Dagblad voor Schiedam Omstreken ilinetrt D op ie Kiewe ScMedamscbe Con set palis Gei prijs 10 c. peet, 0.45 j. mi, fl.35 p.3i0. 32ste Jaargang. No. 9303. iostelooze inenting en herinënting tegen pokken. Max' schilderstuk. Ofücieele berichten. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. De aardbeving in Italië. FEUILLETON. i c$ 10 a ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2,per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- ljjjke overeenkomsten aangegaan. --- - Telefoonnummer 85. Postbus no. 39 Burgeheester en Wethouders van Schiedam, Gelet op art. 18 der wet van den 4den Decem ber 1872 Staatsblad no. 134), tot voorziening tegen besmettelijke ziekten Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat ten huize van den gemeente-genees heer, den heer N. F. ELZEVIER DOM, aan den Singel no. 70, driemaandelijks en wel op den eer sten Dinsdag van elk kwartaal op de gewone spreekuren gelegenheid zal bestaan tot Schiedam, den 4den Januari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, LUIE L.S Leveranciers r,Gjjgfebr:ek n der Drink wausr- Jetabtg worden ut genu vetu fc* v Zondag SO Jrn-iafi hunne .orderingen tot mót* te reiacïi. ■r Schiedam, 4 Januari '09. m Nieuwe, aangrijpende bijzonder heden. De „Frankfurter Zeitung" verneemt uit Milaan, van haai* particulieren correspondent, dat alle berichten uit hei aard beving sgebifcd een enkelen noodkreet gelijken. Een dergelijke eltendè is in de geschiedenis der menschheid nog niet voorge komen Te Bagnara worden druivenmessen ge bruikt voor operaties; vender Zuidelijk laat men de gewonden liggen. De honger is vreeselijk, die venbenden trekken rond, honden knagen aan de bitten. De vertwijfeling is niet in woorden weer te geven. Te Reggio liggen 20.000 dooden, seint de correspondent; de weinige overlevenden wonen in een spoortrein. De regen blijft in stro omen vallen; het gespuis steelt alles wat het krijgen kan en sfchiet op de politie. Te Messina is de loestand bijna dezelfde, van buiten af komen maraudeurs de stad binnen en plunderen lijken en huizen. De regeering zond 36 schepen met 5000 man aan .tóord. Te Reggio is de landing gemakkelijk, te Messina, waar de kaaimuur vernield is, bijna onmogelijk. 1 Messina is in zones verdeeld, waarvoor telkens een afdeedng troepen beschikbaar werd gesteld. Het. Rood» Kruis sloeg voor zoover mogelijk ba rakken op, die echter bij lange na niet voldoende zijn. Vele gewonden iwiorden daarom ili de open lud t verbonden, terwijl de regen in stroomen neervalt. De gezagvoerder van ,den Russischen kruiser „Admiraal Makaroff' deelde mede, dat zijn man- (Naar het Duitsch.) 2) komt niet", zuchtte de krankeïhjj laat zjjn zuster sterven zonder hulp, zonder troost! O God, wat moet er van je worden, Max, als ik dood ben en je oom niet helpt »Een kunstenaar, moeder I" riep de jongeling luidesprjjzen niet alle menschen in het dorp, de pastoor en de schoolmeester op de eerste plaats, jujjn teekeningen en de kleine schetsenverdien de ik niet reeds eeoige blanke guldens, toen ik den rjjken hoer uit Oberstadt en zijn vrouw uit rekende Een kunstenaar, moeder, wil ik worden, 8eMjk een dergenen, wier namen in het mooie boek dj?»"' dat onze 8°ede pastoor mij op mijn verjaar- Cnrr 'eu- Seschenke heeft gegeven, zooals Rafaël, ®ggte, zooals..,." ntjju Uastena.ar zuchte de zieke. »0 mijn zoon, en toch"1' woorden verscheuren mij het hart teaen to XfKiag ik niet het genie in zijn vlucht 6 e houden. ITit Hm, t,n»r,ctan dm- schappen 1000 man hebben gered. Hij verklaarde, dat er minstens 25.000 man noodig zijn om de levende slachtoffers u,it ,de puinhoopen te balen en de Ijken te bergen. Veel kleine k fade ren zijn bevroren. De zeekust is met een dikke laag slijk bedekt. Het pantserschip ,,'Sicilia" 'heeft 1110 overle venden te Napels geland. De stoomboot „Simoito", die zich, toen de aard beving woedde, voor Mes'sina bevond, is gisteren met 400 gewonden, onder wie honderd