Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Donderdag 14 Januari 1909. Akmeert ob de Max' schilderstuk. Nine Scbiedamsche Cont ut iratis Ëelllistiwi MapUai pms 10 c. p. veel, 0.45 p. mi, fl.35 p.3id. «o, 9311. Officieele berichten. Bekendmaking. Waarschuwing F U I L LET O N) Buitenlandsch Nieuws. Aardbevingen in Italië. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2,per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. j.^ t Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst b i I- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 3D, Alphabetische lijst van de in deze Gemeente metterwoon gevestigde eigenaars of beheerders van paarden. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter algemeene kennis, dat de alphabe tische hjjst bevattende de namen der in deze Gemeente metterwoon gevestigde eigenaars ol beheerders van één of meer ter vordering aan te bieden paarden - opgemaakt ingevolge art. 47 van het Koninklijk besluit d.d, 10 November 1892 (Staatsblad no. 253), zooals dat thans luidt na de wijziging d.d. 16 December 1902 (Staatsblad no. -22), gedurende de maand Februari a.s., voor een ieder op de Secretarie dezer Gemeente (afd. Militie) ter inzage zal liggen. Schiedam, den 44den Januari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd Li... M. A. BRANTS. Be Secretaris, v. LUIK L.S. Aangifte voor de belasting op de honden. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen ter algemeene, kennis, dat ingevolge de verordening op de invordering der belasting op de honden, gehouden in de Gemeente Schiedam (Gemeenteblad no. 12) ieder, die ep 1 Januari ll. een of meer honden hield, verplicht is daarvan ter gemeente-secretarie (afdeeling financiën) op Gen daartoe aldaar kosteloos verkrijgbaar formu lier voor of op 15 Januari e k. aangifte te doen. Bij aanschaffing van honden in den loop van 'iet jaar moet gelyke aangifte binnen 14 dagen daarna wordtn gedaan. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 14den Januari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, I M. A. BRANTS. De Secretaris, v. LUIK, L. S. SCHROBBEN VAN STRATEN. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gezien art. 48 bis der verordening ter bandha- v'ng van de openbare orde en veiligheid en op de S'raatpolitie te Schiedam, (Gemeenteblad no. 27 yan 1908). waarbij het schrobben of op andere Wfjze mét water reinigen van straten en het laten bloeien van water op de straten is verbodeD, verleenen by deze tot den 14den Februari a.s, dispensatie van voormeld verbod op de vier üffjï® werkdagen van de week van des voor- widdags 811 uren. Schiedam, 14 Januari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, v. LUIK, L.S. {Naar het Duitsch.) oihHk tè1 Hv'n H .S* Vai} do,or fwlantaréns nuijste kwadraat werd gevormd door een «e- Sl-tan-4 zooSonaaniden wal, die hier groV aan ('v,n "i°luve. prachtige brug bestaat; wif daarvan bevindt zich het groote rWi AJsterdok, door statige villa's en weel derig groen omgeven. Ook hier heerschte een S Ukfce|' 0,0 n hiie{' wami tolrpe wande- mi®, en terwijl onder het viaduct de Alster- tÖf. het, VtTkeer të water met de aan nen Alstier liggende stations onderhielden, stoom- M «oven over de brug met ongekende snélheid ^spoortreinen voort. keSo°!