Dagblad voor Schiedam en Abonneert U us ie Nieme SciiieMe Courant tratis Gelislrari ZoodansbM re 10 c. neet, 0.45 p. ui, fl.36 j.3Ü 32ste Jaargang. Donderdag 4 Februari 1909. No. 9329 Max' schilderstuk. Officieel© berichten. Politie. Stads-Ziekenliuis. Buitenlandse!! Nieuws. FE UI LLETON. Verspreide berichten. JSmueniaiia. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2,per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. ê'&ztj PRIJS DER ADVERTENTIëH: Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. PMii ifck» fejja Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend, ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. 1 Voor herhaaldelijk adverteeren worden ui terst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 89. De politie herinnert aan het volgend artikel uit de politieverordeningen voor deze gemeente «Ieder hoofdbewoner van eenig gebouwd eigen dom, ieder gebruiker van eenig afgesloten onbebouwd erf, ieder eigenaar, beheerder of gebruiker van eenig onbewoond gebouwd eigendom, of van eenig ongebruikt afgesloten onbebouwd erf is, wanneer de straten glad zjjo, verplicht te zorgen, dat de kleine stee- nen ot trottoirs, het pad vóór en langs zjjn gebouw ot erf, ot onafgesloten gedeelten van stoepen, ter breedte van minstens een meter met zand of asch worden bestrooid. Overtre ding wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 13. De ingezetenen worden er tevens opmerkzaam op gemaakt, dat zij met het naleven van dat gebod niet moeten wachten totdat de politie komt om hen er aan te herinneren, maar dat zjj verplicht Mjn dat gebod uit eigen beweging op te volgen. Zjj, die nog iets over 1908 te vorderen hebben van het Stads-Ziekenhuis alhier, worden dringend verzocht vóór 13 Februari a.s. hunne rekening in te zenden aan de Adjunct-Directrice. De Commissie van Administratie voor het Ziekenhuis te Schiedam. M. A. BRANTS, Voorzitter, W. A. v. DOLDER Dz. Secr. Pennm. DE BALKAN. Volgens een telegram uit Philipopeli, is het tusschen Turkije en Bulgarjje tot een definitieve overeenkomst gekomen op den grondslag van een door Bulgarjje te betalen schadevergoeding ten be drage van 82,000,000 trs. Dit bericht verwekte levendige vreugde in Turkije. DUITSCHLAND. De Duitsche bladen, die eerst algemeen stil zwegen bewaarden over het boek van Adolf Stein over welks inhoud wjj in ons blad van gisteren het een en ander mededeelden, beginnen zich cu over deze kwestie te roeren, hoewel zij de verha len van den heer Stein absoluut niet ernstig op nemen, Vooral het befaamde Krugertelegram wordt druk besproken, en de lezing van Stein als volkomen vakch aangeduid. De «Berliner Neueste Nachrichten" publiceren, «van een voormalig diplomaat, die in den tijd van het telegram nog behoorde tot het corps diplo- nnatique in actieven dienst", de volgende, zooge naamde authentieke mededeelingDe geheele voorstelling, zooals Stein die geeft, is een historie- vervalsching van de ergste soort, waaruit bljjkt -ïjn absolute onbekendheid met wat er toen is voorgevallen. Het telegram is in het geheel niet ontstaan op het departement van Bnitenlandsche a en' maar op het bureau van den rijkskanselier. Naar het Duitsch.) 22) De dochter van den consul Von Walter was feestelijk getooid. Een kleed van zware witte zijde met een lange sleep omgolfde in rijke plooien baar sierlijke gestalte. Een gouden bla derkrans in het donkerblonde zijdeachtige haar een halsketen, uit gouden bladeren bestaande en op do borst in een medaillon uitloopeni, maakten den ganschen opschik der millionnairs- dochter uit. r vader zendt mij, mijnheer Von Elliot" zet til a met haar welluidende stem, /wij zón «9 den Oostenrijkschen gezant genoodigd, en vader is juist met zijn toilet bezig Ma* ik gezelschap houden, tot hij komt, maar "wat scheelt u? viel zij zichzelf in de rede; groote Gof> schreiti' '>'00te nM:-nAlax weende, hij schaamde zich zijn tra- die 011 ze "iet terug die druppels, nis' en van "d