Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Abonneert n ob de Nine ScMeiaiscle Com Ni 10 c. p. veet, 0.40 p. mi, fl.35 3pM 32ste Jaargang. Donderdag 18 Februari 1909. No. 9341. Max' schilderstuk, Buitenlandsch Nieuws. FEUILLETON. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëNr Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. it. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor her haaldol ijk advertèeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. CU Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. DE BALKAN. Een telegram uit Keifa, meldt, dat de sjouwers en de bevolking Oostenrijksche koopwaren in de zee hebben gegooid. De betoogers begaven zich naar het consulaire agentschap, waar zij de mo- naichic beleedigden, door steenen naar het gebouw te werpen. Naar aanleiding van het optreden van den gezani beloofde de groot-vizier den gouverneur naar Keifa te zullen zenden. Het gezantschap deed aan de Parte de schrif telijke mededeClLng toekomen, dat het eischte een bezoek van den gouverneur tot. aanbieding van verontschuldigingen en herstel voor de door de vernieling der koopwaren veroorzaakte schade, alsmede bestraffing van de schuldigen. DÜITSCHLAND. Bij het gister te Berlijn plaats gehad hebbende galadiner van den Duitschen „Landwirtschafls- rat" van den Bond van grootgrondbezitters,, hield de rijkskanselier, von Biilow, een redevoering, waarin hij wees op zijn weloverwogen landhuis* houdkundig program van vermeerderde bescher ming en verhooging van graan- en veerechten, hetwelk hij trots allen tegenstand en moeilijk heden tot stand bracht. Spreker zal dit program trouw blijven, zoo lang b„ zijn moeilijken post bekleedt. (Bravo). En dat zal misschien nog wel langer duren, dan zijn tegenstanders hopen. (Levendige (oejuichin- gen). Hierop sprak dé rijkskanselier over de her- Vorming der rijksfinanciën, en herinnerde er aan, dat het oude Duitsche rijk te gronde ging' aan om-enigheid en gebrek aan opofferingszin; waar Engeland en Frankrijk zich tot financieel goed geordende staten wisten op te werken, zijn ook wij gelukkig in staat uit den wantoestand te ko men, wanneer wij slechts willen. Van de oplossing der financieelë kwestie hangen de eer, de wel vaart, de macht en de Veiligheid des lands af. Hij vervolgde: „Met groote voldoening wénsch ik in de eer ste plaats te herdenken het bezoek van het En- ge-rthe koningspaar, welk bezoek beiden volken gelegenheid schonk te toonen, de goede betrek kingen tusschen beide landen te willen hand haven. Dit bezoek betrof verder de Marokko- cvereenkom&t, waarvoor ik met den uitstekenden vertegenwoordiger van de Fransehe republiek een beide partijen bevredigenden vorm heb gevonden en waardoor de horizon in 't westen opgeklaard is. A j hebben grojvd om aan te nemen, dat het do.cr de vriendschappelijke bemoeiingen van alle mogendheden zal gelukken, ook in het oosten de wolken te verdrijven. Doch om den vrede in het rijk te handhaven is niet alleen militaire, maar Ook financieele medewerking noodig. De weg, Naar het Duitsch.) 30) Schril klonk Reanhards lach. Hij kende zijns vaders hardnekkigheid, die door geen smeeken, geen huichelen aan 't wankelen te brengen was hjj wist, dat hetgeen hij hem had aangedaan, Thomas Hen veling hem nooit vergeven kan. Daarbij kwam het vooruitzicht, met de politie in aanraking te komen, en het gevoel een som te bez,.en, grooter dan hij ooit zijn eigendom genoemd had.. Alle genietingen der aarde lieten zich aan gene zijde van den oceaan daarvoor koopen; zonder masker, zonder zich te ver bergen, kou hij: de hartstochten, die hem be- heeiscbten, den vrijen teugel vieren. Met woeste vreugde als het ware deed het hem aan, en driest, ongebogen .stond hij voor zijn vade:, met yrijpostigen blik diens toornig oog ont moetend. ,Ja, ik ga," zei hij met luide, harde stern „ik ga heen, blijde het masker van huichelaar ■eindelijk te