Dagblad voor Schiedam Omstreken. 32ste Jaargang. Maandag 15 Februari 1909 No. 9338. Officieele berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. Biimenisnd, ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoler- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. jjgjftj jt'fH jïjJS Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelijk advertèeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeestek kn Wethouders van Schiedam brengen ter kennis van de ingezetenen, dat het Robier No. 5 der plaatselijke directe belasting naar het inkomen, dienst 1908/1909, door den gemeente raad vastgesteld in zijn vergadering vanden2den Februari 1909 en den 8ste daaraanvolgende door beeren gedeputeerde staten dezer provincie goedge keurd, aan den ontvanger der gemeente ter invorde ring is uitgereikt en in afschrift gedurende vijf maanden, te rekenen van héden, op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is neder- gelegd. Wordende voorts een ieder aangemaand zijnen aanslag op de bepaalde termijnen te voldoen, op straffe van vervolging volgens de wet. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 15den Februari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS, "t De Secretaris, V. SICKENGA. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen, ingevolge art. 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen een verzoek is ingekomen van JOHAN HENDRIK EGG EL- MEI J ER, om verlof voor den verkoop van alco holhoudenden drank, anderen dan sterken drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in het voor lokaal van het pand Fabrislraat no. 30; en herinneren, dat, ingevolge het 3e lid van art. 12 der Drankwet, binnen 2 weken na deze bekendmaking, tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, den 15den Februari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. A. BRANTS. De Secretaris, V. S1CKENGA. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen, ter voldoening aan art. 15 van bet kies- rechtreglement voor de Kamers van Arbeid, ter algemeene kennis, dat de op beden vastgestelde lijsten van patroons en van werklieden, kiezers van leden der alhier gevestigde Kamers van Arbeid voor de Bouwbedrijven en de Voedings- en Genotmiddelen, ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zijn gelegd. Schiedam, den 15den Februari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS De Secretaris, V. SICKEN GA. ENGELAND. Koning Edward is Zaterdagavond te Londen aangekomen. Ambtelijk wordt gemeld, dat de Koning volko men tevreden is over zijn reis naar Berlijn. Z, M. heeft de thuisreis zonder vermoeidheid doorstaan en bevindt zich beslist beter dan toen bij naar Duitschland vertrok. TURKUë. Naar aanleiding van de weigering van den groot vizier, om Zaterdag in de Kamer te verschijnen, ten einde opheldering te geven ten aanzien van de jongste veranderingen in het kabinet, heeft de Kamer, na een zeer bewogen vergadering, met 198 tegen 8 stemmen een motie van vantrouwen in den groot-zizier aangenomen. De Kamer noodigde hierop den voorzitter uit den Sultan van deze motie kennis te geven en hem uit te noodigen aan het hoofd van het kabi net iemand te benoemen, die het vertrouwen der Kamer bezit. Het gedeelte der motie luidende, dat de Kamer het antwoord van Kiamil pasja afwachtte en voortdurend bjjeea zou blijven, werd verworpeD. Nader wordt uit Constantinopel aan de sNeue- freie Presse" gemeld, dat de Sultan het ontslag van Kiamil pasja heeft aangenomen en Hilmi- pasja belast heeft met de samenstelling van een nieuw Kabinet. De Parjjsche aTemps" constateert, dat de Staats greep, die nu weer in Turkije heeft plaats gehad, dit nieuws heeft, dat dit een militaire