Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32s*te Jaargang Maandag 25 Januari 1909. No. 9320. Het Arbeidscontract. IMmert op de Max' schilderstuk. Nne ScMeiIhè Coral until GelHmteri Zondagsblad prijs ïu c. p.«oei, 11.16pini, f 1.36p.3aid. FEUILLETON. iiuiteuiaudscli Me uw». ABONNEMENT SPR IJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en' per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.—per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en hg alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelgkadverteeren worden uiterst bi 1- Igke overeenkomsten aangegaan. a, Telefoonnummer Postbus no. 39. (Slot). toon. Omtrent de loonbetaling komen in de wet nog verschillende bepalingen voor in verband met de vordering van derden en hef, besla'.-, dat er op kan worden gelegd, Indien de betal'np van het loon, dat niet in geld is vasb ges'.tld, anders plaats heeft dan de wet vodr- scnrgft en. zooals wij reeds hebben-vermeld, dan is zulk een loonbetaling nietig en heeft de arbeider het recht, nogmaals loonbetaling te vra gen van bet in onwettelijken vorm uitgekeerde, zonder gehouden te zijn, dit laatste terug te betalen De werkgever mag dus wel op z'ri' tellen passen 1 Staangeld. De Werkgever kan staan geld. heffen, d.W.z kan een deel van het loon oij voorbaat inhouden, met het doel, daarop even- fuetle schadevergoeding te verhalen bjj 'n on rechtmatige verbreking der overeenkomst door dtn arbeider. Het heffen van staangeld in de overeenkomst moet, altijd schriftelijk worden bedongen. Het bedrag van het staangeld mag bij elke loonbetaling niiet honger zijn dan het tiende deel van het geld-loon, dat betaald wordt. Het totale staangeld-bedrag mag niet moer zijn dan hot bedrag, dat. brj onrechtmatig verbreken der dien. .betrekking verschuldigd isin ieder geval ook met meer dan bet loon van twaalf werk- c&agen öijeen bedraagt (dit laatste geldt alleen voor arbeiders, die minder dan f 4 per dag verdie nen). Het staangeld moet door den werkgever worden belegd bij de Rijkspostspaarbankde ar beider fcifjgt het terug bij het regelmatig eindigen der dienstbetrekking. Het kan ook eventueel bij werkstaking door den werkgever worden ver haald, r 1 Zondagsarbeid. Regel is. tenzij het tegendeel schriftelijk wordt bedongen, dat geen Zondagsarbeid plaats heeft, behalve in bedrij ven, waar hef noodzakelijk is. Den arbeider moet voldoende tijd worden gegeven voor het vervullen zjjner godsdienstplichten. Verpleging bij ziekte. Wordt een in wonende arbeider ziek of treft hem 'n ongeval, buiten eigen Schuld en niet door onzedelijkheid omstaan, dan moet de werkgever uiterlijk voor den ,.iid van zes wekten voor behoorlijke verple ging en geneeskundige behandeling zorgen, in dien daarin- niet op andere wijze is voorzien, b.v. door de Ongevallenwet. De kosten der twee laakte weken mag hij op den arbeider verhalen. Wanneer de ziekte door schuld of onzedelijkheid ontstond, moet de Werkgever ook voor die ver- plegmg en behandeling zorgen, doch dan mag hij a l l e kosten op den arbeider verhalen. •getuigschrift. Bij liet eindigen der dienstbetrekking moet de werkgever den arbeider een getuigschrift, verstrekken. De wet regelt uit voerig wat er in dient te staan. f Naar het Duitsch.) 16) ».^®dert eenige maanden bevindt zich een jonge melkbaard, de zoon van een zuster van mijn ie.er meteen van den adel vandoor ge- ,i~n8 »raevronw Von" in ellende gestorven mW"Trf !!l'lll! 