Dagblad voor Schiedam en Omstreken. De ui 32ste Jaargang. Zaterdag 16 Januari I9( 9 EERSTE BLAD. NATIOMALE MILITIE. 51 iNo. 9313 I Oflicieele berichten. Kennisgeving. Waarschuwing. Kennisgeving. Dit nummer bestaat uit twee biaüen en een Geïllustreerd Zon dagsblad. SCHROBBEN VAN STRATEN. Buiteiilandsch -Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2,per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- Btraat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauB0TER8TRAAT 50 PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. i j, L- Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lïjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer Ha. Pose bus no. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gelet op alinea 2 van art. 45 der Hinderwet, Brengen ter algemeene kennis, dat de DIREC TIE van de fabiek van Chemische Produoteu, Ban hun College Heelt bericni, dat zy iu beroep gekomen is, van hunne beslissing dd. 31 December J'., wauruy aau naar vergunning is veiiet-nu vuur «en proeftyd tot oprichting van een fabriek ter bereiding vail loodsuiker, m de panden, siaande aan ueu JSoordvestsinget, nos. 91, 93 en 95, kadaster Sectie H. nos. 225, 226 en 227 en plaat sing van een stoomwerktuig van circa 40 paarden kracht met een stoomketel van 45 M2. ver war- nsing8opperviak. Schiedam, 15 Januari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, v. LUIK, L.S. Aangifte voor de belasting op de honden. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen ter algemeene kennis, dat ingevolge de Verordening der belasting op de bonden, gehou den m de Gemeente Scniedam (Gemeenteblad no. 12) ieder, die op 1 Januari l.l., een of meer hon den hield, verpucni is daarvan ter gemeente secretaris (atdeeimg financiën) op een daartoe Bldaar kosteloos verkrygbaar formulier vóór of op 15 Januari e.k. aangifte te doen. By aauscnai'fiug van bonden in den loop van bet jaar moet gdyke aangifte binnen 14 dagen daarna worden gedaan. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 14den Januari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, v. LUIK, L. S. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gezien art. 18 bis der verordening ler handha ving van de openbare orde en veiligheid en op de ®iraatpolitie te Schiedam, (Gemeenteblad no. 27 Van 1908), waarbjj het schrobben of op andere vvyze met water reinigen van straten en het laten vloeien vaD water op de straten is verboden, Verleen en bij deze tot den 19den Februari a.s, dispensatie van voormeld verbod op de vier fierste werkdagen van de week van des voor- ■uddagg 8—11 uren. Schiedam, 16 Januari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, v. LUIK, L.S. LOTING VOOR DE Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen by deze ter elgemeene kennis dat door en heer Staatsraad i.b.d. Commissaris der Ko- ingin in deze Provincie, by besluit van 14 a^uari jl., A, no. 118,1 (2e afd.), bevolen is dat eene nieuwe loting voor de onder de volg nummers 174 en volgende op de alphabetize *yst voorkomende in het jaar 1908 voor de lich ting der Nationale Militie voor 1909 in de ge nteen te Schiedahi ingeschrevenen zat worden ge houden en dat deze zal geschieden op Woensdag den 3de Februari 1909, des voormiddags te 10 uur in het gebouw »de St. JORIS DOELE" aan het Doeleplein te Schiedam. Be belanghebbenden worden mitsdien opgeroe pen om op genoemden dag te verschijnen in den 18 Doele waar de nieuwe loting zal plaats trfr,+ 60 ?