staatsgreep is, die vrijzinnig blijft zonder iets van zijn militair karakter verliezen. Het blad verkondigt den lof van Hilmi-pasja en betuigt zijne sympathie aan de Jong-Turken. ZUID-AFRIKA. De Kaapstadsche correspondent van do »Times" seinde Donderdag, dat de grondwet voor de Unie van Zuid-Afrika meer en meer instemming vindt. Zelfs Natal schijnt er over 't geheel voor om een proef mee te nemen. Ons Land zegt dat de gelijk heid van de Hollandscbe en Engelsche taal, in de grondwet neergelegd, er een der grondslagen van is. President Steyn heeft al vóór de conventie gezegd, dat zonder die gelijkheid verzoening tus- schen de twee blanke elementen der bevolking niet volkomen kon wezen. Schreiner, de oud-mi nister-der Kaapkolonie, keurt 't af, dat het grond wetsontwerp niet door een referendum aan het volk ter beoordeeling wordt gegeven oi er geen nieuwe verkiezingen voor worden uitgeschreven. Wij vermoeden, dat de voormannen daar niet aan willen, omdat ze zoo'n baast hebben. VENEZUELA. Venezuela kwam tot een vergelijk met de Neiw- York Eermudez Asphalt Company, waardoor deze maatschappij weder in het bezit van baar eigen dommen in Venezuela komt. De geschillen met drie andere maatschappijen: de Naamlooze Maat- cl apply voor de Vereenigtfe Staten en Venezuela, de Orinoco Stoombootmaatschappij en de Orinoco Corporation, 'zullen overwogen worden door het hof van arbitrage te 's-Gravenhage. In het station GenèveCornavin heeft eer gisterenavond een hevige brand gewoed. De ba gagebergplaats, de loketien en de wachtkamers zijn uitgebrand. Dank zij het energiek optreden van het personeel, ondervond het treinenverkecr slechts weinig vertraging. De „Matin" verneemt uit Udin'e, dat de Ooslonrijksche regeering druk doende is om z.icb te wapenen. Te Triest wordt het ss. „Dalmatia" vcnva.eht met een lading artillerie. De spoorwegen m Zuid-Oostenrijk hebben maatregelen genomen om onmiddellijk rollend materiaal voor -militaire doeleinden ter beschikking te hebben. Verder wor den vijf schepen van den Oostenrijksellen Lloyd gereed gehouden voor transport van paarden en manschappen. Te Goritz zyn de kazernes meer dan vol, zoo vol, dat inkwartiering noodig bleek, De versterkte plaatsen, Pola, Ragusa en Cattaro zijn in oorlogstoestand gebracht en verder wordt to Peda een nieuw drijvend dok gebouwd Is deze mededeeling juist, dan heeft het er alles van alsof men te Weenen een oorlog met Servië en Montenegro als ieder oogenblik te ver wachten, beschouwt. Naar de Romeinsche correspondent van „De lijd" uit goede bron vernam, heeft kardinaal M.tlU. eu, kort vóór zijn overlijden te Londen, etn eigenhandigen afscheidsbrief aan den II. Va der ges< hreven, die zóó aandoenlijk was, dat Z. II. b het lezen van dit document tot tranen wei t geroerd. Over de zeldzame, maar stille weldadigheid van kardinaal Matthieu komen thans voo, durend de meest- treffende staaltjes aan het licht. Nog een ander treffend incident vernam de correspondent uit zijn leven. Kardinaal Matthieu was en aartsbisschop van Toulouse. Een zijner priesters kwam helaas tot afval en geraakte ift Puvjs tot diépe ellende. Op zekeren dag'opende de afgevallen priester de derir zijner woning, een krot 'der Parijtsche achterbuurten, om een onverwachten bezoeker te ontvangen, De bezoeker was iemand anders dan zijn eigen aartsbisschop, en deze viel op de knieën, om den afvallige in 's Hemels naam tot inkeer te bewegen. Aan zulk een roerende staeek'bede was het onmogelijk te weerstaan. De parabel van den verlor n oon werd toen niet alleen' geëven aard, maar in zeker opzicht nog overtroffen. Aan de „Catholic Directory" ontleenen wij het volgende statistiekje In 1908 bedroeg het aantal