°t 'en ,vo1 scl"ee1'1 de maan aan den don- n,lWn h,eme] OTer Ket water van het dok solfL Ien werden gebroken in dè krullende tocht Tan tA'er®otel1 ze hiet een tooverachtig gesierd wv dieels met lampions vcrdwenen n ÏT i1 den vloéd; ve'e van hen kruisten sïechte^in b?f' aMoré midden v,an bet waf«r la innenste dok. In het mmpols getacM kW? zich zangers, wier welluidende liédèren nu Aanbesteding Waalstraatklinkers. De Commissie van Gemeentewerken te Schie dam, is voornemens, op Maandag 25 Januari a.s., des voormiddags 10 uur, op het bureau van Gemeentewerken aan de Korte Haven, aan te besteden de levering van Waalstraatklin kers in het jaar 1909; in 5 per- ceelen. Het Bestek is 5 f 0.25 (per post 1' 0.30) ver krijgbaar ter Gemeente secretarie, (afdeeling A.) Inschryviogsbiljetten in te leveren één uur vóór de aanbesteding op het bureau van Gemeente werken aan de Korte Haven. Uit Italië komen weer berichten ovér nieuwe aaidoevingen, welke gister in vérschillendè dëelen van dit land hebben plaats gehad. Ditmaal is het \co.„ noordelijk Italië, waar aardschokken zijn gevoeld Te Florence ontvluchtten de bewoners hunne huizen. Men heeft opgemèrkt, dat eènigè minuten voor de eerste aardschok weid waargenomen, do katten uit de huizen liepen om zich in vei ligheid te brengen. Pater Alfani deelde mede, dat de aardschokken van den 5en en 6eh graad 8 a 10 seconden heb ben geduurd en in geheel Toskané zijn waarge nomen. •Een telegram uit Bologna aan de „Corriere d' Italia" meldt, dat eenóge huizen te Joviani zijn ingestort. 1 Tc Imola (provincie Bologna) werd om 1.43 uur gister-nacht een zeer heviige aardschok ge v'ocld. De begvoners, hevig verschrikt, verlieten hunne huizen. De schok werd ook gevoeld in de gemeenten van hèt arrondissement; dé bevol king is op de openbare pleinen rondom groote vuren bijeen. Vele schoorsteènen zijn omgevallen én eenige huizen van landbouwers storttèh in. Te Imola zelf, toonen een kérk én verscheidene huiken scheuren. Persoonlijke ongelukken woRlén niet gemeld Tc Venetië hadden l(wee aardschokken plaats, een om 1.45 en een om 1.47. Er ontstond een paniek. Vele lieden zijn naar het plèin van St. Marcus gevlucht. ;Ook te Genua en Milaan zjjn aardschokken ge voeld. Te Padua was de aardbeving heviger, zoo- dat de bevolking de huizen ontvluchtte. t Het observatorium van Rocca de Rapa heeft een bewteging in den aardkorst gesignaleerd, maar geen aardschokken zijn in de omstreken gevoeld. De aardbeving werd waargenomen te Pisa, Triest, Lucca, Pistoia, Perugia, Ferrara, Verona, Reggio, Belluna, Rinsini en andere streken. Telegrammen aan de bladen melden, dat het eens zwakker, dan weër duidelijker door den wind naar den oever gedragen werden. (Max zag en bewonderde. Als een droom kjwam hem deze aanblik voor. Vergeten was alles, wat de laatste dagen hem voor bitters gebracht had den, sinds de grafheuvel zijn gelïefdé moeder dekte; vergeten het sombere kantoor van zijn cum; hier zwelde zijn boezem, hier, aan den polsslag ider machtige stad, klopte ook zijn eigen pols met krachtiger slagen. Hoc- lang hij zoo stond, in onbeweeglijke hou ding, terwijl oog en hart volop bezig waren, hij wist het zelf niet, hij ontmaakte als uit een droom, toen hij een welluidende mannestém in zijn oor boorde klinken: „Niet waar, dit is een heerlijk tafereel, een schoon stukje we reld, dat menig keizerrijk de vrijè stad Hamburg met tonnen gouds zou willen betalen; maar het is ook de trots en vreugde der burgers, en oen Hamburger, die niet minstens éénmaal daags non Jungferhstieg heeft bewandeld, hetzij voor zaken of voor zijin genoegen, zult gij kwalijk vinden." - (Max had zich bij de eerste Woorden naar den spreker omgekeerd en ontwaarde nu een slank man, zeer eenvoudig, maar toch met zekeren zwier gekleed. Hij kon ruim dertig jaar oud wezen; een donker blonde baard omlijstte tiet bleexe, met fraaie, maar van geestelijke kracht en goedhartigheid gefeékèndè gezicht van den vreemdeling. Inderdaad, mijnheer," antwoordde Max, „deze aan-'jik moet iemand, die voor d.e eerste "maal middelpunt van de nieuwe aardbeving Lstibach in Oastenryk was. De »Daily Telegraph" verneemt uit Messina, dat de stad begint te