°aT ide i°teüngen wier geslachtsnaam be gint met de letters MEI tot en met Z. j i6 te rekenen van den dag -• roP e i°ting heelt plaats gehad, kunnen tegen de wjjze, waarop zij is geschied, bjj Gedepuie°rde Staten dezer Provincie bezwaren worden ingebracht door belanghebbende lotelingen, of do >r hun vader, moeder, voogd of curator, bij verzoekschrift op- ongezegeld papier, onderteekend dor bem die de de bezwaren inbrengt en welk verzoekschrift moet worden bezorgd by den Burgemeester dezer ge meente. Voorts wordt ter kennis van de lotelingen ge bracht, dat voor hen die meenen recht op vrij stelling wegens broederdienst te hebben en waar voor nog geen getuigschrift ter bekoming van die vrijstelling werd opgemaakt, op Zaterdag 0 Fe- bruari a.s. des namiddags van 2- 4 uur ten Raad- huize zitting zal worden gehouden. Tevens worden de lotelingen er uitdrukkelijk op gewezen, dat bet opgeven van de redenen van vrijstelling by gelegenheid der loting aan den Miluie Commissaris, en het indienen van de noo- (lige bewijsstukken aan den Burgemeester ot ter secretarie, niet voldoende is om zich de vrijstelling te verzekeren, waarop zij meenen aan-praak te kunnen maken, maar dat hun belang medebrengt om bovendien de vrijstelling te vragen in de zit - ting van den Militieraad, die plaats zal hebben op een nader bekend te maken dag. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 46den Januari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, v. LUIK, L.S. De herhaalde opwekkingen en vermaningen tot de adspirant-kiezers vooral in de maanden Januari en Februari gericht, baseeren zich terecht op het zeker, nnomstootelyk vaststaand feit dat het gewicht en het zwaartepunt van het verkiezings- werk meer nog in de onmiddellijke en meer verwijderde voorbereiding dan in het verkiezings- werk zelf gelegen is. Niet in de dagen, dat het verkiezingsvuur brandt en iedereen het woord verkiezing op de lippen heeft, maar veel vroeger als de candidaten gesteld, als de kiezerslijsten samengesteld worden, behoort het eigenlijke ver- kiezingswerk voltrokken te worden. Vooral voor dit jaar gel it die opmerking. Dit jaar zullen toch de algemeene verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats hebben, die van zeer groote beteekenis zullen zijn en over het lot van het zoo kort geleden opgetreden kabinetHeems kerk zallen beslissen. Ook de periodieke raads verkiezingen zullen dit jaar worden gehouden, 't Zal dus voor de christelijke partijen meer dan ooit er op aankomen, al hunne kiezers, allen wie maar op eenipen titel op het kiesrecht aanspraak kunnen maken, op de lijsten te brengen, opdat straks het groote verbonden leger der anti-liberale tractiën slagvaardig en op volle getalsterkte gebracht zjj. Teneinde allen nog eens op de hoogte te stel len van de bepalingen der Kieswet, ook zjj die dit jaar voor 't eerst op het kiesrecht aanspraak kunnen maken, geven we de hoofdbepalingen hier nog eens beknopt weder Om kiezer te zjjn, moet men op den 15n Mei a.s. den leeftijd van 25 jaar bereiken. Belastingkiezers behoeven geen aangifte te doen. Daartoe bebooren allen die in het dienst jaar loopende van 1 Januari tot 31 December 1908 zijn aangeslagen naar een of meer der vjjt eerste grondslagen van de personeele belasting of in de grondbelasting (in de e laatste voor ten minste een bedrag van éen gulden in hoofd som) of in het dienstjaar, loopende van 1 Mei 1907 tot 30 April '1908 in de vermogens- en bedrijfs belasting. Men moet echter, om op de kiezerslijst te komen, de directe belastingen waarvoor men is aangeslagen, voor 1 Februari a.s. hebben vol daan. Heeft men dit verzuimd, dan kan men nog op de kiezerslijst komen, als men de verschul digde belasting voor of op 1 Maart voldoet. Voor het geval men in een of meer andere gemeenten een der bedoelde belastingen over het genoemde tydvak heeft betaald, dan moet men daarvan door de gekw teerde belastingbi je'.ten vóór 1 Maart ten raadhuize doen bljjken. In de ryks directe belastingen wordt de aanslag der vrouw voor die van den man gerekenddie van de minderjarige kinderen wegens goederen waarvan hun vader het vruchtgebruik heeft, voor hun vader. Aanslagen in de grondbelasting wegens onroerende goederen eener onverdeelde nalaien- schap gelden ook voor den mede-eigenaar, wiens naam niet bij den aanslag in het kohier vermeld is, mits zjjn aandeel in dien aanslag minstens f 1 bedraagt. Kan men niet als belastingkiezer op de ljjst geplaatst worden, dan zjjn er nog verschillende