Dagblad voor Schiedam en Omstreken. net natii GelMmri MiwM pms iu c. p. m, Mip. MS, li.3Sp.3lll 32ste Jaargang. ,g 26 Februari 1909. No. 9348. TOMlii MTjmCHTSGEBOÜW. Abonneert U 05 je feuilleton. Max schilderstuk. ksns4* itoctif"hïi' Hiewe SÉieME Comt Officieele berichten. Kennisgeving. Staatsbemoeiing en het klein bedrijf in Oostenrijk-Hongarije. Buitttuiaudscii JNieuw». ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelqk advertêeren worden uiterst bii- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 30. Overplaatsing van de Afdeeling B, (Bevolking, Burgerlijke Stand, Militie enz.,) der Gemeente-Secretarie naar het Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gelet op het raadsbesluit van den 26sten Januari jl., Brengen bjj deze ter openbare kennis, dat te re kenen van Maandag 1 Maart a. 8. bovengenoemde afdeeling der Gemeente Secretarie zal zgn gevestigd >n het voormalig Kantongerechtsgebouw School straat No. 13 alhier; en dat die afdeeling zal omvatten de administratie van den Burgerlijken Stand, de Bevolking, de Mili- Ge- en Landweerwet. de Wet op de Jacht en Visscherjj. voorts het afgeven van Arbeidslijsten en -kaarten, het ontvangen van de aangiften inge volge art. 9 der Woningwet, benevens het opmaken der Kiezerslijsten voor de Tweede Kamer, de Pro vinciale Staten, den Gemeenteraad en de Kamers van. Arbeid en het opmaken en afgeven van atte- statiën de vita. Schiedam, den 24sten Februari 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd. M. A. BRANTS. .11-, De Secretaris, V. S1CKENGA. - -.L i fwee leden van de middenstands-staatscom- misvie, de heeren J. S. Meuwsen en dr. J. Nou- wens, maakten, zooals bekend, in October 1908 to opdracht der regeering een enquête-excursie door OostenrijkHongarije, nadat zij te Weenen het internationaal middenstandscongres bijge woond hadden. Een rapport omtrent deze reis, welke ten doel had de bestudeering der staatsbe moeiing ter bevordering van het klein-bedrijf in Oostenrijk—Hongarije, is in bewerkinginmiddels verschenen in de groote pers en in de vakpers reeds artikelen betreffende deze reis m.n. in ons and van de hand van den heer S. Meuwsen. -u eergister-avond werd het onderwerp »De gevolgen der staatsbemoeiing ter bevordering van ®t klein-bedrijf 1° OostenrijkHongarije" door heeren dr. Nouwens en Meuwsen behandeld op en vijfden cursosischen voordrachtavond van de gemeene Winkeliers-Vereeniging te Amsterdam, 111 de groote belangrijkheid van dit onderwerp voor de middenstanders laten wü hieronder volgen e'geen door genoemde sprekers is medegedeeld. r' Nouwens sprak over de middenstandsorganisatie en n coöperatie. beschouwing"1 'ff inleiding een °Piectieve tafias eerste heeft men er de legis- df> organisatie, de Zwangsinnangen. Volgens ®eteü ze »Genossenschaften". De wet MMMMj^Augqstus 1907 verplichte nl. den te Naar het Duitsch.) 36) v»or de voorzichtigheid, waarmee L j van ongelukkig kind hebt meegedeeld, manheer Von Walter," nam Heuve t, g hel ^)0vA-- "Moet ik berusten, moet ik wee 'ji laatste kan ik niet, ik ben nooit «n huichelaar geweest. Maar was het noodig, mjj door een dringend schrijven bierheen ie faten komen Was het niet gepaster van u. aen jongeren man, geweest, den vader de tij den dood zijhs eenigen zoons, dié mil/ 1 miJu kind is, al heeft ook zijn schuld t^CnMen?e^ in T Cigen llUis °V«r ter.