Day blad voor Schiedam Omstreken. Aio Piert op ie 'eSrutr - - - «rïïTE Kiem ScMamsclie Cmraii iet j rati s SelMreert Maptlai 32ste Jaargang. Maandag 8 Februari 1909. No. 9332. Max5 schilderstuk. prijs 10 c. j.iaet, 0.46p. uti, fl.351,3 il Buitenlandsch Nieuws. FEUILLETO N. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post, door geheel Nederland /'2.— per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor h e r h a a 1 d e 1 ij k adverteeren worden uiterst b i 1- lijke overeenkomsten aangegaan. *i Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. DE BALKAN. De Tuiksche minister van buitenlandsche zaken heeft aan een journalist medegedeeld, dat de ministerraad het beginsel van het Russische voorste' heeft aangenomen en besloten heeft Rus land uitleggingen te vragen over de wijze' waarop de financieel© opératies zul len worden ten uit voer gelegd. De ministerraad onderzocht verder bet Oost.enri,jksch-Hongaarséhe protocol; daarin zullen eenige wijzigingen Worden aangebracht. Nader wordt gesneld: Do door de Porte in het protocol, tusschen Turkije en Oostenrijk ontworpen, aangebrachte wij zigingen, zijn niet alleen wijzigingen, wat den vorm betreft, maar betreffen bovenal de kwesties van oeeonomischen aard, met name de bepaling betreffende de te hooge schatting der douane rechten. De Porte heeft Zaterdag het protocol aan mar kies Pallavicini, den gezant der Dönaumonarchie, overhandigd, die de onderliandelingen zal voort zetten. TURKIJE. Een zeeofficier uit naam van den minister van Marine een interpellatie in de Kamer beant woordende, zette uiteen dat de oorlogsmarine zich in een ellendigen toestand bevindt. Bijdrukte zijn vertrouwen uit, dat de Kamer zal helpen l>ij het scheppen van een krachtige vloot. Te Salonica zijn berichten ontvangen van ver skillende aanslagen tegen Grieken gepleegd in het district Monastir, te Gornilzova, TeKioussova in het zelfde district hebben de Bulgaren denöden Februari een aanzienlijke Griek gedood. Den 6den Februari heeft een nieuwen aanslag plaats gehad °P een Griek genaamd Stephanos Zissi, die door Bulgaren en personen aan de Romeinsche propa gand verbonden, gedood is Tengevolge dezer aanslagen heerscht er een leven dige beweging te Kronssovo. De Grieksche bevolking heeft een protestbeweging op touw gezet. Troepen zjjn in haast ontboden, maar de schuldigen zjjn niet gevangen genomen. Deze aanslagen herhalen zich eiken dag na den moord van eene Grieksche familie te Prepodisti en hebben onder de geheele bevolking een smarteljjken indruk gemaakt. MAROKKO. Uit Fez werd den 3en dezer gemeld: De Sultan heeft heden het Franse he gezantschap ontvangen. Het geheel leverde een bijzonder schil derachtiger! aanblik. De soldaten van liet garni zoen waren en haie opgesteld; de Fransche ge zant, omringd door het persöneel van het ge zantschap, voorafgegaan door d'e ruiters van het Magzen en de miters dier legatie, doorliep aldus den weg, die hem van het paleis scheidde. [Naar het Duitsch.) 25) nJ?.v keer Winkelmann was van schrik haast ^fZ0B ,n- Een doodelijke bleekheid bedekte uiij 11164 de uiterste inspanning be ul* aV?n te8enwoordigheid van geest. «ié ik f Ml »i< 'Weet wie ik benIk ben Christiaan Winkelmann Heuveling richtte zich hoog op. «YVat en «te gznt, is mij onverschillig. Bewjp eetu dat storaden H°e aan Winkelmann nam zjjn toevlucht tot grofheid die reeds meermalen wonderen had uitgewerkt! Ben ik hier in mjjn huis of niet, dat ik mjj door aen eersten den besten vreemdeling, die komt bmnentoopen, beleedigingen moet latén welgeval- Eruit, jelui, oogenblikkeljjk l. »nfrageude 8ebaren schreed hg op den koopman toe, die hem kalm, zonder een spier op zgn gelaat te vertrekken, afwachtte. sllnlp, hulp!" gilde andermaal juffrouw