klanken ,11 77 BOERENLEENBANK SCHIEDAM-KETHEL 4K Hobby-expositie anno 182(r °ogste Ledenvergadering Veilig verkeer anno 182Cr Rente tot j ®ojfste* Modeshow Huidverzorging Klaver jascon cours Frewo Zou dat kunnen? Wij danken u Rente P^tot Os /o Alle bankzaken /vv6t«4(it&pd 1e jaargang no. 16 9 oktober 1969 „Een expositie als deze is belangrijk", zei Burgemeester Roelfsema in zijn openingswoord. „Het is zo ontzettend belangrijk te denken met de handen. Dit is een van de heerlijkste belevenis- sen in een mensenleven, die tevens bijdraagt aan de ontwikkeling en ont- plooiing van het geestelijk vermogen. Het is te prijzen dat een wijkvereniging een dergelijk initiatief heeft widen nemen voor nu en voor de toekomst". De wijkvereniging Nieuwland heeft deze moeite-volle taak op zich genomen en dank zij de medewerking van velen en ondanks de tegenwerking van en- kelen is de expositie een succes gewor- den. Wij willen er niet te lang bij stil- staan, daar andere gebeurtenissen moeten volgen. Het bestuur en de commissie van de hobby-club brengen bij deze dank aan alien die hebben medegewerkt deze ex positie tot zulk een schitterend event- ment te maken. Zij brengen ook dank aan de vele inzenders. Slechts een inzender trok zich op het laatste moment terug, hetgeen wij jammer vonden. Niet zozeer voor ons- zelf, maar voor de persoon in kwestie. Het bestuur en de commissie hebben ieder in de gelegenheid gesteld deel te nemen zonder kosten. De entree was kosteloos, ergo vrij toegankelijk voor iedere belangstellende. Zeer velen heb ben gebruik gemaakt van deze unieke gelegenheid, maar ook zeer velen heb ben verstek laten gaan. Zij die weg bleven hebben werkeiijk iets gemist. Wij gaan voort op de in- geslagen weg en zullen in de toekomst nog vele evenementen ten tonele voeren. Het Bestuur en de Commissie van de hobby-club Wijkvereniging Nieuwland. Op 24 oktober vindt onze ledenverga dering plaats in het gebouw Wijkcen- trum, Dr. Wibautplein. Deze avond zal worden besloten met een bingo-avond, waarop fraaie prij zen te winnen zijn. Komt dus alien. Convocatie volgt nog. Het bestuur. De gratis verkeersles ,in ons vorig nummer besproken, is een schitterend succes geworden. De heer Kiela trof zulk een aandachtig gehoor, dat hij direkt besloot deze lessen nogmaals te geven op zaterdag 11 oktober des middags om 2 uur in het gebouw Pas sage no. 13. Kinderen uit Nieuwland zijn dus weer welkom bij de heer Kiela. Ouders, laat uw kinderen deze nuttige lessen vol gen. Breng ze desnoods zelf naar de Passage en haal ze weer zelf af. Zorg in ieder geval dat zaterdag 11 okt weer een voile zaal de verkeerslessen zullen volgen. Het bestuur Ja, dames en heren het is bijna weer zo ver. Op dinsdag 21 oktober a.s. openen wij weer de poorten van onze NAJAARSSHOW Deze wordt gehouden in de zaal van de Opstandingskerk ingang Dr. Kuyperlaan AAN VANG 8 UUR ZAAL OPEN 7.30 U. U bent er van harte welkom, ook de HEREN. Want juist voor U is er veel nieuws te vinden, DUS HEREN laat de ANDERE HEREN niet in hun HEMD staan. Zij showen SPECIAAL VOOR U. Voor de dames is er natuurlijk ook van alles, van KLEDING MAKE UP tot haarstukjes en pruikjes toe, ook tassen en byouterien. De toegangsprijs bedraagt /0,50 p.p. voor niet leden. Leden en donateurs van Wijkvereni ging Nieuwland en F. C. Nieuwland '66 op vertoon van hun lidmaatschapkaart GRATIS TOEGANG. De medekerkende firma's aan deze show zijn HUIZE REMBRANDT met hun exclu- sieve en aparte modellen, ook in de grote maten. DROGISTERIJ METEOOR, waarvan mej. Noordveld (schoonheidsspecialis- te) de make-up en de byouterien ver- zorgt. De kapster Els, van de kapsalon MAR TINA, samen met de herenkapper, de heer C0II6, die zorgen dat de kapsels weer perfect zitten na het omkleden. WINSOR-HOUSE, met stijlgroep kleding De boetiek 't KELDERTJE, met alles op het gebied van vrije-tijds-kleding. De firma SCHRIJVER met haarstukjes en pruiken. Tassen van LIBER. Bloemversiering Fa. Verbeek. Toegangskaarten bij bestuursleden te verkrijgen en 's avonds aan de zaal. Ook telef. onder nummer 35 39 51 Komt in grote getale het is de moeite waard. Zegt het voort en tot ziens. op 21 OKTOBER Mevr. Bernard-v.d. Horst Zo lang er mensen op de wereld zijn, hebben ze iets aan hun uiterlijke ver- zorging gedaan. De mannen kunnen nu wel zeggen dat dit alleen voor de dames geldt maar dan vergeten ze toch dat het cultiveren van een baard en een snor zowel als het tegendeel daarvan, het scheren, een vorm zijn van make-up. Huidverzorging en make-up zijn niet synoniem maar ze zijn wel zeer nauw met elkaar verbonden. En daarvoor is het nodig rekening te houden met de eisen die elk