voor Schiedam en Omstreken. sm - A b a n d s e r t D op de Kiene ScMeiaisÉe Courant tratls &eiltatiwi Zoiiaisfelail II) c. p. w, 11.46 p. ma, U.3i j.3 wL jnt. 32ste Jaargang. Maandag 1 Februari 1909 No. 9326 Max' schilderstuk. Buiteiilandsch Nieuws. Aardbeving in Spanje. FEUILLETON. Verspreide berichten. üïHMeal&nd. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2,per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 60 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. PRIJS DER ADVERTENTIëN: -6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. BureauBOTERSTRAAT 50, Van 1- Elke regel daarboven 15 cent. u Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- Igke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer Sa. Postbus no. 39. l)e berichten aangaande een aardbeving, die een deel van Spanje, in het bizonder de stad Barcelona zou geteisterd hebben, zijn zoo ver ward, dat men op het oogenblik niet kan vast stellen wat er eigenlijk gebeurd is. Reuter zendt thans weer een telegram uit Pa rijs, Waaruit blijkt, dat Barcelona wel degelijk door een vloedgolf geteisterd is. Het telegram luidt aldus: 1 PARIJS, 31 Jan. Een telegram uit Madrid aan de ,,'Patrie" bevestigt., niettegenstaande de te genspraak, dat er zich een aardbeving voorge daan heeft en dat een vloedgolf ernstige schade heeft aangericht aan de trambaan, de kade en Je haven van Barcelona.. Fr zouden 300 slachtoffers zijn. Dear de berichten zoo ernstig met elkaar in strijd zijii, is, naar ons heden gemeld wordt, naar Barcelona gfesdind om nadere inlichtingen. [Na ontvangst van bovenstaand telegram ont vingen wij de Fransche bladen Het telegram, dat de „Patrie" heeft gepubliceerd, blijkt woordelijk aldus te luideh: „Madrid. De telegrammen in den avond ontvangen, melden dat een nieuwe aardbeving en een vloedgolf veel, en groote schade heeft aangericht. Het observatorium te Malaga heeft Donderdagavond den eersten aardschok geregis- ttee.d, maar tengevolge van onderbreking der communicaties, zijn de berichten vertraagd. De plaa.sen Tadalan en Olias hébben veel geleden. In de provincie Brancelone is de kustspoorweg zwaar beschadigd, terwijl de' kaden en de haven van Barcelona het erg hebben moeten ontgelden. Volgens de laatste berichten, zouden er 300 slachtoffers zijn. Redactie.] DE BALKAN. Het staat nu zoo goed als vast, dat Oostenrjjk- Hongarjje en Turkjje het met elkaar over de ver schillende tusschen beide landen hangende kwes ties eens zullen worden. Uister heeft een bizondere koerier Weenen verlaten met het protocol, dat in onderling over leg is opgesteld. Morgen wordt deze koerier reeds in Konstantinopel verwacht. Over de Turkseh-Bulgaarsche en de Oostenrjjk- Servisclie kwestie wordt nog het volgende gemeld In de Weensche diplomatieke kringen voorziet men, dat Turkjje en Bulgarije waarschijnlijk zullen eindigen met onder den druk der mogendheden, bet eens te worden over een som van 100,000,000 'rs- schadevergoeding door Bulgarije aan Turkjje te betalen. Aan de uTemps" wordt uit Weenen gemeld, dat volgens een bericht uit Sofia, Turkjje er van {Naar het Duitsch.) 20) Reinhard ried de bedoeling der vraag „Voor- looptg lieve vader, slechts voorloopigBetie bad de groote achterkamer voor bem bestemd maar de verflucht - u weet, dat hier ÏÏS' nerf"83 geschllderd is was "°S nie' verdwe- Max glimlachte bitter. »Waarom zooveel drukte em een dief?" zei hjj»de voorzorg van ju t- voMbereidïn."Üde raisschien °P ^gevangenis °°,k "?g 1" merkte Héuveiing aan »goed, het zal blyken. Openbeval hü on zend.8681016" kofFer van den jongen man 'wjj- aafde v^. °"8tUim'ge beweSinK wierp Max zich aandenkln -Van Zyn oom- sTer wille van het heeft om dfDeu •m°eder> die voor u gebeden voor 'u gevoelde hDg' 016 hart tot nu toe deze laatste vernedering?' 