Dagblad voor Schiedam en Omstreken, Aio he art oj Ie Kiene Sclieiamciie Courant tralie GelUeetreerd ZonflaislM TOlOc. 1). weet, 0.4Ó p. iM, fl.3ó|.3M. 32«ste Jaargang. Woensdag 3 Februari 1909. No. 9328 Offlcieele berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. tot Verheoging van 's Lands Weerkracht. Buitenlandsch Nieuws. FEÜILL ETON. Max' schilderstuk. SlT' ,M' T !"Mmbl i Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2,per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 60 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauKOTERSTRAAT 50. Hl PRIJS DER AD VERTE NT I§H: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. IR*!® kU Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bit- Ijjjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. S8. De Burgemeester 'van Schiedam, Gezien art. 15 der wet van den 26sten Mei 1870 Staatsblad no 82) betrekkelijk de Grondbelasting, brengt ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat de staat, aanwijzende de uitkomsten van de metingen en de krachtens art-14 der aangehaalde wet vastgestelde schattingen van gebouwde- en ongebouwde eigendommen binnen deze gemeente Selegen, gedurende dertig dagen ter inzage op de Secretarie (afdeeling A) is nedergeiegd. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 3 den Februari 1909. De Burgemeester voornoemd, M. A. BRANTS. SCHIETOEFENINGEN Aan deze Schietoefeningen, die van 1 Mei tot ultimo Augustus worden gehouden, kan worden deelgenomen a. door miliciens, iandweerplichtigen en kader- reservisten, met groot verlof; b. door alle mannelijke ingezetenen van 16-35 jarigen leeftijd, indien zij eenig voorbereidend schiet- onderricbt ontvangen hebben. Wie aan deze schietoefeningen deelneemt, is in de gelegeheid zich een bewijs van schietvaardig heid te verwerven waardoor op het onderzoek naar de bekwaamheid voor viermaander in Januari 1910 vrijstelling van schieten is te verkrijgen. Dagen en uren der oefeningen, (zelfs desverlangd op Zondag) voor zooveel mogelijk door de deelne mers in onderling overleg te regelen, doch b(j voor keur na 4 uur 's middags. Aanmelding vóór 15 Februari a.s. op de secre tarie der gemeente. Sch iedam, 3 Februari 1909. De Burgemeester van Schiedam, M. A. BRANTS. DE BALKAN. Zooals een Reuter-telegram uit St Petersburg gister reeds meldde, heeft Rusland een voorste' Turkije en Bulgarije gedaan, in zake de door Turkije geeischte schadeloosstelling. Rusland wil Bulgarije op eenvoudige wjjze helpen, aan Turkije de gevraagde 100 millioen francs te betalen. »Wijl Bulgarije bereid is, aan Turkije 82 millioen francs te betalen, stelt Rusland, waaraan Turkije een veel aanzienlijker som schuldig is, voor, deze som> d.i. het door Turkije aan Rusland verschuldigde bedrag te liquideeren." Dat beteekent dus, dat Rusland beginnen wil, de door Bulgarije aangebo den 82 millioen francs aan Turkije te betalen- oorts wil Rusland Bulgarije belpen, op gemak- elyke voorwaarden een leening van 82 millioen rancs aan te gaan, om de gemaakte schuld jegens vusland af te doen. Ten slotte doet de Russische regeering Turkjje, hetwelk meer dan 82 millioen, Naar het Duitsch.) 21) Wie bekommerde zich m„ i. dief gebrandmerkt stond ?i J' Twee-, driemaal had zijn voet j m plaatsen betreden. De opgewonden li*'1 emm M lichaam, ±2 van vermoeienis. Het werd donker, de Sen heviger. Toen ontstak men de lichten achV de hooge spiegelruiten der sierlijke winkel* en m schitterende helderheid blonken de kost ba r heden, die zij bevatten. Lang stond bij vofh- een dier winkels stil. Koopers kwamen en gin gen, Achter de toonbanken stonden, de bedien den, fijne jonge lieeren. in elegante modekjeé- e" met .gefriseerde haren, glimlachend lmn i ev-rmJUU1r?n,':Zend ziJ schenen zoo gelukkig, zoo van v v ddd-t'sp'rckelijk gevoel maakte zich niet ook zio1 meester. Waarom kon hij bewogen zich Van die a11enWaarom die de immroesn Z'Jn f16' hoogere drijfveeren, vwlnnnen? Wniro