Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Maandag 18 Januari 1909. No. 9314. Atoiaeert B op ie feuilleton. Max' schilderstuk. Niette Sciuedamscie Courant Viï ïïTïi ifc' °t'r„ rk» Et trails Gelllnstrcerl Zondagsklad prut 10 c. j.ieef, 0.45 p. mi, fl.35 p.3ad. 3 Buitenlandsch Nieuws. Aardbevingen in Italië. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelgks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders PRIJS DER ADTERTENTISN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. i Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- ijjke overeenkomsten aangegaan. r BureauBOTERSTRAAT 50 Telefoonnummer 85. Postbus no. 89. De „Comere della sera" heeft, op grond van oflieieele bescheiden, berekend, dat de particu liere eigendommen en die der maatschappijen voor de sitad Reggio een waarde verijegenjwoor- digden yan 20 millioen en 50 millioen voor het overige deel der provincie, 20 millioen voor' Mes- siiia en 60 voor het verdere deel der provincie. Indien men aanneemt, dat alle huizen der twee stenen en de helft der huizen in de provincie Vernield zijn. dan beloopt de schade 165 mil lioen. Brji dit bedrag iis niet gerekend de waarde van den inventaris der huizen, die vooral wat Messina .betreft, zeer belangrijk is. De groote ramp, welke het Zuiden van Italië op zóo'n verschrikkelijke wijze heetf getroffen on een zeer welvarende streek met hopeloozè ellende .en vernietiging heeft geslagen, zal ook in den fruithandel voorzeker een zeer te voelen slag zijn, merkt „Floralia" op. De geldelijke waaide van fruit, welke vooral als bittere sinaasappelen en citroenen van uit Messina naar Engeland wer den .uitgevoerd, bedraagt per jaar 50 millioen gu.den. Het grootste gedeelte hiervan wordt ont scheep in de haven van Liverpool. Afgescheiden van de massa verloren levens moet rekening Woideri gehouden met de vernietiging van den handel. Sinaasappelen zullen minder worden ge- Doffen, omreden dat de streek rond Palermo IK intac+ blijft. Maar waar zijn de plukkers om dtn oogst van eerstgenoemde soorten te verza melen? Degenen, welke het leven er afbrachten, zijn in panischen schrik gevlucht. Met het zeer ba bij zijn van het seizoen voor de marmelade- vemardiging (kan het niet anders, of het tekort door deze groote ramp in dit seizoen ontstaan, moet gevolgd worden door rijzing van prijzen. Steeds is liet minste of geringste in staat, de marktprijzen te doen omslaan. Een klein tekort veroorzaakt dikwijls groote stijging', 't Tekort zal hief spoedig zeer merkbaar zijn. 1 De nood bljjft in de streken, waar de aard beving heeft gewoed, blijkbaar groot, want on danks de hulp, die er in geld en goederen uit heel de wëreld toestroomt, lijdt de achtergebleven bevo.jting, volgens sommige berichten, nog gebrek. Zoo seint weer een correspondent van de „N. Y. Herald" uit Reggio, dat de menschen honger üjden, en er niet genoeg voedsel is om uit te deeien. Ook is er gebrek aan kinderkleeren. Te Messina is de krijgsraad bijeengekomen, die recht zal spreken over de 160 boeven, die betrapt beiden toen zjj trachtten hun slag te slaan, ,la ue i°rgs'te ramp." Bij gebrek aan een gebouw vergaderen de heeren onder een tent. a dou nacht van Vrijdag op Zaterdag zijn lichte schokken gevoeld. Zaterdag- m; ï'gen twintig minuten voor achten werd een vrij krachtige schok waargenomen, waarmede oen golvende beweging van den bodem gepaard ging. Eenige gescheurde muren stortten hierdoor in, zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken. Ook uit Finland komen berichten van aard bevingen. I in het dorp Kuchmois werden lichte schok ken gevoeld, waardoor de muren van enkele hui zen scheurden en te Ju waak uil was de aangerichte Sv-iade nog grooter. Merkwlaardig mag het genoemd worden, dat sinds het jaar 1497 geen aardbevingen in Fin land voorkwamen. Volgens een telegram uit Kaapstad, zijn er de