1?" Z°°n "T ZUSter wetenden 81 lk zweer u btl den al- wetenden God, onzen rechtvaardigen Rechter geen sehuld drukt op mjjn ziel, rein is ^n hand' van de daad, waarvan men mjj verdenkt. afziet rechtstreeks met Bulgarjje te onderhande len Turkjje wil naar hèt beet de regeling der kwestie aan de mogendheden toevertrouwen. Het »Neues Wiener Abendblatt," dat voeling heeft met het departement van Buitenlandscbe Zaken, geeft als baar meening dat het Turksch Bulgaarsche conflict binnenkort uit d<n weg zal worden geruimd. Ten andere schjjnt bet slui ten van een schikking tusschen Turkjje en Oostenrjjk zeker te zjjn. Er zal dus alleen over- bijjven bet geschil tusschen Oostenrjjk en Servië, dat eveneens tot een oplossing zal gebracht worden. Betreflende de Servische wen- schen, bljjft de houding van Oostenrijk-Honga- rjjeonveranderd ;het zal geen stukje grondgebied van Bosnië afstaan en de Servische eisch van autonomie voor Bosnië vormt een inmenging in de binnenland- sche aangelegenheden van Oostenrijk Hongarjje, die met kracht moet worden afgewezen. RUSLAND. Ruiter seinde gister uit St. Petersburg: Popmriiin, de voormalige chef van het politie-; departement van het ministerie van Binnenland- fiche Zaken is gearresteerd, in verband met de onthullingen van een agent provocateur te Parijs. FRANKRIJK. De regeering heeft de bespreking in de Kamer aanvaard van een voorstel tot invoering der Even redige vertegenwoordiging. De beraadslaging is bepaald op 15 Maart. Clemenceau heeft eeoe deputatie ontvangen der republiekeinscbe E. V. gezinde groep, die ook eene vermindering van het aantal kamerzetels voorstaat. Clemenceau antwoordde dat het grondbeginsel der E. V doctrinaal ten volle gerechtvaardigd is, maar dat men juist moet weten zetels hoeveel fullen afgeschaft worden. ZUID-AFRIKA. Volgens de laatste telegrammen uit stad kan de nationale conventie maar geen uit weg vinden uit de moeilijkheid van de keuze van een hoofdstad van een vereenigd Zuid- Afrika. Reuter seint nader uit Kaapstad De bjjeenkomst der conventie verkreeg een critiek karakter in verband met de hoofdstad kwestie. De Wet keerde naar de OranjerivierkoloDie terug. De gouverneur van Cochinchine, Bouhoure, is plotseling overleden. Cdstetmiacht is de Noorsche stoomboot „Sleed" bij, Skagen vergaan. Slechts een man der be manning werd gered; de overigen, acht in getal, verdronken. To Hannover zijn gister relletjes voorge vallen, uitgelokt door de socialisten. Er werden 20 h 25 personen gearresteerd. Er voer iets als een opwelling van medeljjden over Heuvelings gelaathuichelachtig wischte ook Reinhard zich een traan uit het oog. »\laar neen veranderde deze plotseling, alsof hij zich tot een beslissing drong, szulien wjj ons door komediespel laten misleiden, vader Mjjn hart spreekt te zjjner gunste, mjjn verstand strjjdt er tegen." »Reinhard heeft geljjk," zei Heuveling vastbe raden sgeen vertoon van gevoel, waarin ge een meester zjjt. Open »Oom »Moet ik de politie laten halen De geheele jeugdige fierheid van den diep ge- krenkten jongeling kwam in opstand. »Moge de geheele wereld van dezen stond getuige zjjn riep Max uit zijn knielende houding opspringend nhi'eren bjj wierp den sleutel van zijn koffer op de tafel, vbier, open zelt, wanneer gjj uw bloedverwant de schande wilt aandoen, die door geen schatten, hoe groot ook, door een geheel leven, hoe lang ook, niet kun uiigewischt wor den. »Open, ReinbardDe stern van den ouden heer Heuveling klonk ruw en gedwongen »en gjj. Max, denk anders over mjj; wat ik in deze oogen- blikken gevoel, mair bet most; open Reinhard opende, slla wat is dat?" Met gretige hand had Reinhard in het ljifgoed van zyn neef gevoeld thaDs haalde bij twee sfeu- verborgen kgen.