herryzen. De militaire overheid heeft besloten een tydelyke stad van houten huizen te bouwen op het veld, waarop de Via San Martino uitloopt, ten Z. van de oude stad en een kwartier gaans van de vroegere stadsgrens. Daar zullen een vyf- of zesduizend mensehen onder dak kunnen. De pogingen tot uitgraving van het museum te Messina zyn gedeeltelijk met succes bekroond. Behalve vele andere kunstschatten, is ook hetbe- roecr de triptychon van Antonella da Messina byna ongeschonden uit het puin gehaald. Evenzoo de kostbare incunabelen der bibliotheek en de Grieksche handschriften. DE BALKAN. De Engelsche bladen drukken èr hun voldoe ning over uit dat Turkije het aanbod van Oostenrijk zoo Mie. heeft aanvaard. De regeling, dié dé twee lenden aldus in zake Bosnië hebben ge troffen, achten die bladen de besté logenstraf fing van de lasterpraatjes over kuiperijen van Engeland, die een schikking trachtte tè beletten. Zij verwachten, dat nu (wiel spoedig een aanneme lijk aanbod van Bulgarjje zal volgen. Dan zouden waarschijnlijk de bedenkelijkste verschijnselen van de balkancrisis voorbij zijn, want een Europeesdhe conferentie zou die schikkingen van Turkije met Bu.garije en Oostenrijk stellig wel goedkeurèn. Blijft nog, Servië en Montenegro te bevredigen, en dat acht men niet ondoenlijk, als Oostenrijk maar redelijk is, want de eischen van Servië en Montenegro zijn gematigd. 'Pit Pbilippopel wordt gemeld: Het centrale comité der jong-Turken hèèft, de aandacht vestigend op de slechte bétrékkingen met Bulgarije, bij rondschrijven aan de provin ciale com e's de vraag gesteld of de bevolking een lurksch-Bulgaarsch conflict met ingenomen heid zou begroeten. NOORWEGEN. De troonrede, waarmede eergisteren het Noor- sche Storthing is geopend, behelst o.a., dat de rijksinkomsten van het looppn ie fioancieele jaar een aanzienlijk tegoed aanwyzen, en voorts, dat een wetsontwerp betreffende bet vergrooten der oorlogsvloot en uitbreiding van het verdedigings wezen in voorbereiding is. FRANKRIJK. Een zestigtal royalisten hebben gisteravond in het Quartier Latin te Parjjs een betooging tegen professor Thalamas gehouden. Er hadden een dertigtal inhechtenisnemingen plaats, waaronder die van André Buffet. De studenten van het repu- blikeinsche verbond hielden tegen betoogingen, deze piek betreêdt, overweldigen. Nooit heb ik iets dergelijks gezien, tot nu toe in èêti dorpje van den Harz woonachtig, bevind ik mij sedert weinige uren in Hamburg." „Vermoedelijk om hier den handel tè lè'e- ren?" „Zoo is hel, ik bevind mij bij mijn oom, Thomas Heuveling, van de firma Thomas Heu- veling en Zoon, u wellicht bekend." „Wel is ze mij bekend als een hoogst ach tenswaardige handelszaak, al ben ik zelf ook" geen koopman," hernam de vreemdeling. „Maar zie, daar komt een bank vrij, zullen wij niet gaan ritten?" 'De manieren van den vreemdeling déden den jongeling weldadig aan; een warme, hartelijke ademtocht woei hem uit diens woorden tegen. Er zijn naturen, die ons in een ©ogenblik aan zich verbinden, iets, dat anderen tér nauwèr- mood in jaren mogelijk is. •Beiden namen plaats, en Max knoopte het af^e.j. oken gesprek aan. f Mi „Hot verheugt mij, dat gij den naam van mijn oom achting toedraagt,'" zei 'hij; „bij is ook de eenige, die mij nog op aarde'als steun ach terbleef niijn moeder hééft mén drié dagen geleden begraven." i Tranen stonden deh jongeling in de oogeri en verduisterden zijn blik; de herinnering wierp haar schaduw op al de heerlijkheid, die vóór hem uitgespreid lag. „Arme jongeman," zei de vreemde op zachten toon, „arme jongeman, ik weet, wat het zeg waardoor eenige vecht partyen ontstonden, waai by verscheidene personen kneuzingen opliepen. Gister avond 7 uur kwam er een