laatste dagen in verschillende streken van Zuid-Afrifea aardschokken gevoeld, o.a. Vrijdag te Johannesburg. DE BALKAN. Van den Balkan komen in de laatste dagen niet anders dan gunstige berichten. Fen telegram uit Konstantinopel meldt, dat Turkije beweert uit gezaghebbende bron te we ten, dat Bulgarije van plan is het door Mohamme danen bewoonde gedeelte van het Oost-Rocme- lischo gebied af te staan ter voldoening van een deel der door de Porte geëischfce geldelijke schadeloosstelling. Indien dit bericht juist is, zullen de betrek kingen tusschen Bulgarije en Turkije weldra be langrijk verbeterd Worden. Ook de onderhandelingen tusschen Oostenrijk en Turkije hebben een zeer gunstig verloop. De gezant van 0ostenrijk-Ho ngarjje heeft Zater dagnamiddag .te Konstantinopel een onderhoud van verscheidene uren gehad met den grootvizier en de ministers van Buitenlandsche Zaken en van Handel In den loop van dit onderhoud werd een ontwerp van het de goed te keuren punten bevattende protocol betreffende de overeenkomst tusschen Oostenrijk-Hongarije en Turkije opgesteld. He' .ontwerp zal morgen aan het oordeel van den Turkschen ministerraad worden onderworpen en ter goedkeuring naar Weenen worden gezon den. :l' ministerie, maar zegt, dat koning Peter het ontslag nog niet heeft verleend. CHINA. Een Reuter-telegram uit Peking meldt: Prins Tsjing heeft aan den Engelsclien en den Amerikaanschen gezant de verzekering gegeven, dat -iet ontslag' van Joean sji kai niet beteeke'nt, dat ei verandering zal Worden gebracht in de politiek van China. MONTENEGRO. De Parijsche „Temps" meldt, dat de vorst Nico- laas van Montenegro ten behoeve van zijn zoon Myrko afstand heeft gedaan van don troon. SERVIë. „L'Echo de Paris" publiceert een telegram uit Belgrado, meldend, dat het kabinet Welimirovitch zijn ontslag heeft ingediend. Het nieuwe ministerie zal waarschijnlijk worden samengesteld uit nieuwe en oude radicalen, die als hoofd zullen hebben Protitch of dr. Patachou. Reuter bevestigt de ontslag-aanvrage van het Graaf Alfred von HompesCh, de voorzitter der Centrumfractie in den Duitschen Rijksdag, heeft een aanval van beroerte gekregen, terwijl hij, uit een club-vergadering komende, uit zijn rijtuig stapte. De doktoren constateerden bloed uitstorting in de hersenen en verlamming der linkerzijde van het gelaat en van den linkerarm. Do toestand van den 82-jarige was zeer ernstig, ofschoon niet geheel hopeloos. j 1 Het Duitsche legerbestuur is van plan mili taire schietbanen, gejweren en munitie ter be- scaikkihg te stellen van burgerschietvereenigingen, om daardoor de manschappen van leger en land weer, die met verlof zijn, in staat te stellen hun# schietvaardigheid te onderhonden. Louis Coiseau, een groot ondernemer van publieke werken, is te Parijs overleden. Hij was o.a aannemer der werken voor de havens van Brugge en Zee-Brugge. Te Verona zijn de aan de poort van de Longobardische kerk San Zeno bevestigde bas- reliefs gestolen. Deze bas-reliefs dateeren uit de lie eeujwt v Uit Berlijn wiordt aan de „Journal des Dé- bals" gemeld, dat de Duitsche regeering geen bevestiging heelt ontvangen van het bericht, dat ren Duitsch stoomschip door een kanonneerboot van Liberia is aangevallen. Aartshertogin Renée, dochter van aartshertog KareiEtienne en aartshertogin Marie, is Zaterdag met prins Jerome Radztwiil'l te Saybuscli (Galicië) gehuwd. De aartshertog Leopold-Salvator woonde a.s vertegenjwioordiger van den Keizei' de plechtig heid bij. De „Times" verneemt uit St. Petersburg, dat een nota in zake Perziö gister door Isjwolsky aan den Engelschen gezant overhandigd zou worden. Dit document is zeer lang en de vertaling 'i' van zal verscheidene dagen duren. - In verband met de guilioii nee ring van eeii vieiia. moordenaars te Béthune is door den Fran senen minister van Bintt. Zaken een rondschrijven gezonden aan de