soldaten van het garnizoen, te Napels aangekomen. De Itajaanschc .regeering heeft voor de pro vinciën lteggio en Messina een moratorium van zes maanden toegestaan. In dien lijd hoeven geen schulden betaald te worden. Do „Avanti" bevat een opmerkelijk verhaal van een ooggetuige. Hij brandmerkt de ongelooflijke laksueid van de bevolking in Calahrië. Niemand .1 een hand uit om degenen, die onder het u liggen, te redden. In de sociëteiten zit men O» metsen. en het volk ziet onverschillig toe of heldt op de regeering. De werklui eischen een - iandefijk hoog loon voor het reddingswerk. De soldaten doen alles. f Volgens bericht van een verslaggever van de „Tnbuha" uit Messina wacht alles op de regeering. Sicilië heeft geen schip, gieten zeilboot, geen klée- uiugstuk, geen bete broods. Schepen en treinen vervoeren honderden menschen uit Messina en Reggio, Er heerscht allerlei verwarring door de scheiding van de leden van hetzelfde gezin. Velen, die eerst dood gewaand waren, bleken achteraf in veingWu! fe zijn. Er is te Messina een gevangenisboef gepakt, op wien 36 .ringen en een tiental gouden knoopeii zijn gevonden. Het gepeupel te Messina trachtte de brandkast van de nationale bank te rooven, maar soldaten vuurden en doodden twee man. Er* was geen enkele stedelijke autoriteit aanwezig. Men heeft do naakte lijken gevonden van gravin Milico en een jong meisje, die uit de vierde verdieping waren gesprongen. Steeds storten nog huizen in met donderend geraas. Twee Russische matrozen zijn bij reddingswerk gedood. Verhalen van .ooggetuigen. De douanebeambte Sebastiani heeft een verhaal geuaan omtrent zijn lotgevallen in Reggio. Hij siiep op de eerste verdieping der douanekazernë en viel door den schok uit bed: hij sprong een raam uit; de kazerne stortte daarna in. Op straat zag hij zich omringd door «enige gillende, onge- kleede menschen, die heftige gebaren maakten. Op betzelfde oo.genblik kwam de geweldige vloed- colt opzetten; allen vluchtten; eenigen werden door het water 'bereikt en meegesleurd, anderen slaagden er in een hoop puin te bereiken en zich daar bovenop in veiligheid te stellen tot zonsopgang. In den omtrek stortten met donderend geraas allerlei huizen in; menschen gilden en kunst ontsptuU vaÏÏtader h00gStenabl0eSefn dioo v 4e kjem van de zwaarmoe- zou rnrtfüfr i' 0ok je vader.... o Max, ik ger sterven, als ik je toekomst verzekerd Buiten onder het raam klonken de schreden van iemand, die het huis naderde. Toen werd de huis deur geopend, men hoorde de stem der oude boerin, die een gedeelte van haar klein eigendom aan de vreemdelingen verhuurd had een raan- nestem antwoordde haar, en nu kwam het de trap op, met zware, gelijkmatige schreden, de deur der ziekenkamer werd geopend vast hielden de handen van moeder en zoon elkaar omklemd, als wilden zjj nimmer scheiden. Martha HeJ was een harde, onwelluidende stem, die dezen naam uitsprak, en toch klonk uit den toon dat niet weer te geven iets, die trilling, die de gene, welke ze verslaat, in één woord een gemoeds- siemming blootlegt. De zieke had dat gevoeld. Helderder schitterde haar oog, zij deed een poging, om den aangekomene de magere waskleurige hand toe te steken. »Zjjt gjj het Thomas God zij dank 1 Ik wist het wel, dat ge mij zóó niet zoudt laten sterven". Was voor een oogenblik een opwelling van ge voel over bet harde, koude aangezicht van den Hamburgschen koopman gegleden, reeds in het volgende oogenblik was ze weer verdwenen. Lang zaam naderde Thomas Heuveling het bed van me vrouw Von Elliot, zooals de moeder van den jongen man heette. Welk een tegenstelling tu-schen broeder en zuster! De ^stervende, die iets meer dan veertig jaren tellen 'kon, scheen door de nabijheid van den oen ondragelijke stofwolk bleef achter. De 'Zee leide daartuss'chen heftig door. Toen het dag werd ging hij op verkenning uit; hij ontmoette kameraden, die hun kolonel Rooo zochten. Het loopen viel moeilijk en ook ging bet