Dagblad mor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Dinsdag 2 Februari 1909 No. 932?. NATIONALE MILITIE. Zm £J2 Officieele berichten. Kennisgeving. Zitting van den Militieraad Buitcnlantlscli Nieuws. Kennisgeviug. Stads-Ziekenhuis. Politie. Verspreide berichten. Staten-Generaal. üiiiueuiaiiü. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent cn per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. PRIJS DER ADVERTENTISN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. Ifc 1 w..;.f Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regei. Voorherhaaldelgk adverteeren worden uiterst bil- ijjke overeenkomsten aangegaan. Bureau BOTERSTKAAT Telefoonnummer 85. Postbus no. 89. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen ter kennis van de lotelingen. der Na tionale Militie dezer gemeente, voor de lichting 1909, dat de militieraad in het 2de district van Zuid-Holland, voor deze gemeente zitting zal hou den te ROTTERDAM, in het gebouiv der Militie Achterklooster No. 60 aldaar, en wel op Zaterdag 13 Februari 1909, des voorm. ten 10 ure. voor de lotingsnummers 1 tot en met 150en Maandag 15 Februari 1909, des voorm. ten 10 ure. voor de lotingsnummers 151 lot en mei 332. Zij brengen tevens in herinnering art, 74 der Militiewet 1901, luidende: Voor den militieraad moeten verschijnen lo. behoudens het geval, bedoeld in art. 11, tweede zinsnede, of in art. 75, de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken 2o. de lotelingen, die vrijstelling verlangen we gens gemis van de gevorderde lengte; 3o. de lotelingen, die onderling de overeenkomst hebben aangegaan, waarvan sprake is in de vierde zinsnede van art. 47 en in den twee den volzin tan art. 50. Voorts worden de belanghebbenden er uitdruk kelijk op gewezen, dat het opgeven van de rede nen van vrijstelling bij gelegenheid der loting-aan den Militie-Commissaris, en het indienen van de noodige bewijsstukken aan den Burgemeester of ter Secretarie, niet voldoende is om zich de vrij- stelling te verzekeren, waarop zij meenen aanspraak te kunnen maken, maar dat hun belang mede brengt om bovendien de vrijstelling te vragen in de zitting van den Militieraaden dat, krachtens art. 52 der genoemde wet. geen vrijstelling aangevraagd wegens ziekelijke gesteld heid of gebreken of wegens gemis aan de gevor derde lengte wordt verleend, wanneer de loteling die haar vraagt, niet voor den Militieraad verschijnt, behoudens het geval dat de loteling, wegens ziekte °f gebreken, buiten staat is voor den Militieraad te verschijnen, in welk geval hg wordt onder zocht op de plaats waar hg zich bevindt, mits deze binnen het Ryk gelegen zjj en de noodzake lijkheid van dat huisonderzeek, zoo spoedig moge lijk, door eene geneeskundige verklaring wordt aangetoond en ter Secretarie bezorgd, in ieder geval vóór den dag der zitting van den_Militieraad. Dientengevolge roepen zij voornoemde lotelingen °P> om op bovengenoemden dag, uur en plaats, voor gemelden militieraad te verschijnen. is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 2den Februari 1909. Burgemeester en "Wethouders voornoemd, üSl M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. dom, ieder gebruiker van eenig afgesloten onbebouwd erf, ieder eigenaar, beheerder of gebruiker van eenig onbewoond gebouwd eigendom, of van eenig ongebruikt afgesloten onbebouwd erf is, wanneer de straten glad zijn, verplicht te zorgen, dat de kleine stee- nen ot trottoirs, het pad vóór en langs zgn gebouw of erf, of onafgesloten gedeelten van stoepen, ter breedte van minstens een meter met zand of ascb worden bestrooid. Ovértre- ding w.ordt gestraft met een geldboete van ten hoogste f3. De ingezetenen worden er tevens opmeikzaam op gemaakt, dat zy met het naleven van dat gebod niet moeten wachten