Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Aloiimt D op Po Nienve ScMeiaisciie Curat Bet cratis Gefllisterf MapkM prijs 10 c. p. veel, 0.45 p. ui, fl.35 p. 3 ai. 32ste Jaargang. Vrijdag 15 Januari 1909. No. 9312 Max' schilderstuk. öfficieele berichten. Kennisgeying. Buitenlandsch Nieuws. Aardbevingen in Italië. FEUILLETON. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2,— per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. I PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. S: -H,; Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lik e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gelet op alinea 2 van art. 45 der Hinderwet, brengen ter algemeene kennis, dat de DIRECTIE van do NAAML00ZE YENNOOTSCHAP, lak- verf-, vernis- en verffabriek „IY0RMICA", aan bun College heeft bericht, dat zy in beroep is gekomen van hunne beslissing d.d. 31 Decem ber jl., waarbij aan haar de vergunning tot opslag en bewaring van petroleum, benzine, (uaphta) en zwavelkoolstof in gemelde fabriek, staande aan de Willemskade nrs. 15 en 17, kadaster Sectie L. nrs. 619 en 618, is geweigerd. Schiedam, 15 Januari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd ShJ; M. A. BRANTS. De Secretaris, v. LUIK, L.S. troon zal doen, wordt te Weenen als verzonnen beschouwd. Een tweede aardschok is gisternacht ge voeld te Ravenna, hoofdstad van de provincie van denzeltden naam ten oosten van Bologna. Zij heeft 30 seconden geduurd en werd door on- deraardsch gerommel gevolgd. De aardgolving werd in de geheele provincie waargenomen. Eenige huizen zyn gescheurd. Er is, gelukkig, geen enkel slacht offer. DE BALKAN. De correspondent van de «Daily Mail" te Sofia stelde, naar hy seint. Woensdag deze vraag aan Malinof, den eersten minister van Bulgarye Is er kans op beslechting van het geschil tusschen Bulgar ye en Turkye De minister antwoordde De Bulgaarsche en ongetwijfeld ook de Turksche regeering verlangen beide de flnancieele en poli tieke geschillen spoedig te effenen. Gebeurt dat niet, dan moet de reden niet te Sofia worden gezocht, maar in de stoffelijke offers, van Bulga rije geëischt zonder zyn financieelen en oecono- mischen toestand en zjjn nationale waardigheid in aanmerking te nemen. Ongetwijfeld zou ten slotte de tusschenkomst van Europa kunnen bedragen, om een spoedige opheffing van het geschil mogelijk te maken en tusschen Bulgarije en Turkije een vaste vriendschap tot stand te brengen. Indien 't waar is, dat de moeilijke kwes tie tusschen Turkije en Oostenrijk geregeld is, dan tullen weldra de minder ernstige kwesties tusschen Turkije en Bulgarije geregeld moeten zijn. De Weener Zeit" logenstraft het bericht, dat de uitgaven voor de gedeeltelijke mobilisatie van Oostenrijk 500 millioen kronen beloopenzjj bedragen niet meer dan 200 millioen kronen. Het gerucht, dat koning Peter afstand van den RUSLAND. Rodsjestwenski. f Een draadbericht uit St. Petersburg meldt, dat gister aldaar is overleden de oud-vice-admiraal Rodsjestwenski. Rodsjestwenski is, zooals men zich nog wel zal herinneren, een bekende figuur, uit den Russisch- Japanscben oorlog. Na de geduchte nederlaag van het Russische leger in den veertiendaaagschen veldslag bij Moekden, (24 Februari tot 10 Maart 1905) berust te de hoop der Russische regeering nog enkel op haar Europeesche vloot. Gelakte het deze vloot, de Japansche zeemacht in de Aziatische wateren te verslaan, dan was de in Mantsjoerije staande Japansche legermacht van haar operatiebasis af gesneden. Maar evenmin als de voor Port-Arthur verslagen vloot, was ook de Europeesche vloot (de Oostzee- vloot) voldoende voorbereid en in den zeeslag bij het eiland Tsjoesima, in de straat van Korea, werd de onder bevel van Rodsjestwenski staande Rus sische vloot in Mei 1905 bijna geheel