voor en Omstreken. 32ste Jaargang. Dinsdag 9 Februari 1909. No. 9333. Aio una er 1U oj Is feuilleton. Max' schilderstuk. Nieuwe Heiaiscle Corat Kt iratis GelllistreerJ MaisMai M10 c. p. weet, 0.45 p. ni, fl.35 p. 3 nd. Verspreide berichten. V Schoolstrijd bij de a.s, verkiezingen V Limburgsche toestanden. Buitenlandsch Meuws. ABONNEMENTSPRIJS: wlïla4 r?r?°hijnt dageli.!k^ uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en tfS '°or Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per weet lu cent. Franco per post door geheel Nederland 2. per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent. -^^«muumenten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- t oO en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50 PRIJS DER ADVERTENTIëN; Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wórdt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. o o r h e r h a a 1 d e ij k a d v e r t e e r e n worden uiterst lijke overeenkomsten aangegaan. bi 1- Telcfooniramnier 85. Postbus no. Het lid der Tweedie Kamer Thomson heeft V rijdag te Leeuwarden een politieke rede ge- nuu.ien, waarin hij wees op een verschil van inzicht, dat onder de liberalen in zake de school kwestie bestaat. ien aanzien van de neutraliteit der openbare echC'Ol waren, naar hij meende, in den laatsten tyd zelfs door liberalen concessies gedaan, welke ï.i. in hooge mate afkeuring verdienden. Inzonderheid had hij hierbij, volgens het ver- dag der „N. R. Ct." het oog op mr. Rink, die lijdens zijn ministerschap geein strijd met de neutraliteit van de openbare school had ge- men, indien er Bijibelselie geschiedenis onderwe gen en een gebed uitgesproken werd. i Voor ide ongerepte strenge neutraliteit trad kapitein Thomson in de bres, en hij. is daar- bij) gelijk hij met een beroep op de kiesver- eeniging „'s-Gra venhage'te kennen gaf de «enige niet. it WF hebben, zegt het „Centr." dus bij de a, s. stembus-campagne een zekere verlevendiging van den ouden schoolstrijd te wachten. Maar een verlevendiging, die feitelijk ons min der raakt, dan de groepen der Linkerzijde zelve. De Li zond ere school blijft ons ideaal. En al is de strijd over het karakter der openbare school ons geenszins onverschillig, wijl kunnen daarbij in zekeren zin de rol van toeschouwer blijven i <-i vuil en, en afwachten, welke de uitkomst van die worsteling zal zijn. Een donkere schaduw werpen op het zuiden ua Limburg de misbruiken, waaraan men zich brj dc laatste Statenverkiezingen schijnt schuldig gemaakt te hebben, schrijft dr. Nolens in de „N. Venl. Ct.'- f „Let weleen gedeelte van Limburg. Maar wat in een gedeelte misdaan wordt, stelt men zoo gaarne op rekening van het geheel. 'Hoe dit zij: fonsch ingrijpen wordt, hier On verbiddelijk noodzakelijk. m den politieken strijd laat staan in een strijd over personen, zooals in deze gevallen mogen niet wapenen gebruikt worden, als bij deze feruchte verkiezingen gebezigd zijn. Ltu gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Moge het licht verschaffen en iedere verant- ■V ^ordelijkheid vaststellen. IiimJdels hebben de Provinciale Staten de geloofsbrieven der gekozenen te onderzoeken. De vraag dloet zich hierbij! voor of het n het, midden latend of en in hoeverre de gekozenen medte verantwoordelijk zijn - niet overweging verdient dit onderzoek uit te stellen, althans niet te beëindigen tot pa afloop van het gerechtelijk onderzoek, Naar het Duitsch.) Hij zweeg, want Heuveling trad tot dicht vóó: hem: de hooge gestalte van den ouden koop man wankelde ;üs van koorts bevangen. „Nog slecht mi vraag, ééne maar," zei hij bijna Huis terend; „ik zal alles stil ho.udon, gij zult niets te vrceezn hebben, maar Max mijn neef,..." „is onschuldig;' voor de uit den brief ge- uomen som gelds kreeg een der Amati's oen fraai geschenk, juffrouw Betje een omslagdoek, waarvoor zr uw zoon den dienst belwees, zekere sleutels Heuveling wenkte inet de hand; zijn voeten dreigden hem hun