Dagblad voor Schiedam en Omstreken 32ste Jaargang. Woensdag 10 Februari 1909. V Tegen het wedden. Katholieken uitgesloten Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. Staten-Oeneraal. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- Straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk advértèeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Bureau BOTERSTRAAT 50. Telefoonnummer 85. Door Burgemeester en Wethouders van Bloe- mendaal is een besluit genomen van verstrekken- den aard ten opzichte van het wedden, dat zeer zèki-r m den lande door een groot deel der be volking met. ingenomenheid zal worden begroet. Het Dagelijksch Bestuur van Bloemendaal heeft dan besloten voortaan geen toestemming meer te veileenen tot het houden van wedrennen op Zon- en feestdagen op de renbaan te Woeistduin. To Woestduin worden, zooals men weet, de grootste harddraverijen van ons land gehouden. De lidangstelling voor die courses is in de laatste jaren bij het publiek gaandeweg grooter gewor den. Maar die grootere belangstelling kenmerkte zien met uitsluitend van de zijde der liefhebbers van de hvpische sport. Helaas behoorden on der do bezoekers talloos velen, die daar uitsluitend kwamen om te wedden. In de groote steden rezen do „sport-bureaux", met hunne actieve agenten, als paddenstoelen uit den grond op en het gegok nam jaar op jaar op de renbaan te Woestduin steeds grooter proporties aan. De .jevolking daar ter plaatse en in den wijden oiutres bleek ook al ongelukkiger wijze door de wed ziekte te zijn aangetast en de slachtoffers waren legio. Arbeiders en jongens, in dienstbe trekking by bollenhantlelaren, gingen Zondags hun Aebbc-n en houden op de baan verspieten en vele huisgezinnen kwamen in groote ellende en ar moede, Zelfs Avinkeliers en andere kleine luyden hebben in 1908 g'rodte Verliezen op de renbaan geleden, konden hunne gewone verplichtingen ten opzichte van hun leveranciers niet nakomen, en gingen failliet. Geen wonder dus, dat, waar in Bloemendaal B. en W. zulke treurige feiten by de bevolking konden constateeren, krachtige maatregelen hier nood'.g waren. Door het houden van courses ■op vrije dagen te beletten, wil nu het gemeente- besiuur voorkomen, dat arbeiders en de kleine luyden die courses bezoeken. Ken uitnemende maatregel is hier getroffen. Een eeip-salut voor het gemeente-bestuur van Bloemendaal, hetwelk thans het bewijs geeft, dat el' van overheidswege Wel wiat tegen het voort durend toenemen v,an wedden valt te doen' De »Tjjd" geeft de volgende statistiekjes Hoogleeraren AaDtal, Katholieken. Leiden59 o Utrecht42 1 Groningen38 0 Amsterdam 50 1 Deltt 53 1 242 3 Dat wil zeggenruim 1 pCt. op de ruim 35 pCt,, die de Katholieken van het Nederlandsche volk uitmaken. Hoe de poverheid van dit getalletje - 3 te verklaren lo. Door bet absoluut geen rekening houden met hetgeen van roomsche zyde wordt gepres teerd; 2o. Door de opsluiting in den engen kring van collega's, die voor verreweg 't grootste deel van één politieke en godsdienstige belijdenis zh'n de liberale 3o. Door de voor ons rampzalige wijze, waarop voordrachten en benoemingen van .hoogleeraren plaats vinden. Immers de Curatoria, voor verreweg het grootste gedeelte barer leden liberaal, gehoord de faculteiten, allen fiks liberaal, maken de voor dracht. Aant. curatoren, Katb. Leiden 5 0 Utrecht. 5 1 Groningen5 0 Amsterdam5 1 Delft 5 25 3 Dus 3 katholieke curatoren op de '25 en wat R.yb.