door de Ja pansche vloot, onder admiraal Togo, vernie- j ponden voorschot hebben ontvangen en, zoo noodig, nog meer zullen worden gesteund. De Kamer verwees een voorstel voor een natio nale inschrijving ten behoeve van den bouw van 2 kruisers naar een commissie. ENGELAND. De Engelsche handelsminister Churchill heeft te Birmingham weer eens een politieke redevoering gehouden, waarin hg de groote noodzakelijkheid van de hervorming van het Huis der Lords aan toonde en er op wees, dat in de toekomst geen enkel libéraal ministerie het bewind zou aanvaar den, indien geen waarborgen gegeven worden, dat de verlange wijzigingen ten uitvoer zullen worden gebracht. De meeste der door de liberale regee ringen voorgestelde wetsontwerpen worden door het Heerenhuis eenvoudig verworpen en de minister gelooft, dat het Engelsche volk niet langer dulden zal, dat de wil des volks, die uitdrukking vindt in de besluiten, welke door het Lagerhuis geno men worden, zich voegen moet naar het oordeel der lords, die niet door het volk gekozen zijn. FRANKRIJK. In de Fransche Kamer werd gister met 303 244 stemmen besloten het wetsontwerp betreffende de mjjnenconcessie in Oeanza onmiddellijk aan de orde te stellen na de behandeling der inkomsten belasting, welke Donderdag plaats heeft. Heden wordt in de Kamer de interpellatie over Marokko behandeld. Tot voorzitter van den Senaat is herkozen de heer Dubost. {Naar het Duitsch.) 9) Het gesprek der twee wandelaars werd gestoord, n nun nabijheid bevond zich een kleine aanleg- paats voor roeibootjes; juist kwam er een op het kalme water aandrijven en naderde den steiger '°h^e ■l?,an'?en zaten er in hun overmoedig lachen bereikte het oor van de twee op de back zittende personen. Terwijl de veerman het vaar tuigje aan den ketting legde, sprongen de jonge- lieden aan land en schenen afscheid te willen nemen. Tevergeefs trachtte de een zijn makker te overreden, in eikaars gezelschap huiswaarts te gaan, doch de ander sloeg dit af. «Hy zou aan stoot kunnen geven," meende hg, »als een soliede koopman in sm gezien werd op den Jungfernstieg met een lid der familie Amati." Met bijtenden spot scheen hy de laatste woorden uit te spreken thü.Jku-'i' P^kans drong niet verder aan en vatte. t om dit onderwerp verder te laten et ln, de boot afgebroken gesprek weer 'uisteraars tegen wil en dank r" ï°°len d\n de sprekers wellicht lief ware nls z« *en minste nog voor fatsoenlijke jongelieden wenschten door te gaan. TURKIJë. De minister van Binnenl. Zaken ontkende gister in de Kamer, dat er hongersnood heerscht in Klein Azië, daar de landbouwers 100.000 Turksche «Het lid der familie Amati," haastte zich het eerst de aanlegplaats te verlatenna eenige oogenblikken, gedurende welke Max en zijn nieuwe kennis den tyd hadden hem nauwkeuriger op te nemen, volgde hem de andere, een hoog opge schoten jongeman van ongeveer twiotigjarigen leeftijd, in een elegant gewaad van donkergroene, zware stof gekleed onder den ronden slappen hoed lag het dunne haar, dat naar het rossige zweemde glad tegen het hoofd het gezicht was bleek en getuigde, evenals de gryzen oogen, die door een bril beschermd werden, van een zekere sluwheid. Langzaam, zonder op de rustenden te letten, schreed hy op den wandelweg voort. »Daar hebt gij een staaltje van de Ilamburgsche ■jeunesse dorée," zei' de vreemdeling niet zonder bitterheid tot Max. »Ik ken den jongen man niet, maar ik wed, dat zijn ouders hem voor een toon beeld van deugd houden. O jongeman laat u waarschuwen, onder duizend verlokkende ge daanten zal de verleiding zich tot uw oogen en zinnen wenden, houd u rein, een schrede op het pad der ondeugd, en gij zjjt verloren. Vergeef my myn belangstelling," zei hy als be sebaanad over den yver, waarmee fan sprak, «de menschen nosrnen my een