einde aan de betoo gingen. ITALIë. Volgens de »Tribuna" gaan de koning en ko ningin van Italië binnenkort naar Engeland. TURKIJë. tin aansluiting met het gister reeds vérmelde telegram uit Konstantinopel over een ontdekt com plot-seint Reuter nog het volgende: l {De politie had vernomen, dat de leden van de vereeniging der slachtoffers, ontevreden over het aesluit van de Kamer op gisteren, het plan gevormd hadden heden een belooging te houden voor de Verheven Forte en de ministeries, als mede om zich meester te maken van de Verheven Por te, teneinde den grootvizier te dwingen hun vomtening te schenken. De politie heeft 31 leden van het comité in de kantoren van het dagblad Tetemberlitach in hech tenis genomen. Er staan nog meer gevangennemin gen te wachten. Een poging om weerstand te bieden werd eerst opgegeven toen door de troepen gedreigd werd met schieten. De politie bevestigt het bericht omtrent de inhechtenisnemingen. De vereeniging bereidde, naar men zegt, aangeslagen voor. Er loopt een gerucht, dat er nog 8 personen gevangen genomen zyn. De «Hoekoek Oernoemje" was het orgaan van de geheime vereeniging der slachtoffers van de natie deze vereeniging telde 10 a 20,000 leden. De huiszoekingen werden den geheelen nacht voortgezet. Het revolutionnaire comité heeft, naar verluidt, wapens onder zyn aanhangers uitgedeeld. In de Turksche Kamer van afgevaardigden was gister een ministerieele uiteenzetting van verschil lende kwesties aan de orde. Daarin werd medege deeld. dat de regeering een wetsontwerp tot her ziening van de grondwet zal indienen. Oostenryk aldus verder de uiteenzetting heeft kort ge leden voorstellen gedaan, die byna geheel overeen stemmen met onze zienswyze, zoodat wy er op rekenen weldra tot een overeenstemming te zullen geraken, waarby de godsdienstige reenten der bewoners van Bosnië en Herzegowina worden be schermd. Ook rekenen wy op een aanstaande overeenkomst met Belgrado. Wy hopen ten slotte het eens te worden met de 4 beschermende mo gendheden over de wyze waarop Kreta, overeen komstig onze belangen, moet geregeerd worden. De overwinning der regeering is volledig geweest. Met algemeene stemmen heeft de Kamer een een motie van vertrouwen in de regeering aange nomen. MAROKKO. Moelai Hafii scnynt op redelyk goeden voet met de Franschen te zyn geraakt, want nauwelyks gen wil, alleen te staan op de (wereld I" Er ontstond een pauze. „Sta mij toe, u mijn naam moe te dieélen,'- begon de vreemdeling .eindelijk wéér; „misschien en ik hoop dat brengt een vriende.ijk toeval ons weer samenik heet Felix Bat tling, een eenvoudige, gewone naam, de haam van iemand die bescheiden dénkt <Ti lèeft en zijn medemcnsChen dient, waar hij kan." „Mijn naam is Max von Elliot, zoo stelde de jongeling zich thans voor; „ik noem mij gaarne zoo, immers mijn vader en mijn goede moeder droegen dezen naam, hoewel mijn oom ml'ent, dat het „von" overbodig iis en in Hamburg niet gaarne gezien Wordt, vooral wanneer men het niet. de stoffelijke beteekenis weet té ver leenen, die...." I De vreemdeling liaalde diép adem. „Ja, ja, zoo is net, daarin heeft de heer IléuvèTing niet zoo heelemaal ongelijk." viel hij hem in de rede „Zie maar eens den consul \on Walter, den nieuw geadelden, den koninklijken koopman, zooals Shakespeare zijn Antonio noemt. Die weèt zijn adel te verheerlijken door in een koets met vier paarden bespannen te rijden, feèsteh, reir zen, hescherniheersc-happen maar neèn, eère, wien tere toekomt nooit heb ik den man ontmoet, nimmer zal zich misschien daartoe een gedegenheid aanbieden, maar ik eer hem en zijn verdiensten ten opzichte van handel, kunst en wetenschap." t i Wordt vervolgd.) 8)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1