^' het w^ch80ed Koning Edward heeft aan de koningin van Italië, wegens haar moedig gedrag bij; de h'ulp- vericening aan de slachtoffers der aardbeving in Z. Italië, de- koninklijke medaille van het En- gelsclie Roode Kruis geschonken. L'Echo de Paris verneemt, dat de koning van Engeland na zijn bezoek aan Berlijn naar P.tr.js gaat, waar hij 3 dagen incognito zal ver toeven. Jn het begin van Maart zal koning Edward al verens van Biarritz naar Toulon te gaan om zijn kruistocht in de Middell, Zee te ondernemen, wederom enkele dagen te Parijs verblijven. Wladiwostock is tot een vrij-haven ver klaar!. In November weid het standbeeld van kon ngin Victoria te Nagpur in Engelsch-Indië beschadigd, en met teer bestreken. De twee da ders, Indiërs, zjjn er voor gestraft, een student met twee jaar gevangenisstraf, een opzichter met een jaar. I Binns, die het toestel voor draadloo-ze tele- graphie aan boord van de vergane .„Republic", zoo Kranig bediend heeft, krijgt een gouden red dingmedaille van de Fransche regeering. Te Petersburg wordt verteld, dat, naar aanleiding van onthullingen van den Itussischen agent, te Parijs, binnenkort een aantal arrestaties van hooge ambtenaren verwacht wordt. Volgens de „Matin" zal Picard, de Fransche Ministe van Marine, voorstellen 6 nieuwe pant- serstlnpen op stapel te zetten. .De kosten wor den op 330 millioen fres. geschat, die in be drogen van 38 a 40 millioen jaarlijks op de aeVaeenvolgende begrootingen zullen worden ge bracht. 'f Onze Zuidelijke naburen genieten in den laats ten tij d de twijfelachtige eer van bekeken van Duitscuc: legerballons, voornamelijk in de buurt van Antwerpen, waar hard gewerkt wordt aan nieuwe versterkingen. Ook zijn luchtschepen waargenomen, die zich in de richting van de Fraosch-Belgische grens bewogen. Aan de „Temps" wordt geseind, dat'het „Neue Wiener Tageblaft" een telegram- uit Ber lijn publiceert, houdende de mededeeljng, dat een Russisch archimandriet (het hoofd van een Grieksch klooster) te Jeruzalem vermoord weid. De „Neue Freie Presse" behelsde het be- ricnf uit Fransche diplomatieke kringen, dat Frankrijk en Duitschland voornemens zijn een verdrag betreffende Marokko en andere k'wes- fiën te sluiten, maar dat de officieele onderhan delingen daarover nog niet begonnen zijn. De „Mafin", dit bericht overnemende, teekent daarbij aan, dat het al waar moge zijn, dat in den laafsten tijd de betrekkingen tusschen Frank rijk en Duitschland veel verbeterd zijn, er toch over Marokko en andere kwestiën tusschen de regieringen der beide landen geen besprekingen hebben plaats gehad. Uit Sint-Petersburg wordt aan. de „Frft. »Om Gods wil, vader, zoo alles mjj niet bedriegt, dat zjjn immers de sleutels van onze hutsdeur, van ons kantoor, en hier een banknoot als waai- van ik u zooeven sprak, en hier een brieventasch, die ik sedert lang vermis." Met opgeheven arm stond Thomas Heuveling voor zjjn neef. »Dief Maar de opgeheven arm kwam niet neer. Wjjd geopend en wanhopig staarden de oogen van den neef zjjn oom aan, zoodat Tbomas Heuveling als beschaamd terugweek. »Max!" zei hij, zjjn oog was droor, maar aan bet trillen zjjner stem bespeurde men de traan die op het hart van den ouden man viel »Mix gjj zjjt de zoon van mjjn zuster! Ik kan je niet vloeken, ga, ik zal over het verleden een sluier werpen nimmer overschrijde uw voet dezen drem pel weer »Oom, ik ben onschuldig »Niet deze huichelarij." Heuvelings toon werd ruwer; «over de middelen, om van hier weg te komen, behoeft ge zeker niet bezorgd te zjjnnu weet ik, hoe hoog ik het belasteren van mjjo zoon door u te schatten heb, wie weet, welke fraaie doeleinden je herhaalde afwezigheid bjj avond buiten mjjn huis bad, in welk gezelschap mjjn eigendom verbrast werd..." ïtloud op!" krees Max; snaar hem ging ik, naar den eenigen vriend, dien ik in deze stad verwierf, hier is zjjn kaartje, gjj kunt