Beijes krjjschende stem. De Fransche gezant, sprak den Sultan in een redevoering aldüs toe: Ik iieK de .eer Uwe Majesteit de brieven Ier hand te stellen, waarmede de regeering der re publiek mij bij Uwe Majesteit accrediteert. Wen- sc-hende. met Uwe Keizerlijke Majesteit de vriend schappelijke betrekkingen voort te .zetten, welke Fmjil.nj'k met de Sultans van .Marokko, met, name, met. Uw roemruchtigen vader, hééft Onderhou den, heeft de regeering' der Fransche republiek besloten U hare gelukwenschen bijl uwe troons bestijging aan te bieden en mij op te dragen Uwe Majesteit hare betuigingen van vriendschap over te bréngen. Ik zal niets verzuimen om de mij onvertrouwde opdracht, te volvoeren. De minister van buitenlandsche zaken las het antwoord voor, dat luidde: Wij achten ons gelukkig metuwe komst hij onze Majesteit. Wij heeten u, evenals de leden van snv gezantschap, welkom. Weet, dat wtij even als uwe regeering het ernstigste verlangen koes leren, om de innige vriendschapsbetrekkingen te zien voortduren, overeenkomstig de bindende over- eenk nnsteu van onze voorgangers. Met groot© vreugde hebben wij d'e betuigingen v.au vriend schap vernomen, die gij; ingevolge uwe opdracht ons hebt overgebracht. Weest er van verzekerd, Jat onze Welwillende medejwterking u niet zal wor den onthouden om tusschen de twjee regeeringen tot ten overeenstemming te geraken, die aan hunne belangen zal beantwoorden. PERZlë. Weder heeft een Perzische provincie zich aan de macht van den Sjah onttrokken. Men meldt uit Teheran aan de »Rouss", dat de opstand van Meched gevolgd is door het verzet van al de andere steden der provincie Khorassan. De bewoners van de steden hebben afgevaardigden naar Meched gezonden, waar een andjuman is georganiseerd belast met het bestuur der provincie. De Engelsche en Russische consuls zjjn in ken nis gesteld met deze feiten door een schrijven waarin hun verzocht wordt, voortaan met de adjuman alle internationale kwestiën te behan delen. De sirdar Mentarie, luitenant van prins Firman Firaoa, naar Ispahan gezonden tegen de Baktiaris, is te Teheran teruggekomen, tengevolge van den opstand zjjner troepen, Hjj heelt aan den Sjah een rapport overgelegd, waarin bij de resul taten van zjjne besprekingen met de Baktiaris heeft hervat. Hun voornaamste eisch bestaat in bet herstel van de grondwet. ZUID-AFRIKA. De meerlingen in Zuid-Afrika over de resul taten der vereenigingsConferentie zijn verdeeld. Somborgen, en onder hen lord CurZon, zien de toekomst hoopvol tegemoet. In een onderhoud, hetwek de correspondent van de „Cape Times" De vóór het huis verzamelde mecschen lieten zicb niet meer tegenhouden, zjj drongen het huis binnen, een krachtige kerel pakte Winkelmann beet, die zich echter losrukte en, de kamer bin- nensneilend, de deur achter zich sloot. Ook Augusta, die in de bcvenverdiepiog iets te verrichten had, kwam nu, doodeljjk Verschrikt toesnellen, zjj zag de gang met inenschen gevuld, een ouden heer in hun midden, en nu stapte een gerechts dienaar door de menigte, die zich rechts en links verdeelde en daarna nieuwsgierig en in spanning achter hem weer opeendrong. »Wat gebeurt hier? Wie is u vroeg hjj aan Heuveling, terwijl diens geleidster in spraakzame babbelachtigheid dengenen, die het dichtste bjj haar stonden, het gebeurde vertelde en tot be vestiging van haar woorden den ring vertoon de. Een kreet van vreeseljjke ontsteltenis weer klonk, bewusteloos zonk Augusta Winkelmann op den grond neer. Op dit oogenblik, terwijl de politieagent, dievan den heer Heuveling de toe dracht der zaak vernomen had, aan de deur klopte en Winkelmann in naam der wet gelastte open te doen drong Ilartung door de menigtezjjn oog viel op AuguHa, die, door eenige vrouwen ondersteund, onder