Bezwaarlijk zich te oriënteeren. Geen weg, geen huizen waren herkenbaar. Op den gis telden z,j de straten, tót zij eindelijk het huis gevonden hadden Alleen de muren stonden nog overeind, een holle koker grijnsde hen tegen. Allé vloéten waren ingezakt, maar op de bovenste verdieping walen, wonder boven wonder, de balken van dén vjoc-r van een kamer blijven hangen. Daar ont dekten ziji de gestalten der dochters van Roco. Twee, vlugge douaniers klonterden tègén dén muur op* -o" -ngreikten de meisjes. De kinderen wisten gelukkig late®* ra» Ui wijzen. Door die aaneen tè knoo.pen konden zij de meisjes naai- buiten laten zakken. De rest van het geizin was dood. 'I oen gingen zij den majoor zoeken en vonden hem efnaelij'k rbepend uit. het raam der tweede ver dieping, waar de eenige kamer Wte.s die niet was ingestort. Zij redden hem en andere menschen i it dezelfde kamer. Op de kamer daarboven la gen negen lijken en vier gewonden. Terwijl zijn kameraden moede naar dé kazerne terugkeerden, doolde Sebastiani verder rond. Heele straten ston den in brand. Troepen boeven zochten in de puinhoopen naar buit, een wapentwinkel werd door hen geplunderdgewonden werden door hen doodgeschoten en daarna beroofd. Sebastiani ging steeds verder en ,zag ergens een man in hemd i ei een officjers^eL.op. het hoofd op bonden en voelen over een puinhoop kruipen. Hij herkende in dezen man een majoor der infanterie, die hem rustig toevoegdelk ben-gered en levend. Sebas- Uani ging terug naar de kazerne. Met zijn kame- raac-n verzamelde hij hout uit de puinhoopen, waarmede zij barakken bou,welen, waar 400 men schen een onderkomen .vonden. Des nachts was er een geweldige gloed der branden. 1 Dr. CdrLo van Palermo dankte zijn leven aan zijn jonge vrouw. Door den schok was het ledi kant omgevallen. De vrouw was er onder gewor pen, terwijl haar echtgenoot een eind verder ge slingerd was. Nadat signora Carlo, die zjwaar gewond was aan het hoofd en de armen, zich nu t moeite had vrijgemaakt, wierp ze zoo snel mogelijk het puin op zijde, waaronder haar man bijna verslikt was. Zij smaakte dé groote vreugde, hein levend weer te zien. Maar de drie jonge kinderen, die in het. aangrenzend vertrek geslapen hadden, vonden helaas, den dood onder Je puin-, boopen. Te Rome is .aangekomen zekere Ciaffi, oen leèr- :iar aan het. gymnasium te Messina, die met negen kinderen op een derde' verdieping woonde. Allen luidden ge,uEkig dé straat kunnen bereiken, wahriia zij als 't .ware door een nauwe spleet tusschen do bergen puin ter weerszij het San Paulo-plein hadden bereikt. Op het plein was nog een kleine' zijn geworden. De rijke koopman, die nauwelijks den vjjftigjarigen leeftijd had overschreden, geleek in zijn uiterlijke verschijning wel een grijsaard. Een weinig grjjs haar bedekte, kort afgesneden, het hoofd, welks smal, mager aangezicht een geel achtige kleur vertoonde. De hooge gestalte scheen een weinig voorover gebogen, maar er waren oogenblikken, dat zjj zich tot baar volle lengte ophief en als uit steen gehouwen oprees. Dan kon het anders zoo koude, alle uitdrukking missende oog flikkeren en bliksemen, tot in hart en ziel doordringen, en bij het sik wil het zoo" uit zijn mond, was geen tegenspraak mogelijk. Thomas raakte even de hem toegestoken vingers aan. sWind je niet op, Martha!" zei bij de hand zijner zuster op de dekens leggende. Toen vloog zijn blik onderzoekend over de inrichting der ka mer. Zjjn oog werd donker, toen het op het por tret in de nis, nog donkerder, toen het op den jongeling, die dezelfde trekken toonde, bleef rus ten. sis datje zoon, Martha? Hoe is je naam?" zoo wendde hij daarna zich tot den jongeling. sik heet Max von Elliot, oom", antwoordde de jongeman bescheiden, maar vast, »Max von Elliot herhaalde de koopman met een zekeren spotachtigen nadruk op het woordje svonwaarom een svon" bij deze omgeving Ge hadt verstandiger gedaan, Martha, den adel af te leggen, toen je man stierf