dienst te ontzeggen. „Deze f1®?4' |s 1" mijn oogen onschuldig," zei hij met m R ste-m' "die Persoon daar," en hij wees hltt het met den besten wil niet ge- fi„, en ,e Ul onmacht te vallen, „die persoon za' c Eaar. schade vergoedenzij. kan moet^eVen' Waaidleeu Ik haar' eigendom zenden Mynueer Heuveling, ik zweer iu hoopman verwaardigde haar met geen i angzaam schreed hij door de menigte. Het ..omt mij vreemd voor, dat over de a,l ul niet toelating beslist zou worden hangende dat onderzoek, Br is ook een provinciale eer. En voor deze eer hebben ook de Provinciale Staten, waar het in hunne macht ligt, te zor gen DE BALKAN. Uit Konstantinopel wordt aan de „Neue Freie Presse" gemeld, dat de Russische gezant het tegenvoorstel van Turkije hoeft afgewezen, met de woorden: „Dat is geen antwoord op ons voor stel en ik hoop morgen een antwoord te ontvan gen, fc(-steld in dén zin van een voprslag." Na de gezanten van Frankrijk en Engeland, heeft ook de gezant van Duitsehland Turkije den paal gegeven het voorstel van Rusland aan te ne men. r mm* ikt verluidt, dat de Servische ministerraad besloten heelt eerst n,a de sluiting van een defi nitieve, overeenkomst met Turkije door .Oosten- i.ijk-llojjgarije aan den oenen kant en door. Bul garije. aan dep anderen kant een nota de Ser vische eischen bevattende, uit te gevon, DUITSCHLAND. Koning Edward te Berlijn. De koning v,an Engeland aanvaardde gisten zijn ruis- naar Berlijn en dit gaf de „Frankf. Zeitung" aanleiding, nog-.eens in het korf de beteekems van dit bezoek uiteen te- zetten. Het Zuid-Duit- Kche nlad negint met de verklaring, dat over het algemeen de belangstelling in Duitsehland niét bijzonder groot, is. In de bladen vindt men wei nig anders, dan de offieieele mededeelingen om trent de samenstelling van het programma. Nie mand zal durven ontkennen, dat groote tact ver eisen!. wordt, om langzamerhand de betrekkingen rtusschen de beide landen té verbeteren. Het 20u slechts wantrouwen wekken in Engeland, indien dit bezoek der D.uWsche piers aanleiding gaf tot overdreven lofuitingen, die misschien spoedig daar na weder gevolgd zouden worden door hatelijke uiteenzettingen. Als eerste oorzaak voor de ©enigszins gespan nen verhouding tusschen de beide landen, mo d het conflict der levensbelangen genoemd wor den. D< h daar rijn andere, minder ernstige oor zaken, die de totstandkoming van meer vriend schappelijke betrekkingen in den weg staan. Zulke oorzaken zijn bijv. de Tweedmouthbrief en bet „Daily Telegraph"-artikel, die niet had den mceten worden gepubliceerd. Het blad er kent echter, dat in doze aangelegenheden als in zot vele andere, die aanleiding tot. ontevreden heid gaven. Duitsehland in hoofdzaak de schuld draagt. j f j Nadat de „Frankfurter" daarna nog uitvoerig de Duitsch-vijandige stemming beschrijft, die aan het licht trad bij de. opvoering van het toonéel- stiuk „Het huis van den Engelschman", wijst het blad er verder op, dat men aan de niet lang geleden door lord Roberts' gehouden redevoering, geen ril te groote waarde hechten moet. Lord Roberts sprak over een mogelijken in var van Duitsehland, doch hij is geen staats- mcu en zijn verklaringen zullen geen wijziging brengen in de verhouding der beide landen. Waar wij dus, zop eindigt het blad, ons er wel voor zullen wachten te gelooven, dat het kumnklijk bezoek groote gevolgen zal hebben voor de naaste toekomst;, verheugen wij ons er toch over, dat dit bezoek tot stand kwam. Men meldt uit Berljjn aan het s.Tournai des Debats"In de geautoriseerde kringen te Berljjn verwacht men geenszins dat een nieuwe overeen komst of eene nieuwe formeele entente tusschen Duitsehland en Engeland in den loop van het be zoek der Engelsche souvereinen zal getroffen wor-j den. De beide betrokken regeeringen hebben5 niets in dien zin voorbereid. Maar koning Eduard en koningin Alexandra zullen te Ber lijn een zeer warme ontvangst genieten, die e> toe zal bjjdragen alle complicaties in de