klanken Is dit de taak van de Wijkverenigingi NICOMA BOERENLEENBANK SCHIEDAM-KETHEL n/ 77 anno 182(r Rente tot Hartelijk dank anno 1820 Fantastisch Een avondje uit Autorijschool Plaatsgebrek Kinderkleding Ledental Rente f^tot Gjt /o S? NlewljihJ- 1 e jaargang no. 1 8 6 november 1969 Een paar simpele woorden, toevallig opgevangen, kunnen voldoende stof leveren om een hele pagina te vullen. Zo hoorden we tijdens de pauze van de modeshow, gehouden op 21 oktober in de benedenzaal van de Opstandings- kerk, de volgende woorden Fantastisch Geweldig Een ander zei „Ja, enorm goed, maar ik vraag me wel af of dit nu wel de taak van de wijkver- eniging is." Het was ontzettend druk en de plaats en het tijdstip waren niet geschikt om verder op die opmerking in te gaan. We hadden b.v. kunnen vragen „Maar beste mensen, is het nu werke- lijk zo belangrijk zich er het hoofd over te breken of zoiets tot de taak van wie dan ook behoort. Is het niet voldoende dat U het zelf geweldig vindt. Het mag toch geen rol spelen wie het brengt. Het gebodene bevalt U en draagt Uw goedkeuring weg. Waarom zoudt U zich dan afvragen of't de taak is van Jan, Piet of Klaas." Maar daarmee zou dan nog niet de vraag beantwoord zijn die er in ligt opgesloten. „Is het wel de taak van de Wijkvereniging". Uit de vraag blijkt dat niet ieder de taak van de wijkvereni ging kent. Het is daarom dat we er wat dieper op in willen gaan. Ja, beste mevrouw, stel U gerust. Dit is een on- derdeel van de taak van de wijkver eniging. Hoor taak is immers te trach- ten de woonwijk LEEFBAAR te ma- ken en te houden. Dit is wel de hoofdtaak en al het an- dere zijn neventaken. Een wijkvereni ging is een samenbundeling van per- sonen die het nut en de noodzaak in- zien van een goede woonsfeer. Wij hebben meerdere malen gezegd: „Een mens is een sociaal wezen, dat andere mensen nodig heeft om volledig mens te kunnen zijn". Uit deze stelling is het te verklaren dat mensen zich bundeten in clubs of verenigingen. Men zoekt overwegend naar gelijkgerichte personen om ge- zamenlijk een hobby te bedrijven. Uit deze menselijke drang is de wijkver eniging ontstaan. Als doel is gesteld: „De behartiging van de belangen van Nieuwland in het algemeen en van haar bewoners in het bijzonder". In het behartigen van de belangen van Nieuwland ligt het streven naar LEEF- BAARHEID van de wijk opgesloten. Een modeshow is daarvan weer een onderdeel. Ze heeft een twee-ledig doel: De bewoners een avondje uit de dage- lijkse sleur te halen en een ban te leggen tussen de wijkbewoners en wijk- winkeliers. Waarom dit nodig is? Vraagt U zichzelf maar eens ernstig af: Wat hebben we eigenlijk in Nieuwland voor vermaak en ontspanning? Weinig, bitter weinig. Wat, denkt U, zal een bewoner uit een andere buurt bewegen om naar Nieuw land te komen? We hoeven echt niet te verwachten dat er nieuwsgierigen zullen komen, of vermaakzoekers, of gewoon maar belangstellenden. Deze immers kunnen in Nieuwland niets vinden dat hun aantrekt. Daar tegen- over staan de grote buurtsteden met hun Lijnbaan en Liesveld, waar winkel- paleizen staan waarin ruimte voor lunchroom of koffiebar. Dat zijn ,tref- punten van gezelligheid". Daar kan het winkelende publiek rust en verpozing vinden, babbeldn over geziene koopjes of zo maar even zitten, alleen of in gezelschap. Daar kan men terecht als men gebriuk moet maken van een sanitaire