Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Abonneert op ie Niewe Scbiedantche taant iratis Mtatreeri Maptlad prijs 10 c. p. veel, 0.45 p. mi, fl.35p.3ni. 328te Jaargang. Maandag 11 Januari 1909. No. 9308. Max' schilderstuk. Officieele berichten. UITSLAG NAJAARS- HEN GSTEN KEU RINGEN. UITSLAG NAJAARS HEN GSTEN RE U RIN GEN. WAARSCHUWING. FEUILLETON. ARBEIDSWET. Buitenlandsch Nieuws. De aardbeving in Italië. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2,per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldel ijk adrerteeren worden uiterst bi 1- ljjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39, De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid- Holland, Gelet op art. 10 van het Koninklijk Besluit van 44 Augustus 1901 Staatsblad to. 204), gewijzigd t>Ü Koninklijk Besluit van 6 November 1906 {Staatsblad no. 278), in verband met art. 10 der wet op de paardenfokkerij 1901, Maken bekend dat bij de in October 1908 gehouden keuringen in dit gewest door de Algemeene Keuringscom missie zijn GOEDGEKEURD de hengsten vermeld op den staat ter gebruikelijke plaatse aangeplakt. De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland. Gelet op art, 10 van het Koninklijk Besluit van 14 Augustus 1901 {Staatsblad no. 204), gewijzigd hg Koninklijk Besluit van G November 1906 Staatsblad no. 278), in verband met art. 10 der wet op de Paardenfokkerij 1901, Maken bekend dat bg de in October 4908 gehouden keuringen in dit gewest door de Algemeene Keuringscom missie zjjn AFGEKEURD de hengsten ver meld op den staat, ter gebruikelijke plaatse aan geplakt. Houders van hengsten en merriën worden her innerd aan de volgende strafbepalingen der wet op de Paardenfokkerij 1901 »Tot dekking van merriën mogen behalve wanneer de hengst en de merrie tijdens de dekking en de 10 voorafgaande dagen aan denzelfden ■per soon in vollen eigendom toebehooren enkel hengsten gebruikt worden die zijn GOEDGEKEURD voor de provincie waarin de dekking geschiedt. By overtreding wordt de houder van den hengst met ten hoogste honderd guldendie van de merrie met ten hoogste vijftig gulden gestraft insgelijks wordt met hoogstens vijftig gulden gestraft bij die in het openbaar een hengst tot dekking aanbeveelt of aanbiedt die daartoe niet mag worden gebiuikt. Het is, tenzij met vergun ning van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, op straffe van hoogstens vijftig gulden verboden op het erf waar een goedgekeurde hengst tegen betaling voor dekking beschikbaar is een AFGEKEURDEN of een ongekeurden hengst van 2 jaar of ouder te houden. Bij herhaling van overtreding wordt het maximum der gestelde straffen verdubbeld. Iedere houder van een goedgekeurden hengst is op straffe van hoogstens flO (bij herhaling f20) verplicht lo. het keuringsbewijs op aanvrage fe vertoo- nen aan alle ambtenaren der Rijks en gemeente politieaan den Secretaris der Provinciale Rege- iingscommissie (voor Zuid-Holland de de Heer J. H. VAN der Torren te Gouda) en aan den houder van eene merrie die deze wenscht te laten dekken - {Naar het Duitsch.) 6) Maar de ontgoocheling zou spoedig komen het rÜtuig sloeg den naasten hoek om, en enge stra ten met ouderwetsche huizen, waar hooge gevels hem den adem dreigden te benemen, benauwden den aan lucht gewenden jongeling zy bevonden z'ch in de zoogenaamde koopmanswjjk der oude stad, waar men de meeste, vaak met de wonin gen verbonden pakhuizen en kantoren der Ham- burgsche koopmanschap kan aantreffen. Het uit wendige dezer gebouwen verraad slechts zelden den rijkdom, waarin hun bezitters zich grooten- deels mogen verheugen. Zjj waren het YVandrahm, een der voornaamste en oudste straten der koopmanswijk ingereden voor de eerste maal achtte de oom den tjjd ge- H^nen' een'ge woorden met zjjn neef te wisselen. )vees °P eeo door een voorpleintje van den aren gescheiden gebouw, welks spiegel- helnn<T*Ün j!nnen met rood zjjden gordijn n waren ui,». j Pakhuizen, die zich daarnaast drie, I