aau de trap lag, die naar de boven verdiepingen voerde. «Vlug naar haar haar kamer met deze dame Wat er ook moge zgn voorgevallen, eerrt hulp voor haar, zij is onschuldig aan allee en rein als het zonlicht." Zeil tilde hjj het mei'je als een kind op en met genoemden heer had, verklaarde Curzon, dat de conferentie duidelijk aangetoond heeft, hoe de verschillende rassen hunne grieven vergeten en beginnen in te zien, dia,t de unie in het belang van alle Zuid-Afrikaan'sche staten zou zijn. Hij «en niet genoeg de bekwaamheden der afgevaar digden roemen, die zulk een groot* staatsmans- k tjsheid aan den dag hadden gelegd en geloofde ■ook, dat de hoofdstadkwestie op bevredigende wijze opgelost was. Ook in Engelsch-Indië is in dertijd een dergelijke indeeling tot stand gebracht, met. twee hoofdsteden, Simlar en Calcutta, en dez'c- regeling heeft tot nog toe algemeen vol daan j Wél zullen extra kosten gemaakt moeten worden voor ren aanleg van een speciale telegrafische vor.lüiding tuslschen Pretoria en Kaapstad, doch deze kosten kunnen niet opwegen tegen de groote voordeden, welke daarmede gepaard gaan. Sir John Frase-r, de leider van de oppositie in de Oranjerivierkolonie, is lang niet zoo te- vrfceen Hij beweert., dat de kwestie, wélke stad de norfds.ad zal zijn, dient te worden uitge maakt floor het nieuwe parlement van het Ver een igde Zuid-Afrika. Vele Zuid-Afrikaanders verklaren zelfs, dar de gelede regeling sléchts van tijdelijken aard iss, en dat ten slotte toch één stad hoofdstad zal worden. Uit dit alles blijkt, duidelijk, dat van een blijvend succes nog gem sprake kan zijn. Een feit is het echter, dat de geheele bevol king van Zuid-Afrika de vereeniging wenscht, Daar over zijn alle berichtgevers het eens, en dit mag zeker als een goed voorteeken beschouwd worden f JAPAN. De keizer van Korea en Ito hebben te Seoel bezen ken gewisseld. j Ito gaat 10 dezer scheep naar Japan. Het ver luidt, dat hij niet zal terugkeeren, en vervangen zal worden door Terausji, De onlangs door Ito gehouden redevoeringen, hierop neerkomende dat, tenzij1 spoedig een einde komt aan de hier of daar voorkomende onlusten, door Japan streng zou worden opgetreden, wor den uitgelegd als een zinspeling op een waarschijn lijke inlijving. AMERIKA. President Roosevelt volgl nog steeds met de grootste belangstelling de handelingen der regee- 'fhig van Californië. Zooals onze lezers weten, werd voor eenige dagen in dezen staat het besluit genomen, afzonderlijke scholen op te richten voor de Japansche kinderen. Dit gaf den president, der VeieenigiJe Staten aanleiding' den gouverneur on der he. oog te brengén, hoe gevaarlijk een dergelijk optreden was, en daar Cafifornië nog niet schijnt besloten te hebben, de wet weder in te trekken, is het niet onwaarschijnlijk, dat Roosevelt zich droeg haar naar een achterkamer, waarheen eeni ge vrouwen hem volgden. De heer Christiaan Winkelmann had inmiddels de deur geopend; brutaal trad hjj den politie min, die de menigte afweerde, te gemoet. De deur der Kamer stond wjjd open, men ontwarrde nog eenige sieraden en papieren op de tafel. «Daar liggen de overige," schreeuwde juffrouw Betje; ik heb het wel gezegd, het is hier een roovershol." «Stilte I" gebood de politieagent, en zich tot Winkelmann wendend, ging hg voort: «Waarom opendet gjj niet dadelijk, toen ik in naam der wet toegang eischte «Omdat ik in najjn huis slechts datgene doe en laat-, wat mjj goeddunkt", was Winkelman» norsch antwoord. «Waarom wildet gij u aan den heer Heuve ling vergrijpen, zonder hg er u aanleiding toe gal »Ik wilde hem en die persoon daar be wij ren, wat Hamburger huisrecht beteekent zjj heb ben mg een diet genoemd." «Weet gij, dat deze ring, dat deze doekspeld, dat deze op