- 'ik wei J t!f °Precht «msu! Wal belangrijke \k ,konien Z0U om mij die Je gedachte Haf a' .f' verkondigen, slechts u rfop/dSr dL^Uin0<)jHging' dic raij tot die rnil eens h< ll3nd geschreven was, sluiteD. Deze vorm van organisatie geeft het voordeel, dat aldus behartigd kunnen worden het leerlingenwezen, de arbeidsduur, de verzeke ringen enz. Daartegenover staat als nadeel, dat er weinig ambitie wordt aangekweekt by de leden. Zij gaan soms al pruttelend naar de vergaderingen. In de tweede plaats vindt men in Oo3tenryk de didactische organisatie, de Gewerbevereine. Dit zgn de gewone algemeene middenstandsvereeni- gingen, welke niet zoozeer een economisch doel hebben. Zij toch trachten vooral invloed uit te oefenen op de regeering en zgn weer in groepen vereenigd als Verbande, bonden enz. Als voorbeeld werd door spreker genoemd het Handwerkersver- bond, waarvan de hoofdzetel te Graz is. Voorzitter daarvan is August Eiospinner, goudsmid, en lid van den bondsraad. Om eenig idee te geven van den omvang van dat verbond diene, dat 2000 afgevaardigden vertegenwoordigd waren op de ver gadering in Graz, die 225.000 leden vertegen woordigde- Een derde soort middenstandsorganisaties zgn de Technisch-Wirtschaftlische Gewerbeförderung oder Erwerbs und Wirtschafts Genossenschatten, de vrijwillige vakvereenigingen, die een economisch doel hebben en wel hoofdzakelijk, zoo niot uit sluitend, de middenstandscoöperatie na te streveD. Deze kan ^men onderverdeelen inI. Vereeni- gingen tol gemeenschappeljjken aankoop van grond stoffen en van handelswaren en daarbg rekenen de vereenigingen, die ook zelf grondstoffen of handelsartikelen, welke zg voor eigen gebruik noodig hebben, vervaardigen, b.v. bier, mineraal water enz. II. Vereenigingen tot het exploiteeren van een gemeenschappelijke werkplaats en tot werkver schaffing (aanbestedingen enz.). III. Vereenigingen tot het aanschaffen van machines. IV. Vereenigingen tot gemeenschappelyken verkoop. V. Vereenigingen tot gemeenschappelijke pro ductie. VI. Kredietvereenigingen. Het talrijkst zijn de vereenigingen tot het ex ploiteeren van een gemeenschappelijke werkplaats, nl. 111 vereenigingen met 7577 leden en een om zet van 2.616.000 kronen en de vereenigingen tot gemeenschappelijke productie nl. 212 vereenigingen met 15.531 leden en een omzet van 43.401.000 krotten, zoodat ruim 23 000 personen samenwerken. In totaal zgn er in Oostenrijk 12.667 vereeni gingen van middenstandscoöperaties. De centrale van dit alles is het Gewerbeförde- ringsambt in Weenen. Doel daarvan is de bevor dering van de klein-njjverheid, door fioancieelen steun, door voorlichting, door het exposeeren van de modernste machinerieën in de »Mascbinen- halle", de inrichting van modelwerk plaatsen, de aanstelling van wandelleeraren enz. De Maschinen- halle wordt jaarlijks bezocht door 12000 personen in 1906 kregen 313 ambachtsbazen de reiskosten daarvoor vergoed. Ook vaktentoonstellingen wer den er gehoudeno.a. in 1906 een van werktui- fen vernam de doodstijding van mijn zoon. Het ©enige geluk van mijn ouderdom zou het ge weest zgn, goede berichten van hom te ver nemen; nu is hij dood, misschien beter voor hem en voor mij. F,n thans ben ik zoo alleen, zoo heel alleen." Walters oogen glinsterden met vochtigen glan3. WaS dat dczeifde man, wiens zin slechts door bet „debet en credit' beheerscht werd, die schier ootmoedig, als een gebogen grijsaard, voor hem stond? Zacht vatte hij Heuvelings hand en leidde hem naar een 'zetel, terwijl xo,ul z'chzeif een tweeden in zijn nabijheid s/rooi doch zóó, dat bet zièh op den ezel jevinnende schilderstuk niet te zeer binnen den gi'zn. rakring van den ouden koopman kwam. „Beste- Heuveling," sprak bij thans, „ik bo- gnjp uw verwijt, en zoo ik u by mij liet ver- f;'C ,k 11 j'list °P deze Plaats bracht, ,Kf e omdat ik u een. vervanging van het verlorene wilde voorslaan, omdat ik 'wenseh- U, dat gij zoudt inwon, Heuveling: er is een Voorzienigheid, die Voorzienigheid,' die den vo- !!li ff W11 eeat' om zich ih de lucht te verheffen, terwijl ze de vlgtige, aan den grond gebannen mier ontzegd zijn, die talent en geest uit diukkende boeien verlost De koopman Aond half uït' zgn zetel op. "'vlmachlige God' Spreekt gy van Max, mijiti neet nep hij met bevende stem. „Walter, gen tot het harden van staal, die door 17.120 personen bezocht werd. En 271 personen volgden er den vierdaagschen cursus. Er werden tot dusverre 205 leergangen gegeven in de modelwerkplaatsen en