Dagblad voor Schiedam Omstreken. zvsgs&ss,rekenine io Jaargang. Zaterdag 6 Februari 1909 9331. EERSTE BLAD. ABBEIDEBSTÜIM. Kennisgeving. Kennisgeving. Stads-Ziekenhuis. Verspreide beried ten. Dit nummer bestaat uit twee Waden en een Geïllustreerd Zon dagsblad. Buitenlandse!) iNieuws. met n ®en ^nderwijzer on ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTISN: Van 1—6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regei. J00T herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- tgke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen, ingevolge art. 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen een verzoek is ingekomen van JACOBUS VAN DER TAS, wo- nende Villastraat no. 106, om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank in de beneden-lokaliteit van het pand Broersveld no. 55; en herinneren, dat, ingevolge het 3e lid van art. 12 der Drankwet, binnen 2 weken na deze bekendmaking, tegen bet verleenen van het verlof schriftelijk bjj hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 6 Februari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. S1CKENGA. Burgemeester en Wethouders VANj Schiedam roepen op gegadigden Daar 38 stukjes grond, bestemd voor arbeiderstuinen groot van 900 tot 1200 M2 tegen een huurprjjs van f 4.per jaar. De stukjes grond zjjn gelegen buiten den Frankelandschen djjk, tu°scben de Oude- en de Nieuwe Spuihaven. De voorwaarden van verhuriug zijn de verplichting tot lo. het zelf bewerken, met geen andere bulp dan van huisgenooten -o. het behoorlijk onderhouden van den tuin bet uiet bearbeiden op Zondag of algemeen erkende Christelijke feesidagen, tenzij in gevallen, dat het noodzakelijk is, en met, vooraf te vragen, vergunning van den plantpoenopzichter. Verboden is vogels te vangen ot te jagen, terwijl houd ve'^aDn'n8 van Burgemeester en Wet- 1°. geen loodsen of hokken mogen geplaatst worden 2o. geen vee of pluimgediertie mag gehouden wordenen «l». geen ingravingen mogen gemaakt worden in de wegen of de taluds. inschrijvingen, waarover zoonoodig bjj loting ordt beslist, worden ingewacht vóór 18 Februari s middags 12 uur. 6 Verb^tiog geschiedt aanvankelijk voor een wan' terw^ huurvernieuwing wordt toegestaan, ingekom verk'ann8 daartoe vóór September is den^6».^6^1661116 behoudt zich het recht voor, om onori- tusschentjjds, tegen billijke schadever goeding, weer terug te nemen. öchied am, 6 Februari 1909. burgemeester en Wethoudei'S voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENOA. deAhenerdJ Taop? SCh,°0' D' te Schiedam (Hoofd «e Heer J. HAGE) wordt, gevraasrd met akte vrqe- en ordeoeteningen. hoogd:aanVangSJaarW6dde van f55°- wordt ver voor de akte vrije- en ordeoefeningen met f 25 - voor de akte handteekenen met f50- 6 Ttn8 ,ho0fdak,ie, met f200—i en voor 2, 4 8, 10, 13- en 16 jarigen dienst bjj het latrer hAteh S T6t voor *ec'er tÖdvak en voor et bezit der hoofdakte bovendien na 19 en 22 jangen dienst bjj het lager onderwijs mede met iou.—- voor ieder tqdvak. Solhcitatiën in te zenden aan het adres van den Burgemeester van Schiedam, vóór 21 Februari a.s. DE BALKAN. De financieele voorstellen van Rusland zijn gis teren tormeel door den Russischen ambassadeur aan den Turkscden grootvizier medegedeeld. Uit Weeuen wordt aan den Parjjschen «Temps'' gemeld: Volgens de «Politiscbe Corres- pondenz" zou Rusland zich belasten met een Bul- gaarsche leenmg van 82 milhoen en deze som direct aan Turkije uitbetalen. Terzelfder tqd zou Rusland toestaan een vermindering