andere wjjze om op de kiezerslijst te worden ge plaatst, mits men van al 1 Februari en zeker vóór 15 Februari aangifte doet ten gemeentehuize. Als won in gkiezer wordt men op de ljjst geplaatst, wanneer men als hoofd van een gezin of alleen wonend persoon op 31 Januari 1909 se dert 1 Augustus van het vorig jaar beeft bewoond krachtens huur een huis of een gedeelte van een huis, waarvoor met of zonder bjjbehoorende of in huur gebruikten grond of lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning bestemd, de wettige huur prijs per week berekend, ten minste heeft bedra gen voor Schiedam f 1.75, Vlaardingen 11.50, Overschte en Vlaardmger-Arnbacht f 1.15, Kethel en Scltienroek fl. Evenzeer worden als woningkiezers beschouwd zjj, die als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personenop 31 Januari 1909 sedert 1 Augustus 1908» krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur, een zelfde vaartuig van ten minste 2i kub. M. inhoud of 24000 kilogram laadvermogen hebben bewoond, Voor het geval men. hetzelfde perceel of het zelfde schip is blijven bewonen, waardoor men het vorig jaar op de kiezersijjst werd gebracht, is aangifte thans met noodtg. Loonkiezer kan men zjjn, wanneer men op 31 Januari 1909 sedert 1 .Januari 1908 achter eenvolgens bjj niet meer dan twee personen, on dernemingen, openbare of bijzondere instellingen \n cënstbetrekking of als inwonende zoon in het oediyt of beroep der ouders is werkzaam geweest en als zoodanig over dat jaar een inkomen heeft genoten: voor Schiedam: f 450, Yiaardingen f 400, Overschie en Vlaardinger-Ambacht f350, Kei hel en Schiebroek f325, met inbegrip van bet in de wet aangegeven bedrag voor vrije woning of in woning en vry kost of inwoning. Loonkiezers, die op de ljjst van het vorige jaar voorkomen, ontvangen, met de noodige toelichting, blanco-aangifte-biljetten ter invulling voor bun toe toelating tot de nieuwe ljjst. Tot de categorie p e n s i o e n k i e z e r s hoo- ren zjj, die op 1 Februari 1909 in het genot zjjn van een door een onderneming, openbare of bij zondere instelling verleend pensioen of verleende ljjfrente van geljjk bedrag als bjj de loonkiezers is aangegeven. Pensioen, ljjfrente en inkomen mogen worden samengeteld. Bereikt deze som dan ten minste het vereischte cjjfer, dan kan de pen sioen- ot lijfrente en loontrekkende kiezer worden. Is men eenmaal als pensioenkiezer op de ljjst gesteld, dan behoeft men zich niet opnieuw op te geven. Inkomen, pensioen en ljjfrente der vrouw geldt voor haar m«n dat van de inwonende minderjarige kinderen voor de helft voor hun vader.' Grootboek of spaarbankkiezers zjjn zjj die op 1 Februari 1909 sedert een jaar den eigendom met recht van vrjje beschikking hebben van ten minste f 100 (nominaal) ingeschre ven in de Grootboek^p der Nationale Scbnld ot van ten minste f50, ingelegd in de Rijkspostspaar bank, in een gemeenteljjke spaarbank ot in een spaarbank beheerd door het bestuur van een rechtspersoonlijkheid bezittende] vereeniging, van een naamlooze vennootschap, van een coöperatieve vereeniging of van een stichting. Was men op dezen grond kiezer en bestaat die grond thans nog, dan behoeft men zich niet opnieuw op te geven. In de Kieswet worden ten slotte ook nog ge noemd examenkiezers, dat zjjn zij, die met goed gevolg hebben afgelegd een examen, inge steld door of krachtens de wet of aangewezen bjj algemeenen maatregel van bestuur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt, de vervulling van eenige betrekking of de uitoefe ning van eenig bedrjjf.op]beroep. Zij die op dezen grond reeds het vorig jaar kiezer waren, behoeven zich niet opnieuw aan te geven. De formulieren voor de verschillende aanvragen zjjn kosteloos te verkrijgen aan de gemeente secretarie. Voor de kiesbevoegdheid voor Provinciale Staten zjjn bjj de kieswet dezelfde eischen gesteld, met dien verstande dat men bovendien ingezetene der provincie moet zjjn. Waar dus bljjkt, dat men op zoo onderscheidene