PLgeD bo°g verhieven, de stallingen e gebouwen, alles wi es op een voorname, deftige koopmansbuizenge. De beneden-te en de 2o. aan den houder van de merrie, nadat deze heeft afgeslagen, een nauwkeurig ingevuld dekbe- wjjs te geven 3o. de hem verstrekte dekljjst of deklysten nauwkeurig in te vullen en deze tusschen 1 en 15 December 1909 franco terug te zenden aan den Secretaris der Provinciale Regelingscommissie. Ieder die het goedkeuringsmerk der hengsten (voor deze provincie de letters Z. H. op den linkervoorhoef) opzettelijk vervalscht o( valscheljjk plaatst, wordt gestraft met ten hoogste één jaar gevangenisstraf." 's-Gravenhage, 23 November 1908. De Gedeputeerde Staten voornoemd, PAT1JN, Voorzitter. F. TAVÉNRAAT, Griffier. eerste verdieping van het huis waren schitterend verlichtde kaarsen op de kroon- en wandluch- ters schenen door de gordijnen heen. »Daar woont de consul VValter", merkte Thomas op, »of eigenlijk Von Walter, sedert de keizer hem wegens zijn verdiensten voor het spoorweg wezen in den adelstand verhief. Men noemt hem den koning der koopmamchap, en wat het uiter lijk vertoon betreft, hjj weet dien titel wel eer aan te doen, alle dagen feesten en balszijn kler ken zien er uit als modejonkers, om vjjf uur 's namiddags spelen zij het heertje, allemaal nieu werwetsche dingen, waarmee ik mjj nooit zal kunnen vereenigen." »En de naam van dit huis als handelszaak?" vroeg Max »Een huis van den eersten sang, zeker op den meast grootschen voet, 't heelt tot nu toe steeds geluk gehad," antwoordde de be-r Heuveling. sGe zult hem leeren kennen Dy komt, vaak op ons kantoor, onze firma's zjjn door vele gemeenschap pelijke ondernemingen verbonden hjj is weduw naar evenals ik, en bezit een dochter van vjjftien jaren, mjjn Reinhard telt twintig." De heer Heuveling zweeg als vreesde hg, een zakelijke berekening voorbarig te verraden. De eerste boekhouder waagde een guitig glimlachje, maar het gerimpelde gezicut van zjjn chef bleei strak en ernstig als altijd. Het rijiuig hield stil. De reizigers waren aan het do.-l. Het was een oud, verweerd, uitgestrekt gebouw, II. (Slot). Arbeid in fabrieken en werk plaatsen. In de voorwaarden, waaronder het verrichten van sommige soorten van schadelijken arbeid wordt toegestaan, zijn onderscheidene wijzigin gen aangebracht, terwijl in het oaflwerp volstrekt en in het geldend besluit, voor zoover omtrent dien arbeid daarin een regeling is getroffen, voor waardelijk is verbaden de arbeid in werklokalen, waar de bereiding plaats vindt van: loodwit; loodsuiker, loodoxyde of menie; chromaatstoi'fen; kwikhouden.de verfstoffen; giftige cyan verbindin gen; spaansch groen; zinkwit; bereid of ver werkt worden: witte phosphor; sublimaat; kwik of kwikverfolieselarsenicum of arsenicumvèr- ceerd); accumulatoren voor electriciteit wor den vervaardigd; de voorafgenoemde stoffen of voorwerpen de verdere behandeling ondergaan om ze tot aflevering gereed te maken; zink uit de ertsen wordt bereid; emails tér fabricage van geëmailleerde voorwerpen worden bereid of va Werkt indien de emails méér dan 1/2 pet. van het gewicht. in drogen toestand aan lood bevat ten; vlas of hennep wordt gebraakt, gebeukt, gezwingeld; of gehekeld, zondér behulp van een kr;n:htwerktuig; de lucht wordt verontreinigd door stol van cement-, «alk-, krijt-, sintel-, steen- en trasmalerijen of zeefterijen, o'f van slijperijen van metalen of glas langs den drogen weg. Eene belangrijke uitbreiding bevat hét ontwerp nog voor den arbeid in fabrieken en werkplaatsen, waar katoenen stoffen mechanisch worden ge weven. De desbetreffende bepalingen zijn geheel nieuw en.grootendeeTs ontleend aan dc Eugelsche wetgeving .op dat punt. Die bepalingen hebben ten doel: lo. het vochtigheidsgehalte der lucht in we- vertjickaleu beneden zèkèrè grenzen te houden, in verhand met de temperatuur; 2o. den vochtigheidstoestand te conïro'eëren; 3o. te zorgen, dat de kunstmatige verhooging van den vochtigheidsgraad geschiedt