met 43 millioen van de schuld die Turkse nog aan Rusland te betalen heelt en zou 't afzien van eene regeling van de actuersialhgneden dier schuld. De «Wiener Zeiiung" verklaart dat het ont werp der compensaties door Rusland voorgesuid het meest belangrijke feu is dat zich sedert het negin van de oosiersctie crisis Reeft voorgedaan. Ten koste van een oüer van 43 millioeu D^rwun Rusland zqn oud prestige in den Balkan en wordt de weldoener oer Bulgaren en de scheidsrecnter der Bdikansiaten. —De Servische van financiën heeft bij de Skoeps- tjina een wetsontwerp ingediend voor een bui tengewóón krediet van 35.UOU.OOO dinar ten be hoeve van de uitrusting van het leger. RUSLAND. De Tsaar heeft de deelnemers" aan een Con gres van leden der gouvernementsbes turen en vertegenwoordigers van het comité voor land- organisatie, uit 50 gouvernementen ontvangen en sprax hen de volgende treffende woorden toe. Ik dank u, mijne heeren, voor uw plichtge trouwheid en de liefde, die gij; toondel bijl het doorvoeren van de agrarische organisatie. Die liefde is mijn een onderpand, dat de groote his torische hervorming, dank zij u,w streven en mijn voorzorg, met Godes zegen doorgevoerd^ $ai' wor den, lk wensch u succes en goede gezondheid. i ITALIë. Volgens de algemeen gangbare meening, zegt de „Giomale Italia", is tot ontbinding der Ka mer besloten. De nieuwe verkiezingen zullen 21 of 22 Maart plaats hebben. L. tl. de Paus toom zija deelnemiag in het lot der slachtoffers van de aardbeving tegenover jong en oud. In het hospitaal der H. Martha bevindt zich een knaap van 11 jaar, die bjj de ramp hevig gewond was en nu zqn verlangen had te kennen gegeveD, tot de eerste H. Communie te worden toegelaten. Aan dat verlangen van den jongen is voldaan en in naam van den Paus braent kardinaal Merry- del-Val hem op den morgen van zqn gelukkigen dag een schiluerq, een kerkboekje en eemge ande re geschenken. °uer 19?8 te 'Oberen hebben verzocht vóór worden dringend De Commissie van Administratie M A te Schiedam. W A BR^TS, Voorzitter, W. A. v. DOLDER Dz. sècr.-Pcnnm. OOSTENRIJK-HONGARUE. De zitting der Oostenrijksehe Kamer begon gis ter met teekenen van afkeuring van de zijde der isjechcn en toejuichingen van de Duitschers toen de niiuiaters in de zaal verschenen. Deze betoo- giiipn vonden hun oorzaak in een door den mi nister van Koophandel in zake. het gebruik der talen in Bohemen uitgevaardide verordening. Minister-president Bienerth stelde den voorzit ter oen besluit ter hand en verliet met de leden der rr geering de zaal. De voorzitter las daarop het besluit voor, waar in medegedeeld werd dat de zitting gesloten werd. Daarop begon men leven te maken en te vech ten. Een Tsjech speelde op een trompet, an deren zongen; de christelijk-SOcialen hieven bet Oosteftr>.-«8che volkslied aan, de socialisten en Duitschers het arbeidslied. Cideldeljjk aan liep de zaal leeg. Do zitting van den Rijksraad zal niet voor over 4 weken hervat worden. Er is ook sprake van ue Kamer te ontbiAden en nieuwe verkiezin gen uit te schrijven. Gisteravond was er ministerraad, om den fee stend te bespreken. CHINA. Uit Sjanghai wordt aan de „Köln. Zeitung" geseind, dat de pestepidemie zich meer en meer m de richting van Peking uitbreidt. Derhalve hebben de büitenlandsche gezanten besl» ten om heden aan het Waiwoepoe een ge meenschappelijke nota te overhandigen, waarin zij aandringen op krachtige sanitaire maatrege len. Bovendien werden Engelsche en Japansche artsen ter beschikking van de