zelf navra- Ztg." gemeld, dat generaal Dolgoroekow tot am- bas'adeur te Rome benoemd is. Z. K. H. Prins Hendrik te Berlyn. Reuter seint dd. 31 Januari uit Berljjn Prins Hendrik der Nederlanden kwam heden te Berljjn aan. Z. K. H. nam intrek in een hotel en denkt hier eenigen tjjd te bljjven. H"t ontbijt gebruikte Prins Hendrik bjj den Nederlandschcn gezant. at-'.j t-8i Nederland en Venezuela* Men meldt ons uit 's Gravenh'age De Yenezoiaansche afgezant^dr. Paul, is gister ochtend met den sneltrein van 9. tb naar Brussel vertrokken, vanwaar by 'gisteravond zyu reis naar Parjjs dacnt voort te zetten. De datum \au zyn terugkomst hier te lande is nog met vastgesteld, daar oeze samenhangt met de univangsi van de nadere ïnsiruciiën en volmacht, «eiKe m. Paul by zyue regeering neeti aangr-viaagd* Reuter seiut uil Brussel, dd. 31 Januari De »Cni'oniqje" orengt een interview met dr. Paui, oie verblaaroe zeer voldaan te zyu over zyn reis naar Huiiaud. Men is op den oesten «veg, urn tot overeenstemming te geraken, tiet Hoiianusen- V«- nezoiaanscne gescnil is geUeei uit oen weg geiuuuil in principe geeU Venezuela aau doiiaua vuioueumg' Wat aangaat oen toegang van JSeUe» laauscue scbepen tot de liviereu. Dr. Paui verklaarde, aal een terugkeer van Gas tro naar Venezuela uumo.cigk zal zyu. De zaak Van de watereu van Caracas is oyna opgelostwjj zijn bereid de meest doorslaande hewyteu te geven van onze verzoeningsgeziuoneid. Dr. Paul eindigde met te zeggen: Wy wuien net oude oeneer doen vergeten en wy willen in vrede leven met de ge heele wereld. Het Arbeidscontract. In verband met de inwerkingtreding, op 1 Febr. a.s., van de Wet van 13 Juli 1907 ^Staatsblad no. 193) tot wjjziging en aanvuilmg van de be palingen in het Burgeljjk Wetboek betrekkelyk huur van dienstboden en werklieden, wordt ter keDnis van belanghebben gebracht dat aan de kantoren der posterjjen ïnlichtmg-n kunnen wor den verkregen omtrent den inleg van het zooge naamde staangeld, bedoeld bjj art. 1838 6. van het Arbeidscontract, dat de Ryksposti-paarhank aan- wjjst als de instelling, bjj welke het niet uitbe taalde loon-bedrag moet worden ingelegd, en om trent hetgeen aan dien inleg, alsmede aau de terugbetaling daarvan voor werkgevers en arbeiders verbonden is. De Algemeene Maatregel van Bestuur, vastge steld by Kon. besluit van 21 Maart 1908 (Staats blad no. 88), strekkende tot uitvoering van voor noemd wetsartikel verzekert dat, na beëinaiging gen. Mjj echter, die door eliendr-lmgeo, door vooroordeel en Doosaaroigneid uit uit nuis geure- ven werd, my, oom, ziet gy uiet eerder terug, voor lk my eeu naam neD verworven, onverschil lig in welken siauu, nitl eerder, vooi gy zeil oe. rouwvol mjj de ueur uwer Woning outsiuit. en die dag zal komen, uat zegt my een inwendige siem, dat zegt my de zegen uiyuer mueuer. Vaarwel, oom 1 Moge Go i u vergeven, wat gy aan mg mis daan hete 1" Hy rukte zyn boed van den muur en stormde weg, steeds voort naar Duiten, weg, uu deze a'rno-f-er, ie bem dreigde te verslikken. Nu -'O'd ny voor net buis Waar bjj heen sn-lde. wi-i ny z 1 niet; z-11 wi»i ny ternau- wernoo1, wat *-r met n«m geschied was, steeds voorwaarts maar, om den vreeseiykeu aruk te ontkomen, die hem schier verpletterde. Uur op uur verliep, hjj voelde geen honger, geen dorsteen fjjne regen zjjpelde neer, hem was het, of hjj niet nat werdny was de eenige onder alle menschen om hem heen, slechts hy en wederom bjj met zjjn vreeseijjke smart. Die blinde bedelaar daar werd zorgvuldig door een jougen geleid met gindscDen Jongeling aan den araa stapte een tee >ere moeder met iieuevoiien blik voortja, by benydde den hond, die dicot voor hem kwispelstaartend en olaflend tegen zyn hem afwerenden meester opsprong. Wordt wrvolyd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1