burgemeesters, waarin hij hun verzoekt cinematografische vertooningen der te rechtstelling te verbieden. Het gerucht liep Zaterdag, dat de Fransche minister van Marine Picard zou aftreden. Cle men c eau, hierover ondervraagd, verklaarde, dat het gerucht allen grond mist. Te Toulon is Zaterdag het nieujwe Fransche pantserschip „Voltaire" van stapel geloopen. Het schip, dat 145 M. lang en 25 M. breed is, krijgt turbines, .welke een snelheid van 191/2 kn. kun nen ontwikkelen. Er komen 14 stukken geschut van zwaar kaliber aan boord. Er is een conflict ontstaan tus'schen patroons en werklieden in do hoeden-industrie te New- Jersey (Connecticut). Verscheidene duizenden ar beiders hebben den arbeid gestaakt. De Perzische prins Sali-Khan, generaal in het Russische leger en oud-commandant van een regiment dragonders, heeft zelfmoord gepleegd. Men zegt, dat hij zijn geld aan de speelbank verleren had. Sali-Khan was familie van den Sjah. f Ij - De „Mattino" verneemt uit Coltabellata, Si cilië, dat advocaat Rizzuti, redacteur aan het Giornaie di Sicilia", die een hevigen veldtocht had gevoerd tegen het rooverswezen, is vermoord. De roever CrisaSi en zijn kornuiten zjwioeren zijn dood. Zij vermoordden eerst de leden zijner fa milie, met uitzondering van een jong meisje en toen Rizzuti zelf. De „Mattino" vreest dat ook nu de moordenaars ongestraft zullen blijven. Te Brugge overleed gister mgr. Beitiune, een bekend archeoloog en numiomaticus. De cholera maakt in Peters burg weer nienwe slachtoffers. Gister (Zondag) werden 50 personen aangetast. Een Engelsch eskader, hetwelk oefeningen houdt, is te Teneriffe gearriveerd. Gister (Zondag) zijn te Praag weer s'tuden- tenreiletjes voorgevallen. Er hadden eenige arres- tat'cs plaats. -- Hel geboufw der Italiaansche ambassade te lokio is door brand vernield. Do sultan van Turkije is ongesteld. Te Scmlin (Hongarije) is zekere Luigi Pe- rcsitsch gearresteerd, op vermoeden, dat hij een spion is In Zweden is sedert eenigen tij-I een suiker- trust in werking. De zaak is met 180 mil.ioen fres. opgericht en binnenkort zal de trust nog een leening van 25 millioen fres. aangaan. Te Saragossa heeft in de fabriek van do Socit'é francaise Oxhydrique een ontploffing plaats .gehad. Er zijn 2 vlooden en 5 gejwonden. Fang-Chao-Yi, die naar de Ver. Staten was gez inden met. een speciale opdracht en wiens plotselinge terugroeping verleden week is gemeld, mug nu, naar uit Peking geseind wordt, zij.i reis voortzetten. In April wordt Yi te Peking terug- vemvm hi. (Naar het Duitsch 11) Stand!6 Kon^I?» de z'e* vaü Max in op eigen ooscen en man ZeSgen< die zijn feESaTE'J? z«. b^roSen zich niet, korten tjd SKiwtSsJh tB,g Tkker van ee° licht- worden," zei hjj, zjjn neef 11 koopman 'e »en wat dat andere betreft, de door u zien achte beuzelingen zullen mjj, naar ik hoo^rf™"1" Mechter tjjdverbljjf afhouden, zelfs van de verlok" famli- 8aT®nd®laat met leden eener losbandige amilie °p de Alster uit roeien te gaan". r u Aisfccr un roeien te gaan Büin,nard, uS,ChrLok hevig' al bet bloed week uit dik -al bl^k aangezichthjj wierp een snellen Harker Tader I deze was echter met manheer niets gekwrA0 drUk ge,prek' had gelukkig mompelde hi? kfc pad f6*'13 verg'f in '4 rond laatsnitdrukking ^aS„?Cjter v,jraDderde ziJQ ge- Hjj nam de bril af goedaardig en zacht, toonen hm» i 8 om zMn jongen neet te sMooi zoo, beste Max", begon hij weer, »ik, weet wel is waar niet, wat ge met die losbandige familie bedoelt, maar ik zie, dat ge een aardige jongen zjjt, ge moet me je schetsen eens laten zien, waarvan ge straks gesproken hebt Ik ben niet zoo op-en-top koopman, als ge wel denkt dat weet ook de consul Walter, die een groote galerjj bezit, ge zult ze ook leeren kennen. Wjj willen nog een poosje praten, kom mee naar mijn kamer, even een paar woorden tot juffer Bet je, ze moet ons licht en een flesch wijn bezorgen. Hij liep de huishoudster achterna, die juist de kamer verliet. Buiten in de gang fluisterde hjj haar haastig toe: »Die pad moet weg, Betje; de duivel moge hem van de Amali's in het hoofd hebben gepraat, maar hij schijnt iets te weten, te vermoeden, althans, die gek met zijn glad, huichelachtig gezicht. »Vieest Reinhard Heureling, dat hjj hem bij w ^ater de 'oef zal atsteken V' vroeg Betje. 