wijzen en langs verschillende wegen betrekkeljjk gemakkeljjk kiezer kan zjjn,vertrouwen we,dat velen van het medegedeelde een vruchtbaar gebruik zullen maken om op de kiezerslijsten te bljjven en te komen. Laten zjj die op eenigen titel die door loopend recht op het kiesrecht geeft,kiezer zjjn,zorgen dat de voorwaarden bljjven bestaan waaronder zy het kiesrecht erlangden I Zorgen de belastingkiezers dat hun belasting tijdig is betaald en bejjveren de aangifte-kiezers zien om hunne aangifte voor den fatalen termijn 15 Februari te doen, opdat niemand op de ljjsten ontbreke, die daar ook maar eventjes op bad kunnen komen 1 RUSLAND. Het «Journal" verneemt uit Petersburg, dat er weldra in de Doema onthullingen zuilen worden gedaan van een der ergste politieke schandalen, die er nog in Rusland aan het ucht zyn gekomen- Er zyn in Rusland twee socialistische vereeni- gingen, de suciaal-democrati-che en de revolutio nair-socialistische, welke laatste terroristische aan slagen bedryft. Aan het hoofd van deze revolutio naire socialisten stond een man, Azol geheeten, die in al hun daden een werkzaam aaDdeel had. Die Azol nu scbjjnt een tweede Gapon te zjjn. Hjj heeft terecht gestaan voor een raad van voor name leden van zyn party, en dezen hebDen bevon den, dat hjj een uulokker van misdrijven was, in soldy van de Russiscbe politie, van wien bjj onge veer f '18,000 's jaars kreeg. Terwjjl hjj de hand had in de verscnillenóe aanslagen van zjjn partij, stond hjj voortdurend met de politie in verbinding. Het schynt bewezen te zijn, dat, op een paar gevallen na, alte terroristische aanslagen van de laatste jaren gescüied zyn op aandringen van Azof, Hy gat dan bjj voorbaat bjj de politie aan, wie den aanslag zou bedryven. Azof had van de politie de vrjje hand gekregenalleen mocht hjj niets ondernemen tegen den tsaar of de ministers. Zelfs den aanslag op grootvorst Sergius schryft men aan Azof toe. Ten slotte meldt het bericht, dat wjj onder 't gewenschte voorbehoud mededeelen, dat de revolu tionairen socialisten reeds geruimen tjjd Azof ver denkende, hem niet dorsten of konden aanpakken, omdat een invloedrjjk persoon hem dekte. In de Doema zal die persoon bekend worden gemaakt. FRANKRIJK. Op het gister in de Fransche Kamer gedaan verzoek om openbaarmaking van het rapport van generaal Lyantey -over een operatie-plan in Ma rokko antwoordden de ministers C.emenceau en Pdchon, dat dit niet openbaar gemaakt kon wor den. De afgevaardigde Zévaès heeft gister in de Kamer een wetsvoorstel ingediend, dat tot strek king heeft aan afgevaardigden en senatoren te verbieden deel uit te maken van raden van beheer van financiëele of industrieele instellingen. Dit voorstel werd met 44575 stemmen spoededschend veiklaard en naar de commissie voor algemeen stemrecht verwezen. Vervolgens verklaarde de Kamer met 395 tegen 153 slemmen spoedeischend het voorstel, waarbij het senatoren en afgevaardigden wordt verboden bjj volmacht hun stem uit te brengen, wanneer hel een kwestie van vertrouwen in de regeering of een vermeerdering van uitgaven betreft. -Het voorstel werd in handen gesteld van de comm. voor het reglement van orde. CHINA. De Engebche en Amerikaansche gezanten hebben te Peking een bezoek gebracht aan prins Tsjing en vertoogen ingediend over het ontslag van Joean- sji- kai. Deze stap, die gedaan werd onafhankeljjk van de overige leden van het diplomatie korps en zonder voorafgaande gedachtenwisseling roet het Waiwoepoe (departement van buitenlandsche zaken) geschiedde overeenkomstig de aanbevelingen van de Engelsche en Amerikaan«che regeringen. De dip'omaten hier zijn in hun meeningen over deze kwestie verdeeld. Het verluidt, dat de Oostenryk- sche gezant het optreden der Engelsche en Ameri kaansche gezanten steuntterwjjl de vertegenwoor digers der overige mogendheden dit optreden be schouwen als een ongeoorloofd- inmenging in de bin" nenlandïCbe aangelegenheden van China.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1