kunnen afleggen, waartoe gij mij gedrongen hebt. Oogst dan de vruchten van uw verwaande wijze van opvoeding; de jeugd Q,m tot overeenstemming te geraken, kan ge- ronden worden, omdat h'ij moet gevonden wor den. Dus neem ik als vaststaande aan, dat, de landhuishoudkundige in deze kwestie, waar het de eer en het bestaan van het Duitsche njk geldt, den moed niet, zal laten zinken." De officieele telling van de werkloozen te Berlijn heeft, een uitkomst opgeleverd, waartegen het getal van de socialistische tellers ma] afsteekt. Terwijl deze laatsten tot de som van 101,300 werkloozen voor Berlijn en de voorsteden kwa men, heeft de gemeente er maar 23,670 kunnen tellen (19,300 in Berlijn en 4300 in de voorste den). - r f Men moet echter weten, dat de sociaal-demo craten alle huiszittende zieken meegeteld en hun telling tot 45 voorsteden uitgestrekt hebben, ter wijl de gemeentelijke telling er maar 22 omvatte. Verder zullen velen, die eeriige dagen geleden door de sociaal-democrateh geteld waren, zich niet door het gemeentebestuur hebben laten tel len. Geen van beide tellingen zijn dan ook be trouwbaar te achten. De waarheid zal dicht bij liet rekenkunstig gemiddeld tusschen 23,000 en 101,000 liggen. BELGIë. in antwoord op de bewering van de „Express de L'ége", die meent dat de verdedigingswerken, welke bij den mond der Schelde zullen worden aangebracht, worden ingericht op last, van Duitsch- lanJ, verklaart de „Métropolo", dat geen buiten land ïche regeering tot zoo iets hevel gegeven heeft, maar dat dc Belgische regeering door ee* mogendheid, niet Duitschland, geregeld op de bomde wordt gehouden van de spanning in de diplomatieke betrekkingen, een mogendheid, die er belang bj heeft, dat België niet onvoorbereid zal worden verrast. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Een draadbencht un Triest meldt, dat de con structie van drie oorlogsvaartuigen van 20.000 ton onverrajjdeljjk is. De Oostenrjjksche bladen zeggen, dat Oosten rijk als deze vaartuigen zullen voltooid zjjn, mees teres van de Adriatische zee zal wezen en Italië ter zee zal kunnen verslaan. BULGARIJE. Alle ministers, behalve die van oorlog, zijn eergisterenavond naar Timowo vertrokken, zoo genaamd om er in rust de beraadslagingen voort to zetten. Dit vertrek hééft de meest onwaar schijnlijke geruchten doen ontstaan, met name dat omtrent de aanstaande kroning van den ko ning der Bulgaren onmiddellijk ba zijn terug komst. PERZIë. De toestand in het rjjk van den sjah verkrijgt een voor den heerscher steeds ongunstiger aanzien. wil men* dan het debet en credit; ',s menschea bartsto hten en neigingen zijn geen rekening- coxu.antboek, waarin ge op uw, manier uw, -vaar gij: meent, onfeilbare rekeningen schrijft en te vreden een streep er onder zet, als de slotsom maar uitkomt. Aan u zeiven hebt gij te danken, wat ik géworden beu. U leeren beminnen heb! ge mij nooit, en zoo scheid ik zonder verdriet van hier. De dood van Max drukt mijn geweten niet, veeleer het uwe; wlant. had ik hem niet uit het huis gedreven, dan ware hij van zelf do slavenketenen ontloopen, waarmee gij in uw waan zijn lichaam en ziel geboeid hield!; bij ware Jan misschien eveneens bedorven en op Je eikeerden weg geraakt. Het geld neem ik mee, dc portefeuille moogt ge zelf houden, ik verscheur zo evenals de band, die mij tot. nu toe aan u ketende. Gij hebt mij gevloekt om een jeugdige onbezonnen streekalles voor de eer, he..t uw devieswielaan, leef thans van dio oer des huizes, laat ze u den zoon vervan gen; wij ?i eb be ri afgedaan, ik ga naar Amerika." Met deze woorden nam hij- de papleren uit de brieve ntasch eu stak ze bij zich, toen scheurde hij de tasch zelve middendoor in twee helften, die hij zijn vader vóór devoeten uMerp, en verliet de kamer. i Als verstyfu was Heuveling in zijn stoel neer gevallen en zag hem na. Was bet werkelijkheid? Had zóó zijn eigen zoon tot. hom gesproken, zijn