totdat de politie komt om hen er aan te herinneren, maar dat zij verplicht zgn dat gebod uit eigen beweging op te volgen. vallen, keerde de koninklijke familie om 1 uur in het paleis terug. DE BALKAN. De Turksche grootvizier heeft gister Pallavicini, den Oostenrykschen gezant, er mede in kennis gesteld, dat alle moeilijkheden, verband houdende met het boycot, verdwenen zgn. De leiders der lossers hebben besloten het werk te hervatten, zoodra de Porte door middel van de bladen bekend zal hebben gemaakt dat zg tevre den gesteld is door de overeenstemming met Oostenrijk. Deze mededeeling zal, naar men verwacht, heden openbaar gemaakt worden. «Politica" verneemt, dat de Servische minister van Oorlog aan de Skoepsjtina een nieuw crediet van 33,000,0c0 dinars voor militaire toebereidselen zal vragen. PERZIS. Vu.gens een correspondentie in de „Roess" heb ben de troepen van den Sjah, die Tabriz bele gerden, een tweede neerlaag geledén en hebben zij zich nu voor goed verwijderd. 1 abriz is dus opnieuw vrij en de revolutionaire legermacht neemt voortdurend toe. Zij wacht het einde van den winter af om op te rukken naar Teheran 1 Men seint uit Teheran aan de „Tunes" De nationalistische priesters hebben, door tUs- Schetvkomst der Oostenrijksche en Rus ische le gaties, een smeekschrift gezonden aan den Sjah, hem verzoekend de grondwet te herstellen alvo rens het te laat is. v i DUITSCHLAND. Gister is een boek verschenen, getiteld „Wil helm II," dat zeker groole opschudding zal ver wekken, het boek is geschreven door Adolf Stein, redacteur van het tijdschrift „lÜer Deutsche.". Het boek is blijkbaar een pleidooi om den keizer schoon te wasschen, van de flaters, die men hem toeschrijft, en die in werkelijkheid niet an-' ders zouden wezen dan flatei's der bureaucratie. Aldus wordt betoogd dat het berucht telegram aan president Krager niet het persoonlijke werk was van den keizer maar van de bureaucraten. Het geheel is eene warme verdediging van den Keizer en de crisis van November laatstleden worlt er in afgeschilderd als een triomf dor bureaucratie. t ZUID-AFRIKA. Aan de «Daily Mail" wordt uit Durban geseind, dat de moeilijkheden over de keuze van de hoofd stad die op de Conventie te Kaapstad ontstaan zyni het gevolg zgn van een stemming, waarbjj 15 af gevaardigden voor Pretoria en 15 voor Kaapstad bleken te zgn. Men acht het waarschijnlijk, dat de zaak nu uitgemaakt zal worden door een commissie, be staande uit drie van de koloniale gouverneurs en Lord Selboine, den hoogen commissaris. Reuter meldt nader uit Kaapstad Er is nu eenige mogelijkheid, dat men ten aan zien van de hooldstadkwestie tot een vergelijk zal komen en wel in dien zin, dat Kaapstad het hoofdkwartier van de wetgevende macht, Pretoria het hoofdkwartier van het bestuur en Bloemfon tein het hoofdkwartier van de rechterlijke macht zal worden. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, rengen, ingevolge art. 12, le lid der Drankwet, er openbare kennis dat bij hen een verzoek is «gekomen van THEODORUS HEEZEN, wonende om oerlof voor den verkoop van in ,ou^enden drank anderen dan sterken drank hs,. 6 ene<*en-takalileit van het pand Buiten- Havenweg no. 110 arf" -ioerjnneï?n' dat' «gevolge het 3e lid van bek«nrTm if-r ®rankwet, binnen 2 weken na deze verlof schriH^'-i t,even bet verleenen van het worden ingebrachthUn C°UeSe bezwaren kunnen Schiedam, 2Februari 1909 Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. BRANTS. v Sf°retaris, V. SICKENGA. LUXEMBURG. In lief eifopvolgingsigeschil tusschen graaf Meh- renbeig en de erf hertogin van Luxemburg, prin ses Marie Adelheid, is thans van Luxemburgsche zijde het volgende voorstel gedaan: de klager, graaf Mehrenherg, doet afstand van zijn aam- spraken Op de kroon van Luxemburg, zoowel als op de familie-domeinen van het groolherto- geli]K huis van Nassau en Luxemburg; daaren tegen wordt hij erkend als prins van Nassau- Oianje-Luxemburg, krijgt een afkoopsom of .een jaarlijksche apanage en mag ten slotte aanspraken maken op de erfenis der Luxemburgsche kroon na de jongste dochter van den groothertog. Zg, die nog iets over 1908 te vorderen hebben van het Stads-Ziekenhuis alhier, worden dringend verzocht vóór 13 Februari a.s. hunne rekenin^ in te zenden aan de Adjunct-Directrice. 