Katholieken onder Engelsch bestuur 12.053.000, als volgt verdeeld over het koninkrijk en de koloniënGrootbrittanje 2.190.000, Ierland 3.310.000. Gibraltar en Malta 215.000, Azië 2.085.000, Afrika 340.000, Ameri- ka 2.810.000, Australië, Nieuw-Zeeland enz. 1.093.000. Deze meer dan twaalf millioen Katho lieken worden bestuurd door 30 aartsbisschoppen, 180 bisschoppen, 34 apostolische vicarissen on 12 apostolische prefecten. Omtrent den nieuwen minister van oorlog in Turkjje deelt de j> Berliner Lokal Anzeiger" eenige bijzonderheden mede. Generaal Nazim-Pasja, wiens taak bet zijn zal, alle samenzweringen in het officierscorps te on- deidrukken. was tot nog toe commandant van het te Adrianopei gestationeerde legercorps. Onder leiding van den Pruisiscben majoor Frei- herr von der Goltz had hy gelegenheid, zjjn ken nis op militair gebid aanzienlek uit te breiden. Nadat bij openlijk de op slechte toestanden gewe zen had, welke in het Turksche leger heerschten, werd h\j indertijd in arrest genomen. Vijf jiren bracht hjj in de gevangenis door, totdat hjj bij het uitbreken der revolutie op vrije voeten gesteld werd. Nazim is een man van buitengewone energie en moet vele eigenschappen bezitten, welke hem ge schikt maken voor het vervullen van het minister ambt. Opnieuw komen berichten omtrent cholera uit St.-Petersburg De „New-York Herald" meldt, dat zich er gevallen hebben voorgedaan in het ziekenhuis der zusters van St. George.. Naar de „Times" uit, New York verneemt, heeft Taft zich in een toespraak, te New-Orleans gehouden, 'gunstig over het werk van het Panama kanaal uitgelaten. De ingenieurs die mij verge zelden zoo zeide hij hebben alles nage gaan, en zij zijn van oordeel, dat het werk tot nog toe goed is uitgevoerd en men zoo maar moet voortgaan. Zij zijn overtuigd dat de vol tooiing van het kanaal niet lang vertraagd zal worden, f f f Het eigenaardige optreden der Russische politie te Brussel geeft den correspondent der „Fraukf. Ztg." aanleiding eenjge uitvoerige mede- do eünpen daaromtrent aan, rijn blad te zenden, die op het oogenblik, dat de zaak-Azew in de geheele wereld besproken wordt, zéker wel be langstelling zullen wekken. In een voorstad van Brussel wonen een aan tal Russische en Poolsche revolutionnairen. he ien van hen volgen de colleges der universiteit, lerw j'l anderen eenvoudige handwerkslieden zijn, die alk-en dan zich vertoonen, wanneer in het „Maison du peuple" de een of andere bekende socia ,st een voordracht houdt. De Russische po litie heeft een aantal spionnen aangesteld, welke met deze Russen verkeeren én zich voordoen als ijverige propagandamakevs van de daad. Deze spionnen maken zich schuldig aan geld afpersingen en misdaden van allerlei aard en trachten op deze wijze de meening by het pu bliek ingang te tfoen vinden, dat de Russische kolonie deze euveldaden op touw zet. Zoo werd nk ngs een aanzienlijk bewoner van Bmssel ge prest een ohèque ,af te geven van fr. -3000. De man, die vroeger wel in relatie had gestaan met enkele in Brussel wonende Russen, dorst met te weigeren en had zelfs niet den inoed de politie met de zaak in kennis te stellen. On- dertusschen is de geschiedenis toch uitgelekt en is hel gebleken, dat deze geldafpersingen het werk is van agenten-provocateurs, die, evenals benühte Azew, in dienst der Russische politie staan. i j; i Een verschrikkelijk incident heeft zich Za- ter voorgedaan te Sahel in Algiers. Militairen wa ren daar bezig een bom te ontschroeven, toen deze plotseling ontplofte. Twaalf minderen en een officier werden gekwetst, een hunner zelfs ernstig. Een hevige aardschok is Zaterdag-avond ge voeld te Reggio en Branca-Leone (Italië.) Eenige ruines