Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Aboaneert op Ie Nieuwe ScUelamscle Courant aet iratis Uelistreerl Zoal pros 10 c.j.WJ.44 {.MI, 11.35 p.3«l. 32ste Jaargang. Donderdag 21 Januari 1909, No. 9317. feuilleton. Max' schilderstuk. Officieele berichten. Kennisgeving. Buitenlandscli Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per po3t door geheel Nederland 2.— per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 60 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. a PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. |t, k Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- ljjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39, Inrichtingen welke gevaar, schade ol hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Geven kennis aan de ingezetenen, dat op heden aan G. W. J. VAN DER BURG en zijne recht verkrijgenden vergunning is verleend tot uitbrei* ding zjjner scheepstimmerwerf, gelegen 's-Gra veland no. 75, kadaster sectie H no. 63, door deze in te richten ook voor den bouw van ijzeren schepen, ter vervanging van de hem verleende vergunning voor een proeftijd. Schiedam, 21 Januari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ABÉL.. M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. Anti-revolutionairen en Christelijk-historischen. Nu men zidh in verschillende kiesdistricten reeds bezig houdt met, besprekingen over de te stellen candidaten voor de Tweede Kamer, wordt in de anti-revolutionaire en christelyk-historische pe.s met nadruk gewezen op het groote belang van let volgen eener juiste gedragslijn in deze. Men moet met beleid en tactisch te werk gaan. ,,De Standaard" schrijft: „In meer dan één district maakt men zich van anti-revolutionaire zijde ongerust, omdat van christelijk-hïstorisfclien kant nu reeds Can dida ten gesteld of genoemd worden, zelfs In een district als Erikhuizen. Ook „De Banier'], die alvast van de twee nog vrij© districten Franeker, dat kans geetf, voor eigen geestver wanten opvroeg, om dan Leeuwarden, dat niet de minste kans biedt, aan ons te laten, gaf hier aanleiding toe. Toch ligt hierin niet de minste reden, om over de finale schikking ongerust te zijn. Het is niet meer dan natuurlijk, dat ook de christelijk-his torischen vroegiop en bijl de hand pogen te zijn, om htt leeuwen-aandeel van de mogelijke winst© naar zich toe te trekken. Dat poogt elke partij. Waarbij komt, dat de christelijk-historische vrien den, a! zijn ze nu in één Christelijk-Historische Lnic verêenigd, toch in tal van districten liet vroeger ongeorganiseerde levein nog pogen voort te zetten. Nog onlangs zag men dit in Sneek. Maar jdit betert wel. Het bestuur der Christelijk- Historisch© Unie zal allengs wel orde in den chaos scheppen. En is dit gelukt, dan zal er toch onderhandeld worden. We hebben elkaar n°,oaig. Noodig over en weer. En het eind zal wd wezen, 'dat er een schikking tot stand komt, die allen bevredigt. iroch met die schikking haaste men niet. Eerst moeten nu de kiezerslijsten in orde "omen. Zijn die in orde, dan kan men over {Naar het Duitsch.) 1,3) Hij werd in 't vervolger woorden gestook De poraère van zware stof, die den ingan- tot een zijkamer verborg, werd teru.ggesla^nD feln een lieftallig meisjesgezicht, door blonde lokken omgolfd, keek het kantoor in, maar trok zich, "toen het de aanwezigheid van vreemden bespeurde, dadelijk .weer terug, „Kom maar hier, Ella, kom maar hier!" riep de consul. „Ik heb je een nieuwen kennis voor té stellen; 'hier is de heer Max von Elliot, de neef van den heer Heuvelingge moet hem k®®,™- Je hevelingsverb lijf brengen, in de ga- en gordijnen gingen nu ten volle uit elkaar, or 1?,n? m«sje van vijftien jaren verscheen dofhiov mnPe'. Ella von Walter, de