Dagblad voor Omstreken. Alioinaert n ob ie Mienwe ScMamsclie Conraai met iratis Gelistmrl MaisMai prut 10c.peet, 0.45p. mi, fl.35p.3Bt 32ste Jaargang. Dinsdag 23 Februari 1909. 9345. feuilleton. Max' schilderstuk. Officieele berichten. Kennisgering aan Nederlandsche arbeiders in Pruissen. Schrobben yan straten. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland ƒ2.— per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTKRSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTI3N; Van 1—6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededoelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeron worden uiterst, bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Pruissische Arbeiderskaart Op verzoek der Regeering brengt de Burge meester van Schiedam het volgende ter openbare kennis Van 1 Februari 19Ö9 af moeten de Nederland sche evenals alle andere vreemde arbeiders of arbeidsters in Pruissen zich voorzien van eene Pruissische arbeiderskaart, genaamd Arbeiter-Legitimations-Karte Waarin hun naam en verdere gegevens omtrent hun persoon benevens naam en woonplaats van kun werkgever (patroon) worden vermeld. De kaarten voor de Nederlandsche arbeiders zjjn blauw. Vrijgesteld zjjn de arbeiders, welke dagelijks in Pruisen gaan werken, doch aan de andere zjjde der grens wonen. Bedoelde kaarten zjjn te bekomen bij een der grenskantoren der Deutschen Feldarbeiter-Cen- tralstelle, welke o. a. gevestigd zijn ot worden te Woyens, Weener, Borken, Kaldenkirchen, Aken, Saarbiticken, Essen. Binnen acht dagen na aanvang der dienstbe trekking zjjn arbeiders, welke zoodanige kaart nog uiet bezitten, verplicht deze aan te vragen bjj de plaatselijke politie. Bjj de aanvraag moet worden overgelegd een geldig paspoort dan wel een geldig bewijs van Nederlanderschap. Hun, die zoodanig stuk niet mochten bezitten, kan van de overlegging slechts bq wijze van uitzondering voor het eerste jaar 'rijsteliing worden verleend. Voor de kaart moet de arbeider 2 Mark be talen. Voor een verloren kaart kan een nieuwe worden verkregen voor 1 Mark. De kaart is slechts geldig voor het kalender- jaarwaarin ze is verstrekt. Zij, die in Pruissen blijven wonen, kunnen een volgend jaar eene nieuwe kaart kosteloos bekomen. Bij het verlaten van eene dienstbetrekking behoort de arbeider, om in eene andere betrek king in Pruissen te kunnen gaan, op zjjn arbei derskaart door de plaatselijke politie de beëin diging van zijne verlaten betrekking en den naam van zgn nieuwen werkgever (patroon) te doen aanteekenen. Die overschrijving geschiedt alleen, zoo de arbeider zjjne dienstbetrekking op regel matige wgze heeft verlaten, d. w. z. zonder ver breking van een der voorwaarden van de arbeids overeenkomst. Wordt tegen de overschrijving van de kaart bezwaar gemaakt wegens beschuldiging van contractbreuk, dan zal de politie terstond de beslissing van den „Landrat" inroepen. De arbeider, die in dienstbetrekking wil gaan ot reeds is gegaaD, zonder de vereischte arbei derskaart te bezitten en deze niet kan bekomen, scti uit Pruissen naar zijn vaderland worden uit gezet. De uitzetting zal echter niet geschieden, zoo ee® arbeider, die zich aan contractbreuk heeft schuldig gemaakt, in de laatste door de arbeiders kaart aangeduide dienstbetrekking terugkeert. S c h i e d a m, 23 Februari 1909. Be Burgemeester van Schiedam, M. A. BRANTS. {Naar het Duitsch.) 