Chineesche Regee ring gesteld. f AMV.RTKA Gouverneur Gillette heeft aan de wetgevende vergadering van Califomië een boodschap ge zonden, waarin hij de aanneming van het anti- Japansche wetsontwerp sterk afkeurt. De Belgische minister van Koloniën heeft telegrafisch aan den gouverneur vau den Kongo mjedc-gedeeld dat de kaoetsjoek-oogst in de ge bieden Abir-en Mongalla gestaakt moet worden; tevens verzocht de minister den gouverneur het bestuurstelsel in deze gebieden te wijzigen voor wat betreft de inning der belastingen. Twee pantserschepen, de „Wettin" en de „Karl (ier Grosse", beide foehoorende tot het Duitsche Oostzee-eskader, kregen, ten gevolge van een ncvigen sneeuwstorm, order voor anker te gaan liggen. Toen aan dit bevel voldaan werd, geraakten de beide oorlogsbodems in botsing. De „Karl der Grosse" kwam er zonder averij af, maar de Wettin" leed belangrijke schade aan het achterdek en de torpedobuis. Het schip voer nut eigen kracht naar Kiel, waar het gedokt werd. Öi'D.jsAf3ïai<*is.Ur, Huldeblijk aan U. M. de Koningin. Te Tilburg is voor het huldeblijk aan H. M. de Koningin f 1228.82 ingezameld. Tweede-Kamerverkiezingen. Naar «De Tjjd" meldt, bestaat het plan om weer als vroeger buitengewone nummers van de «Katholieke Strjjder" uit te geven, in een oplage van 500.000 exemplaren, voor welke uitgave de kaï holieke kamerleden Aalberse, Kooien, Loeff, O. van Nipsen, van Nipsen, Nolens, Passioors, Re- gout, Ruys de Beerenbrouck, Van Vuuren en Wijnbergen, de katholieke journalisten Bruna, Helmer, Nieuwenhuis, Oostdam, Steenhof, Wesse- ling en Wierdels, Dhr. mr. Van der Aa, en de katholieke propagandisten Berger en De Wolf hun medewerking zullen verleenen. Het eerste nummer zal in April verschenen. BRIELLE. De candidaat der antirevolutionairen zal de heer Vegtel te 's-Gravenhage zen. Rotterdam I. De vooruitstrevend-liberale kiesvereeniging Rotterdam in district I, heeft gis teravond, mr. H. Goeman Borgesius te 's-Graven- bage met algemeene stemmen tot voorloopig candi daat gekozen. Curasao De door het Alg. Ned. Verb, ontvangen giften voor de noodlijdenden op Curasao bedragen sedert de vorige verantwoording volgens de 5e en laatste lijst 1 1057 75. Met het bedrag der vorige lij-ten is i-amen ontvangen f 8660.90£. Het zwaard opgestoken. Zelfs mr. Van Houien geeft het nu eindelijk op. Het «pal staan" nl. voor de consequente handhaving van het beginsel van de gemengde volksschool, zegt St Crt. Hij schrijft in zjjn laatsten staatkundigen brief, dat van zjjn «liberaal strijd- en werkprogram" van 1905 thans een pnnt vervalt «Hiervan vervalt, niet omdat mijn overtuiging veranderd is, maar omdat, niettegenstaande dé in 1905 op Kuyper behaalde overwinning, Rink roet bijval van zoo goed als de geheele Kamer in de zelfde richting heeft voortgewerkt, oppositie tegen het beginsel der lagere schoolwetgeving Mackay Kuyper. 't Is en blijft mjj een gruwel, met staats geld de Nederlandsche schoolkinderen te helpen af- hokken naar het kerkgenootschap, maar de strijd is* uit. Gelijk ik ook in No. 1 zeide, moet de liberaal zich hier voortaan bepalen tot administra tieve maatregelen om misbruiken, allereerst finan cieel en pseiegogisch schadelijke versnippering van het schoolwezen, te voorkomen en te zorgen dat alle onderwijs, het van overheidswege en in ge subsidieerde scholen gegevene beide deugdelijk en degelijk zij. Het heeft mjj nooit verdroten op een pevanceerden post eenzaam te staan wachten, maar een door het overloopen van Borgse us Rink