'n ons huis. De jongen is een met dwang et TeêefÏÏtl'dftiC SlV"3 tchikt Toet eonsul Walter, een fijn kenner, beweert het na dat h« proeven van hem gezien heeft hij hid een geheim gesprek met mijn oude, waarin hii hem traehte over te halen, den jongen schilder te laten worden, een verlangen, dat de heer l hom as Heu veling, de koopman in nrerg en been, met gerechtvaardige verontwaardiging van de hand wees. Sedert dien tijd heeft niet alleen consul lntin neef met zijn gunst vereerd, doch ook mejuffrouw, zijn dochter, een bakvischje van ®freten rang, maar die ik toch op zékeren vu JL Jn 1 mfvt"ouw Heuveling mijn huis denk binnen te leiden, trekt zich Max Elliot aan op Er an nioeMk1 k®3pvffdheid gaande maakt." Dienstbetrekking. Indien de dienst betrekking voor een bepaalden tijd is aangegaan, kan. ?jj tusscbentijds niet worden opgezegd, be- halve, wannéér zij voor langer dan 5 jaar of pór net leven is aangegaan, of wanneer de werk gever overlijdt. Dan kan zij na 5 jaar door den arlo'der worden opgezegd, doch alleen 6 maanden van te voren. Een dienstbetrekking voor bepaalden tijd aangegaan, behoeft gewoonlijk niet.van te vorm té worden opgezegd. Wordt wèl opzegging geëis- ht, maar geschiedt die niet, dan wordt ver ondersteld, dat de dienstbetrekking onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet. Een overeenkomst voor onbepaalden tijd moet worden opgezegd. De dood van een der partijen doet de dienst betrekking gewoonlijk 'eindigen; bij het overig- den van den werkgever alleen, wanneer zulks uit den aard der overeenkomst voortvloeit, Mili- 1aire dienst niet Opzeggin gstermijn. De termijn van opzegging, waar die geëischt wordt (in élke dienst- oetrekking, die voor onbepaalden tijd is gesloten) 's gelijk aan den ten-mijn van loonbetaling, mits niet langer dan zes weken. Wie z'n loon per weet ontvangt, heeft dus een opzeggingstermijn van één week enz. De termijn kan schriftelijk sorter of langer worden gesteld. In geen geval jinag voor den arbeider een langere (wel een kortere) termijn gelden dan voor den werkgever. Bij dienstbetrekking op proef geldt geen opzeg gingstermijn. Bij faillissement van den werkgever is de termijn nooit langer dan zes weken, ook niet, indien anders bedongen was. Onrechtmatig verbreken. Wie de dienstbetrekking onrechtmatig, zonder opzegging, verbreekt, moeit daarvoor aan de tegenpartij scha- de.oos'st Hing betalen. De opzeggingstermijn be hoeft niet in acht to worden genomen, indien er een dringende reden voor directe opzeg gin g bestaat. Dringende reden. Een dringende reden voor den werkgever .om Sen arbeider direct te ont slaan, is: le. misleiding door den arbeider; 2e. ernstige onbekwaamheid; 3e. herhaalde dronken schap of liederlijk gedrag; 4e. diefstal, bedrog; 5e. mishandeling, beleediging, bedreiging van den werkgever, van diens familieleden en van mede arbeiders; 7e beschadiging van goederen ïTes werkgevers; 8e. dienstweigering9e. openbaar making van geheimen. Voor den arbeider gelden evenzeer een groot aantal dringende, redenen, waaronaer versc?iillende bovengenoemde, indien de werkgever aldus handelt. Verder heeft hjj het reent, tfirect heen 'te gaan bij niet-voldoen van het loon, op bepaalden tijd, of niet voldoende verstrekken .van kost en inwoning; of bij ziekte, bu'ten zijn schuld ontstaan; of, wanneer de be trekking nadeel oplevert voor zijn goeden naam; of. wanneer 'hem ongemotiveerd wordt gelast voor ten anderen werkgever diensten te verrichten. In geval van nood kan don arbeider echter ook „Mij behulpzaam zijn, om dien indringer te verwijderen, hoe eerder hoe beter; met smaad en schande moet hij ons huis uit 1" riep Re in hard. „Onze huishoudster, wier lieveling ik ben en die sinds jaren mijn heimelijke uitstapjes begunstigt, haat hem natuurlijk om mijnentwil en bereidt hem onaangenaamheden, waar zij maar kan maar alles glijdt langs hem neer. en kalm en geduldig verdraagt hij, wat andere genoopt zou hebben er op los te slaan. Het is een slang, die lummel, en weg moet hij 1" De huiseigenaar dacht na. Stekend richtten zijn oogen zich op den zoon van den millionnair. „Wat dunkt u er van, als we hem'eens op een diefstal betrapten vroeg Winkelmann na een poos. „Geef hem een som gelds te verpakken in een brief, laat hem dien zelf verzegelen, en dan brengt ge mij de zending. Ik sta er u borg- voor, dat de brief aan zijn adres zal komen, zooals hij afgezonden'werd, ongeschonden, alleen de helft van zijn inhoud lichter." „Uitstekend riep Rein hard uit „men zou misschien eenige geldstukken der ontvreemde som tusschen zijn lijfgoed kunnen steken dat zou de uitwerking nog