Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32trte Jaargang. Vrijdag 22 Januari 1909. No. 9318. Abonneert dj is feuilleton. Max' schilderstuk. tart ScMdémè Courant öfficieele berichten. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. «lp» h»r- Verspreide berichten. PTOS 10 C. J.tDCI, 0.45 p. Ui, 11.36 p. 3 id. ABONNEMENTSPRIJS: DiP blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders Bureau: BOTKRSTRAAT 50, p PRIJS DER ADVERTENTIëK: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. i i Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regei. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil igke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 89, De Burgemeester van Schiedam, Brengt by deze ter kennis van de ingezetenen Dat het kohier der Grondbelasting op de ge bouwde en ongebouwde eigendommen dezer ge meente, over het dienstjaar 1909, door den heer directeur der directe belastingen te Rotterdam op den 20sten Januari 1909 executoir verklaard, op heden aan den ontvanger der directe belas tingen alhier, ter invordering is overgemaakt. V oorts wordt bij deze herinnerd, dat een ieder verplicht is, zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen alsmede dat heden de termijn van drie maanden ingaat, binnen welken bezwaarschriften tegen eenen aanslag, op genoemd kohier voorkomende, behooren te worden ingediend. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 22 Januari 1909. De Burgemeester voornoemd, M. A. BRANTS. Bekendmaking. De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland. Gelet op art. 102, alinea 2, der Wet van den 7den September 1896 Staatsblad no. 154 Noodigen de inwoners der provincie Zuid-Holland, die elders in 's Rjjks directe belastingen zjjn aan geslagen, uit,- om daarvan vóór den 15den Maart 1909 aan bun College te doen bijjken, door over- legg'ng v*n het aanslagbiljet of van een uittreksel uit de kohieren der Rjjks directe belastingen, op dat daarop kunne worden gelet bjj het opmaken der LIJST VAN DE HOOGSTAANGESLAGENEN, veskiasbaar tot Afgevaardigden ter Eerste Kamer der Staten-Generaal. De aanslagbiljetten of uittreksels uit de kohieren moeteD, wat de grondbelasting aangaat, den dienst 1909 betreffen. De bedoelde stukken behooren door belang hebbenden te worden ingezonden aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland, met opgave van lo. den naam, de voornamen en de woonplaats van den aangeslagene 2o, de gemeente en de dagleekening zjjner geboorteen 3o. bjjaldien hjj buitenlands is geboren, of, en zoo ja, waarom hjj als Nederlander is te beschouwen, met vermelding van de dag- teekeniug zjjner naturalisatie, indien deze mocht hebben plaats gehad. 's-Gravenhage, den llden Januari 1909. De Gedeputeerde Staten voornoemd, PATIJN. Voorzitter. F. TA VENRAAT, Griffier. De gele koorts. De gouverneur van Martinique berichtte door ee& kabelgram den Franschen minister van Kolo- ö'éo, dat een nieuw geval van gele koorts zich ^°°rgedaan heeft te Fort de France. De chef van ^en kolonialen gezondheidsdienst en dr. Simond, e chef van de commissie, die door den minister naar Martinique gezonden was om de ziekte te {Naar het Duitsch.) 14) kani<M,/tal 1011 ^a'*or maakto zich gereed het dra he, T* l^6rs te vei'laten. Zij wist: zoo- dSjk L, kou de cansul h08 vnen- geen stoom™?lza^ hiJ ook was, ♦««koning w^rTo^nie^f!