klanken Wie kan dit weigeren? V 77 BOERENLEENBANK SCHIEDAM-KETHEL f anno 1820 Rente tot Helpt mee %A 7 /o Helpt elkander Wereld oneindig groot J.B. Wie volgt oA 1 /o S? °ogste^ Alle bankzaken f Rente®tot rr o/ <z> Let wel Sporttoto Doe het nu nog 1e jaargang no. 14 11 September 1969 Wij alien hebben dit jaar kunnen ge- nieten van een prachtige zomer. De watervallen in augustus liggen weer achter ons. Nu leven we in September en kijken reeds naar de donkere dagen. Onze wijkvereniging wil een beetje licht brengen in het koude(re) seizoen en heeft de nodige plannen in voorbe- reiding. Ze wil wat vreugde brengen voor zowel de „bejaarden" als de „kinderen" en de daartussen liggende groep. Om dit te kunnen doen moet er echter eerst iets gebeuren. Het bestuur heeft contacten gekregen met enkele medewerkers (met organisatietalent) die bereid zijn, mede met de werkers die reeds lang bezig zijn, geheel be- langeloos diverse aktiviteiten te ont- plooien. Maar om alles goed op poten te kunnen zetten hebben wij meer mensen nodig die een heel klein stukje van hun vrije tijd willen geven om anderen vreugde te brengen. U weet misschien, dat door middel van onze vereniging vele vriendschappelijke ban- den zijn ontstaan. Vele kregen leuke kennissen die zij misschien zonder de wijkvereniging nooit ontmoet zouden hebben. Men zegt wel „de wereld is zo klein" maar voor zeer velen is de Wij zijn instaat (tenminste als u ook helpt) vele bejaarden, zieken enz. enz. een beetje hulp te bieden. En laten we eerlijk zijn, wat kost u dat nou? Een beetje vrije tijd beschikbaar stellen om anderen wat vreugde te brengen. En nu onze plannen. In de eerste plaats willen we de be jaarden enkele gezellige bijeenkom- sten bieden. Even uitbreken uit de betonnen doos, die men woning noemt. Dat kan zijn een cabaret-avond, het kan zijn een kaartavond, een dood- gewone babbelavond. Misschien heb ben zij een hobby en kunnen we ze bij elkaar brengen. Voor de kinderen groot en klein willen we er echt feest van maken. Teken- en kleurwedstrijden, optochten noem maar op. Ook jeugd- toneel en cabaret heeft onze aandacht. Maar voor dit alles hebben we mensen nodig die iets van hun vrije tijd willen geven. Bent u in staat een en ander te organiseren, kom dan bij ons, wij hebben uw hulp hard nodig. Een punt van algemeen belang is, dat in de nabije toekomst de wijk (admi- nistratief althans) in kleinere groepen wordt verdeeld. In elke buurtschap een contactman of -vrouw, die het con tact onderhoud met de bewoners in dat buurtschap. Men kent de omwo- nende beter dan de „buren" van drie straten verder. Zij ontdekken de no- den, de behoeften maar luisteren ook naar suggesties of voorstellen. Zij weten zodoende ook wie hulp behoeft en wie hulp wil geven. Wij hebben reeds een aantal vrijwillige helpsters die zich beschikbaar stellen als baby- sitt. Maar wij hebben ook helpsters nodig die- even wat boodschapjes doen voor hen die slecht of in't geheel niet naar buiten kunnen. Wij hebben helpers nodig die even een klein klusje op- knappen voor hen die het zelf niet (meer) kunnen. „Helpt elkander" is een leus die bij de wijkvereniging al enkele jaren boven aan de topienlijst" staat. Staat u daar actief tegenover? Kom met uw suggesties, kom met uw ideeen en plannen. Zullen we zeggen, tot ziens? N.B. Onze eerste contactman is: de heer J. J. Balk, Mgr. Nolenslaan 536. Kantoor: Nieuwlandplein 56 Schiedam Tel. 15 8183 Zwaluwlaan 101 Tel. 265325 Voor Uw REISDEVIEZEN en REISVERZEKERINGEN TRAVELERCHEQUES U bent van harte welkom tijdens onze ruime openstellingsuren. maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur, bovendien op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur. De regelmaat waarmee ons blad ver- schijnt is een bewijs dat het levens- vatbaarheid heeft. Het uiterlijk en de grafische verzorging zijn voortreffe- lijk. Dat er echter nog fouten aankle- ven weet niemand beter dan wijzelf en wij zullen ook de laatste zijn dit In samenwerking met Wijkvereniging Nieuwland Stichting Nieuwlandzegels en Winkeliersvereniging Mgr. Nolenslaan Verschijnt iedere veertien dagen verspreiding huis aan huis Secretariaat en Redaktie: L. C. v. d. Meer, Goeman-Borgesiuslaan 83, tel. 263188 Uitgave: ,,De Magneet" v.o.f., Drukkers - Uitgevers Rotterdamsedijk 279-281 - Schiedam, tel. 26 86 66 - 26 66 70 Advertentie-redaktie: J. J. Levens jr., Joh. Straussplein 332, Tel. 26 86 66, na 18.00 uur 15 69 67 te willen ontkennen. Maar wij weten zelf nog veel meer. Wij weten ook de oorzaak en zoeken nog steeds naar het juiste middel om dit te kunnen weg- nemen. „Het blad is niet actueel wat betreft gebeurtenissen in de wijk omdat het maar om de twee weken verschijnt", merkt een mopperaar op. En hiermee zijn wij het niet eens. Het blad verschijnt wel om de twee weken, maar als men dan even bedenkt dat het blad alleen gedragen wordt door een team vaste medewerkers die belangeloos hun vrije tijd beschik baar stellen, dan is deze frequentie een bewonderingswaardige prestatie. Maar dat het blad niet voldoende op de gebeurtenissen in de woonwijk is ingesteld heeft een andere oorzaak, n.l., dat er meer mopperaars zijn die niets voor het blad doen, dan mede werkers. Als U, inplaats van te moppe- ren, nu eens zelf de pen opnam en al hetgeen U in de woonwijk tegenkomt eens noteerde en het aan de redactie deed toekomen, dan zouden we verder komen. Medewerkers worden, of cor respondent, of nieuwsgaarder, of noem maar op. Dat hebben we nodig. Meer mensen die hun vrije tijd beschikbaar stellen. Wij durven het hardop zeggen: „Er wonen in Nieuwland heel veel mensen die capabel zijn een of ander kolommetje te vullen, maar zij komen niet voor de dag met hun capaciteiten. Het blad heeft nooit gepretendeerd „nieuwsblad" te zijn. Dat is ook niet nodig, daarvoor zijn de dagbladen en andere organen. Het blad is alleen bedoeld als klankbord van en voor de wijkbewoners. In het blad moet ruimte zijn voor velerlei gedachten. Wat wij dus zoeken is: mensen die weten wat ze willen, die weten wat er nodig is en hun meningen en opvattingen openbaar durven maken. Vooral jonge mensen moeten niet schromen hun ideeen kenbaar te maken. Een mens leeft niet bij brood alleen. Hij is een sociaal wezen en heeft andere mensen nodig om voile- dig mens te kunnen zijn. Men zoekt daarom naar onderling contact om samen tot stand te kunnen brengen wat de eenling niet kan. Ons blad kan daarbij een hulpmiddel zijn. Het kan zo nodig worden uitgebreid, het kan groeien en meerdere functies gaan vervullen. De redactie vraagt om te beginnen aan alle verenigingen die een eigen orgaan verzorgen, een exemplaar hiervan te mogen ontvangen. Ook schoolkranten zijn welkom. Al die bladen worden met zorg en aandacht gelezen en waar het algemeen belang betreft wil de redactie wel ruimte afstaan om deze belangen of wensen naar voren te brengen. Het moet dan mogelijk zijn met z'n alien tot oplos- singen te komen. Tot slot nog dit: „Helpt alien mee het blad zo actueel mogelijk te maken". DANSAVOND VOOR DE LEDEN F. C. NIEUWLAND OP ZATERDAGAVOND IN Z A A L IRENE N1EUWE HAVEN TOEGANG GRATIS Kennelijk heeft het bestuur van de Wijkvereniging de vacantie periode heel goed benut. Nauwelijks terug van de vacantie heeft zij zich op het nieuwe seizoen geworpen. En niet zonder re- sultaat mogen we wel zeggen. Ze heeft de koe meteen goed bij de ho- rens genomen. Het contact dat ze kreeg met de sportclub F.C.N. 66 heeft ze meteen omgezet in een volledige samenwerking. De sportclub zal aan de zonen van onze leden sportonderricht geven op haar terreinen en onder deskundige leiding van hun leden. Jongens van 7 t.e.m. 11 jaar kunnen hieraan deel- nemen. Onze leden worden verzocht, wanneer ze hun zonen in die leeftijds- groep sport willen laten beoefenen dit op te geven aan het secretariaat Goeman, Borgesiuslaan 83. Stuur een kaartje of doe een briefje in de bus en u hoort er beslist meer van. Het bewijs van lidmaatschap van de wijkvereniging geeft gratis toegang op de sportvelden van de sportclub F.C.N. 66. Ook de andere bijeenkomsten, zoals de dansavond op zaterdag 13 sept., in gebouw Irene Nw. Haven, kan, zolang de voorraad strekt, door de leden van wijkvereniging worden bezocht. Kaar- ten voor deze dansavond zijn te ver- krijgen bij de Heer P. Brand. Dr. Wi- bautstraat 29. Onze leden, die aan de sport-toto wil len deelnemen kunnen dat doen via de sportclub. Deze club haalt de toto- formulieren bij u aan huis af. Nieuwe leden kunnen ook van deze voordelen gebruik maken. U ziet het, er wordt beslist hard gewerkt aan het algemeen belang. WORDT LID VAN WIJKVERENIGING NIEUWLAND

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwland Klanken | 1969 | | pagina 1