-Uttiv€mteaen betrcJfc 1 op de 15 DE BALKAN. Turkije en Bulgarije, De onderhandelingen tu.ssche.11 Turkije en Bul garije, in den laatsten tijd door tusschenkomst vau de mogendheden gevoerd, willen vooral daarom .niet vlotten, wijl Turkije aandrong op een grens- ver betering, waardoor bet in het bezit zou komen van enkele versterkte plaatsen in Oost-Roemelië, lot dekking van zijn grenzen tegen een aanval tut net Noorden. Bulgarije wilde evenwel van die grenswijziging niets weten. Thans heeft.de Turk- sche regeering haar eisch Jaten varen, hetgeen blijkt uit het volgende telegram uit Sofia: „De Bulgaarsche regeering bericht officieel, dat liet Jurksche tegenvoorstel de verklaring inhoudt, dat iurkijé van elke grensverbetering afziet. Dien tengevolge heeft de Bulgaarsche minister van Oorlog onmiddellijk gelast, de reservisten, die opgeroepen waren om de achtste divisie aan de Juiksche grens te versterken, naar huis ie zen, en." DUITSCHLAND. Koning Edward te Berlijn. De Berlijnscbe correspondent van de »New- Yurk Herald schrjjft naar aanleiding van het bezoek van koning Edward, dat de versiering in de stad eigenlijk.in hoofdzaak een officieel karak ter draagt. Alleen die straten, door welke de koninklijke stoet zjjn weg naar het slot vervolgde, waren versierd, en de correspondent merkte zelfs op, dat op vele plaatsen van de woorden «God zegene den keizer die onlangs te lezen waren op den geboortedag van keizer Wilhelm, het laatste woord »keizer" eenvoudig vervangen was door «koning". Volgens dezen berichtgever zou het enthusiasme dan ook niet zoo groot zyn en zou men hoogstens kunnen zeggen, dat de bevolking van Berlyn koning Edward eerbiedig begroet heeft, doch dat van een hartelijke ontvangst geen sprake was. De Duitsche bladen verheugen zich allen over het bezoek en spreken den wensch uit, dat hier door tusschen de beide volken een toenadering tot stand moge komen. Toast van keizer Wilhelm. Bij het galadiner in het paleis hield keizer Wilneliri een tafelrede, waarin hij1 in de eerste plaats koning Edward en koningin Alexandra har telijk welkom heette. Verder zefde de keizer: Door oude tradities en engb verwantschapsbanden zijn wij met elkander verbonden. De vele ontmoetingen, welke tusschen ons plaats grepen, waren mij steeds een fcion van groote voldoening. Do keizer bracht daarna zijn bezoek in her innering aan Windsor in 1908 en sprak de hoop uit, dat de koning en de koningin ingenomen zouden zyn met hun bezoek aan Berlijn. Hij hoopt, dat het helaas slechts korte verblijf aan gename herinneringen zou- achterlaten. In het bijzonder verheugen tie keizer en de keizerin zich over de aanewzlgheid der koningin. Vervolgens zeide de keizer: „Uwe majesteit kan tr van verzekerd zijn, dat gelijktijdig met mtf, ook mrjn hoofdstad en het geheele Duitsche rijk uwe aanwezigheid beschoujwcn als een be wijs van de vriendschappelijke gezindheid, welke uwe majesteit tot het bezoek bewogen heeft. Het Duitsche volk begroet den regeerder van liet machtige Britschc wereldrijk met de achting, welke dezen toekomt en ziet in dit bezoek een nieuwen u aarborg voor de void ere vreedzame, vricndschap- l>si.jke ontwikkeling der tusschen onze beide lan den bestaande betrekkingen. r Ik weet, zoo zejde de keizer, hoe zeer onze wmsohen voor het behoud en de bevestiging van den vrede overeenstemmen en kan uwe majesteit op geeft sehoonere wijze welkom hee- ten, dan door uitdrukking te geven aan de vol rit ouwen uitgesproken overtuiging, dat het bezoek van uwe majesteit er toe bijdragen zal, dat elk onzer wensChen verwezenlijkt zal wor den. Terwijl ik nog de hoop uitspreek dat het groote rijk, waarover uwe majesteit regeert, ook in de toekomst zal gedijen en bloeien,wijd ik in.jti glas aan het welzijn van uwe majesteit en \an uwe majesteit de koningin". A ntw oord va n ko ning Edward, in antwoord op de tafelrede van den keizer spiax de koning van Engeland b.a. het, volgende: „Uit naam van de koningin en namens Laar wel in de eerste plaats uit ik mijn warmsten dank vair de woorden van welkom van den keizer en voor de even vriendelijke als schitterende o nu angst". De koning herinnerde vervolgens aan zijn be zoeken te Kiel, Wiihelmshöhe en Kronberg en sprax er zijn bijzondere voldoening over uit, dat het 1e koningin mogelijk w.as, hem