^r™Se chend opkeek 3 vader ëI,mla" 2 ««"«A Mj, ii«, Cf zulk- 1 fJ11 oordeel was gegrond Me1 van Ihn kuMzlA toegerust eli daarbij, de neef A,r ms Geu veling, arm jongmensch!" Ella von^UpfT111' ,Waarom herhaalde heicl van t,,? e wool'den in de eenzaam- lulde ui, d. «iKïtS -T T") ter zich tegenover de dochter van den consul bestudeeren, zijn van oordeel, dat er aanleiding bestaat om het vertrek van beambten en militai ren voorloopig niet toe te laten, en verzoeken dientengevolge den minister, tot nader orde nie mand in te schepen naar het eiland. Gevallen van gele koorts zijn in de naburige koloniën geconsta teerd, voornamelijk in Suriname, waar zich 25 gevallen voordeden, waarvan zes met doodeljjken vfloop. Verder in Barkade 10 gevallen, waarvan 8 met doodeljjken afloop, en in Curapao een op zich zelf staand geval. DE BALKAN. Het protocol betreffende de schikking tusschen Oostenrjjk en Turkjje is gisteren te Weenen ont vangen. De mogelijkheid bestaat dat Oostenrjjk voordat officieel de overeenkomst wordt gesloten, vragen zal eenige wjjzigingen aan te brengen. De Oostenrjjksche katholieke kringen teekenen verzet aan tegen zekere aan Turkije gedane con cessies, met bet prjjsgeven van het protectoraat over de katholieken van Albanië. Volgens een telegram uit Belgrado aan de sNeue Freie Presse" is men in de politieke kringen te Weenen van meening, dal de door Servië opniew aan den dag gelegde oorlogszuchtige neigingen ten doel hebben druk te oefenen op de mogendheden op het oogenblik, dat de in voorbereiding zjjnde nota wordt overhandigd. Aan de half auibteljjke »Politische Correspondez'' wordt uit Konstantinópel gemeld, dat het onjuist is, dat het besluit van het Weensche kabinet om aan Turkjje een schadeloosstelling van T 2,500,000 uit te keeren, te danken is asui den invloed van zekere groote mogendheid. Aerenthal heeft dit besluit, gedreven door de begeerte om aan Turkjje een nieuw bewjjs van welwillendheid en van ge voelens van oprechte vriendschap van Oostenrjjk- Hongarjje te geven, uit eigen beweging genomen. FRANKRIJK. In de Fransche Kamer beeft Rouanet (socialist) in zeer scherpe bewoordingen de nieuwe Russische leening bestreden. Hjj betoogde o.m. dat in 16 jaar 18 milliard aan Fransch kapitaal naar bet buitenland is gegaan spr. meende het recht te hebben te protesteeren tegen een leening, die bestemd is om de Russische Zwarte benden te onderhouden(rumoer op alle banken toe juichingen van de uiterste linkerzjjde). Minister Pichon bestreed krachtig de gemaakte opmerkingen. De Kamer verwierp ten slotte met 430 tegen 104 stemmen een door Rouanet voorgestelde motie, waarbjj de regeeritig wordt uitgenoodigd geen machtiging te verleenen tot uitgifte in Frankrjjk van waarden van buitenlandsche mogendheden, alvorens het Parlement le hebben ingelicht omtrent de voorzorgen, die genomen zjjn teneinde de natio nale belangen te beschermen. PORTUGAL. Volgens telegrafische berichten neemt de poli- Von Walter veroorloofd zou hebben? Waarvoor behoefde zij op den blaam van een koopmans- leerling 'te letten, die iimmers zelf bekende, dat hij niets geleerd, niets ondervonden had? IV. „Was mijnheer Hensel daar niet, Augusta?'' Het jonge meisje, wie deze woorden golden, schrok en deed pogingen om een klein ge bonden boekje te verstoppen, wat haar in tus schen niet gelukte; zij had, verdiept in 't lezen, het binnentreden van den rustverstoorder niet geboord. Deze- was niemand anders dan de vader van de omstreeks twintig jaren tellende jonge 'dame, wier zachte, regelmatige gelaatstrekken een groote neerslachtigheid niet konden verbergen, n.l. do heer Christiaan Winkelmann, een vijf tiger, met een kleine, gezette gestalte, een rood, opgeblazen gezicht en een zoo ordelijken haar dos, dat men onmogelijk de geoefende band va* d-n pruikenmaker kon miskennen. 