c.s. voor goed verloren strjjd alleen voort te zetten is don Quichotterie. Wq kunnen voor het lager onderwjjs nog slechts op de nu aangenomen ljjnen werken. De verantwoordelijkheid van den geneesheer. Op 28 Febr. houdt de «Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken" eene algemeene leden-ver gadering te Utrecht in het Geb. v. K. en W. Hoofddoel is gelegenheid te geven om van gedachten te wisselen over het onderwerp«De verant woordelijkheid van den geneesheer", waaromtrent drie prae-adviezen zijn geleverd door prof. Keulier, Dr. Oidtman en mr. baron van Hugenpoth tot Aerdt, Handel op Frankrijk. De aandacht van Nederlandsche belanghebben den bij den handel op Frankrjjk wordt gevestigd op eene bjj de Kamer van Afgevaardigden aan hangige herziening van het tarief van invoereebten, welke, naar wordt bericht, binnenkort in behan deling zal komen. Bedoelden belanghebbenden wordt aanbevolen onder opgave van het artikel, hetwelk voor hen beteekenis heeft, nadere inlichtingen ter zaka in te winnen bij de afdeeling Handel. De „Heemskerck". «et pantserschip «Heemskecrk" is gistermorgen uit West-lndië te Nieuwendiep aangekomen. Capitulan ten-stelsel. Naar wjj vernemen vordert de samenstelling van het rapport in zake de toekenning van bur gerlijke betrekkingen aan gewezen onder officieren, het z.g. capitulanten-stelsel, goed. en is de openbaarmaking daarvan eerlang te gemoet te zien. Ned. Exportslagersbond. Naar wjj vernemen is in een te Utrecht gehou den drukbezochte vergadering, waar ongeveer 150 exportslagerjjen, waaronder de grootsten in ons land, waren vertegenwoordigd, besloten, na uit voerige beraadslagingen, tot de oprichting van een Nederlandschen Exportslagersbond. Een reglement werd vastgesteld, waarvan in art. 4 het doel van den bond als volgt omschreven wordta. alle Ne derlandsche exportslagers te vereenigen en daartoe overal afdeelingen te vormen b. de belangen van den exporthandel te bevorderen bjj de regeering, bjj de sporen, bjj de stoombootmaatschappijen en al zulke openbare middelen van vervoer, waarmee de vleeschexport direct of indirect in verband staat. In het hoofdbestuur van den bond werden ge kozen de heerenJ. Smilde, W. Zuidmeer, J. Kaedes, E. Oppen heim en M. van Gelderen, allen te Rotterdam, H. Schott te Winschoten, A. Blok te HarÜDgen, M. Lezer te Assen, J. Bovenkamp te Veenendaal, T. K. Roorda te Franeker, E. Rozenberg te Leeuwarden, G. Deen te Amsterdam, P. Smilde te Harlingen, en E. Wjjubergen te Eind hoven. De zetel van het hoofdbestuur zal voorloopig te Rotterdam gevestigd zjjn. (N. Gr. Ct.) De Witte- en Oostzeeconferentie. Reuter seint dd. gisteren uit Kopenhagen, dat de Witte Oostzeeconferentie, die aldaar gehouden werd, gisteren is gesloten en dat de eerstkomende conferentie dit jaar van 8 tot 10 September in Den Haag wordt gehouden. Dienstboden-arbeidscontract. Een misvatting zoo schrjjft het «Nws. die wjj bjj velen hebben opgemerkt is, dat in het ver volg mevrouw en dienstboden een schriftelijke con tractzouden moeten opmaken bjj de in diensttreding. Goede, dl te goede raadgevingen van ervaren turis- ten de verspreiding van zoogen, modelcontracten, schijnen die misvatting opgewekt te maken. Neen, vereischt is zulk een schrifteljjk contract allerminst en het schjjnt ons geenszins raadzaam, in alle gevallen tot de opmaking daarvan over te gaan. Zoo komt hei ons voor, dat hst voor een mevrouw en diensbode, tusschen wie thans reeds eeq aan-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1