bij dit- be- z.oe.v te' vergezellen, waarna Z, M. als volgt voort ging„lk behoef wel niet te verzekeren, dat wij beiden.het vriendelijke bezoek van uwe majesteit en v. i' liare majesteit de keizerin op Windsor niet vergeten hebben. Uwe majesteit, heeft met. betrekking tot bet doel en liet gewenschte resultaat aan mijn eigen gevoelens reeds op welsprekende wijze uitdruk king gegeven; ik kan daarom slechts herhalen', dat onze komst niet. enkel ten doel heeft, onze enge banden van verwantschap in herinnering te mengen, maar ook de bevestiging van de vriendschappelijke betrekkingen tusschen onze beide landen en daardoor het behoud vau den algemeeneu vrede, 'Waaraan ik mijn gansche leven VyJ. \let den W'ensch, dat Uwer majesteits gansche ryk ook in de toekomst zich verder mqge ont wikkelen en bloeien, hef ik mijn glas op, op het welzijn Van uwe majesteit, van hare ma jesteit de keizerin en van uw Huis", I ITALIë. Zoowel te Messina als in Calabrië is de staat van leleg opgeheven. Maar de nasleep van ellen de, door de aardbeving achtergelaten, duurt nog altoos voort, aldus wordt uit Rome aan „De Tijd" genu ld Ie Catania heeft de bevolking, door gebrek tot vertwijfeling gebracht, „de werkstaking van den bonger" uitgeroepen, wat zeggen wil, dat z'J stelselmatig verzet zal plegen tegenover alle maatregelen van ,orde en bestuur. Van dit nood lottig besluit staan zeer ernstige gevolgen te vreezen. Te Messina, werd gisteren onder de puinhtopen van ,een ingestort huis duidelijk on herhaaldelijk teeken van leven gegeven. Maar na aanhoudende pogingen, door politie-beambten en sa pp ours aangewend, was er geen sterveling te ontdekken. Daar schuilt nu vermoedelijk ont zettend denkbeeld 1 reeds vijf weken lang een leveivl-begravene, die vruchteloos om bijstand kermt en steeds worstelt met de omarming van een langzamen dood' De liefdegiffen zijn wel ve-rinindoud, maar vloeien toch nu en dan nog in aanzienlijke mate toe. j Zoo bijv. schonk de republiek Brazilië niet nunder dan een half millioeii francs. Op bei Va ik aan zijn reeds 3,200,000 francs ingekomen. De 11. Vader nam alweer een bij'uitstek practischen maatregel. Hij stelde namelijk voor aan inrich tingen van Hooger Onderwijs studeerende jongelui, die ten gevolge der aardbeving tot armoede ziyn geraa.ü, tal van studiebeurzen beschikbaar; deze worden uitgedeeld door tusschenkomst van het Con 'té van Bijstand, dat de Vereeniging der Katholieke Jongelingschap (Gioyëntu Cattoiica) voor deze gelegenheid vormde. Oox heeft Z. H. door middel van Mgr. Bourne, aartsbisschop van Westminster, aan de Engelsche Regeering een dankschrijven gericht om zijn diepe erkentelijkheid te betuigen voor het edel moedig reddingswerk, door het eskader van Malta aan de slachtoffers te Messina verleend. PERZlë. Het Russische telegraafagentschap mei it, dat uit Resjt het volgende bericht is ontvangen De revolutionnairen verbrandden en plunderden gis teren het huis van den gouverneur. De gouverneur is, naar verluidt, gedood. Eeu honderd man ko zakken zyn in het Russische consulaat gevlucht. De stakingsbeweging die de laatste dagen in Rosaiio is uitgebroken als gevolg van de vermeer dering der belastingen, neemt een veel scherperen vorm aan. Drie en dertig ambachtslichamen heb- ben de staking afgekondigd. Handel en nyverhaid zijn verlamd, Morgen, Donderdag, zal Deibier, de Fraasche beul, zyn bloedig werk hervatten. Te Albi, zulle» twee gevangenen, die een gevangenbewaarder ge dood en een zijner collega's voor zyn geheele leven verminkt hebben, terechtgesteld worden. EERSTE KAMER. Zitting van Dinsdag 9 Febr. Ëinnenlandsche Zaken. De heer Van den Biesen zette zyn giste ren afgebroken rede tegen de hinderlyke toepassing der Woningwet voort en schetste ten-slotteden nadeeligen terugslag, welke de arbitraire maatregelen van üet woning toezicht veroorzaken op den verkoop en de piyzen