'Dkelmann was een parvenu in de meest eigenlijke beteekenis van het woord en droeg 1-nfu V l kenmerken van. Van een kleinen k tflebuishouder m Jen omtrek der haven had m.1 znn toi eigenaar van huizen opgewerkt en uewoonae nu als wedu'wnaar met zijn dochter ee.ii zijner bezittingen in een der volkrijkste wijken der nieuwe stad „Dat verduivelde goed, dat je daar van dien tieke agitatie in Portugal toe en besloot de re- geering maatregelen te nemen, om verbetering te brengen in den treurigen, economischen toestand der wjjnbouwers in bet noorden des lands. SERVIë. In de zitting der Skueptsjina verklaarde de pre sident de crisis is geweken. Het Kabinet heeft het volle vertrouwen van den Koning en de Kamer. De crisis vond haar oorzaak in de situatie van het land met betrekking tot de buitenlandsche politiek. De geopenbaarde minder vriendschappelijke neigin gen tegenover Oostenrjjk treden niet meer zoo krachtig op den voorgrond. PERZIë, De Endjuman (de raad der oudsten) te Tebris telegrafeerde aan dien te Konstantinopel, dat het leger der reactionnairen onder bevel van Ismcd Khan, driemaal het leger der liberalen onder bevel van Sattar Khan aanviel. Het laatste leger moest met groote verliezen den terugtocht aannemen. CHILI. De diplomatieke betrekkingen tuaechen Chili en Peru zjjn eenigszins gespannen tengevolge van de weigeriDg der kroon door Chili aangeboden om op het te Lima opgerichte monument ter herinnering van de slachtoffers van den oorlog geplaatst te wor den. De openbare meening te Chili eischt nu een spoedige oplossing der kwestie van de provincies, Taena en Arica sedert den oorlog van 1879 achter gehouden. De gezant van Chili in Peru deelt aan zjjn regeering mede, dat het onmogeljjk is aan de eischen van Peru te voldoen. De Chileensche kan selarjj bestudeert de formule om een snelle oplos sing der grenskwestie. Het stedeljjk comité van Messina heeft aan Giolitti het verzoek geseind, om den staat van be leg op te heffen. De »Corriére d'Italia" verzekert, dat einde dezer maand Giolitti aan den Koning een besluit zal voorleggen, waarbjj de staat van beleg wordt op geheven en vervangen wordt door een burgerljjk commissariaat, dat aan senator Paterno zal worden opgedragen. Volgens de »Popolo" worden er nu 130,000 men- scben, die de aardbeving hebben overleetd, van openbaren wege onderhouden, hetgeen 200,000 francs daags kost. Professor Albanese heeft zjjn getuigen gezonden aan generaal Mazza, die in een woordenwisseling hjj het ontschepen van overlevenden hem den rug had toegekeerd, met de woordenIk wil met u geen tjjd verliezen. Volgens een bericht van den Wali van Smyrna zjjn te Fodja door de aardbeving 679 buizen ver woest, De schokken duren voort. De bevolking vlucht in de bergen. De verliezen aan menschen- Jevens zjjn nog onbekend. De minister van Binnen- landsche Zaken heeft maatregelen tot hulp genomen. Hartung e lezen krijgt, zal je het hoofd nog op hol brengen," zei hij. „Als hij niet zoo'n stille huurder was, had ik hem al lang op straat gezet; maar ik wil de bovenkamers niet gaarne leeg hebben staan, en onrustige of nieuwsgierige bewoners kan ik niet gebruiken. Was^ minheer Hensel hier?" „Ge weet, lieve vader, dal ik de laatste maal, toen ik den jongen man in uw afwezigheid ont vangen moest, voorgevende, dat hij zaken met u te doen bad, dat ik hem toen dreigde, den heer Haitung tot hijstand te roepen, als hij het ooit weer wagen zou, zijn bezoeken le herhalen, wanneer u niet thuis is." „Och, je bent een dwaze," zei de heer Win kelmann boos; „wat zal het geweest zijn? Een aardigheidje, zooals rijke jonge heeren graag doen. Ha, er wordt gescheld, ga eens zien, wie er Is I" Augusta gehoorzaamde. Weldra hoorde men buiten een mansstem en voetstappen, en met het jonge meisje verscheen de heer Hartung in de kamer van den rentenier. Met een uitdrukking van levendige belang stelling rustten Augusta's blikken op het ern stige, vriendelijke gezicht van den binnentreden de, die met een stapeltje geldstukken in de hand op den huiseigenaar toetrad. „Ik kom u de huuT van de laatste drie maan den betalen, mijnheer Winkelmann", zei hij; „de