gelegen- heid. „Waar vindt men iets dergelijks in Nieuwland?" De winkeliers in Nieuwland hebben beslist geen ruimte om het winkelen de publiek ook maar iets van dien aard te bieden. Zij moeten, als zij met de tijd mee willen, elke centimeter van hun zaak benutten. Zij zijn te klein behuisd en te zwaar belast door de huurprijzen om extra service aan het publiek te kunnen verlenen. Een modeshow voorziet in een behoef- te. De bezoekers kunnen rustig een kijkje nemen, gezellig babelen, een kopje koffie bestellen, zien wat de mode brengt en op hun gemak bekij- ken hoe die kleding gedragen wordt. Op zo'n show komt duidelijk uit dat de wijkwinkeliers wat assortiment be- treft beslist niet onder doen voor de winkelpaleizen. Ze mogen dan wegens ruimtegebrek niet zulke grote voor- raden hebben, qua assortiment en kwaliteit kunnen ze iedere toets van kritiek weerstaan. Wie voldoende prijs- bewust is kan tevens constateren dat de prijzen niet hoger liggen dan in de stad. Het is de taak van een wijk vereniging „harmonie te scheppen", de bewoners onderling tot elkaar te bren- gen, zoeken naar middelen tot ver- strooiing en vermaak. Daarom brengt ze alles bij elkaar, koppelt alles tot eeen geheel en brengt dit naar buiten door middel van een of andere mani- Kantoor: Nieuwlandplein 56 Schiedam Tel. 15 8183 Zwaluwlaan 101 - Tel. 265325 Spaarbank voor iedereen. Renie van 3'/2 Prive rekening. VEILIG - GEMAKKELIJK - ZONDER KOSTEN RENTE 3 VERZEKERINGEN Alle bankzaken U benf van harfe welkom fijdens onze ruime openstellingsuren. maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur, bovendien op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur. Aleidastraat 24b-Schiedam Nu ook Morris Mini Cooper 1000 THEORIELOKAAL Joh. Straussplein 318 Tel. 2610 60 festatie. Wie de show heeft bezocht, met eigen ogen heeft gezien dat er zeer veel belangstelling was, kan zelf uitmaken of de wijkvereniging naar waarheid rapporteert. De zaal kon niet meer dan 280 bezoe kers bergen. Tientallen moesten worden afgewezen; er was voor hen geen plaats meer. De firma's die door hun spontane medewerking deze show hebben moge- lijk gemaakt waren zeer tevreden over het bereikte resultaat. Zij gaven te kennen een volgende keer weer van de partij te willen zijn. De wijkvereniging wil op dit stramien verder borduren. Reeds nu zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor een VOORJAARSSHOW met als onder- werp KINDERKLEDING. Wat is hiervoor nodig? Allereerst kin- deren om deze show te brengen. Deze moeten lang van te voren worden ver- trouwd gemaakt met de show. Zij moeten meerdere malen worden inge- werkt totdat ze het showen gewoon ervaren als een verkleedpartijtje. Door middel van spel moet hun dat worden bijgebracht. Het mag niet zo zijn dat ze mee MOETEN doen omdat ma het zo leuk vindt. Natuurlijk mag ma wel komen helpen als ze dat graag wil. We hebben haar er heus wel bij nodig, want het voorbereiden kan niet allemaal van enkele personen afkomen. Hoe gaan we dit voorbereiden? Misschien heeft U al gelezen dat we een CARNAVALS-OPTOCHT voor kin- deren willen houden. Dat is niet zo- maar een toevallige inval. U mag dit zien als het voorbereidende werk. Ieder kind mag meedoen. Het is carnaval, dus hoe dwazer hoe leuker. Hierbij kan niets mis gaan. Het wordt een dolle troep. Maar hieruit worden de voor de show best bruikbare kinde- ren