werden ontzet, maar niemand ward er by gekwetst. De Fransche volksvertegenwoordiger de la Haye heeft bij het parket ter zake van op pre sident Faure gepleegden moord, een klacht tegen den onbekenden dader ingediend. De la H«ye beoogt hiermede opening van de instructie te ver krijgen en de verjariDg die op 16 dezer zou vallen, te stuiten. Te Reggio Uaianra, Messina en Bruncaleone zyn eergister krachtige aardschokken gevoeld. De bevolking was zeer ontdaan en vluchtte uit de huizen, Officieele berichten By Kon. Besl is benoemd tot commandeur is de orde van Oranje-Nassau, rogr.P. Leyten, bisschop van Breda. Huldeblijk aan H. M. de Koningin. Het Provinciaal Comité van Noord-Brabant be richt, dat door N,-Br. bladen een onjuiste voor ste, .ing is gegeven van de kwestie der wijziging van hel huldeblijk van Noord-Brabant aan H. M. de Koningin. 1 Alvorens een definitieve beslissing te nemen i f treffende den aard van het geschenk werd door het Comité hierover Hr. Ms. part. secretaris ge- raadp.eegd. i Toen daarbij bleek dat een geschenk, zooals men eerst van plan was aan te bieden, Har© Majesteit reeds van andere zijde was aangeboden, ging het Comité over tot de keuze van een loei ast voor de kinderkamer nadat men z.eh had vergewist, dat dit geschenk H. M. welgevallig zou zijn. I f f i.a lere gegevens betreffende de gewenschté af metingen enz. werden toen gevraagd en ver kregen. j f - Het plaatselijke cornué te Doorn, dat zich be last met net inzamelen van gelden voor een hul deblijk aan H. M. de Kouingin, mocht hiervoor f271 ruim bijeenbrengen. Werkloosheid. H. M. de Koningin-Moeder heeft f 200 geschon ken aan het algemeen comité ter bestryding van de gevolgen van werkloosheid. Concurrentie. Uit Brussel wordt aan de „Köln. Ztg." geseind, Jat volgens een blad de Belgische Regeerinj bij de Cockerilhverf te Hoboken twee nieuwe turbiae- stoomsi hepen heeft besteld voor den dienst tu3- schen Ostende en Dover. „Men doet in den laatsten tijd veel moeite, zoo wordt verder in hef bericht gezegd, den voor sprong dien de Nederlandsche havens Hoek van Holland oir V lissin gen in het personenverkeer met Engeland gewonnen hebben, weder in te halen. De reizigers uit Duitschland hebben in de laatste jaren aan den weg over den Hoek en Vlissingen wegens de betere treinverbindingen de voorkeur gegeven, cfsch-oon de zeereis bij! de keus van deze reisroute langer duurt dan de overvaart van 'Ostende naar Dover." i Ten slotte wordt de verwachting uitgesproken, dat het in dienst stellen van nieuwe lurLine-stoom- bvoten weder een grooteren stro-om van reizigers over België zal leiden als de treinverbindingen van en naar Duitschland beter ingericht worden clan tot dusver het geval was. Tweede Kamerverkiezingen. ASSEN. In de te Assen gehouden vergadering der Centrale Anti- Revolutionaire Kiesvereenigmg in het district Assen is lot candidaat voor de Tweede Kamer gesteld de heer H. Bus Kzn., lid der Prov. Staten te Rotterdam. In het bestuur werden gekozen de beeren J. Timmer Gzn., te Assen, en J. Beekman, t« Zuid laren. DORDRECHT. Her lid der Tweede Kamer, da heer S. M Hugo v. Gyn, te Dordrecht, wenscht niet meer voor een herkiezing in aanmerking ta GOUDA. De liberale kiesvereenigiog te Wad- diDgsveen stelde tot candidaat voor de Tweede Kamer jbr. nsr. J. M. Th. C. van Doorn, aftr. Justitie. Men meldt uit Utrecht Zaterdagmorgen brachten de heeren Looges» administrateur van het departement van Justitie, en Metselaar, hoofdingenieur der gevangenissen en gerechtsgebouwen een bezoek aan deze stad, om in oogenschouw te nemen bet gebouw van den Centralen Raad van Beroep en het Palo» van Ju- komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1