hieraan werd door 3020 ambachtsbazen deelgenomen. Het rgk, de Kroonlanden en de Handelskamers gaven ruim 400 000 kronen voor reis- en verblijfkosten. Spreker's conelusie ie, dat men in Oostenrijk dén middenstand door organisatie heeft kunnen bren gen tot samenwerking. Geen subsidie wordt ver leend, wanneer de organisatie niet voorgaat. Na sprekers rede werd een serie lichtbeelden (verschillende kiekjes van model werkplaatsjes en enkele statistische overzichten betreffende de coö- ratie en het vereenigingsleven) vertoond. De bevordering der kleinnyverheid. De heer J. S. Meuwsen ving het eerste deel van zjjn voordracht aan met, evenals zgn mede inleider, te erkennen, welke groote bewondering hg koestert voor de wyze, waarop de staatshulp in Oostenrijk lunctionneert. Men stelt zich daar op het standpunt van een verplichten steun van regeenngswege aan het particulier initiatief. Doch met alleen wordt die steun verleend, als het particulier initiatief reeds gesproken heeft, integendeel, de opvatting is zóó, dat men van regeeringswege begint het particulier initiatief op te wekken, om, wanneer het tot gezond leven is ontwaakt, het dan ook flink en onbekrompen te steunen. De Oostenrgksche regeering heelt daarbg aller eerst déze vraag overwogenIs het voor het Rgk noodig, dat er een sterke, veerkrachtige en onaf hankelijke middenstand zich bevindt tusschen het groot-kapitaal en tusschen de arbeidersklassen Bg de bevestigende beantwoording dezer vraag volgde natuurlgk de tweede vraag, die de regee ring stellen moest: »Is de Oostenrijksche klein ngverheid in den bovenbedoelden gunstigen toe stand Toen deze vraag ontkennend moest beant woord worden, werden de maatregelen genomen, reeds door den vorigen spreker behandeld. De Oostenrgksche regeering laat in alleopzich- ten aan de eigen Middenstandsorga nisatie het woord en de daad, evenals de ver antwoordelijkheid. En hetzelfde systeem van het Centraal-Gewerbeförderungs-Institut, te Weenen, heeft men bjj de 16 instituten, welke in de ver schillende landen successievelijk zyn opgericht, gevolgd. Men stelde zieh in de eerste plaats op de hoogte van den geest van organisatie, welke er bg de beoefenaren van een zeker vak heersehte. Bleek het, dat van een omgang als vakgenooten geen sprake was, dan werd met behulp van burgemee ster of andere plaatselijke autoriteiten een vier- ot vgftal van de best aangeschrevenen uit dit vak een uitnoodiging gedaan, om met den directeur vau het Gewerbeförderungs-Instuut een bespre- king te houden over vakbelangen. Deze directeur, in de meeste gevallen een tech nisch ingenieur, informeerde bg die gesprekken S'j bog.a-tt een zonde, als ge nfijf nog langer zijn verblijfplaats Verzwijgt, die zelfs alle moeite van den trouwen Harlung niet vermocht uit te vor- schen. Gij weet er van, gif kunt het niet loo chenen. 1 i i Wallet, Walter, ik moet hem terug hebben, ging hij met bijna onheilspellende uitdrukking voort; „wat helpt het, of hij al weet, Jat ik berouw heb over 't geen ik hem heb aange daan i En zeker, dat hebt gij hem niet verzwe gen, zoo ten minste die geheimzinnige brief, waarin, stond, dat hij leefde, geen vreeselijk bédrog was. Ik heb méér goéd te maken meer van gesiacht tot geslacht goed te' maken. Walter, vóór ik sterf, moet ik Max von Elliot als hoofd dei' firma Heuveling zien; hem behoort ze toe, alles. Al leefde mijn zoon, en al ware nij de beste mensch op Gods aardbodem, ik zou hem toch als een "bedelaar uit het huis zijner geboorte wegjagen. En al ware mijn neef Sen samenraap sel van a lie ondeugden, ik moest aan zijn voelen alles leggen, wat het. mijne is, zelfs de eer van mijn huis, .mijn hoogste schat. Walter, op den d-ag; toen mijn zoon uit Hamburg vluchtte, vond 'k een geschrift van mgn vader. Het geheels trotsch© gebouw onzer..firma rast op het fun dament van een diefstal. Thomas Heuveling heette de.'diéf, de markies1 de Garsay de be stolene, Max