geselecteerd. Deze zullen zich meermalen moeten verkleden en rond moeten wandelen. Komen ze dan in de show, dan zijn ze ervaren. Ze heb ben geen angst en zien de show dan ook als een verkleedpartijtje. U ziet dus dat alles een bedoeling heeft. Dat alles organisatie vereist zal ieder wel duidelijk zijn. Voor alle ge- beurtenissen zijn helpende handen no dig. Wij kunnen niet alles aan enkele enthousiastelingen overlaten. Niet dat deze dat niet willen, maar wij willen niet dat ze door het werk overstelpt worden en overspannen raken. Het ledental van de wijkvereniging groeit gestadig, maar niet snel. Er kan oneindig veel meer bereikt wor den als er meer leden komen. Het be- hoeven heus niet allemaal actieve leden te zijn, ook passieve leden zijn van harte welkom. Bent U niet in staat daadwerkelijk mee te doen is dat be slist geen bezwaar. Ook supporters hebben we nodig en worden door ons met groot plezier in onze kring jpge- nomen. De wijkwinkeliers kunnen cen bijzonder steentje bijdragen cn zich In samenwerking met Wijkvereniging Nieuwland Stichting Nieuwlandzegels en Winkeliersvereniging Mgr. Nolenslaan Verschijnt iedere veertien dagen verspreiding huis aan huis Secretariaat en Redaktie: L. C. v. d. Meer, Goeman-Borgesiuslaan 83, tel. 263188 Uitgave: ,,De Magneet" v.o.f., Drukkers - Uitgevers Rotterdamsedijk 279-281 - Schiedam, tel. 26 86 66 - 26 66 70 Advertentle-redaktie: J. J. Levens jr., Joh. Straussplein 332, Tel. 26 86 66, na 18.00 uur 15 69 67 verdienstelijk maken. Samenwerking tussen belanghebbenden (winkeliers) en belangstellende (wijkvereniging) kan van zeer grote waarde zijn. De wijkver eniging doet alles belangeloos, maar kan hulp niet ontberen. De wijkwinke- lier moet aan de wijkbewoners ver- tellen wat ze te bieden hebben. De juis- te weg om dit te doen is: „Gebruik maken van ons bad NIEUWLAND- KLANKEN". Dit blad, dat evenals de wijkvereniging steeds meer in de be langstelling komt te staan, is het aan- gewezen middel om te benutten. De dagbladpers brengt de wijkvereniging steeds meer in de openbaarheid en helpt op die manier mee de aandacht van de bewoners te trekken. Het is nu de taak van de wijkbewoners zelf om zich meer met de wijkvereniging in te laten. Helpt zoveel als mogelijk is mee tot het woon- en leefbaar maxen van Uw wijk. Dat kan op tal van ma- nieren. De allereerste daad moet zijn: LID te worden. Meldt U zich aan. Heeft U ideeen, kom ermee bij het be- stuur. Hebt U iets waarvan U denkt die plannen zelf te verwezelijken. Want DAARIN schuilt de grootste kracht. Ieder de kans geven zijn of haar idee uit te werken. Wijkbewoners, meldt U aan. /o Aan de medewerkende Mannequins en Dressmen, die voor mij de show heb ben doen slagen. Wij hebben weer succes gehad. Ook de pianiste, en om niet te verge- ten de heer Baron, die voor het ver- voer zorgde van het plankier dat wel- willend werd afgestaan door de koster van de ST. JANSKERK de heer van Walsum. Verder, Mevr. Post. - Mevr. Schu/n. - Heer en Mevr. Brand. - Heer v.d. Meer. Heer Bernard. - Leden en Donateurs, vooral de heren, want die opkomst was geweldig, en vele anderen. Tot een volgende keer. Groetjes, Mevr. Bernard-v.d. Horst. P/S. Mochten er mensen zijn die foto's of dia's van mij gemaakt hebben op het plankier, belt U mij dan even. Telefdon 35 39 51.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwland Klanken | 1969 | | pagina 1