Nieuw/lands HISTORIE numPmer te koop gevraagd J.A.v.Munsteren Sigaren Aanstekers r TAXI? EUROTAX 69 460 Nieuwland-Nieuws no GEBODEN door: 2x15.- boodschappen TV DEFECT? RADIO ACTIEF JVo 4714 T\ - T\ V U Met uw brilvoorschrift noor Dijkshoorn (Eworiix) TH. ENGERING Troelstralaan (zle de etalages) SIQARENttAN DEL Pijptabak, o.a. Four Square, Tijdschriften en weekbladen Ook inlevering van uw V0ETBALP00L Bel 63420 q\L££- r 9T M' 2e Jaargang No. 10 "18 mei 1961 Verschijnt elke 14 dagen Redactie en AdministratieDrukkerij A. L.v.d. Water, P. J. Troelstralaan 153, Telefoon 010-62733, Schiedam Kautooruren Dagelijks van 9-11 aar. Maandag, Woensdag en Vrijdag van 20-23 nnr. DrukkerijVan Dijckstraat 174, Telefoon 070-394690, Den Haag. Advertentietarief Kabontertjes20 woorden fl.-. Verschijnen in geheel Schiedam-West, Nieuwland en Kethel I>E BUITENLANDSE BOKKENBURG, THANS BEGRAAFPLAATS VOOR R. KATH. De benoeming van 6e heer L. Knappert S.Cz. tot burgemeester van Nieuwland c.a. bracht met zich mede, dat het Geementehuis van de Lange Haven onder de vorige burgemeester, werd verplaatst naar de Boterstraat alhier. Betreffende deze ver- plaatsing van het Gemeentehuis bevindt zich in het archief van de voormalige gemeente Nieuw land c.a. een akte: ,,waarbij assesoren wet- houders), daartoe gemachtigd door de gemeente- raad, huren van_ Laurentius Knappert, burge meester en secretaris van Nieuwland, een kamer in diens woonhuis in de Boterstraat te Schiedam voor alle gemeentezaken, voor de trjd van 5 jaar en 11 maanden, ingaande primo februari 1844". Deze akte draagt als datum 25 november 1844. By akte van 24 juli 1850 werd deze huurcedulle vernieuwd en wel voor de tijd van zes jaren, in gaande primo januari 1850. Maar zo lang heeft de huur van dit Gemeentehuis r.iet geduurd. want met ingang van primo September 1855 werd de gemeente Nieuwland c.a. opgeheven. De grootste gebeurtenis, welke tijdens het bestuur van burgeemester Knappert S.Cz. in Nederland c.a. plaats had, was de aanleg van een begraaf- plaats uitsluitend voor de R. Katholieken van Schiedam, die met hun doden of naar Overschle 6f naar Noord-Kethel moesten. Want by de aan leg van een algemene Begraafplaats in 1828 op de zogenaamde „Burght van Matenesse" was aan de Katholieken van onze stad geweigerd hun doden oo kop deze nieuwe dodenaker te mogen begraven. Na twintig jaren kwamen de Schie- damse Katholieken door een gelukkig toeval in het bezit van de buitenplaats ,,Bokkenburg", ge- legen in de polder Nieuwland beneden de Vlaar- dingerdijk. Hoe de naam „Bokkenburg" is ontstaan, weten wij niet, maar oude Schiedammers hebben ons een dertig jaren geleden verteld, dat twee ree- bokken in llggende houding bezijden de ingang van genoemde buitenplaats waren opgesteld en aldus de naam is ontstaan. Wij kunnen dit echter niet bewijzen. In de „Schiedamsche Courant" van 6 oktober 1849 verscheen het eerste bericht betreffende de overgang van deze buitenplaats aan de Katho lieken van Schiedam en wel als volgt: SCHIEDAM, 5 October 1849. Naar men ver- zekert, zijn de Tuin, Tuinhuis, Plantsoen en Erve buiten de Vlaardingsche Poort gekocht voor eene aan te leggen begraafplaats voor de Roomsch- Katholieke gemeente alhier. Bovenstaand bericht kunnen wij nog met het volgende aanvullen: een zekere heer Wiliemse was tuinman bij de bezitster van genoemde bui tenplaats „Bokkenburg", freule die bij de overdracht van dezelve aan de Katholieken van onze stad als eerste voorwaarde stelde, dat haar tuinman benoemd zou worden tot opzichter van de nieuw aan te leggen begraafplaats, hetgeen ook is geschied. Deze tuinman-opzichter heeft tot 1872 zijn dienst als doodgraver gedaan om in genoemd jaar als opzichter opgevolgd te wor den door zijn zoon, de heer M. C. Wiliemse, die op 14 december 1897 zijn zilveren feest als op zichter mocht herdenken en bij deze gelegenheid door het bestuur van de R. Kath. begraafplaats op vererende wyze werd gehuldigd. Thans is sinds primo april 1918 opzichter van deze be graafplaats de heer W. v. d. Boogert, die in zijn werk krachtig wordt ter zijde gestaan door zijn zoon en opvolger. Nu de Schiedamse Katholieken in het bezit van genoemde buitenplaats waren, moest deze tot een begraafplaats worden ingericht. Daartoe werd een Commissie benoemd, welke op vrijdag 18 juli 1850 in het Logement „de Visscherij" thans het restaurant van de heer Beijersbergen bij de heer J. van Velzen des middags 12 uren een publieke inschrijving hield. Het bestek, het- welk met conditin en voorwaarden ter inzage lag bij de heer J. van Velzen, bestond uit het op- brengen van het benodigde zand op de Plaats vroeger genaamd BOKKENBURG en zou aan de minst inschrijvende worden gegund. Op dinsdag 11 maart 1851 had de plechtige in- zegening plaats van de nieuwe atholieke be graafplaats, welke werd verricht „door den hoog- waardigen heer J. D. Raken, Provinciaal en Overste van de orde der Predikheeren en pas- toor te Rotterdam" met assistentie van enige Geestelijken. Deze plechtigheid werd door bur gemeester Knappert S.Cz. en een talrijke me- nigte belangstellenden bijgewoond. Nog op de- zelfde dag werden twee overledenen op deze nieuwe begraafplants ter aarde besteld. Ver- meldden wij nog, dat bij het 50-jarig bestaan van deze begraafplaats op maandag 11 maart 1901 niet minder dan 13.244 overledenen daar nun laatste rustplaats hadden gevonden. Ben Katholieke begraafplaats moet noodzakelljk van een kapel zijn voorzien. Tot stichting en opbouw van zo'n kapel werd door de familie Van der Burg een som van f 20.000,gegeven, aldus een bericht in de ,,Schiedamsche Courant" van 5 maart 1853. Op 23 augustus 1854 werd deze nieuwgebouwde kapel plechtig ingezegend. Ook by deze plechtigheid was burgemeester Knappert S.Cz. aanwezig. L. A. Abma. Burg. v. Haarenlaan 784 Tel. 67286 Ruim gesorfeerd in: Cadena, Balmoral, la Paz, Elisabeth Bas, Senator en vele andere merken Raleigh, Captain, Revalation enz. Ronson, Silvermatch, Popped J lm Wi| helpen direct I Tot aronda 11 u. bereikbaorl Ook plaatien en reparatlei to* antenna* D. BUKSHWM - BR. OPTlGtEN - ST. UDU1NASTRAAT1 -SCHIEDAM - TEL HMB - VMRAMBAOHTSSTRAAT 73A -ROTTERDAM - TEL 33158 TELEFOON

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

NN | 1961 | | pagina 1