aag,schheid Wachtten te verbannen Wafrom moest hij anders voelen dan behoorde, waarom moest bij, zich idealen namelijk 100 millioen francs vordert, het voorstel, voor dat meerdere bedrag met een afbetaling in jaarljjksche termjjnen genoegen te nemen. De St. Peterburgsche correspondent van de »Times" seint, dat z. i. hiermede het Turksch Bulgaarsche geschil, waaruit eiken dag een ernstig conflict dreigde voort te komen, feiteljjk uit de wereld is. Volgens inlichtingen uit goede bron, had het Russische voorstel de goedkeuring van de groote mogendheden en is omtrent de voorge stelde schikking nog het volgende te melden Rusland zou nog van Turkije 550 millioen francs oorlogskosten te vorderen hebben, af te betalen in 70 jaarlijksche termijnen, en zou bereid zjjn, daar van zooveel termijnen te laten vallen, dat Tur kjje de som krijgt, die het van Bulgarjje eischt- Bulgarije van zjjn kant zou zich Verbinden om aan Rusland 82 millioen, in jaarljjksche stortirgen van ongeveer 5 millioen francs voor interest en aflossing terug te betalen. In plaats dat Rusland dus elk jaar 8 millioen francs van de Ottomaan- sche Bank ontvangt, zal het 16 jaar lang elk jaar ongeveer 5 millioen francs van Bulgarije krijgen. Deze schikking biedt voor Bulgarjje het voordeel aan, dat het niet noodig heeft, een beropp te doen op de welwillendheid van de buitenlandsche financiers. Volgens de laatste berichten uit Bulgarjje en Tur kjje, heeft de Bulgaarsche regeering Ruslands be middelingsvoorstel aangenomen en is het in den Turkschen ministerraad van gister gunstig ont vangen. De »Reichspost" zegt, dat Servië er» Montenegro' aan het onderbandelen 'zouden zjjn met Turkjje over het verkoopen van het geljjk men weet, door de Donau-monarehie pas ontruimde, sandzjak No- vibazar althans een deel er van. De koopprjjs zou 25 millioen francs bedragen. Het Weensche blad voegt er bjj, dat de Oosten- rijksch Hongaarsche regeering zulk een tramactie nooit zou dulden, daar Servië en Montenegro op die manier zouden verbonden worden en een be denkelijke bedreiging van Bosnië zouden vormen. BELGIë. In de gister gehouden Kamerzitting verklaarde de minister van Buitenlandsche Zaken, in ant- vvo.rd op de vraag van een afgevaardigde, of de minister er kennis van droeg, dat door de ooilogsgeruchten de vaderlandslievende angsten en vreezen van de regeering gerechtvaardigd zou den zijn„De verplichting, om de verdediging van ons land te verzekeren, en de onzijdigheid in geval ecner botsing te handhaven, is van altjjddurenden aaid. De 'gebeurtenissen, die op dit oogenblik zbke-, re maatregelen noodzakelijk maken, zijn vol doende hekend, en zoo vaak besproken door de pers van alle landen, dat het nutteloos is, er hier verder op in te gaan," FRANKRIJK. In de Franscbe correspondentie van de „Ger- marda' wordt uitgeweid over de armoede, waar aan de Katholieke Kerk in Frankrijk op het oogenblik ten prooi is. Door schrapping van het Budget van Eeredienst, verloor de Kerk jaarlijks 39 millioen francs, tefwijl het kapitaal, dat door de onteigening der kerkelijke goederen verloren ging, op twee milliard geschat wordt. Om de kerkelijke inkomsten derhalve op het vroegere peil te houden, zouden de Katholieken jaarlijks vrijwillig 75 millioen moeten bijdragen. En dat in een tijd, dat de Katholieken zootvel voor de lagere scholen, die niet langer door religieuzen bekostigd worden, als voor het liooger onderwijs, dat door de volmaking en de uitbreiding der Katholieke Universiteiten veel grooter financieele offers vraagt, reeds zóóveel op te brengen bob ben. 1 I Het treurigste van alles is, dat. de „denier Ju rulte", de vrijwillige bijdragen aan den eere dienst, in 1908 nog minder opgebracht heeft dan in 1907, en dat hoewel de organisatie va.n den „denier du culte" thans heel wat meer vertak kingen heeft in den lande dan vroeger, Hoewel de levensbehoeften van de Fransche geestelijkheid, zegt het blad, weergaloos gering en sober