v,oeiden D" gebeSw licht unkkelbare g hadden z^'n tocl1 al KQ0 neut piiKKeibare zenuwen op de hevigste wii/e geschokt. Phantasie en werkelijkheid woelden in zrjn ziel dooreen; zich zijn daden schier Doch ook daar is men niet op de gedachte geko men, een telegram te zenden. Het werd gezon den op initiatief van den vorst, die zeer verheugd was over de mislukking van Jameson's inval. De redactie van het telegram was van den toenmali- gen minister van Koloniën, Kaiser, terwjjl von Marschall den toon ervan nog wat matigde. Het Parjjsche «Journal des Debats" welks cor respondent toen ter tjjd inzage kreeg van de dépê che, en volkomen op de hoogte was van het ont staan daarvan, beweert hetzelfde, en voegt er nog bij, dat Kaiser bet telegram redigeerde volgens in structies door von Marsehall in persoon van den keizer ontvangen. Uit het feit, dat de beide organen van von Bü- low, de «Kölnische" en de «Frankfurter" de van alle zijden tegengesproken lezing van Stein hand haven, meent bee «Berliner Tageblati" te mogen afleiden, dat dit geschiedt, omdat von Marscbalals candidaat voor het kanselierambt in de plaats van von Bülow genoemd wordt. Het «Berliner Tageblait" bericht, dat men wel dra een officieele mededeeling mag verwachten omtrent de wordingsgeschiedenis vaD het Krüger- telegram, wanneer op grond van officieele beschei den en ondervraging van nog in leven zijnde ambte naren deze duideljjk aan bet licht gekomen is. Het telegram is waarschijnlijk op initiatief van den keizer ontstaan, en het ontwerp er van door het departement van Buitenlandsche Zaken geredigeerd en gewijzigd, en daa-na goedgekeurd. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De zitting van gister der Oostenrpsche Kamer is een zeer merkwaardige geweest. Minister Bienerth had in de Kamer het wetsont werp betreflende het gebru k der talen in Bohemen ingediend, alsmede de administratieve en politieke hervorming, waardoor Bohemen wordt verdeeld in Duitsche, Tsjechisch» en-gemengde gebieden. In zjjn redevoering zeide de ministerMen behoort te weten of de redevoering zeide de mi nister Men behoort te weten ot de nationale strijd in Bohemen als een chronische ziekte zal blijven voortbestaan, dan wel of het mogelijk is met behulp der regeerirgspartijen den nationalen vrede te scheppen. De minister verklaarde er van overtuigd te zijn, dat de ingediende wetsontwerpen het mo gelijk zullen maken vrede te verkrijgen. De Kamer besloot onmiddelijk de beraadslaging over de regeeringsmededeelingen te openen. De radicale Tsjechische afgevaardigden protesteer den tegen de onmiddelijke beraadslaging over de regeeringsmededaelingefizjj vreesden, dat tijdens die beraadslaging het voorriel zou kunnen worden ingediend om zonder eerste lezing de ingediende wetsonderwerpen naar een commissie te verwijzen. Zjj maakten lot 4 uur zonder ophouden een heidemch lawaai en bedienden zich daarbij van ratels, bar: monica's, cornets a, pistons en fluitjes, waardoor elke beraadslaging onmogeljjk werd gemaakt. De voorzitter hief toen de vergadering op. onbewust' zonk hij voor Ella's voeten neer met den uitroep: „O Ella, Ella, ik ben gren- zenloos ongelukkig 1" Ontstok \v.as het jonge meisje een stap te ruggetreden, maar reeds het volgende oogenblik gleed een straal van het innigste geluk over haar gelaat. Even raakten Ella's handen het hoofd van den jongen man aan. „Max om Gods wil, wat is er gebeurd „Iets vreeselijks, Ella, iets vreeselijk welks herinnering ik slechts lner kan Vergeten; ik moet weg, uit het huis van mijn oom ben ik verbannen; gij moest mij eigenlijk ontvluchten als een verworpeling, indien ze waar was, de daad, waarvan men mij beticht, Ella, zij zeggen, •lal ik een dief benl" „Een dieft' Indien men haar zelf van de zwaarste misdaad beschuldigd had, de kreet van verontwaardiging, die van de lippen van Ella von Walter klonk, had den toom van haar binnenste niet getroüwer kunnen uit drukken. „El.a, ging de jongeling