3 De Commissie van Administratie voor hétZiekenhuis te Schiedam. M. A. BRANTS, Voorzitter, W. A. v. DOLDER Dz. Secr. Pennm. De politie herinnert aan het volgend artikel uit de politieverordeningen voor deze femeenle «Ieder hoofdbewoner van eenig gebouwd eigen- BELGIë. Hef „Handelsblad van Antwerpen" deelt onder voorbehoud, het volgende telegram uit Londen melrf - Moit I, secretaris van de Congo Reform Associa tion, heeft Zaterdag van den Amerikaanschen tak .lezer Associatie een kabelgram ontvangen, verklarende, dat het gouvernement der VeTeenigde Staten weigert de haasting van Congo door Bel gië te erkennen, indien zij niet gedaan wordt in meer voldoende voorwaarden. Het telegram voegt erinj dat de houding van den Amerikaanschen secretaris van oorlog, ge bed gelijk is aan die aangenomen door den hngelschen minister Van buitenlandsche zaken.' PORTUGAL. Gisteren hebben de Koning en de Koninginnen zichtbaar bewogen" in tegenwoordigheid van de troepen en overheidspersonen den lykdienst bijge woond. Een ontzaggelijke menigte in de straten groette eerbiedig de vorstelijke personen. Geen enkele voorzorgsmaatregel was door de politie ge nomen. Zonder dat er eenig incident was voorge- Het Parijsche gerechtshof voor strafzaken heeft Henry Lemoine, den zoogenaamden vervaardiger van diamanten, bg verstek tot 10 jaar gevange nisstraf en 3000 francs boete veroordeeld. De «Etoile Beige" meldt, dat het vertrek van prins Albert naar den Kongo definitief op 13 Mei a.s. is vastgesteld. Kardinaal Crefoni. de prefect van de H. Congregatie der "Riten, is zeer ernstig ongesteld en reeds voorzien van de laatste H. II. Sacra- Hietiten. 1 Dooi Mgr Turinaz, bisschop van Nancy, is iet den Franschen minister van Openbaar On derwijs een uitvoerige open brief gericht (de „C:oix" publiceert het schrijven), waarin pro test. w idt aan ge leek end tegen de talrijke ern stige vergrijpen van openbare onderwijzers tegen Je on^digheid bij het onderwijs op de scholen. De correspondenten van sommige buiton- iam!rc..e bladen maken melding van een felle Kerkvervolging, die heerschf in Ecuador en vooral m Bolivia, Het congres van laatstgenoemde re publiek, zoo lezen we, heeft op het einde van 1908 een wet aangenomen, tengevolge waarvan thans alle kloosters gesloten worden. Ook is aan alle ordesgeestelijken de toegang tot het land verboden. Een formeele berooving der kerk is de bepaling, dat allo kerkelijke goederen waar van de. waarde op 80 millioen pesos of 40 mil- lioen gulden geschat wordt aan den Staat ve i vallen. f In de Westelijke Staten van Noord-Amerika is de sneeuw zoo overvloedig gevallen, dat het treinenverkeer op verschillende plaatsen onmo gelijk is geworden, i f. Hoe op het oogenblik in Californië de stem ming tegen de Japanpers is, blijkt, wel uit het. feit, dat itaneko, een Japansch student aan de Universiteit te Berkeley door zijn blanke collega's is afgeranseld en op straat gesmeten. De Japansche regeering zal te Washington in lichtingen vragen. Reuter seint uit Shanghai De internationale opiumconferentie werd gister alhier geopend in tegenwoordigheid van afgevaar digden van Groot-Brittanje, de Vereenigde Straten. Duitschland, Frankrijk, Rusland, Turkjje, China, Japan, Nederland, Portugal, Siam en Perzië. De Onderkoning Toeanfang heette in een uit voerige rede de afgevaardigden welkom en be toogde, dat het verbod van opiumgebruik belang rijk was toegenomen. Hjj legde cjen nadruk <op de noodzakelijkheid van een Regeeringsmonopolie. De Fransche gedelegeerde vroeg, de besprekin gen in de Fransche taal te houden of anders in twee talen. Het verzoek werd naar een commissie ver wezen, maar het zal wel niet ingewilligd wórden. EERSTE KAMER. Zitting van Maandag 1 Febr. 