toe komst te voorkomen. „Een oogenblik, mijnheer Heuveling I" Verwonderd stond de koopman stil; twee hoogere politieambtenaren, voor wie het volk zich eerbiedig terugtrok, baanden zich door de menigte een weg. „Wil u nog even blijven, mijnheer Heuveling nam een .runner het woord; „misschien ont dekt gij in dit huis nog meer, wat uw eigendom blikt zijn. In naam der wet, Christiaan Gott fried W nkelmann, open ons de verschillende onderdrelen van uw 'huisMen is twee bekende óievcn op het spoor gekomen. He zoogenaamde warte Kees en Lange Hein hebben omtrent i en heer Christiaan Winkehnann reeds zeer azwarende verklaringen afgelegd, ook, dat zij op zijn aansporing de inbraak bij u, mijnheer 1 km reling, hebben uitgevoerd." mkolmaji was zeer bleek geworden, zijn sdl.?,en. hem te verlaten en met "haar zijn brutaalheid. ,,lk ontken alles," bracht hii er met moeite uit, „men wil mij! in 't verderf storten. „Dat zullen we zien; voorshands opent mi ons a 11 e ruimten uwer woning, vooral zouden wij gaarne de geheime bergplaats in het. achter huis, waarover Zwarte Kees sprak; in oo<ren> schouw willen nemen; wilt gij ons vergezellen mynheer Heuveling?" „Spaar mij die moeite," antwoordde de koop man ik voel mij zeer ontsteld en ben alleen maar bli de zekerheid verkregen te hebben, dat liet niet de hand van een fanjilielid was' ZUID-AFRIKA. De Zu,id-Af rikaansche Unie. Volgens het gepubliceerde ontwerp van de grondwet van Zujd-Afrika zal een unie gevormd worden, bestaande uit de Kaapkolonie. Trans vaal, Na,al en de Oranjerivier-kolonie. De regee ring zal bestaan uit een gouverneur-generaal, Se naat, en Kamer van Afgevaardigden. Elke kolonie, clie*tot de unie behoort, wordt een provincie en komt derhalve onder een be stuurder en een provincialen raad. De provin ciën worden ook in den Senaat vertegenwoor digd, d ie door de provinciale raden gekozen wordt. De Kamer van afgevaardigden zal evenwel ge kozen worden op dc basis van de volwassen Euro pees,hè bevolking. Maar bij het begin van de invoering dezer regeling zal in de Oranje-rivb-r- kolohie en Natal het beginsfel van een evenredige vertegenwoordiging de voorkeur hebben. De léden van Senaat en Kamer, van volksvertegenwoordi gers moeten Europeanen zijn. De Bond neemt over alle vorderingen en schulden en ambtenaren dér contracteerende koloniën. Engelsch en Ne- derlandsch beide, zullen op gelijke voorwaarden de offieieele tillen zijn. Geen ambtenaar zal ont slagen of achtergesteld kunnen wórden, wegens het niet kennen van een van genoeknde talen. De spoorwegen en havens zullen geregeld be zocht worden door regeeringSóommissarissón en den minister, die, door de vrachten goedkoop te maken, de vestiging- van, landbouwende en iiicluspjeelè bevolking zal aanmoedigen. Het be staande koloniale kiesrecht zal behouden worden die zich aan mijn eigendom vergreep; voor 't oogenblik heb ik rast noodig." Nogmaals drong juffrouw Betje op hem toe; de plompe figuur viel bijna voor zijn voeten neer „.Mijnheer Heuveling, heb medelijdon, ik wil immers alles bekennen," Hij keurde haar geen antwoord waardig. Lang zaam verliet hij het huis, dat door de politie macht van nieuwsgierigen gezuiverd was; des to du hter evenwel was de menigte buiten aan gegroeid, die voor de hooge gestalte van den koopman, wiens naam algemeen bekend was, eerbiedig plaats maakte. Mil, moeite gelukte 'het den lieer Heuveling zich fot aan de naburige standplaats van huur- rijfa-gen voori te slepen; zooveel mogelijk zijn gewone houding bewarend, -stapte In; in," maar toen liet voertuig zich in beweging zette, ver liet hem zijn kracht; als gebroken zonk hjj in de kussens achterover. „Bedrogen, verraden," mompelde zijn bevende hppen,.