termjjn loopt vandaag af." „Ik heb de kwitantie reeds geschreven, maar De Tsaar heeft bjj oekase den minister vau Financiën gemachtigd een leening aan te gaan van 4£ tot het nominaal bedrag van 525 millieen roebels. De Spaansehe regeering is voornemens aan de koningin van Italië een hooge onderscheiding te geven voor haar moedig gedrag bjj de jongst» ramp in Zuid-Italië. President Roosevelt heeft de uitnoodiging van de Berljjnsche universiteit aanvaard om ia Mei 1910 te Berljjn een lezing te komen houden. Een geschenk van tsaar Nicolaas aan keizer Wilhelm ft in 10 waggons te Köaigswusterhausen aangekomen. Het bestaat uit 60 wilde zwjjnen, welke m midden-Rusland gevangen zjjn. Petersburg telde men Woeusdjg 310 cholera- Ijjders. Er waren dien dag 37 nieuwe gevallen bijgekomen en 6 menschen bezweken. Op de Duitsche werven zjjn op bet oogen blik 18 oorlogssquepen met lurbine-stoomwerk- tuigen in aanbouw. Uit Fez is den 18den dezer gemeld, dat Mouley HaKd den stam der Boeuziau en een gedeene der Hyaiana tegen den roght heeft afge zonden en door dezen verslagen zjjo. j Den Russischen minisier van Marine, Dikow, is om gezondheidsredenen ontslag verleend, q Aan de ïFtgaro" wordt uit Sofia bericht, dat jjzes personen gearresteerd zyn, die naar het scbynt, IJbetrokken waren in een complot tegen koning Ferdinand van Bulgarye. Nadere öyzonderheden ontbreken nog. Dinsdag is te Kopenhagen de inboedel van Alberti verkocht. Het was stampvol bjj de verkouping en vele voorwerpen brachten veel meer op dan d» schatting was geweest, leder scheen een aandenken van den grooten schavuit te willen hebben. De ge- heele verkooping braent 10,811 kr. op. De schat ting was 7000 kr. John. D. Rockefeller heeft aan de universi teit van Chicago welke inrichting van onder- wjjs speciaal door hem bedacht wordi een millioen dollars geschonken. Dit brengt het totaal der schenkingen van den petroleum magnaat aan deze universiteit op 25.309,661. De prachtige donaties van Rockefeller komen niet, zooals die van Carnegie, aan allerlei verschillende lichamen ten goede Rockefeller heeft slechts enkele in stituten, welke hjj steunt, zoo b.v. het Instituut voor Medisch Onderzoek, dan een bepaald kerkgenoot schap, maar bovenal de hoogeschool van Chicago. Doch die enkele instellingen piofiteeren dan ook enorm. 800 personen in het kamp der Chineezen bjj de mjjnen te Johannesburg zjjn gister in op tand gekomen, naar aanleiding van een misversiand ia verband met het Chineesche Nieuwjaar. De poli tie vuurde op de opstandelingen, waarvan zes ge dood en vjjftien gewond werden. u woont te goedkoop, mijnheer Hartung. Ik heb zware lasten te dragen, de tijden zijn slecht; gij zult vier guiden meer per- maand moeten „etaien, of verhuizen." „Vader)" zei Augusta zacht op roerenden toon. llar,ung schrok zichtbaar. „Dat is de derde keer, dat u mij opslaat, mijnheer Winke.mann," merkte hij aan; „u leeft van uw rente, cn ik ben geen bemiddeld man." „(J e„t .s.ecnts te bes.uitenmijn kamers kan ik op andere wijze verhuren." „Gjj weet, dat ik graag rustig woon en on gaarne mijn bovenkamers in uw huis zou op geven," bracht Hartung schier angstig in 't rnidJcn. „Ik zou niet graag van hier weg willen, mijnnter Winkelmann, neen, niet graag— Zijn blikken ontmoetten die van Augusti; een blijde trek teekende zich op het gelaat van het jonge meisje. „Dan is die zdak afgedaan. U betaalt en büjft mijn huurder met dien verstande, dat u op houdt mjjn dochter boeken met gedicmen te geven, die haar het hoofd op hol brengen'; nui' docbier gaat spoedig trouwen en dan w een kookboek noodiger dan...," „Gaat juffrouw Augusta trouwen?" viel Har tung hem in de rede, „dat is toch niet moge lijk?" Wordt vervolgd.) su-- h

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1