eigen zoon, op wiens opvoeding hij zoo trofsch geweest, was? In de Perzische hoofdstad ziet men den groei der gebeurtenissen niet zonder vrees, hetgeen bljjkt uit het volgende telegram uit Teheran aan een der Duitsche bladen De bazars zjjn hier thans definitief gesloten. Gezantschappen, uit de wereld der kooplieden ge- reeruteerd, hebben zieh naar den sjah begeven. De revolutionnaire beweging eroeit langzaam maar aanhoudend. In kringen, waar men den vroegeren gebeurtenissen geen aandacht waardig keurde, worden thans voorzorgsmaatregelen genomen. In de omgeving van den sjah wordt een zekere onrast merkbaar. Dagelijks verkeeren hoogwaar- digheidsbekleeders in gezelschap van den sjah en beraadslagen uren achtereen met den heerscher. Het is thans nog onbekend of de sjah zal toege ven, of krachtig zal optreden. Dit laatste is ech ter nauweljjks aan te nemen, daar een geweld dadige opening der bazars de moeilijkheden slechts zou vermeerderen. De troepen van Teheran zijn voor een deel naar de provincies gezonden, en de kozakken bri gade is sterk gedund. De berichten uit de pro vincie luiden bij voortduring ongunstig voor de partij van den sjah. Het groote aantal Kaukasiërs, te Teheran aangekomen, heeft de vrees voor aan slagen nog verhoogd. AMERIKA. De commissie uit den Senaat heeft een amen dement op het ontwerpmarine-budget aangeno men, bedoelend dat 't aan de voorzichtigheid van den president wordt overgelaten te besluiten, dat de helft van de Amerikaansche vloot in de wate ren van deu Stillen Oceaan zal blijven, zoolang de omstandighedeu 't zullen gedoogen. Werkelijk heeft de president reeds de bevoegd heid om de verdeeling der vloot te regelen maar door bedoeld amendement, dat het gevoelen van het congres uitspreekt, wordt bjj daarin bevcs- De hervormingscommissie heeft een amendement aangenomen bepalend op 21.000 ton de grootte van de beide pantserschepen, die thans m aan bouw zjjn. Beide schepen zullen, behalve het pantser, 4.500.000 dollar kosten. Te Parijs is geopend een internationaal in stituut voor hygiëne. De heer De Cazotte is tot directeur benoemd. 14 regeeringen dragen de onderhoudskosten, die jaarlijks op 150.000 francs komen, De Hoogere Landbouwschool te Berljjn is opengesteld voor vrouwelijke studenten. Bjj bij zondere beschikking van den Minister kunnen echter pnkele colleges voor haar gesloten worden. De door den Russischen senator geleide her ziening van de leger-administratie te Moskou heeft weer eens het licht geworpen op ontstellende wantoestanden; het is namelijk gebleken, dat de kroon ieder jaar door de legeradministratie voor Alles keerde zïch van hem aï; de eenige, wien hij vergoeden wilde', wat hij hem had aangedaan, was dood, de eenigé, wiens liefde hem ver vangen zou, wat hij ontbeerd en geleden had i Waarvoor haa hij zich geplaagd, waarvoor ge werkt en gezwoegd van vroeg tot laat? Waarvoor? Scherper fonkelde zijn oog, een straal van de oude -wilskracht vlamde nog eenmaal daarin op. Waarvoor? „Voor de eer van den naam, dien ik draag, en dien mijn vader stervend op droeg rein te bewaren. Ja, mijn vader: zoo het leven zich van mij afwendt, ik neem de vlucht tot de dooden, tot u, wiens handel en wandel zuiver was van iedere strafbare gedachte. Mj,n zaak, zij zal mijn kind en alles zijn; daar voor slechts wil ik meer leven dan ooit; hoog wil ik ze verheffen, niet voor mij, niet om te verdien, n, neen, nood en armoede zullen de vruchten van mijn arbeid genieten. En deze tasch, die uw onlwaardige kleinzoon wegwierp, zal ais ten eeuwig aandenken bewaard worden, om het nageslacht te toone.n, -wat eerlijke koop- mauszin vermag." 