zijn, heeft zij t-och in het algemeen geen menschwaardig bestaan. Niét in alle bis dommen is het zoo, maar toch in zeer vele en zelfs in liet rijke Parijs wordt bittere armoede geleden, zoodat men genoodzaakt is gewonden om b.v. het begrafenistarief, dat mén verlaagd bod, wederom hooger op te voeten. Tot overmaat van ramp is door een beslissing van den Minister van Justitie aan de kerkelijke kassen de last, toegewezen om te zórgen voor het onderhoud en het herstel der kerkeljjke ge houwen, wat vroeger veelal door de Gemeente geschiedde. i Hierbij komt nog dat de kosten van de pries ter.:,.:e opleiding zeer gestegen zijn voor de Kerk. Niet alleen werden de Seminaries geroofd, maar ook de beurzen, waarop verreweg het grootste gedeelte der toekomstige priesters studeerden, zijn doojr den Staat ingepalmd. Men begrijpt eerst recht de noodlottige gevolgen van dezen schan delijken roof, wanneer men bedenkt, dat het is een op zich zelf overigens betreurenswaardig feit de priesters in het. algemeen voortkwamen uit te minder gegoede en zelfs behoeftige klas sen. Deze zijn thans eenerzrjds niet meer in slaat om hire zonen te laten studeercn en anderzijds zien de ouders, die niet door louter bovennatuur lijke beweegredenen gedreven worden, er erg to gen op hunne kinderen te laten opleiden voor cene betrekking, welke, mensehelijkerwijze gespro ken, niets dan gebrek en armorede in het zicht stelt. Een van de meest bedenkelijke verschijn selen, welke ons voor do toekomst van de Ka tholieke Kerk in Frankrijk het ergste doen vree-ll zen, is clan ook het, afnemen van de priester-'! scheppen, die door de werkelijkheid met ruwe hand in het slijk werden geslingerd? Zijin ide alen, waar waren zij gebleven, de zoele droo- mon, die liij aan heL ziekbed zijner moeder zichzelf en de stervende lijderes voortooverde, ter wijl. zij hem. zoo hoopvol toelachte? Evenals do hodmen in het wandelpark naast hem, was de ideale boom zijner jeugdige verwachtingen, door den herfstwind been en weer geschud kaal, ontbladerd. Zelfs de Jungfemstieg met zijn anders zoo poëtische aanblik was in nevel gehuldakelig, donker lag de mist, over het water van het nog onlangs zoo levendige dok. Daar 'opeens was het, of een visioen zijn geest trof. Voor zijn blikken dook een over heerlijk beeld op, twee blauwe oogen zagen hem aan en zoo goed, zoo lieftallig fluisterde een roeemondje: „Ik vertrouw u." „Neen riep hij bijna overluid, en zijn blik straalde» als van geestdrift, „nog zijn er men- sehën, die mij gclooven, die mij niet verachten en vernederd van hun huisdeur zullen weg zenden, en ik kon hen vergeten? Ella, haar rader, zoo edel, zoo goed, mijnheer Harping, en eerste, die mij op deze plek zoo vrien- c ij v te gemoet kwam en eindelijk, hoe kon lv jangelen, dat de Vader, in den Hernel met on/unti,are, maar almachtige hand de onschul dig v involgden beschermt, wanneer zij Hem aanroepen met kinderlijk vertrouwen op Zijn d^ k?" t0n' die lleilië zijn én ondoorgron- VI. Max stond voor het huis van den consul Walter. Maar niet naar den ingang van het kantoor wendde hij zijn haastige schreden, want hij wist, dat de zaak met den laats ten slag van het vijfde uur in den namiddag egsloten werd, een nieuwigheid, die niet genoeg te waar- deeren was en den jongelieden, die zich op den handel toelegden, in meerdere mate gelé- gonheid gaf voor hun ventere vorming te zor gen, dan dit liet geval was, wanneer zij tot acht of soms negen uur hij de boeken moeten zitten' en dan, vermoeid en gemelijk, hun uitspanning vaak in zinnelijke vermaken zochten en vonden. Daarom stapte hij doof den hoofdingang van het gebouw en trok aan de schel naast een hooge van spiegelglas voorziene mahoniehouten deur, die naar de huisgang van de vestibule leidde. Een bediende in grijze livrei met don- kei roode opslagen maakte open; hij kende den neef ven Heuveling en groette hem eerbiedig. Opgetogen zag de verbaasde jongeling in het rond; alles'kwam