34) »Geef u niet aan een droefheid over, die u aan lichaam en ziel knaagt; laat een vriendin een druppel balsem op uw hartewonden gieten het is geen strafwaardige spot, die met u gedreven wordt. Uw neef Max von Elliot leeft en is uwer waardig; vorsch niet na, een weldoender is er trotsch op, voor hem te zorgen. Gij zult hem weerzien." »Sinds dien tjjd", zoo besloot Hartung zjjn ver haal, werkt de heer Thomas Heuveling rusteloos. De hoop verleent hem krachten. Het vermoeden, de heer Von Walter van uw bestaan wist, werd in zjjn ziel hoe langer hoe meer tot zeker heid wie anders kon de weldoener zjjn Hjj was het, die den consul het eerst de hand ter verzoening bood. Walter nam ze aaD, maar hjj Jrlisi wilde hem nadere inlichtingen over uw ®*,even' en zoo scheidden beide mannen u t 0Htsten&d. Thomas Heuveling echter bezwoer toen mg, uw spoor te volgen, u op te ^em te brenSen- Hg was vast over- u gd, dat gg, nu ge het leven hadt behouden, dit jey<»n slechts aan de door u zoo geliefde kunst Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gezien art, 18bis der verordening ter hand having van de openbare orde en veiligheid en op de straatpolitie te Schiedam, (Gemeenteblad no. 27 van 1908), waarbjj het schrobben of op andere wgze met water reinigen van straten en het laten vloeien van water op de straten is verboden. Verleenen bij deze tot den lsten April a.s. dispensatie van voormeld verbod op de vier eerste werkdagen van de week van des voormiddugs 811 uren. Schiedam, 23 Februari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS De Secretaris, V. SICKENGA. DE BALKAN. Servië en Oostenrgk. De Serviërs zgn nog altjjd zeer verbitterd op Oostenrgk-Hongarge en volgens de laatste telegram men, uit Belgrado verzonden, is geenerlei wjjziging in den gespannen toestand merkbaar. Naar luid van een telegram uit Weenen aan de Temps", zal zelfs spoedig een in een zeer vinnigen toon gestelde nota van Servië bg de mogendheden worden ingediend. Die nota moet zekere voor Oostenrgk niet te dulden beschuldigin gen bevatten. De »Samon Oeparava", het Servische regeerings- orgaan, bevat een communiqué, waarin verzet wordt aangeteekend tegen de bedreiging met een ultimatum en het optreden der Oostenrjjksche pers. Het blad verklaart zich gemachtigd uit officieele zeer gezaghebbende bron mede te deelen dat in bevoegde Servische kringen bekend is, dat de regeeringen der groote mogendheden nauwkeurig de waarheid ten aanzien van de betrekkingen tusschen Oostenrgk en Servië kennen en dienten gevolge de correcte houding door Servië in acht genomen erkennen. Werd gister reeds gemeld de gedeeltelijke mo bilisatie van ;het Bulgaarsche leger, thans wordt bericht dat Montenegro de militaire posten aan de grens van Herzegowina aanzienlijk gaat versterken. Uit Londen wordt nog geseind De besprekingen tusschen de onderteekenaars van het verdrag van Berljjn over de verhouding tusschen Oostenrgk en Servië hebben nog niét tot een bepaalde oplossing geleid. De kansen voor het behoud van dén vrede zouden toegenomen zjjn als men de bedoelingen van Aerenthal ten opziehte van de schadeloosstelling van Servië kende. Als bewjjs, dat de toestand een zeer ernstig karakter heeft gekregen, kan dienen, dat de Rus sische en Engelsche oorlogscorrespondenten reeds te Belgrado zjjn aangekomen. zoudt wjjden. Op de plaatsen van hooger gees- teljjke verkeer moest ik nasporiDgen doen, en, Max de liefde eens vaders verbeidt u, kom in de armen van uw oom, die ze naar u uitstrekt. Sedert jaren zoek ik unu ik u gevonden heb, laat ik u niet los." ïEn toch", sprak Max pjjnljjk bewogen, »toch mag ik u niet zonder meer volgen, waarheen mjjn hart mjj trekt. Juist die weldoener, heeft een heilig recht op mjj naar zjjh wil moet ik mjj voegen, naar den wil van den man, die beschermend de hand over mjjn hootd uitspreidde, in nood en verlatenheidden man, wien ik het te danken heb, dat ik mij met eer een kunstenaar mag noemen, die man is de consul Von Walter." »llg riep Hartung»dus heeft het voor gevoel van uw oom hem niet bedrogen Met de Attalante verliet ik, met de overige ongelukkige passagiers van het vaartuig, de haven van Hamburg, maar reeds in Cuxhaven stapte ik af en wachte op de aankomst van den consul die op zich genomen had, over mjjn verder lot te be schikken. Den volgenden dag kwam Walter aan. Ilg bracht papieren mee, die mjj een anderen naam verschaftenik heette voortaan Arthur Debald. Mgn studiën deed ik op verschillende academiën sinds twee jaar vertoef ik in Italië. Nog niet iang is het geleden, dat mjjn eerste werk een Madonna, die