's avonds 8 s/t uttr ingekomen is het bericht van het ovenyciea van mr. J. G. 8. Bevers, in leven minister van Water staat, dat reeds namens de Kamer met een brief van rouwbeklag is beantwoord, en voor kennisge ving wordt aangenomen. Nog is ingekomen een missive van den heer mr. Regout, kouuende meüedeehng, dat bg tengevolge van zyne öenoeming tot. minister van Waterstaat neelt opgenouden lid der Eersie Kamer te zgn Aangenomen voor kennisgeving, Veruer is ingekomen een üankuetuiging van den lialiaanschen gezani, namens zyne regeenng, voor de door de Eerste Kamer betuigde gcvueiebs ni deelneming m de ramp, welae liane getroffen heelt. Aan genoom voor kenisgeving. Mededeelmg wordt gedaan van de verschillende ingekomen bescheiden en boekwerken, waarna be sloten werd, üeden 11 uur aan te vangen met de behandeling der staatsbegrooting in openbar* zitting. Officieele berichten. Bjj Kon. besl. van 25 Januari is de luitenant ter zee 1ste klasse A. Merkus benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Bg Kon. bes), van 27 Januari is toegekend de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden eere medaille, in zilver, aan M. Dgs, tuinbaas op deft huize «Groeneveld", onder Baarn. Bg Kon. besl. van 23 Januari is de gouden medaille der orde van Oranje-Nassau toegekend aan den assistent bg de keuringen in het Ko loniaal Etablissement te Amsterdam, M. A. Berg man. Hulde aan H. M. de Koningin. De Vereeniging «Oost en West" heeft het ini tiatief genomen om aan H. M. de Koningin een huldeblijk aan te bieden. De vereeniging wil optreden als vertegenwoor digster van allen, in Nederland gevestigd, die in Indië hebben geleefd, of die daarmede betrekkin gen onderhouden. Het geschenk zal een zuiver Indisch karakter dragen. Mevrouw Van Zujjlen Tromp, met wie hierover in overleg getreden is, heeft zich als presidente van Boeatan bereid ver klaard, de gewenschte medewerking te verleenen. Naar het »U. D" verneemt, zal van wege d« vrouwen uit de provincie en de gemeente Utrecht aan de Koningin, met reeds verkregen instemming van Hare Majesteit, worden aangeboden een kinder- kleedtafel met Zilveren wnsbenoodigdheden. Het Kamerlid dr. Nolens bepleit in de «Nieuw# Venl. Courant" de opneoting van een school voor Vroedvrouwen als huidegeschenk aan H. M. d# Koningin. De hertogin v»n Albany. H. M. de Koningin-Moeder deed gisteravond aan het Hollansche spoorstation te 's Gravenhage Haar «u-ter, de Hertogm van Albany, oie, na byna twee weken ten Pase.ze van H. M. te hebben gi-logeerd, via Vlissiogen, naar Engeland terugkeerde, uitge leide. In hei Koninklijk paviljoen, voor welks perron de trein wachtte, waren ter afscbeidsbegroeting aanwezig de Engelsche gezant by ons Hof, met en kele leden der legatie, generaal De Meester, waar nemend gouverneur der residentie, en de burge meester, baron Sweerts, met welke autoriteiten Koningin Emma en de Hertogin zich eenige oogen- blikken onderhielden. Toen het oogenblik van vertrek 8 uur 17 min.was aangebroken,namen de Koningin-Moeder en Haar zuster een barteljjk afscheid. Nadat de Hertogin in den salonwagen had plaats genomen, wisselden de Koninklijke Vrouwe en Haar vertrek kende logé nog eenige harteljjke afscheidsgroeten. Na de Hertogin uitgeleide te hebben gedaan, bezocht H. M. de Koningin-Moeder de liefdadig- f "i lH-j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1