eenige Eüf Vaa den kopman. verlaten, maar haar%Se h wezen %reidlte en weer uitrekenen, welke kracht elke partij in elk district vertegenwoordigt. En eerst daarna zal men in verband hiermee orde op de zaken kunnen stellen. j Wat vroeger wel gebeurd is, dat. een partij, die verre in de minderheid was, verklaarde in geen geval op een andere dan baar eigen can- didaat te zullen stemmen, om hierdoor de meer derheid te noodzaken op den candidaat der min derheid over te gaan, zal nu niet meer voor komen. W'l men een meerderheid van Rechts, dan moet het aan alle partijen van Rechts er om te doen zijn, den candidaat di,e de beste kans biedt, er te brengen. Wie zeggen zou: „In elk geval stem ik alleen op mnn eigen candidaat, zou daarmee toonen, dat een meerderheid Rechts te verkrijgen, niet zijn 1 oofddoel ware. En dit nu mag noch onzerzijds, noch van dc z:/Ic- der Chr.-Hist. worden ondersteld. Ze weten daarvoor te goed, dat de anti-revo lution a; re partij zich niet meer tot zulk een lactiek leenen zou." Geheel in denzelfden geest schrijft „De Nederl."1: „Zoowel in C.-H. als in A.-R. kringen worden voor jjepaald aangewezen districten reeds nu can Ldaten genoemd. Dit te verhinderen is niet mogelijk en het heeft ook :.;/i goede zijde. i Maai geheel stemmen wfji in met „De Stan daard waar deze er op wijst, dat zulke can- di laturen, slechts voorloopig kunnen zijn, en dat daarop dan ook van het begin af de nadruk moet worden gelegd. f Indien, gelijk meermalen geschied is, de partij, die in eenig district op een bepaalden candidaat de aandacht vestigde, meent nu ook verplicht te zijn voor een candidaat, in elk geval voor een candidaat, die tot hare partij behoort, tot het uiterste toe te strijden, dan ontstaat er noodzake lijk een helium omnium contra omnes, een ver woede verdeligingskrijig tusschen geestverwanten, die elk overleg en elke federatieve sameUwérking onmogelijk zou maken. Laat in elk district de C.-H. partij de zaken, ook de personen, bespreken, maar tévens in het oog houden, dat het niet gaat om het districts maar orn het landsbelang, en dat elk district slechts een deel is van de gezamenlijke distric ten, die aan rechts de meerderheid moeten be zorgt n.'- TURKIJë. Uit Constantinopel wordt aan de Purysche sTemps" geseind De laatste berichten uit Jeru- lem melden de verergering van het conflict tus schen de Grieken en de Arabische onthodoxen tengevolge van de terugroeping van den patriarch. In het gebouw van het patriarchaat zyn 150 volst ©kt. niets onrijps ten to-on, ofschoon bet ver verwijderd was van de aanmatigende ver beelding ©ener „jonge dame." De blikken der beide jongelieden ontmoetten eikaar, het was een trek van overeenstemming, die hen tot elkaar bracht: de werkelijk reine jeugd kent .géén behaagzucht. „Het zal mij een genoegen zijn," zei zij, haar vader beantwoordend, „als de heer Von Ellio-t onze schilderijen bevallen. U heeft er zeker wel gezien, die mooier zijn?" zoo wendde zij zich tot M'ax. „Ik? Neen, mejuffrouw," antwoordde de jon geman openhartig. „De omstandigheden, waarin mijn arme moeder, die vroeg weduwe werd, verkeerde, veroorloofden ons slechts in kleine, met a eel beteekénde plaatsen te wonen." „Dan behoef ik ook niet bang te zijn, in uw tg ei j wo ordigheid, vader een teekeniing voor te eggen, die ik zooeven met behulp van mijn lteimeesjet voltooid heb?" „Laat dan maar gauw zien, kleine ongeduld want ieder oogenblik kan de post aankomen zei de consul en nam uit de band rijmer dochter een klein opgerold vel papier, dat. bij over de schrijftafel uitspreidde. „Nu, mijn jonge kunstbeoefenaar, oefen >ij nu eens crifiek uit," voegde hij Max vrien del ijk toe Heuveling zag op zijn horloge. „Met uw ver- lot, Walter, ook ons dringt de