verhoogen." „Ik-heb nog een beter plan," opperde de huis eigenaar, terwijl hij zich m een rookwolk hulde, zijn gelaatstrekken verborg. „Bezorg mij voor een uurtje de sleutels van uw huis- en kan tooiüeui ik laat er een t weede exemplaar van vervaardigen, dat eveneens onder het goed van van den braven neef gevonden wordt, Tk geloof, ander werk dan het gelw-one worden opgedra- gen. Schadeloosstelling. Iedereen heeft het recht de dienstbetrekking direct zonder op gaaf van redenen te verbreken, indien hij daarbij ook direct de tegen partij een schadeloosstelling geert. Deze schadeloosstelling bedraagt bij dienst betrekkingen van bepaalden duur evenveel als het loonbedrag van den tijd, die nog gewerkt bad moeten worden Was de overeenkomst dus voor een jaar aangegaan en wordt zij na 10 maanden opgezegd, dan moet tegelijk daarmee een schade- locf-stelling van 2 maanden loon wórden betaald. Bij dienstbetrekkingen van onbepaalden duur be draagt de schadeloosstelling evenveel als het loon bedrag van den opzeggingstermijn. Zij kan echter schriftfiijk ho-oge r wowten gesteld en voor den ai jcider lager (niet voor den werkgever). Collectieve overeenkomst. Een aantal arbeiders kan met een werkgever of met een aantal werkgevers eenzelfde (collectieve) ovér- eeakomst sluiten. Dan mag één dier arbeiders niet met één dier werkgevers nog eens 'n spe ciale overeenkomst aangaan. Die overeenkomst za) direct worden vernietigd bij aanvrage van do anderè arbeiders, of één van hen. E c htgen oo ten. Man en vrouw mogen onderling geen arbeidsovereenkomst aangaan. Minderjarig. Do werkgever moet den minderjarigen arbeider in de gelegenheid stellen niet alleen godsdienst-, maar ook herhalings- en vakonderwijs te volgen. Zegel. Alle stukken, alle overeenkomsten, alle quitanties, die ingevolge de wet moeten wor den uitgereikt of opgemaakt, zijn vrij van zegel. Aanneming van werk.-- Het aangenomen werk, dal is een overeenkomst, waarbij één partij voor de andere (aanhfesteder) een bepaald werk voor een bepaalde som zal verrichten, valt bui ten de wet. Deze is eï niet toepasselijk op. Wel echter op het z.g. stukwerk. Beveiliging. - De werkgever moet voor voldoende beveiliging des arbeiders zorgen. Treft dezen ren ongeluk door onvoldoende beveiliging, builen zijn schuld, dan is de werkgever aanspra kelijk voor de daaruit ontstane schade. Beslag -- Op het loon van den arbeider, d'e minder dan f 4 per dag verdient, kan slechts tót ideel beslag worden gelegd. Hoogcr betaalde aroeieers kunnen echter op hun loon lot een aoogtr bedrag en. zelfs geheel 'beslag zien leggen. Geschillen. -- De geschillen, die voort vloeien uit een arbeidsovereenkomst, worden voor den kantonrechter gebracht. Dit geschiedt koster o os. Werkstaking. Ook in het geval van werkstaking geldt de boven-omschreven opzeg gingstermijn. Legt men dus het werk neer zonder vooraf te hebben gewaarsfchitjwd, zonder dien ter mijn in acht te hebben genomen, dan is dat een onrechtmatige verbreking der dienstbetrek king (indien men tenminste deze verbreking op het oog heeft, anders is het contractbreuk). De werkgever kan dit dus op het staangeld verhalen. Winstaandeel. Indien het loon van een art eider bestaat in 'n aandeel in de winst, dan heeft hij recht inzage van alles te eischen, waaruit zijn aandeel kan blijken. Die inzage geschiedt dan door een deskundige (accountant) of door een commissie uit de arbeiders. Ziedaar de voornaamste bepalingen. Nog eens herha'en we: van vele bepalingen mag worden afgeweken hjj de overeenkomst, van vele andere echter in geen geval. Bovendien verwijst de wet in verschillende zaken naar het plaatse.ijl; ge bruik, dat de overeenkomst vaak zal moeten be- heerschen. j i - DE BALKAN. Turkjje en Bulgarije Uit Bulgarije komt over den stand van zaken in het Turksch-Bulgaarsch geschil bedenkelijk nieuws. De telegrammen maken melding van mobilisatie der Buigaarsche reservisten en van troepenbe wegingen in Turk(je in de richting van de Bul- gaarscne grens. Uit Bulla wordt geseind De mobilisatie van de