arme adel 1 'k H*b ook een sjouwer, die Von Hold heet, belacbe ij open ruimte geblevendaaromheen Lagen hergen puin, waaruit aan alle kanten gegil opsteeg. De weinige genie-soldaten, die uit de Dezza-kazerne waren ontsnapt sloegen daar een tent op, waarin zich verscheiden menschen verzamelden. Dit het puin werd een meisje van een jaar of veertien verlost, dat al haar verwanten had. verloren. In den loop van den ochtend klaarde het op. Er was echter geen eten; de soldaten bepvaakten e \e bakkerij, lntusschen was een drankiwinkel opengebroken en werden geestrijke dranken ver stiet i aan de gewonden. Ue genie soldaten waren inmiddels aan het reddingswerk gegaan, en tracht ten zich een doorgang te banen door de balken tuo den toegang tot het puin versperden. Al dadehuk werden de lijken gevonden van een man en een jong kind, met den mond vol aarde. De lichamen w;erden op een matras gelegd en met i.ijjpen toegedekt. Avonds tien ure begon', dc stoomfluit in de haven een minutenlang aanhoudend gegil te doen booten, teneinde de schepen, die hulp kwamen brengen, ie waarschuwen. lntusschen bleef het dien nacht in de tent op het plein koud ea wijl het regende ook nat, I Den volgenden ochtend verscheneh Engelsche eu Russische matrozen temidden der puinhoopen. •Op het plein bij dc haven richtten zij een ambu- ,;inee-dienstin. De Russen hielden zich bewon derenswaardig. Dc groote kerels, met hun dikke band schoenen aan, volbrachteh met schop en hou weel een reusachtige hoeveelheid werk. Zonder hel gevaar te tellen doorzochten zij' dé huizén, om, zoo mogelijk, nog slachtoffers te vooischyn te brengen, t -*_ Ciaffi zag, hoe een Rus een dief achtervolgde, pakte, afranselde en toen aan een officier over- lev, rde Toorts ontstaken die Ruisen vuren eit, organiseerden zij veldkeukens. f Ciaffi werd aan booixl van de „Makarof" opge nomen. 1 De telegrafist Bu.carelli, die niet zijn gèhèelè gezin gered is, verf)aalt dat de toren van Vistoria, een sterk bouw|wiejh uit den tijd der Saracenen, dat a.le vorige aardbevingten had doorstaan, thans is ingestort. Van de gansche kerk staat enkel het. koor nog overeind. De bouwval wordt door so.daten newaakt, omdat een deel van de rijké schallen van het kapittel onder het puin begraven liggen. 1 Si hepen en treinen blijven voortgaan mét hét vervoeren van vluchtelingen haar Palermo en Na els. Te Pal mi. 1 Dé „Corriere delta' Sera" heeft van den gewezen afgevaardigde Colloci de volgende bijzonderheden vernomen over de verwoesting van Palmii: Hef station bood een onbeschrijfelijkten aanblik, de reizigers waren hoogst ongterust en (wilden weten waar zij nog konden komen, boeren stroomden ha if waanzinnig van angst toe en uit Palmi, dat die Satan eens als aas uitwierp." De zieke richtte zich op. ïThomas", sprak zjj, en haar stem klonk bjjna plechtig, «nooit heb ik den stap betreurd, dien ik gedaan heb, en mjjn hart springt op van vreugde bjj de gedachte, dat ik weldra weer vereenigd zal zjjn roet hem, die naast Max het geluk mjjns levens uitmaakte. Een zaak alleen maakt mij een gerust afsterven moei lijk, ik zou zoo gaarne zien, dat wjj ons verzoend>-n, dat mijn kind gelukkig werd, Thomas't ligt beide aan u." »Om die reden ben ik van Hamburg gekomen. Ik ontving uw brief, toen ik juist op het p»nt stond naar Londen te vertrekken voor een koffie zaak van hel hoogste belang. Ik liet het aan mjja expediteur aldaar over en vertrok terstoi d hier heen zoo even ben ik aangekomen, he'het rijtuig bjj de herberg, waar ik mijn intrek, nam, ik dacht eigenlijk morgen reeds weer te vertrekken, maar i|t" Hij voltooide den zin niet, des te welsprekender echter was de stomme blik, dien hg over de ster vende iiet zweven; Martba ving hem op. »Geen drie dagen meer, Thomas", zeide ze veel- beteekenend. {Wordt vervolgd.) }V. 'T'l. Fioii trttlin nr Hnrwt warionffrt c^ttipr wppf pf»P me"*"* 7p'-f>r tp V1* t I l I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1