zonder on- noo tge verhooging van temperatuur; 4o. te zorgen, dat voor het in te brengén watei wordt gebruik gemaakt van water van goede hoedanigheid; öo. te zorgen, dat een doeltréffènde ventilatie in de lokalen wordt onderhouden. Aan de hand van de in Engeland opgedane ervaring is in het ontwerp hel verbod van .hét dm.ui verrichten van arbeid door jeugdige per- men en vrouwen ih weverijlokalen afhankelijk gesteld van het nakomen van zekere voorwaar den, strekkende tot het bereiken van de hier boven vermelde doeleinden. He bestaande bepalingen ten aanzien der ke ramische industrie ten. slotte zijn aanmerkelijk gewijzigd en aangevuld. B.eek het eenerzijds noodig sommige voorschrif ten, die naar de letter onnoodig streng zijn, te verzachten, anderzijds scheen ter hetere bestrij ding van hel gevaar voor loodvérgiftiging, ver scherping van Ihans geldende voorschriften ge wenscht. Aangezien zoowel te Maastricht als elders ver schillende werkzaamheden als bovènbëdoeld ia hetzelfde lokaal geschieden én de onderafdeèlin- gen der fabrieken niet altijd voldoende van elkaar zijn te scheiden, was het onmogelijk voor de keramische industrie eene regeling te ontwerpen, uitsluitend gegrond op eene indeeling valt hét bedrijf naar de werklokalen. De regeling van h'èt ontwerp is dan ook in hoofdzaak gebaseerd op eene indeeling van het bedrijf haar de werkzaam heden. Aldus is kunnen worden rekening gehou den met de verschillende gevaren, waaraan de heserorni'te personen blootstaan, met dién ver stande dat de geldende bèpalingèn ten aanzien van sommige werkzaamheden zijn verzacht, ten aanzien van andere verscherpt. jDe minister, met de uitvoering van hét Ar- hc'i.dshes.uit belast, zal bevoegd zijn, voorwaar delijk of onvoorwaardelijk en voor bepaalden tijd vrijstelling te geven van het naleven dèr voor waarde, dat de aan te wenden vernis hij eênê bepaalde behandeling met éen'e zoutzuuroplossintr aan die oplossing niet meer dan 21/2 ptc. aan loodmonoxyde' mag afstaan, met dien verstande eenier, dat dit percentage niet meer dan 5 bé- orage. Voorts is in het ontwerp de bepaling, krach tens welke voor de beschermde personen, die arneid verrichten in werklokalen als bedoeld in categorie A. van art. 1 van het. geldend bèsluil, rivc-t maal daags sehoone overkleedëren moeten worden beschikbaar gesteld, aldus gefvvijzigd, dat dit slechts op den eersten werkdag der week, of indien de bevoegde inspecteur het noodig acht ook op andere door hem te bepalen werkdagen zal geschieden. Verscherpt zijn voorts cenige Lëpalingèn in zooverre daarbij volstrekt verboden wordt: voor jeugdige personen en vrouwen: 1. arbeid in werklokalen, waar de bereiding van het vernis plaats heeft; 2. het vernisgeven; dat Max von Eliiot voortaan tot verblijf zou die nen. De oude Thomas Heuveling de vader van den tegenwoordigen chef der firma, had het aan gekocht en er bjj zjjn rjjkdom nog meer rijkdom men gevoegd. Men wist niet veel aangaande het verleden van den ouden heer, die opeens, van voldoende middelen voorzien, in Hamburg ver schenen was en, door het geluk begunstigd, na betrekkelijk korten tijd onder dc eerste kooplieden gerekend werd. Wel kwam hem daarbij een zeldzame eerlijkheid en rechtschapenheid ten goede, die hg op zijn zoon scheen te hebben doen overgaan en die den goeden naam van het huis Heuveling met iederen dag vermeerderde. Een vieugel der oude, gebeeldhouwde deur werd geopend, en Max betrad een door een hanglamp mat verlicht voorhuis. Een onaangename geur, die hem schier den adem benara, kwam hem te gemoet. Hier lag een partij haringen in tonuen, tegen gindschen wand standen zakken, werklieden met vuile voorschoten, walmende lentaarns in den hand of aan den gordel dragende, gleden tusschen de balen, vaten en kisten doorhet was Max, of een booze droom hem omvangen hield, waaruit ieder oogenblik de zachte, lieve stem zijner moe der hem wekken moest. Ach neen, dat waren niet de liefelijke klankeu van mevrouw Von Elliot, die zich thans van de bovenverdieping deden hooren, waarheen aan het eind van het voorhuis een breede houten trap met hooge leuning voerde. »ts u daar, mjjnheer, brengt u den jongen mee 3. 