1 Hjj had zich haar den grond gebogen, om de door Bomhard verscheurde helften op te rapen, maar als verschrokken beschouwde hij de een daarvan- Tusschen het leder en de voering ingenaaid, tav een dubbelgevouwen hla,d papier, dicht beschreven, door ouderdom geel geworden.» Opeens als een loos voorgevoel - J, VJ het door de zie' des koopmans. „Het hurra-1 ongeveer ïU muhoea roebel rs ^benadeeld" het nazien van de firma-boeken van 50 fabrikanten bewees, dat de kroon voor dezelfde producten een. een 6% hoogerea prjjs moest betalen dan r.adere afnemershet verschil werd benut voor omkoo- perjjen. In het geheel zullen 300 personen, amb tenaren en leveranciers ter verantwoording worden geroepen. Het staat vast, dat Roosevelt, op zijn a.3, reis naar Afrika, om daar te jagen, betrekkeijk lang (11 dagen) te Napels zal bij ven. Naar ver moed wordt, zal Roosevelt van de gelegenheid gebruik maken om Rome te gaan zien eh Jaar bezoeken af te leggen bjj den Koning van Italië en den Paus, die beiden den wensch hebben té kennen gegeven, den President te ontmoeten, 4'ooits schijnt een bezoek aan de door aardbeving geteisterde streken in Zuid-ltalië op het program ma te staan. U Taft heeft, na een onderhoud te hebben gehad met Knox, de verklaring afgelegd, dat het onherroepelijk vaststaat, dat Knox in zij.1 eerste kalnnet de minister van buitenl. zaken zal z.^n. Volgens berichten uit Innsbrucx hebben gis teren in Zuid-Tirol groote lawines p.aais gehad. In de buurt van Fucine is een door li paarden getrokken sneeuwploeg door een lawine bedorven. De bemanning, bestaande uit 4 personen, werd gered, hoewel eenigen hunner gewond zijn; de paarJen zijn verloren. In BoJlentina moeten 6 hui zen bedolven zijn. In Pieve Tesino is één buis Ytrnield. Ook zijn verscheidene Aipenhütten ge heel of gedeeltelijk vernield. 1 Grootvorst Wiadinnr Alexandrowitsj is gis ter namiddag te Petersburg over.edon. De Amerikaansche Senaat heeft de marine- begreoting aangenomen, na eerst aen inhoud van de twee nieuwe slagschepen weder op 26,000 ion elk gebracht te hebben. Uit Smirna wordt geseind: Gistermorgen 5 uur is er een hevige aardbeving geweest. In Eokia en Menemen zjjn een twaa.fial huizen inge stort. Geen menschenlevens gingen verloren. Hex wetsontwerp betreffende de uitrusting van schepen met toestellen voor telegrafie zonder draad, dat het Huis van Volksvertegenwoordigers te Washington heeft aangenomen, bepaalt, dat alle Oceaan-stoomschepen, die Amerikaansche ha vens aandoen, van zoodanige toestellen voorzien moeten zjjn. Nalatigheid wordt met gevangenis straf tot een jaar en een boete van 3000 dollars gestraft. i Afsluiting gedeelte Zuidersee. De Afdeelingen der Tweede Kamer hebben be noemd tot rapporteurs over het wetsontwerp tot aanleg van een gedeelte der afsluiting van de Zui derzee, de heeren Van Nispen tot Seven&er (Nijme gen), Duymaer van Twist, Van Veen, Hubrecnt en Van Fureest. schrift van myn vader!" mompelde hj en ver schrok bijna voor den weerklank zijner rn.-o.den in de groote kamer. Het was, alsof zijn hand schuwMe, het blad, dat zoo lang in zijn scaUil p.aats genist had, aan'het daglicht te brengen, inj herinnerde zich, dat de stervende bliic zijns vaders met angstige uitdrukking op deze tasch had rn i, gezien, maar het moest geschieden, deze onzeker..eid moest een einde nemen. Met sidderende hand vouwde hij het papier open lie* ^duizelde hem hij de eerste regelen, hot blad ontviel hem, maar terstond greep hg het wee op en staarde er in en las: „Vnjn zoon! Meer dan eens achtte ik het oogenblia aekomen, den vreese'ijken last, die mijn ziei drukt, af te wentelen; de schaamte s.üot teeds opnieuw mijn lippen, doch ix w 1 niet voor de goddelijke rechtbank kernen, zon der u de oorzaak van mjpn zwaarmoedigheid te openbaren, die mjj zoo vaak overire.. 0 mijn zoon, wees niet vertoornd op den man, die u als het hoogste g^ebod der eer inprentte de reinheid van onzen naam te bewaren cn zeif dien naam door een misdaad bevlekte, een misdaad, die den grondsteen legde v^n den rykdim van ons huis en door geen berouw uit te boeten wjaa. Wordt vervolgd.) L'.tr 3 r: J -K'; ■J Si.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1