smeeteend voort, onlangs spraakl ge tot mij: Jk vertrouw iH Bij dit woord, dat als oen hemelsch licht mijn levensweg verheldert: ik ben'onschuldigHoor alles en laat mij dan nog eenmaal dat woord vernemen, dat mij in den vreemde, op verren a Island, van u, bezielen zal bij het rustelooze streven, mij uwer waardig te toouèn, zeg' alsdan nog eenmaal: Ik vertrouw ul" „Spreek, alles wil ik hooren," riep Ella, „maar Nader wordt gemeld Er wordt verzekerd, dat er met de radicale Ti-jechen een vergelijk gesloten is, waarbij dezeu zich verbonden hebben de beraadslaging over de regeeringsmedeelingen niet meer te storen, indien de voorzitter tijdens die beraadslaging geenerlei voorstel aanvaardt. MACEDONlë. Wc hadden reeds herhaaldelijk gelegenheid mel ding te maken van de onrustige toestanden, welke in Macedonië heerschen, waar de verschillende volksstammen elke gelegenheid aangrijpen om el kander te bestrijden. D:e „Frankf. Zeitung" deelt tnans mede, dat deze kwestie gisteren op het tapijt kwam in de zitting van het Turksche par lement De vertegenwoordigers der verschillende volksstammen gaveii elkander de schuld. Pawlew verlangde van de regeering gewetensvrijheid voor de Bulgaren, terwijl de Griek Housos aan het gouvernement het Verwijt richtte met de opstan delingen in Macedonië samengespannen te heb ben. De minister van Binnenlandsche 'Zaxen ver klaarde echter ten stelligste niets te doen te henhen met de leiders dezer revolutionnaire be wegingen en oogstte mét deze bekentenis den bijval der*Kamer in. Het Kamerlid Bosceos beweerde weder, dat Roemenië bij de zaak betrokken was en achtte de tegenwoordige regeering niet in staat, om de orde te herstellen. Oostenrijk moest het ook ontgelden. Dit land zou eveneens door geheime invloeden de onlus ten aanwakkeren, om daarna een gegronde re den te hebben, tot het doen van een inval in het Turksche rijk. Oostenrijk, zoo verzekerde een der Turksche parlementsleden, had te dien einde reeds on derhandeld met het Grieksche patriarchaat, In het. algemeen waren de afgevaardigden het er over eens, dat Grieteenland's invloed in deze streken niet gering is te achten, en dat men krachtige maatregelen diende te nemen, om de plannen van de daar wonende Grieken te ver ijdelen, die nog steeds droomen van een Groot- Griekenland. j De verdere bespreking dezer - aangelegenheid werd uitgesteld tot de volgende zitting, die he den plaats zou hebben. SERVIë. l)e kroonprins deed gister een rit per automo biel, toen deze tegen een telegraafpaal opbotste. Het rijtuig werd zwaar beschadigd; de prins be kwam slechts lichte verwondingen. VENEZUELA. Uit Caracas werd 31 Januari j.l. over Wil lemstad geseind, dat von Seckendorff, de Duit sche gezant en Guinan, minister van buitenland sche zaken, het tusschen Duitschland en Vene zuela gesloten vriendsehaps-, handels- en scheep- sta opi O, hoe kon ik dulden, dat ge in deze houding bleeftj Ella was diep ontroerd. Zij tastte naar dc leuning van een stoel, om zich te steunen. En nu vertelde Max, tegenover haar staande, zijn. leven van den dag af, toen zijn oom de zie kenkamer zijner moeder was binnengetreden, tot op het oogenblik, dat hij, als een wanhopige, het huis der Heuvelings verlaten had, „En nu ben ik tot u gekomen," eindigde hij, „tot uw vader, die goed en vriendelijk jegens mij Was gelijk niemand; in zijn hand wil ik mijn lof leggen, hij zaï'den smeekende niet terugstooten; hij, wiens heldere blik tot in het hart. dringt!, za! in het mijne lezen." „Hij heeft er in gelezen!" De portière scheidde zich, de consul Voij Walter, in een deftig gezelschapstoilet gekleed, met een ridderorde op de horst, stond op den drempel, t i Verrast vestigde de jongeling zijn blik op Je edeie gestalte; blozend snelde El'la haar vader te gemoet: „O, trek u zijn lot aan, gij zijt zoo goed'..... hij is zeker onschuldig.": De consul wierp een langen, onderzoekenden blik op het gelaat zijner dochter; zonder haar te antwoorden