doet ons daarom zoveel genoe- gen dat onze oud stadsgenoot PIERRE JANSSEN fel van leer trok over de woningbouw toen hij in het R.A.I.-gebouw in Am sterdam de 24ste ,,Huishoudbeurs- idee" opende. Hij sprak daar forse taal over die woningbouw. „lk wou, dat het Nederlandse volk zich eens geweldig ging opwinden over de woningbouw inplaats van over ,,Zo is het" en Mies Bouwman. Ik wou, dat wij de schandelijke bedenksels van de massawoning fabrikanten eens niet meer namen". Hij zei ,,dat de mensheid moet leven in de tragische gevangenschap van een fantasieloze architectuur,, en sprak in dit verband over het „wegstapelen van mensen". Hij pleitte voor een „hu- maan ontworpen woning, een woning die rekening houdt met de „menselijke vrijheid". Als er zo gebouwd zol worden was de hoge huurprijs te aanvaarden. Zoals wij nu moeten leven is de huurprijs SCHANDALIG ONREDELIJK. Naar het ons doet voorkomen streeft de regering er naar zich zo impopulair te maken bij de bevolking, dat ze bij de volgende verkiezing gewoon van het toneel zal verdwijnen. Wat een verrassing, er hebben zich al 15 dames gemeld. U doet het toch ook?? Bedankt dames die het durven wagen. Voor alien noch even dit, misschien zijn er dames die het toch niet helemaal begrepen hebben wat de kassabon betreft. De bedoeling is om voor niet veel geld er toch leuk uit te zien. Heeft u nu bij- voorbeeld 3 maanden geleden een japon gemaakt is het natuurlijk niet nodig om dan weer een nieuwe te ma ken. Dan kunt u heus wel mee doen, want dan geeft u gewoon de prijs op die er voor betaald is. Maar dames die iets nieuws wilde maken daar hadden we een prijs voor opgegeven tot 25 gulden. Dat is om u niet te grote kosten te laten maken. Er kunnen nog enkele dames bij dus meld u vlug aan voor 30 april. Ook niet-leden kunnen deelnemen. Vraagt uw man en kennissen te komen kijken de baby-oppas-dienst is er toch ook nog en u bent gezellig een avondje uit. Meld u gauw de tijd is kort. De dames die zich gemeld hebben krij gen persoonlijk bericht thuis. Nu vlug aan de slag laat de schoon-maak maar staan, het wachten is op de zon en dat duurt noch wel even. Heet van de naald met de vriendelijke groeten van Mevr. Bernard v. d. Horst, Tel. 353951. HUMANITAS LOTERIJ De Nederlandse vereniging voor MAATSCHAPPELIJK WERK „HUMANI- TAS" gevestigd te Amsterdam, organi- seert dit jaar opnieuw een nationale loterij waaraan een ieder kan deelne men. De opbrengst van deze financiele actie wordt aangewend voor de in- standhouding en verdere ontwikkeling van het maatschappelijk werk o.a. op het gebied van de KINDERBESCHER- MING, BEJAARDENZORG en het AL- GEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK. De trekking van deze loterij waaraan een hoofdprijs van 30.000 gulden ver- bonden is naast tal van andere prijzen zoals een „FORD CAPRI" ter waarde van f 8.500,in totaal 399 prijzen zal uiterlijk voor 31 augustus t.o.v. no- taris Mr. N. J. Bunk te Amsterdam plaatshebben. Koop deze loten, de prijs is een gul den per lot. Wij vragen voor direkt moet goed kunnen watergolven. 's Zaterdags om 3 uur gesloten. Mgr. Nolenslaan 700, Schiedam, Tel. 26 18 77 Ook leveren wij originele haarstukjes en pruiken Bij afname van tien loten tegelijk ont- vangt u de trekkingslijst gratis toege- zonden en ontvangt u bij uw bestelling een gratis medewerkers lot. Humanitas. J. W. Brouwerstraat 16, Amsterdam. Giro 668000. Het bestuur van de wijkvereniging roept medewerkers(sters) op, die zich geheel willen gaan wijden aan het speeltuinwerk. Het ligt in de bedoeling een speciale commissie samen te stellen voor dit broodnodige werk. Er is in Schiedam nog nergens een aparte speeltuin voor de kinderen waar onder toezicht sport en spel beoefend kan worden. De wijkvereniging is reeds lang met dit onderwerp bezig en zal in Overleg met gemeentebestuur en de N.U.S.O. trach- ten dit plan te verwezenlijken. Zij heeft daarbij echter de steun nodig van een aparte commissie die zich geheel voor dit werk wil inzetten. Ieder die zich voor dit werk interesseert is welkom. Heeft u voorstellen of suggesties, dien deze dan in bij het secretariaat. Voor alles is nodig dat er IETS GE- DAAN WORDT. In samenwerking met Wijkvereniging Nieuwland Stichting