tijd, ook ik verwacht brieven, van gewicht," Grieken, terwyl daar buiten 1300 Arabieren hen belegeren. In eep eerste gevecht werd éen persoon gedood, terwyl er verscheidene gekwetsten waren. De geheele militaire macht van Jeruzalem en omstreken is ler plaatse om verdere bloedige bot singen te voorkomen. De Ottomaansche regeering heelt besloten een comité ter plaatse te zenden, bestaande uit Nazim-pacba, valide van Syrië, en Cotaki Vayannis Eflendi, een der eerste ambte naren van het ministerie van justitie. Deze com missie zal moeten constateeren of de administratieve raad van de broederschap van het H. Graf gemach tigd was, om de terugroeping van den patriarch uit te spreken, die voor het leven benoemd wordt en, buiten het geval van krankzinnigheid of intel- lectueele onbekwaamheid, niet kan worden terug geroepen. De Kamer heeft in handen van den grootvizier gesteld een telegram der notabelen van bet dorp tloemdra, aan de Turksch-Perzische gren- gelegen in welk telegram om bescherming van Turkije tegen Perzische revolutionnairen wordt gevraagd. In de wandelgangen der Kamer wordt een protest tegen de inlijving van Bosnië verspreid. Said Bei, directeur van de »Hoekoek Oemonnie", onder borgtocht op vrye voeten gesteld, zal onmid dellijk weer zjjn blad uitgeven. SERVIë. De Koning heeft het door het kabinet gevraagde ontslag niet verleend. Het ministerie zal aan de Skoepsjtina vragen haar vertrouwen in de regee ring uit te spreken. Wordt dit geweigerd dan za! de Skoepsjtina ontbonden worden. MAROKKO. Ilegnault, de Fransche gezant, is naar Fez ver trokken met een zending naar Mouley Hafi l. PERZIë. Men seint uit Teheran aan de „Times": De Bakhtiaris werpen verdedigingswerken op rond ispahan. Zij zijn meester van het land in een straal van 40 mijlen. 'h een artikel over den toestand in Perzië drukt de „Times" de hoop uit, dat Engeland en Rusland enkel een leening aan den Sjah z ul'en toestemmen, op voorwaarde dat hij een Parlement invoert, regelmatige begrootingen op maakt en een reeks bestuurlijke hervormingen tot st-'nd brengt. AMERIKA. De anti-Japan-kwestie in de Vereenigde Staten van Noore-Amerika, waarover Reuter gister eenige beric.den seinde, is voor Amerika zoowel van internationaal als van nationaal being. Het is van internationaal standpunt bezien, eenigszins zonderling, dat sommige staten, waar onder in de ie;erste plaats Californië, den gelen man., met wien .de bondsregeering onlangs ten gewichtige overeenkomst gesloten heteft op voet „Een oogenblik slechts, ik zou gaarne het oordeel van uw neef hooren." Max was voor de teekening gaan staan. Ze stelde een landelijke streek voor: een Zigeuner tegen een boom geleund, bespeelde de viool nieuwsgierig stond de dorpsjeugd om hem neen. „Nu De heer Von Walter keek gespannen, met alle teekenen van belangstelling naar Max; ook Ella wendde geen oog van hem af. „U schertst, mijnheer de consul," zei de jonge man; „ik, die niets geleerd heb, die slechts in Staat ben met het gevóel te werken, zou moeten oordeelen „En dat gevoel zegt u...." 1 Max' blik ontmoette liet oog van Ella, hij, werd bleek, men kon het hem aanzien, dat hij mef hét'antwoord draalde. „Niets'' bracht hij eindelijk, ter nauwemood verstaanbaar voor den dag. „Mijnneer Von Elliot!" Ella's aangezicht kleur de, het blauwe oog flikkerde toornig. Als beschaamd boog Max liet hoofd. „Ver- geef mij. juffrouw!" stamelde bij, „Je bent zeer vrijmoedig, Max," opperde Tho mas Heuveling gemelijk, „mijn Reinbard be weert - nij heeft onze eerste scholen bezocht en mag in dergelijke zaken meepraten dat mejuffrouw Von Walter oen uitstekende teeke- nares is." Mijnheer Vim Walter zei niets. Zijn blik was jxji eens op de teekening, dan weer op Max van vriendschap en