schreed hij op Max toe. „Hoor mij aan, jongeman," sprak hij zeer ernstig. ..Gij hebt geen roeping voor koopman, maar teslist veel talent voor de schilderkunst. I'vv toekeningen, uw schetsen, hoezeer zij nog don leerling verraden, hebben zich de waar- vaailverdrag hebben getóekend. Het bevat d® bepa' ng, dat Duitschland op den voet van mee9t begunstigde natie zal worden behandeld. Dit ver drag is het resultaat van onderhandelingen, die 10 jaren geduurd hebben. f In het bisdom Bordeaux heeft zich een com missie gevormd, teneinde een gedenkteeken op te richten ter nagedachtenis van wjjlen kardi naal Lecot. Op 45-jarigen leeftijd stierf Maandag, na een korte en hevige ongesteldheid, Mgr Mar tini, auditeur van de pauselijke rechtbank der Rota, Dit is de tweede, die aan het hoog ge rechtshof ontvalt, sinds Pius X de' Rota her vormde en uitbreidde. Want eenige weken ge leden stierf nog een auditeur, n.l. de vermaarde canonist Mgr Loinbardi. Men venvacht een spoe dige aanvulling dezer twee vacatures, aangezien de Rota met werk overladen js. Huldeblijk aan H. M. de Kouingtn. De collecte door het dames-comité te Gorin- chem gehouden voor het huldeblijk aan H. M. de Koningin heelt ruim f200 opgebracht.' Het dames-comité te Baam, heeft voor bet huldeblijk aan H. M. de Koningin een bedrag van f 1000 bijeengebracht, I Het provinciaal huldebijjk in Limburg zal ba- staan uit een klok voor de kinderkamer. Dt overblijvende gelden zullen bestemd worden voor de kweekschool voor vroedvrouwen, te Maastricht op te richten. Prins Hendrik in de redidentie terag. Z. K. H. de Prins der Nederlanden is gister ochtend per Holtandsche spoor van 9 n. 55 uit Duitschland in de residentie teruggekeerd. Tweede Kamerverkiezingen. ROTTERDAM V. Gisteravond is door de Voor- uitsticvend-liberale kiesvereeniging „Rotterdam" tot candidaat geproclameerd de heer mr. E. E. van Raalte, oud-minister van Justitie. Do afd. Rotterdam van het Alg. Ned. Werk lieden Verbond heeft gister in district Rotterdam V candidaat gesteld mr. S. J. L. van Aalten Jr. (v; ijz.-dem.) BRIELLE. De liberale kiesvereeniging teBriclle heeft Jen heer A. Roodhuizen candidaat gestold. EENDAM, De candidaat der antirevolutionai ren zal hier waarschijnlijk zijn de heer H. Bos Kzn., lid der Prov. Staten van Zuid-Holland. KAMPEN. Men schrijft uit Kampen aan de „Stand.": j 1 De kiesvereeniging Nederland en Oranje te Ka'.iptn heeft op hare vergadering, Maahdag jl, gehouden, met 't oog op de a.s. verkiezingen deer.ng van bekende meesters verworven, aan wie ik ze voorlegde. Qij hebt geen onderkomen. W elaan, lucht in den tempel der ware kunst; wie haar getrouw weet te dienen, diens geweten kan mot geen misdaad bezoedeid zjjn. Reeds morgen moet gij weg naar Munchen, dan naar Italië, ik zorg voor alles. Dikwjjls heb ik met uw om over onze grondbeginselen geste-eden; thans zal de praktijk de theorie waar maken. Wat rij van Reinhard Heuveiing zegt, dat,geloof ik goed reeds menig gerucht bereikte ook mijn ooren; ik houd 'niet van zrjn karakter. Maar gij zuii mij 'èer aandoen; gij zult u*w oom toonen, dat de geest, zich niet in boeien laat slaan en, naar zijn aanleg gekweekt, zich tot veel eücieï' doeleinden ontwikkelt. Van heden al zijt g.j voor hem verdwenen, totdat het tijd stip is aangebroken, waarop gij voor hem kunt treden met het bewustzijn, een boven velen uitstekend 'lid der maatschappij te wezen. Wat den diefstal aangaat, zal ik onder de baud nasporingen in 't werk stéllen, om de schul digen te ontmaskeren, hoezeer het mjj tegen staat le moeten nagaan, wie daarin betrokken zijn, wie geld én sleutels in uw koffer verborg. Laat beden uit het huis van uw oom datgene nog halen, waarop gij prijs stelt; morgen verfrvkt een van mijn schepen naar Australië: voor uw oom reist gij daarmee tot aan de plaats zijner bestemming, in werkelijkheid echter stapt gij te Cuxhaven af. i Werét verwlgd.) V ,2* 3 f-5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1