„mijn zoon loert, op mijn dood, mijn zoon een losbandige, .in verbond met het wijf, dat ik als liet toonbeeld van een eerbare huis houdster geprezen heb; allen tegen mij, alle maal verraders, slechts één, die waar en trouw bleef, en dien heb ik verslonten, maar ik zal recht- doen, rechtI" Krachtdadig wilde bij de vroegere energie te rugroepen, maar ach, tevergeefs lei wij. hij zijn huis naderde, zeiten de be ambten der politie hun huiszoeking v-oort, waar bij de verkiezingen der Unie, tenzij het parlement anders mocht besluiten. Het parlement der Unie heeft het recht van amendement op de Consti tutie. maar in Kaajiland zullen kleurlingen kies recht krijgen. De gelijkheid der twee talen, het grondbeginsel der volksvertegenwoordiging, kan alleen veran derd worden met een meerderheid van tweederden der stemmen. De beslissing der meerderheid ten opzichte van de hoofdstad is, zooals reeds telegrafisch gemeld werd, AMERIKA. De strjjd van Roosevelt tegen de anti-Japansche Wetgeving in Californië vindt, als tvjj den bericht gever van de »Kölnisehe Zeitung" mogen gelooven, weinig sympathie in de U. S. A. en zelfs het Con gres neemt het geheele geval niet ai te zeer au sérieux. Een democratisch heethoofd heeft het scholenontwerp in den Californischen Senaat ge bracht. Te Tokio nemen regeering en pers de quaestie zeer waardig op, maar de sTimes" van Washington sweet intusschen mede te deelen, dat Japan verklaard heeft, het goedkeuren van de veelbesproken wets ontwerpen op de scholen en het verwerven van grondbezit als een breuk van vertrouwen te zullen opvatten. Berichten uit het Perzische Tabriz aan d« Russische sNovoie Wremia" gezonden, melden, dat Khan Samod, die van het zuidwesten oprukt, Tabriz met ontplooide kolonnes heeft aangevallen Een verwoed gevecht werd gedurende verscheidene uren gevoerd. De nationalisten antwoordden daarop door een tegenaanval onder bescherming hunner artillerie, maar zjj leden groote verliezen. Kban Samed is naar Serdaroud gevlucht met 60 gevan genen. Z 11. de Paus heeft tot aartsbisschop van Algerië benoemd Mgr. Combes, aartsbisschop van Cat;-ago en primaat van Afrika. En tot bisschop van Marseille Mgr. Ant. Fabre, vicaris-generaal van dat «bo'cees. Mgr. Aniette, aartsbisschop van Parijs, heéxt Mgr. C'hesnelong, bisschop van Valence, vroeger pastoor der Madeleine-kerk, benoemd tot eere-n.anunnik van het kathedrale kapittel v.uq Parijs. 1 i Een groep Porfugeesche infanteristen, 80 man sterk, die naar Madera en de Azoretf ge zonden waren om daar de orde te handhaven - er waren ongeregeldheden voorgekomen in verband met de builenpest is het bacteriolo- giscn laboratorium binnengedrongen. De soldaten trachtten de daar werkzame doktoren naar hun hand te zetten. De soldaten eisehben, dat zij weer naai huis zouden worden gezonden. De overheid is er in gestaagd de muitere tot de orde te brengen, j 1 van do uitslag was, dat een half uur later Win- kelmann dp trap afgebracht werd, en wel met geboeide handen, ten einde aldus een nieuwe poging, om door de bekende achterdeur te ont snappen, te voorkomen, nadat d-e eerste mislukt was. Intusschen was Augusta met het volle bewust zijn van het voorgevallene ontwaakt; met moeitd hielden Hartungs smeekbeden haar terug, de mannen tijdens de huiszoeking te volgen; maar toen zij de stern baars vaders hoorde, toen liet zij zien ïiiet langer tegenhouden, zjj snelde hem te gemorten voor hem nederknieiend. liep zij op hartverscheurende!! toon; „Mijn vader, mijn vadei waarom hebt gjj zooveel oubeschrij- 1 ijk leed over ons gebracht?" F en oogenblik scheen het, alsof zich ten spoor van ontroering op Winkelmanns gelaat vertonnen wilde, maar het verdween dadelijk weder, „Huil niet, Gusfa, 'k zal wel weer los komen,"- zei hij grimmig„en het den schurken inpepe ren; iaat oav jammeren, zeg ik je s Natuurlijk, zal er van «at huwelijk wel niets komen, maar troost, je er zal ons nog genoeg overblijven"" „Aiets voor mij nep Augusta, als'afweren! ra'ïmen voor zich uitstekend. „Geen rent van liet oneerlijk gewonnen geld i Vader vader, hoeviej liever ware ik gestorven, dan -dat ik lezen dag moest beleven!" Wm-dt iwiwlgd.) m<*< iiiTi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1