'het bereiden, malen-én mengen van kera mische verven; 1 4. gevaarlijke decorarbeid b. voor jeugdigé personen en gehuwde vrou wen hulpfwerkzaamheden bij het vërnisgèven c. voor jeugdige personen 'het incasseren van geverniste voorwerpen. Enkele voorwaarden, waaronder voor bescherm de personen het verrichten van bepaalde soorten van gevaarlijken arbeid toegestaan wondt, zijn mede eenigszins strenger gesteld, n.l. de eisch tot het beschikbaar stellen van voldoende vrije luchtruim-te en van een schaftlokaal. (Ten. aanzien van het laatste schrijft het gel dend besluit slechts voor dat in werklokalen als beu leid in categorie A van art. 1 door bescherm de personen niet mag worden gaschaft. Niéuw is de eisch tot het voorzien in behoorlijke gelegenheid voor kleerenbérging, alsmede de be paling dat, nu het tijdstip, waarop eene onge huwde vrouw gedurende tweè achtereenvolgende jaren, zij het ook niet voortdurend, hulparbeid by net vernisgeven hééft verricht, twee jaren moeten verloopen, alvorens zij wëdèrom zulkén trheid mag verrichten. Medische k e u r i n g. In dc voorschriften betreffende de medische keuring zijn enkele wijzigingen gebracht, welke in de practijk zeer gewenscht zjjn gebleken en bg de artikelen nader worden toegelicht. t'V i' ij s te lling. Ten einde het invoeren van nieuwe voorschrif- L'.u, die eenerzijds voor vele werkgevers nieuwe lasLen zullen meebrengen en waarmee anderzijds de bt angen van sommige groepen van arbeiders wellicht niet dan gaandejweg zijn m overeenstem- mi ug te brengen, zoo noodig geleidelijk te kua- 11 n doen plaats hebben is een artikel opgenomen, dat den minister, die met de uitvoering van het bes,uit belast is, de bevoegdheid gèeft voorwaar- tte.ijk of onvoorwaardelijk voor bepaalden tijd vrij.ste.iing te_ verleunen van bepaalde voorschrif ten voor ten hoogste 3 jaren en vim ahdéte voorschriften voor ten hoogste 4 jaren. A r b e i d i n m ij n e n. jDe bepaling van het geldend besluit, bètrèf- feudc den onderaardschen arbeid in mijnen, is in verband met de inwerkingtreding van het Mijn reglement 1906 achterwege gelaten. De rapporteur Villa zeide in de Icalïaansehe Kamer dat Italië bg den onmeteljjken omvang van deze ramp trotsch kan zjjn op de algemeene deelneming in de geheele beschaafde wereld in Italie's smart. Hjj verdedigde het ontwerp welks beschikkingen noodig en nuttig zjjn, om bet be schaafde leven in de verwoeste streken te her stellen. Daarom noodigde hjj de Kamer uit, het Die stem trof den jongen man onaangenaam, nog meer echter stond hem de wjjze van uitdruk king tegen, en nu nog daarbjj de gestuite, öie zich aan zjjn blikken vertoonde. Met een bran dende kaars in de band verscheen een persoon van omstreeks vjjftig jtren in het voorhuis, het volkomen tegendeel van h-t hoofd der firma. Was Thomas Heuveling rnager, de dame had een omvang en een gezetheid voor twee, maar zq miste die goedaardige gelaatsuitdrukking, die zul- ken menschen gewoonlijk eigen ishaar grjjze oogen zagen stekend, schier overmoedig in het rond, en in haar geheele optreden lag een zekere vrijpostigheid, een heersebzuobt, waarvoor zelf de gestrenge heer Thomas door de kracht der ge woonten scheen te bukken. Een donker wollen kleed met een zwart zjjden schort er over heen, ean witte, sty f tegen het hoofd zittende muts markten het toilet der dame uit, wier blikken den armen Max van boven tot onder opnamen, geljjk de oogen van den rechter van instruelie, den aan hem overgeleverden misdadiger. »Daar is juffrouw Betje, mjjn huishoudster," stelde de heer Heuveling voor, sen deze heer is Max Elliot, het von zullen wjj maar heel by uit zondering gebruikendaar geeft men hier niet (Wordt vervolgd.) q» lUiuling-en - loodasch wordt gein-and (geredu om.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1