Nieuwlandzegels en Winkeliersvereniging Mgr. Nolenslaan Verschijnt iedere veertien dagen verspreiding huis aan huis Secretariaat en Redaktie: L. C. v. d. Meer, Goeman-Borgesiuslaan 83, tel. 263188 Uitgave: ,,De Magneet" v.o f., Drukkers -Uitgevers Rotterdamsedljk 279-281 - Schiedam, tel. 26 86 66 - 26 66 70 Advertentie-redaktie: J. J. Levens jr., Joh. Straussplein 332, Tel. 26 86 66, na 18.00 uur 15 69 67 Samenstelling van het bestuur: Voorz., J. H. Bernard, tel. 353951 Seer., L. C. v.d. Meer, 263188 Pen.meester, Mevr. C. Post-Brand, 262342 2e Voorz., J. de Jong, 265871 2e Seer., W. v.d. Horst 151205 Ledenadministratie: Mevr. C. A. P. Bernard- v.d. Horst, tel. 353951 Baby-oppasdienst: Mevr. de Jong, 265871 ROTTERDAMS BODEHUIS „DE SAMENWERKING" N V. Schuftevaerweg 82 Rotterdam (Spaanse Polder) Telefoon 15 71 44 voor ons magazijn. Lietst op de hoogte zijnde met de expeditle. Sol Iicitaties na telefonische afspraak te richten aan bovenstaand adres. In Nieuwland zijn, zoals bij flatbouw te doen gebruikelijk, gemeenschappe- lijke tuinen. Het enigste wat de wijk- bewoners met deze tuinen gemeen hebben is, dat ieder gezin een gulden per week moeten bijdragen voor het onderhoud zoals dat heet. Verder heb ben de bewoners geen enkele binding met de tuinen. De meeste bewoners hebben er geheel geen waardering voor, enkele benutten ze om hun over- tollig huisvuil kwijt te raken. Ieder zijn smaak, elk mens is nu eenmaal behept met een eigen opvatting over „schoon- heid". Het is daarom te verklaren, dat men (overigens nog op zeer bescheiden schaal) met balconversiering gaat be- ginnen. Om de dorre en eentonige ge- vels meer fleur te geven plaatst men bloemurnen en bakken op de balcons. De mensen die dit doen geven daar mee op niet mis te verstane wijze te kennen dat zij zelf hun eigen bloemen willen verzorgen en ze in hun onmid- dellijke nabijheid hebben. De wijkvereniging zou dit heel graag willen stimuleren. De balkons bieden wel niet zoveel ruimte maar met een beetje passen en meten is het doenlijk het gezin op het kleine stukje „buiten" te bergen. Men mag echter in geen geval uit het oog verliezen dat men anderen GEEN OVERLAST mag aandoen. De bloembakken moeten aan de bin- nenzijde van het hekwerk geplaatst worden. Er kunnen immers mensen zijn die zich ergeren aan enkele druppels water die bij het begieten omlaag kun nen vallen. Anderen kunnen er een ge- vaar in zien en durven niet onder de bakken doorlopen. Maar ook de fiscus kan de mensen parten spelen en ze een ,,aanslag pre- cariolasten" sturen. Het is wel ver ge- zocht, maar het KAN GEBEUREN. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, en als de bodem van de belastingpot zichtbaar wordt weet niemand wat er gebeuren gaat. Verder zijn er nog andere probleemp- jes. Uw bovenburen hebben misschien meer belang bij het ,,kledenkloppen" over de balkonhekken, weer ande ren vinden het buitenhangen van de druipende was noodzakelijker dan bloe- metjes, er zijn ook bovenburen die er totaal geen erg in hebben dat beneden wonende buren juist eventjes een zon nestraaltje willen opvangen op hun balkonnetje. Alvorens dus aan het „BLOEMETJES BUITENZETTEN" te beginnen hoet u eerst overleg ple- gen met uw buren. In een wijk waarin de bewoners niet uit vrije wil bijeen- geplant zijn, moet men met alles reke ning houden. Elk mens heeft nu een maal een eigen karakter en eigen- schappen. Voorkomen is in alle gevallen beter dan genezen, komt er eenmaal ongenoegen gaat dit van kwaad tot erger. De wijkvereniging zou niets liever zien dan op alle balkons een schat aan bloemen. Misschien zit er wel een wedstrijd ele ment in, misschien krijgen we in Nieuw land een kampioen bloemetjes buiten- zetter of een MISS BALKONVERSIERSTER. Wat bloembakken en andere tuinver- sierselen betreft kan de firma ,,VERBEEK", Parkweg 375, u nog een heleboel meer vertellen. Deze firma heeft een unieke collectie bloem bakken in voorraad. Deze firma is ook bereid u met raad- geving bij te staan. Ga eens een kijkje nemen in haar ma gazijn en maakt eens een praatje met de eigenaars. Er zijn altijd nog wel nieuwtjes op dit gebied van versieren. Het Bestuur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwland Klanken | 1969 | | pagina 1