bondgenootschap, allerlei moeilijkheden in den weg leggen en hem ver bieden den voet te zetten op den grond van de bevriende en verbonden mogendheid. De bonds regeering acht zich wel is waar niet veranV woordelijk voor dezen particularistischen Japan- haat maai- toch moet 't feit in Japan een aller- ongunstigsten indruk maken. De nationale kwes tie heeft voor de V. S. de oude belangrijkheid van den strijd tusschen het centripetalisme en centrifugalisme, waarvoor nog geen oplossing is kunnen gevonden worden. States Rights en Union Rights wederom in conflict; Califomië kan be sluiten nemen, rechtstreeks tegen de politieke lïcnimg der Unie in en het ïs den president alleen mogelijk om daartegen een waarschuwende stem te laten hoorenhet pnheil kome over uw eigen hoofd. Japan is echter ook van dit alles op de hoogte en zal daarom, evenals vroeger, wellicht niet o vei ga an tot represaille-maatregelen, we toe de géheele Unie treffen, De Paus heett gistermorgen de van de plaats des onheils teruggekomen Pauselyke commissie ont vangen. Z. H. noorde het verslag omtrent Hetgeen verricht is aan, waarna de Paus er Zyne tcvieoen* held over betuigde. Vervolgens heett de Paus afgevaardigden van de overlevenden ontvangen, die ny uitnoouigde brode dank te zeggen. Volgens een telegram van generaal Mazza vordert de barakken bouw te Messina goed. Er zyn bevelen gegeven met alle middelen die de wetenscdap aangeeft, te beproeven het leven op te wekken in de'benamen, die geen teekenen van ontbinding verluonen. De gezondheidstoestand van de bevolking en de troepen is uitmuntend. Men beyvert zich in Italië het stilzwygen te bewaren over de wonde die koningin Helena op haren liefdestocht naar de verwoeste streken heett bekomen. De Italiaansche bladen spreken er niet van en aan het Hof is 't onmogeiyk eenige juiste informatie te bekomen; het consigne is daar zwygen. Toch beweert de Romeinsche corres pondent van de Brusseische »Petit Bleu" eenige mededeelingen verkregen te hebben van een dame van het Hof die dageiyks de gelegenheid heeft de Koningin van naby te zien en wier verklaringen niet bijzonder gerusistellend zyn. Sedert eemgen tyd lydt de Koningin erge pynen aan de borst, waar haar, zooals men weet, een waanzinnige vrouw, die by een nieuwen aardsehok door het venster wilde vluchten, een stoot loebrscbt. Buitendien l$dt H. M. sedert haai terugkeer aan hevige hoest buien zy heelt zich slechts een enkelen keer door de geneesheeren willen laten onderzoekennadien weigert zy elk onderzoek ondanks het aandringen van hare omgeving. gericht, nadenkend, onderzoekend. Daar ging de dubbele deur open, een leer ling met een friscfa gezicht, een pakket brie ven en couranten in de hand, verscheen op den drempel. i j „De post is zooeven aangekomen," meldde hij, vriendelijk maar eerbiedig tot zijn chef op ziende. „Goed, beste Otto," en zich tot de aanwezigen wendend ging hij voort: „Ge wilt zeker naar huis. Heuveling. En gy mijn jonge vriend,"; zoo richtte hij het woord tot Max, „gy moet mij uw ieekeningen eens laten zien. Ik beu nieuwsgierig, uw gevoel in net oordeelen ook in de uitvoering te leeren kennen." Max nam met oen diepe bu.g.ng afscheid van Eliu. „Ij is zeker boos op mij, freule?" Del. jonge meisje sloeg den blauwen, beziel- den b. k naar hem óp-, een eigenaardig gevoel doortrilde „yn lichaam, zoo'n gewaarwording bad hij nog nooit gehad. „Ik ben niet eerder boos, voordat ik weet, dat ik met recht boos zijn kan," antwoordde zij, ,,en ik vertrouw u." Dit woord begeleidde den jongen man uit het huis van den consul, het weerklonk in zijn binnenste en verhelderde de nare ledigheid van het kantoor, waar werktuigelijke arbeid hem wachtte. (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1