van de vaste goederen. Als een staaltje daarvan deelde by mede, dat in 1908 te Amsterdam vaa 643 panden 310 bij executie moesten verkocht worden. Ook op de opbrengst van onze belastingen heeft de tegenwoordige toepassing der Woningwet een zeer nadeeligen mvioed, terwyi de werkloosheid m de hand wordt gewerkt. Spr. concludeerdedat er van den bouw vaa arbeiderswoningen niets kwam dat de enchen zoo hoog worden opgevoerd, dat nieuwe bouw ook van heerenüuizen werd nagelatendat men xictt tot de krotten moest beperken en de oude burger woningen met rust moest latendat de wet nooit bedoeld had onteigening zonder vergoeding, ook van neringderviDg. Verleden jaar wees spr. op dea teruggang van het manneljjk geslacht, thans wendde hy het oog naar het vrouwelijke en wees op de reuzenfiguren van Kenau Simonsdochter, Kaat Massol en Amsterdamsche vischvrouwen (LaDge Bet en Schele Trien daverend gelach), vrouwen, die in de afgekeurde «krotten" werden geboren en leefden. De wet was raduo-socialistisch en de geruïneerde menschen worden door de wet in de armen vaa het socialisme gedreven. De heer Van der Feltz drong aan op wet telijke regeling van de levensverzekering. De heer Van der Does de Wiileboi* drong ook hier aan op opneming van de commis sarissen van politie in het Rykspensioen. Voorts verwachtte hy van wijziging van de gemeentewet op het stuk van de bevoegdheden van den burge meester tot het handhaven van de orde in verga deringen, verbeteringen onbehoorlijke toestanden, zooals in den laatsten tyd aan bet licht kwamen by gemeenteraadszittingen ten platten lande. De gemeenteraden moesten zelve bjj de wet de bevoegdheid krijgen te besluiten een lid, dat zich wanordelijk gedraagt, uit de zaal te doen verwij deren. Eindeljjk drong hy aan op handhaving van het verbod van burgemeesters en gemeente-secre tarissen tot het getyktjjdig uitoefenen van de be trekkingen van notaris, procureur of zaakwaarnemer. De heer S i c k e n g a spreekt over de gemeente- financiën. Spr. acht de opdracht der betrokken Staatscommissie te beperkt. Men had eerst moeten onderzoeken of het beheer der gemeente-fiaanciëa wel goed is en daarna kunnen nagaan of het toe zicht op de financieele handelingen der gemeente wei deugt. Spr. meent van niet. Ook deindeelmg der gemeen «en, soms in dorpen van uiteenloopenee belangen, is niet goed. Hy verwacht van dezen minister dat hy de koe bij de horens zal pakken. Amsterdam kan nog een buitengewone bydraga vragen in de kosten van het onderwys, De heer Waterschoot van der Gracht bespreekt de bestrijding dar tuberculose en ver dedigt bet goed recht der sanatoria. De heer Franssen klaagt er over dat de rjjks- bjjdra en aan de byzondere scholen zoo laat, soma rraa; den na dato, worden betaald. De beer Van Basten Baten burg zet bet wenschslyke uiteen van wettelyke regeling van het levensverzekeringsbedrjjf. De heer Van Nierop gelooft geenszin*, dat de noodtoestand der gemeenten ligt in de inrich ting der gemeentebesturen. De uitbreiding van het belastinggebied zal verlichting brengen. Hy bestrydt het hierover door den beer Van Leeuwen gesprokene. Minister Heemskerk beantwoordt de spre kers Wettelyke regeling in zake het levensverze- keringsbedryi zal bij te zijner tyd voorstellen. Omtrent de subsidie aan sanatoria moet na ad vies der ingestelde commissie blijken naar welken maatstaf zjj kan worden verleend. Inzake de sub sidie aan de bijzondere scholen kan overwogen wor- deD wat voor vroegere betaling kan worden gedaan. Pensioneering van politie-commissanssen acht spr. in beginsel wenscheljjk; de betrokken minis ters zullen baar overwegen. Tegen een wettelyke bepaling omtrent het ver wijderen van lluitende raadsleden en dergelijke heeft spr. geen bezwaar, doch daar kan eerst bjj eene hernieuwing der Grondwet over worden gepraat. Postbli:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1