zonderling, maar wan neer ik u zoo vó>r mij zie, j0 den frisscfcea bloei der j >ugd, en dan denken moet, dat de duffe kan toorlucht van het buis der Heuvelings uw harten geest dooden of misschien zelfs de griftand der ondeugd uw lichaam en ziel besmetten zou. PERZlë. De politieke club te Ispahan heeft aan de bui- tenlandsche vertegenwoordigers te Teheran mede- déeling gedaan, dat een provinciale vertegenwoor diging voor Ispahan is gekozen. Voorts heeft de politieke club te Ispahan aan de vertegenwoordigers te Teheran gevraagd om steun voor de pogingen, die by den Sjah worden aange wend om van den vor3t de wederinvoering van de grondwet te verkrjjgen. Naar luid van berichten uit Constantinopel is een stakingsbeweging gaande onder de Turksche post- en telegraafambtenaren. Er is vertraging ontstaan voor telegrammen. Een gasontploffing heeft gisteren plaats ge luid in de putten van Almassy, behoorende tot de mynwerken van Resica (Oostenryk-Hongarye). Tien menschen zy daarby gedood, terwyl er nog tien vermist worden. Het gerechtshot te Constantinopel heeft tot strenge straffen veroordeeld de bedryvers van de Ivnchparty van 15 October 11. in het kwartier van Bechiktah. Men weet, dat de slachtoffers waren eene Turksche vrouw en een Griek, Turksch onderdaan, die tegen de bepalingen van den Is lam in, wilden trouwen. Vyf der lynchers zijn veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, vyf ande ren tot 5 jaren en twee tot boeten. De Argentynsche regeering heeft 200.000 Mauser-geweren van het nieuwste systeem besteld by een Berlynsche firma. In den loop van het jaar 1908 zyn in de Braziliaansche havens, 94,000 immigranten aange komen. Te Tanger is uit Cacablanca het volgende bericht ontvangenEen brief uit Fez komende uit de omgeving van het maghzen, meldt, dat sul tan Mouley Hafid, ongerust over de bedreigingen van den caïd van het zuiden, zich gereed maakt om naar het zuiden te vertrekken. Dit vertrek zou onvermydelyk zyn. Hafid heft tal van belas tingen in de streek van Fez, het geen de bevol king ontstemt. De joden verlaten de hoofdstad, bevreesd voor onlusten. Weer is te Parys een afschuwelijke misdaad ontdekt. In de Rue Jean Beausire is eergister- middag het lyk gevonden van eene galante jonge dame, mejuffrouw Plisoon. Het lyk werd gevonden op het bed uitgestrekt. De moord scfajjnt reeds twee maanden geleden te zyn gepleegd. Het slacht offer was met hamerslagen vermoord. De schedel was ingeslagenhet vertrek was geheel in wan orde. Diefstal was blykbaar de aanleiding ,tot de misdaad. De Veiligheidsdienst heeft den beminde van het meisje een zekere Paris, in verzekerde be waring gesteldmaar by getuigde levendig van zyn onschuld. Hy verklaarde overigens het meisje, waarmede by in ongeoorloofde betrekking stond, sedert twee maanden niet meer te hebben gezien. De moord op haar gepleegd, had hem overigens niet verwonderd. Zy had veel omgang met apaches en souteneurs, zeide hy. Zoekt maar onder da1 volkje, dan zult ge den moordenaar wel vinden. Huldebjjk aau de Koningin. Ook te Groningin heeft zich een comité gevormd om aan H. M. de Koningin bjj gelegenheid dar aanstaande heugelijke gebeurtenis een geschenk aan te bieden. Eergisteren-middag vergaderde te 's-Gravenhage in het Gouvernementgebouw van Zuid-Huliand, onder leiding van de echtgenoote van den burge^ meester, baronesse Sweeris de Landas Wyborgh, voor de eerste maal het Comité, dat zich ten doel stelt, namens de inwoners van 's-Gravenhage en andere gemeenten in Zuid-Holland aan Hare Majes teit de Koningin, naar aanleiding van de a.a. heugelyke gebeurtenis, een geschenk aan te bieden. Het aan te bieden geschenk zal bestaan in een kamerwieg. De vervaardiging dezer wieg is opge dragen aan de firma H. P. Muuers en Zoon de vervaardiging der kant aan de