het Christuskind een roos aanbiedt, den bg val der kenners verwierfen toGh scheen het stuk, volgens den strengen blik van den Koning Fe r d i nan d in St. Petersburg. Slag (men de „Times'" gelooven, dan is de ontvangst, van Vorst Ferdinand te Petersburg toch niet zoo koninklijk geweest als de Bulgaren wel graag gezien hadden. Toen het telegram kwam, waarin Vorst FeTdi- nand zijn komst, meldde, zat de heer IsWolsky met de handen in het haar en overlegde met de ambassadeurs der Mogendheden, of liever gaf den diplomaten te kennen in welken precairen toestand zich het Tsarenrijk bevond. Rusland kon' met het oog op de openbare meening én eenige .atlucre aangelegenheden, die voorshands' niet al te duidelijk zijin, moeilijk anders doen, dan Vorst Ferdinand als Koning ontvangen. Daaruit zou echter de erkenning van Bulgarijle als onafhankelijk Koninkrijk niet volgen. De Russische regeering zou 1 aar positie dan ook allesbehalve aangenaüm yinden, -en allesbehalve gesticht zijn over de ge volgtrekkingen, die meti te Sofia maar al te spoedig maakte. Maai toen Vorst Ferdinand te Petersburg was, moest bij als Koning beschouwd worden, daar hielp nu niet veel meer aan. Dit echter dreigde moei'ijk heden op te leveren. Er waren bv. andere lieden van Vorstelijke rang uit. Oostenrijk en Duitschland, die zeer zeker niet geneigd waren den fVnirgër zoo maar voor te laten gaan en om dit bezwaar te boven te komen, liet men Vorst] Ferdinand bij de kerkelijke plechtigheid van de1 begrafenis te laat komen. Verder werd hij niet teigeiijic met de anderen te Tsarskoje Selo ten eten gevraagd, maar een dag later. Nader wordt uit St. Petersburg geseind: Gistel heeft zich koning Ferdinand naar Tars- koje Selo begeven. Aan het station werd de Koning tntvangen door den Tsaar en grootvorst Michaël Alexandrowitsj. Van het station begaven de vorstelijke peTsonen zich "naar het Alexandra- paleis. p D e o n a f h a n k e 1 ij k h e i d van B u 1 g a r ijl e. Dit Sofia wordt aan de „Temps'" gemeld: Do pern en de politieke kringen blijven voort gaan de erkenning van de onafhankelijkheid, voor wat Rusland, Frankrijk en Engeland betreft, als een voldongen feit te beschouwen. De belang hebbende legaties loochenen dit echter. Personen uit de ambtelijke wereld hebben ge zegd te gelooven, dat het. verblijf van koning Ferdinand te Petersburg; verlengd zal worden. Dit Konsiantinopel heeft de „Temps" het vol gende bericht ontvangenAlle gezanten hebben eergisteren hij de Portie een nota ingediend, waarin Tuikjje de verzekering wordt, gegeven, dat hunne regcormgen, zoolang Turkije daarin niet toestemt, •3e onafhankelijkheid van Bulgarije en de konink lijke waardigheid van Ferdinand niet zullen er kennen. Déze stap heeft groote voldoening ver wekt. FRANKRIJK- i Men voorziet, volgens een Reuter-telegram uit Parjjs, nogal ernstige moeiljjkheden tusschen de commissie voor de douanerechten en de regeering, die besloten is een vrij groot aantal voorstellen dier commissie te bestrjjden, met name de rechten op oliehoudende zaden, oliën, geweven stoffen, zjjde en andere voortbrengselen der textielnjj verheid als» mede op, gegoten staal, waardoor Frankr jjk aan ern stige tegenmaatregelen van de zjjde van Engeland, de Vereenigde Staten en Zwitserland zou worden blootgesteld. De punten van geschil tusschen de commissie en de regeering werden druk besproken. De regeering heeft besloten ten aanzien van ver» scheidene punten in de Kamer de kwestie van vertrouwen te stellen. CHINA. De „Times" bevat het volgende telegram vatj haar correspondent te Sjanghai over de Interna tionale Opium Conferentie: „Op Je Vrijdag ge houden vergadering der Internationale Opium Con ferentie, werd door de Chineesche delegatie voor. gesteld, een commissie te benoemen, welke zich zou helmen bezig te houden met bestudeering vair den mtdischen kant van het opium vraagstuk en van de middelen ter genezing van de ver« slaafdfceid aan opium, zonder dat daarbg een fjuvlucht wordt genomen tot andere verdoovendq miduelen die uit bedwelmende middelen zjjn bes tejd. Dit voorstel werd verworpen, maar een don do "ritsche delegatie voorgeslagen wgziging werd aan- e nomen. De strekking van die wgziging it, dat iedere delegatie bg haar eigen regeermg da wemcbelijkheid zal bepleiten, zelf een dergeigfc ondci zoek te doen instellen." Argentinië viert in Mei 1910 zgn 100-jarigo onafhankelijkheid. Ter eere daarvan zal te Buenos» Ayres een tentoonstelling van transportmiddelen te land worden gehouden. 