huid-type stelt. De make-up zoals die de laatste jaren door steeds meer leden van het vrou- welijk geslacht wordt toegepast, heeft zich welhaast ontwikkeld tot een wetenschap. Ze biedt vele moeilijkhe- den maar evenzovele, of meer, moge- lijkheden. De bedoeling van huidverzorging en van make-up is: dehuid zo goed moge- lijk te laten functioneren, de natuur- lijke schoonheid te accentueren en eventuele onvolkomenheden te camou- fleren. De huid beschermt de gezondheid, levenslang, maarna het 25ste jaar gaat dit allemaai Iangzamer in zijn werk. Ook weersinvloeden, lucht- verontreiniging en nog een aantal an dere factoren, vaak verband houdende met onze moderne tijd en de daaruit volgende leefwijze en gewoontes, laten hun invloeden gelden. Voor de leek is het vaak niet eenvoudig om te bepalen welk huid-type men heeft. Er zijn 4 hoofdtypes. Het lijkt allemaai erg ingewikkeld maar het valt best mee. Wijkvereniging Nieuwland heeft voor U de mogelijkheid geopend een cursus bestaande uit 3 lessen van elk 1 uur te volgen. Deze cursus make-up en huidverzorging wordt gegeven door Mariette Noordveld, schoonheids-spe- cialiste (STIVAS diploma), Parkweg 336 telefoon no. 26 14 47. De cursus wordt gegeven op 3 achter- eenvolgende maandagavonden of op 3 achtereenvolgende donderdagavon- den in kleine clubjes van maximaal 5 personen. Op 25 oktober vindt ons klaverjas- concours plaats in de grote zaal van het Wijkcentrum, aanvang 2 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 1,50 per persoon. U kunt als koppel of als enkeling in- schrijven aan de volgende adressen P. Brand, Dr. Wibautstraat 29 L. v.d. Meer Goeman Borgesiuslaan 83 Fam. Romijn Kl. Katerstraat 61 Fam. Witsel v. Oldebarneveldstraat 1 De inzending sluit 21 oktober. J. Balk. Mgr. Nolenslaan 536. Zij die de hobby-expositie hebben be- zocht, hebben ook met eigen ogen kun nen zien welk een pracht collectie de firma „F R E W O" uit de Lange Kerkstraat 44 daar had uitgestald. Zij die niet op de expositie waren kun nen dit verzuim niet meer inhalen. „FREWO' kunt u nog wel gaan bezich- tigen, doch dan zal u er een uitstapje naar de Lange Kerkstraat voor over moeten hebben. Wij kunnen het u wel aanradenn en aanbevelen. U zult er heel veel zien op velerlei terrein. Spijt zult u er geen geval van hebben, dus ga eens kijken. In'samenwerking met Wijkvereniging Nieuwland Stichting Nieuwlandzegels en Winkeliersvereniging Mgr. Nolenslaan Verschijnt iedere veertien dagen verspreiding huis aan huis Secretariaat en Redaktie: L. C. v. d. Meer, Goeman-Borgesiuslaan 83, tel. 263188 Uitgave: ,,De Magneet" v.o.f., Drukkers - Uitgevers Rotterdamsedijk 279-281 - Schiedam, tel. 26 86 66 - 26 66 70 Advertentie-redaktie: J. J. Levens jr., Joh. Strausspleln 332, Tel. 26 86 66, na 18.00 uur 15 69 67 JONGEREN HELPEN OUDEREN „Doe het zelf" is een slogan geworden die volkomen is ingeburgerd. Allerlei kleine klusjes zijn we in de loop der jaren zelf gaan doen en men doet het vaak met heel veel plezier. Maar er kan een tijd komen dat iemand er, om een of meerdere redenen, niet meer toe in staat is. Dan kan men kleine gebreken niet meer even ver- helpen en worden dergelijke manke- mentjes soms een bron van grote ergernis. De wijkvereniging weet dat en helpt ook in sommige gevallen. Maar ze zou dit op wat ruimere schaal willen toe- passen. Zij zou er een speciale dienst voor in willen stellen. Er zijn mensen die graag geholpen zouden willen worden; er zijn ook mensen die graag een ander een dienst bewijzen. De moeilijkheid is: hoe komen deze mensen met elkaar in contact. Deze schakel zou de wijkvereniging willen vormen. Zij roept daarom vrij- willigers op die bij gehandicapten kleine klusjes willen opknappen. Dat wil niet zeggen dat er dikwijls een beroep op hen zal worden gedaan. Het kan best zijn dat de vraag niet groot is, want ieder probeert graag zichzelf te redden. Wij moeten echter, als er een beroep op ons gedaan wordt, weten wie wat voor anderen wil doen. Wie zich voor deze vriendendienst wil inzetten gelieve zich op te geven bij: de heer J. J. Balk. Mgr .Nolenslaan 536. Liefst schriftelijk. Zij die geholpen moeten en willen wor den geven dit op aan hetzelfde adres. Het contact volgt dan vanzelf. Kanfoor: Nieuwlandplein 56 Schiedam Tel. 15 8183 Zwaluwlaan 101 - Tel. 265325 Spaarbank voor iedereen. Renfe van 3'/2 'of 7 Prlve rekening VEILIG - GEMAKKELIJK - ZONDER KOSTEN RENTE 31/2%. VERZEKERINGEN U benf van harfe welkom tijdens onze ruime opensiellingsuren. maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur, bovendien op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwland Klanken | 1969 | | pagina 1