achtste divisie is ten einde gebraent. Men spreekt nu van net uiobtii- seeren van twee andere divisies, opdat men even tueel een optreden van Turkscbe zgde, teneinde bg verrassing de grensioestanden ais voorheen le herstellen zal kunnen ufwereD. Te Bofia heersent groute opgewondenheid en in zuid-Buigarye is men zeer enthusiast. Een later telegram meldt Gister morgen (Zondag) werd een order gepubli ceerd, waarbg voor een oefenmgstjjd van drie weken onder de wapenen worden geroepen de reservisten van de laatste 10 jaardaardoor zullen de divisies op oorlogssterkte gebracht Worden. Met opzet werd in de order niet.van smobilisatie" gesproken. Uit welingelichte bron wordt verze kerd, dat aanleiding tot dezen maatregel de tijding gaf, die de regeering ontving, van belaogrjjke troepenbewegingen in het grensgebied van het vilajet Adrianopel en dat Turkjje er aan dacht, de belangrijke strategische punten aan die grens te bezetten. De president van den Bulgaarscben ministerraad zal in dezen zin antwoorden op een interpellatie, in verband met den genomen maarregel in te dienen. De Buigaarsche minister van Bmnenlandsche Zaken verklaarde aan een vertegenwoordiger van de »Neue Freie Presse", dat, ondanks de moeilijk heden, ontstaan uit de Balkan-kwesties, er geen enkele reden is om op 't oogeoblik den toestand als kritiek te beschouwen. Bulgarije is bereid, teneinde recht te doen wedervaren aan bet verlan- dat dit genoeg is, om iemand uit Thomas Ileu- velings huis weg te krijgen." „Gij zijt een prachtstuk van een schurk riep de heer Reinhard Heuveling „vandaag nog breng ik u de sleutels. Juffer Betje zal liet hare er wel bij doen ik hoop, dat de heer Max von Elliot, eer acht dagen verloopen zijn op weg naar Amerika is. Daar mag hij voor mijn part een Raphaël onder de Roodhuiden worden." Op een ver gevorderd uur van dien avond verliet de heer Christiaan Winkelmann zijn huis, niet door den hoofdingang, maar over de bin nenplaats, en een klein kamertje doorgaande, kwam hij door een zwaar gegrendelde, voor icier ander ontoegankelijke achterdeur in de open lucht. Hij bevond zich in een steegje, dat door arme menschen bewoond werd. Niemand lette op den kleinen, dikken man, die een zware over jas van gewone stof en een pet droeg met een grottie klep, die zijn gelaat bedekte. Zorgvuldig sloot hij de deur weer, waarna hij, in de richting van de haven, zijn weg voortzette. Het was een ijskoude, mistige avond. Naar geestig flikkerden de lantarens aan de masten der in drie lange rijen in de havens liggende schepen door de nevellagen heen. Van de vaar tuigen klonk hier en daar een kort afgebroken geroep in 't rond. Op de eir.delooze watervlakte rustte de nevel als een drukkend gewichtbeide oevers onttrok hij aan hot oog. Ook op den vasten wal heerschto ia üie lango smalle en slechts aan één zijde met huizen be zette straat niet" die levendige drukte, die hier anuers gewoonlijk lieerscine ae fijne regen dreef ae menscnen ouaer liet warme aak. Biechts uu en aan oeuaa een matroos een der verlichte kelders met Koopwaren, die hier, van alies wat voor de scheep vaart Deuoodigais, voorzien, huis aan huis te vinden zijn, oï daalde in één dier bijna even. talrijke onderaardsciie koffiehuizen vau twijfelachtig allooi neer, waaruit het g< joel van stemmen, dat zingen moest beteekenen, en het gerammel van ontstemde piano's naar buvea KJouk. De heer Christiaan Winkelmann, de huiseige naar, liad deze straat bereikt en daarmee ook hel doel van zijn naehtehjken tocht. Vóór een kelder, welks roodglazen lantaarn het opschrift droeg ln de groene (luit, bleef hij staan, en na dat nij nog eens voorzichtig om zich heen gezien had, daalae hij de trappen af. Een duffe, vunzige lucht, de'vochtigheid var> den kelder, vermengd met den walm van een olielamp, omving den binnentredende. De lamp hing van het midden der lage zoldering neer, qq wanden schonen met roet geverfd te zijn, da vloer was oneffen, de banken en stoelen van wormstekig hout. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1