hem als de wonderen in een sprookje voor. Een aangename warmte vulde de hooge, ruime vestibule, die met Pompejaansi rood beschilderd en in velden verdeeld was. in het midden waarvan een kunstig bewerk medaillon in relief zich vertoonde. Uit plan tengroepen in hvee liooge nissen vertoondei^ zich docket-bronze knapen, ieder een kandeja 'ijke roepingen. Het. getal der studenten is op de Klom-SeminarieS vooral zóó zeer gedaald, dat binnen korten ot langoren tijd het gebrek aan katholieke priesters zich in hooge mate zal doen gevoelen. l ITALIë. Do „Temps" wijdt een artikel aan de in den; laats ten tijd tussClien Oostenrijk en Italië ont stane verwijdering, ten gevolge van de békende universiteits-kwestie. Het Fransche blad vestigt de aandacht op de gereserveerde houding van de Üuitsche pets in deze kwestie, niettegenstaande de toekomst van den Driebond er bij op het spel staat. De „Temps" meent, dat dit zooveel te meer een reden voor Frankrijk is, zich ér niet mee te bemoeien. Al die twisten, schrijft zij, zijn Driebonds-zaken, die, welbeschouwd, ons niet aangaan Zij boezemen ons belang in door hun uitwerking naar buiten, waarop we wel moeten letten, maar w ij behoeven niet de rol van raad gever te spelen Wij hebben in Europa een po sitie, waarmede wij tevreden zijn. Wij denken er niet aan, iemand in te sluiten, noch te iao- lecien. En niéts zou onnoozeler en onvoorzich tiger zijn, dan ons te mengen in de ruzie, die onder enze vensters lawaait. We zjjn toeschou wers en wij moeten het blijven. ZUED-AFRIKA. De nationale conventie te Kaapstad is gister op alle punten tot volmaakte overeenstemming gekomen en wordt heden gesloten. Kaapstad wordt de zetel vaa de wetgeveai© macht en Pretoria de zetel vaa de regeering. AMFiRllt A, De president van de Californische hoogeschool reeft, na gehouden onderzoek, verklaard, dat de aanranders van den Japanner Kaneko geen stu denten zijn geweest. De Japansche coasul-gene- raal te San Francisco heeft daarop bekend ge maakt dat hij geen stappen zou doen. Kaneko zeil gelooft echter, dat hij door studenten ig mishandeld. -- Bh een ontploffing in de Shortcreek-steea- kolenmijn, eigendom van de Birmingham Coal and Iron Company, zijtn 17 personen gedood en velen gewond. De hertog van Moucliy, oom van prins Murat, is te Parijs plotseling overleden. Zestig Katholieke weezen uit Calabrië eo Mi'S.na zijn door een comité aan de Walden zen ter opvoeding toevertrouwd. Over deze schen ding der gewetensvrijheid en van de piëteit je gens de overleden ouders heerscht in katholieke kringen groote verontwaardiging, maar er zal niet veel ;.an te doen wezen, wordt gevreesd. -- Mgr. Rartini, auditeur van de Rota ca J tag endeen donkergroene looper voerde over den mozaïekvloer naar de ingangen der ver schillende kamers, met deuren van notenhout, en naar de ongewoon breede marnieren trap, wier midden eveneens-met een groen Luwte en looper versierd was en aan wier benedengedeelte geurende bloemplanten stonden. Op Mpx vraag naar den consul ontving hij het bestheid, dat de heer Von Waiter in do kleedkamer was, en toen de jongeman hem om een kort onderhoud liet verzoeken, bracht de lakei hem in een rijk gemeubileerde ontvang kamer, met verzoek, daar een oogenblik te vertoeven: mijnheer de consul zou dadeljjk ver schijnen. Hoe anders voelde Max zich in dezo omgeving -'Ofschoon hij nooit'in een zoodanige geleefd had, was zij hem toch niet vreemd, doch liet kwam hem voor, alsof ze zoo echt cn eigenlijk dij hem paste. Hij vergat in deze war me, met tapijten belegde ruimte, die door een gaskroon met drie lampen ver.icht en met kunst rijke schilderijen gesierd was, dat hjj een ban neling was zonder dak of thuis. De portiëre, dje naar de aangrenzende kamer voerde, word teruggeslagen, en tussehen de zwa re plooien vain donker fluweel glinsterden EL*'# blauwe oogen. 1 (Wordt yarvalgd.) ..-i l, if B-J f i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1