de tafel liggende voorwerpen het eigendom van den heer Heuveling zjjn en hem vóór korten tjjd ontvreemd werden «Neen I" »lloe kwamen deze voorwerpen in uw bezit V' Luid klonk Winkelmanns lach. »Dat is grappig"', riep hg «sinds wanneer speelt de ageut Melkers voor rechter van instructie Maai ik wil ant- verpüclu achten zal, een boodschap te richten aan ht; congres, om daardoor het parlement der Vereeuigde Statiën gelegenheid te geven, zijn over tuiging uit le spreken omtrent deze aangelegen- luid. i Het belang van hot land eischt, dat hét congres duidelijk te kénnen geeft, niet in te stemmen met leze anti-Japansche wetten. Een draadbericht uit JSundsval, Zweien, meldt het volgende: Vrij sterke aardschokken zijn waargenomen ip het, grensgebied van Hedelpad, Deze schokken, die in den namiddag van Zaterdag zijin waar genomen, gingen vergezeld van onderaardsch gi- rommei. Een lichte aardbeving heeft gisterochtend it.58 plaats gehad te' liflis in den Kaukasus. Een ouderaardsch gerommel en twee schokken wa ren ci aan voorafgegaan. De meubelen begonnen zich in de huizen te bewegen en de menscheo vluchten verschrikt de straat op. Een uur later werd nog een heviger schok waargenomen. Men seint uit Brey (Frankrijk) dat Zaterdag avond door nog onbekende oorzaak eene ernstige ontploffing heeft plaats gehad in het magazijn van Je m„n van Tucquecnieux (Meurfhe-et-Moseb e) Zes werklieden zijn daarbij gedood. Te Atlanta (Georgia), zijn door den storm van Y Ejdag 12 personen omgekomen en velen gewondeen groot .aantal gebouwen is omge waaid, j f i Monseigneur Cheorghian, aartsbisschop, pri maat van Roemenië, is te Boekarest overleden. De Italiaansche ministerraad besloot den staat van beleg in de arrondissementen Messina en Reggio op te heffeü. 'Ook w eid in dien raad het besluit genomen de Koning voor te stellen de Kamer te ontbinden en den minister-president te machtigen de data voor de verkiezingen en de bijeenkomst der nieuwe Kamer vast te stellen. Uit de puinhoopen van Messina is al dus na 37 dagen een man levend te voor- scnijn gebracht! Het was een banketbakker, din al aieii tijd van taartjes heeft geleefd. -- De „Frankfurter Zeitung" deelt in een uit Beriijn ontvangen telegram méde, dat behalve de particuliere, door Franschen en Duitschers gevvtrde onderhandelingen, naar aanleiding van c ommercieele en industr+eele ondernemingen, ook de beide regeeringen onderhandelen om tot een grondslag van een overeenkomst betreffende de economische belangen der beide landen in Marok ko te geraken, woorden, al zjj het dan slechts, om den duite^ van den hoogmoed bg de grootsn een weiner et uit te drgven, die zich en de hunnen boven iedere zonde verbeven wanen. Deze dingen gaf mg een nabestaande van den heer Heuveling in pand, omdat ik hem op den dood van den oude sommen voorschoot, die hjj in 't gebeinor bjj 't spel en in brasscberjj verkwistte. >0 Max, Max, huichelachtige slang f" ver zuchtte Heuveling, >en mjjn hart klopte nog voor je «Neen, neen, waarde heer, de slaag heette niet Mix," ging Winkelmann met een hootend ge lach voort, »die slang heet Reinhard Heaveling, uw eigen zoon hier en hj) baalde snel zjj* brieventasch voor den dag, shier is de acceptatie, luidend op drie manden na uw dood hier zjjn de betaalde wissels. Ilier een rekening van een gouden ketting, die ik in zgn naam aan een lid der kunstenaars-familie Amati zenden moest. Swat bet a aan onde heer, wilt gjj nog meer verrassingen? Ik kan u daarmee dienendie kolossus daar aan uw arm, juffrouw Betje is haar naam, niet waar dat is uws zoontjes beschermvrouw, die aehter uw rug zjjn hoopvolle streken verbergt, en voor een nieuwen doek uw zaligheid es bare verkoopt." Wordt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1