1 De bekende Braziliaaansche luchtreiziger Santos Dumont heeft eergisteren te Issy-les-Mon- lineaux, bg Parjjs, zgn monopian no. 19 beproefd, waarvan het totaal gewicht met het luchttoestel 150 kilo bedraagt. Santos Dumont heeft verschil» lende tochten van circa 200 meters ter hoogte van 5 6 meter ondernomenvervolgens heeft hg zgn toestel weer opgeborgen, waaraan hg enkele wgzigingen gaat [aanbrengen, bijzonder wat den staart betreft, dien hg te zwaar acht. Hg zal vleugels aan het achterste gedeelte aanbrengen om zich te gemakkelijker te kunnen verheden. Hjj zal zjjna oefeneningen binnen twee of drie dagen hervatten. Uit Lissabon wordt aan de sPatrie" geseind: In een gevecht tusschen de burgerlijke garde en bandieten in de Bpaansche plaats Sobrade zgn 5 bandieten gedood en 5 gevangen gemaakt. consul, den naam Elliot nog niet waardig, niet waardig, het als triomf mjjn oom voor te houden en hem toe te roepen»Dat heb ik van den knaap gemaakt, wiens geest en verbeelding gó in boeien wildet slaan." Nu heb ik hem onlangs een tweede schilderij gezonden, mgn geheelezgn, mgn geheele gevoel heb ik in dit werk gelegd; geen ander oog zou daarover vonnis vellen, dan het zijne. Kan mgn werk de proef niet doorstaan,— Hartung, laat mij dan in de oogen van den ouden man ondergegaan zgn in de golven van den oceaan dan is aiies weg aije8 p» Het gesprek werd door de nadering van twee personen gestoordeen deftige, oude heer met een 't wit gekleede jonge dame. Max sloeg ternau wernood acht op hen en eerst, toen zjj dicht ia zijn nabijheid waren, sprong hg met een vreug dekreet op. Sidderend, als verdoofd, stond hjj daar en kon nauwelijks een voet verzetten. Maar reeds was de heer snel op hem toegetreden en hield zjjn band omvat. Het was de consul Von Walter met zgn dochter Ella. »Max von Elliot," sprak hjj op plechtigen toon, sniet door koude letterteekenen, maar in de over vloeiende taal des harten wilde ik u danken voor de toezending van uw schilderstuk, dat ge aan mijn oordeel onderwierp dat ik echter te geljjk aan eenige waarachtige meesters der kunstbeoordeeling voorlegde. Ik kon het niet langer in Hamborg uithouden; ik snelde, door Ella vergezeld, naar Napels. In uw woning verwees men ons hierheen, naar uw lieve lingsplekje. Max von Eiliot, niet meer Arthur Debald, ontvang uit Ella's band den prjjs, dien ik, dien mannen van grooten naam u voor uw werk toekennen 1" Met een vlugge, bekoorlijke beweging trad het jonge menje nader - heerljjk had ze zich ont wikkeld en onder de lichte mantille een lau werkrans te voorschijn halend, overhandigde zjj dien den jongen kunstenaar, dien niet wist, ef hjj waakte ot droomde. Als dronken van geluk rust ten zgn oogen op de lieflijke jonkvrouw, die, even eens overweldigd door de beteekenis van het oogenblik, met bevende lippen, zwggend den krans aanbood. Onwillekeurig boog hg bet hootd. Eila zette hem den krans op, en een traan vloeide over haar wangen en viel op de eroene lauweren, glinsterend als een dauwdruppel in den morgen- zonneschijn.. De consul had Hartuogs arm genomen, terwjjf hg opgeruimd spraksLaten wjj een weinig ken* velen, wjj oudjes. Max kan inmiddels met de kennis des kunstenaars mgn dochter het uitzicht verklaren." Beide mannen gingen verder de hoogte op. Max en Ella bleven aebter. Wat de jongelie den elkaar wel te zeggen en te vertellen faad- deD I,. Weldra keerden Walter en Hartung wear terug. {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1