Nederiandsche Kant werkschool terwyl der vervaardiging van de lakens, sloopen en verderen inhoud der wieg zal worden verdeeld onder Arbeid Adelt, Tesselscbaae, de Vakschool voor meisjes en de Industrieschool voor meisjes, alle te 's-Gravenhage. Het comité besloot door het ruimschoots rond zenden van circulaire, en door het plaatsen van bussen, alle inwoners der residentie gedurende een week in de gelegenheid te stellen, hunne bydra- gen, hoe klein ook, voor het geschenk aan Hare Majesteit de Koningin te geven. De week, die het comité daartoe besteramen zal, zal tydig bekend gemaakt worden. >iVrees het laatste niet; het beeld myner moe der zal my beschermend vóir de ziel staan, wan neer het kwaad my in zyn netten dreigt te van gen; maar de gedachte, aan het kleinzielige ge doemd te zyn, de kunst vaarwel te moeten zeggen, de kunst, waaraan ik my zoo gaarne gewyd hadde, de schilderkunst, waartoe de innigste neiging my voortdryft. Maar ik moet weg," zoo viel hy, op zyn horloge ziende, zich zei ven in de rede; »men verwacht my in het huis van mijn oom. Vaarwel, mynheer Hariungik hoop, dat wy elkander weerzien.". «Dat is ook mija wensch," voeg ie Hartung hieraan toe, eveneens opstaande. «Mocht uw weg u somtyds even voorby myn bescheiden woning voe ren. hier is myn adres." .Hij gaf den jongen man een kaartje, dat Max by z ch stak. Daarop scheidden de twee mannen, die zoo spoedig met elkaar kennis gemaakt hadden, en verwijderden zich in verschillende richtingen. De klok der naburige kerk sloeg halftien, toen Max het huis van zyn oom weer binnentrad. In het kantoor was het donker, de jongelieden had den het reeds verlatendaarentegen waren eenige vensters der eerste verdieping verlicht, waar de huiskamer zich bevond. In het voorhuis ontmoette by juffrouw Betje. «Gij zgt lang weggebleven, jongeheer," zei zy met haar zware stem«zeker een wandeling in den maneschyn gedaan, he? Mynheer uw neef is reeds lang thuis, ja, dat is een jongeheer, de Prins Hendrik. De correspondent van de »N. Ct". te Batavia seint De Indische groep van het Nederlandsch Ver bond organiseert een monsterpetitie om prins Hendrik uit te noodigen een bezoek aan Indië te brengen. Uitvaart van Minister mr. Bevers. In de parochiekerk van de H. H. Antohius en Ledewyk, aan de Prinsessegracht, te's Gravenhage, werd gister voormiddag een plechtige Uitvaartdienst voor de zielerust van wylen mr Bevers, minister van Waterstaat, gehouden. Het ruime bedehuis was geheel gevuld met een belangstellende schare. In de nabijheid van het geheel in rouw gehulde hoogaltaar hadden verschillende autoriteiten plaats wereld kent geen tweeden zoomaar kom, ilt zal u uw kamer aanwyzen, voor gy voor het avondmaal binnenkomtook uw bagage, die men van het station gehaald heeft, staat boven." Zy ging Max voor, de eene trap na de andere, tot op de derde verdieping aan den voorkant van het huis, waarvan de achterzyde groote voorraad zolders bevatte; er heerschte een vochtige, onge zonde lucht. Juffrouw Betje ontsloot een deur; een kleine grys geverfde kamer zonder de ge ringste wandversiering, slechts van het noodigste voorzien, vertoonde zich aan zyn oog; trootste- loosheid staarde hem aan. «Laat aile hoop varen gy, die hier binnentreedt", zoo had hy eens zyn moeder hooren fluisteren, toen haar voet den drempel der armoedige boerenwoning over schreed, halfluid herhaalde hy Dantes ontsterflyke woorden. Juffrouw Befje zette het licht op het houten tafeltje. «Zoo," zei zy, »nu kunt gy u opknappen, haast umynheer Heuveling houdt er met van te wachten, hier en thuis gaat alles met de grootste stipheid." Zy liet Max alleen in de kale, ledige ruimte. De jongeman zette zich op het bed neer en staarde voor zich uit. Wordt vervolgd.) U. M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1