8 il-381/ 's.bet- 't is een knappe jongen, bij heeft u S°ed'!?e oogen, bijna zou het een mensch spijten nno^'ÏÜ'L bem m'sschien het leven aange D SlSle Rei°bard; .bedenk, de oude mepster diine?W,g eD 'iaDj ben ik bier beer en meester, dan komen er andere tijden." ,J„G"d vrfes> Heinhardje, de oude'Betje blijf u toegedaan met hart en zi^l. O ja, wat ik no« zeggen wilde, mijn omslagdoek is al zoo oud en versieten.... »Je krijgt een nieuwen, Betje, maar moed hou- I den tegen dien ouden kniezer, binnen, trouw je gens zijn zoon, die als een vroolijke Frans den ouden een rad voor de oogen draait. Dat is dus afgesproken, niet waar?" »0p leven en dood!" Betje reikte hem de vette, dikke hand,-het verbond was opnieuw gesloten, over den armen, onergdenkenden Max wierpen arglist en nijd langzaam hun verderfelijke netten. III. Gedurende den nacht was het weer veranderd. Toen Max in de huiskamer kwam. om met zijn bloedverwanten het ontbijt te gebruiken, droppelde een fjjne regen langs de vensterruiten, en een on behaaglijke koude heerschte in de groote, niet verwarmde ruimte, die hem nog ongezelliger voor kwam dan den vorigen avond. nVoor wij aan den arbeid gaan", nam de heer des huizes, zich tot zijn neef wendend, het woord, ïkunt ge rnjj wel eens naar den cunsul Walter vergezellen. Ge zult daar dikwijls boodschappen te verrichten hebben, ook wil ik je aan hem voorstellen, want het is niet onmogelijk, dat ik je nog eens naar een der factorijen zend, die wjj beiden gemeenschappelijk in Afrika bezitten. Door vlijt en ingespannen werkzaamheid kunt ge daar ginds een vermogen verwerven. Ga nu met Run hard naar het kantoor, dan kan hij j-je werk voor den eersten tjjd aanwijzen-" Ze was geestdoodend, de den jongsten leerling toegedachte werkzaamheid. Brieven in hun om- Officicele berichten. Bjj Kon. Besluit is benoem 1 tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, L. R. van den Broek predikant bjj de Nederduitsche Hervormde Ge meente te Brouwershaven. slagen steken en adresseeren, monsters van koop waren van postzrgels voorzien, bestellingen naar de post brengen, handelscorrespondenties cop:ëeren geen der vervelende postjes van e-n jonsien leerling b'eef hem bespaard. Elke minuut had haar bestemming, doch geene, die in staat was hart en ziel voor het hem opgedrongen beroep te verwarmen. Van de jongelieden, die zjjn colhga's zouden wezen, stond geen enkele hem aan. riet stootte hem tegen de borst, hen, zoodra zjj wis ten, dat zjj alleen waren, over den soude", Rein hard en den heer Karker te hooren spotten. Uit drukkingen, die hem een kleur naar de wangen joegen, bereikten zjjn oor, maar dat hoorde de chef immers nietop den jongsten leerling sioeg niemand acht en in de oogen v»n de chef gingen zjj door voor solide, vljjlige werkers. Met den klokslag van tien uur trad de oom het kantoor binnen, om Max at te halen voor hnn bezoek bjj den consul Walter, wiens huis zich op korten afstand van dat der Heuvelings bpvond. Het uitwendige daarvan had Max reeds den vo rigen avond leeren kennen, thans zou bjj het in wendige der residentie van den vorsteljjken koop man betredenvol verwachting klopte zjjn hart. Een afzonderlijke zjjingang van het huis voerde naar de vertrekken, waar de zaken behandeld werden een groote, flink verwarmde en met glas overdekte ruimte ontving de binnentredenden. Wordt vervolgd.)- I J-YCinhflF/l CO ll PA l- linnl» nl 1a LI. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1