von Elliots grootvader." Het klorfk'als een onderdrukte kreet, wat de iu de eerste plaats naar den toestand van het vak, of die bevredigend ot bedroevend wat, en tiachtle daarna de oorzaken daarvan op te sporen. Bleek daarbg dat het vak door ernstige concurrentie vut het grootbedrgf gevoelig geknakt was, dan begon de taak van het Instituut o.m. te helpen. Doch er werd geholpen, niet gelgk men wel eens voorstelde dat dit geschiedde, zooals ongeveer elders de werkloozen aan dikwgls nutteloozen arbeid gehol pen wordenneen men hielp beter. De bedoelde vier of vjjf vakgenooten werden gewezen op het nut vau organisatie en coöperatie en, al naar gelang van de oorzaken van den achteruitgang van het vak, werd er dan door het institituut op aan gestuurd, dat door de vaklieden een vereeuigmg (Genossenschaft) gesticht werd. Zoo'n Genossen- geschaft kon zgn een Betnebs Genossengecchaft ot een Credit-Organivation. Hierna werd door spr. breedvoerig uiteengezet, wat gewoenlgs door zulk een Gewerbelörderuogs- Institut werd gedaan om bet doel der regeering bereiken. In de eerste plaats werd door den ambtenaar van het instituut in een vergadering van belang hebbende vakgenooten de bedoeling der regeering uiteengezet. Voorop stond de begeerte om het kleinbedrgf uit sociaal-economisen standpunt M verheffen, waarbg overwogen werd de vraag, ia hoeverre het mogelgk was, de vorderingen der moderne tecbniek dienstbaar te maken aan dea klem-industrieel. Het bierog door de liewerbeiör- derungsdienst ingenomen standpunt was D e m a> cuine moet iu het kieinuedrgt, doch met het kleinoeargt iu de machina opgaa n." (Wordt vervolgd.) DE BALKAN. De houding van Rusland. De Pargscbe uTeraps" van gister-avond bespreekt in een hoofdartikel den internationalen politiekea toestand. Het blad zegt, dat de eerste stap der kabinetten om tot klaarheid te komen, deze moet zgn, dat zg de Russische regeering vragen, wat hare bedoelingen ten aanzien van Servië zgn. Indien Rusland de eiscben van Servië tot atetand van grondgebied met ondersteunt, moeten de kabinetten in dit geval eenparig de Servische regeering daarvan in kennis stellen. Alles, zegt de Temps", is verkieselijk boven de tegenwoordige onzekerheid, dat rondtasten in het duister omtrent de plauueu van Rusland en de dreigende gebeur tenissen, die daarvan bet gevolg kunnen zgn. Aas al de kabinetten moet de volgende vraag voorge legd worden: Zgt gg vóór ot tegen geoiedsver- grooting van Servië? Zoolang deze vraag niet opgelost is, zal de strgd voortduren, terwgi mta m T duister last. De Pargscne correspondent van de zNeoe Freie Presse" deelt mede, dat de Framcne regeering wel gaarne wilde weten, welke oeconumiscne ver rassingen Uostenrgk voor Servië gereed noudt. woorden van den koopman onderbrak, maar Thomas Heuveling lette er n.et op; oox was <>J> uatzeuae oogennlik ae consul snei opgestaan. „Bat is een vreeseigx gehe.m,'' ze, inj .aiep geschokt; ,,'ongemxKige man, arme vr.'enUDoen noor mij nu aan, Thomas Jleuve.ing,ging hij op ernstigen toon voort, „op den avouu, dat Mak von r,iliot het hu.s vernet, toen zwoer lig, slechts, gezuiverd jan alle verdenking, geacht en meester over zijn toekomst, dat huls weer te netreden. Thomas Heuvenng, Max von EU.ot werd kunstenaar; de schilderkunst, ld1 welke het ganscne, warm kloppende hart van den jon- gfeung siechts getrokken werd, kreeg een geisl um geu leeiiin jongste schiiueijj, de eer ste, die hem van fèerling tot meester^verhief, he naa ide (ten loivan ae grootste KUnsfflenners weinige weken nog, en Max von nniots naam gaat over stau en /ana, maar ntj wit loeer, uw neer. n ,,en ngvai aer menigte geen hg prijs voor één woora van lof, voor een opweding van gevoe. jn Je ziel van den man, wien zgn hart m aire trouw aanhing, o'fschoon die man hem mtter Jeea heeft aangedaan; hg wil, dat gij zijn stuk zien zult, dat gij het naamiooze wers zijn ér kunst èeu naam zuit géven; daar staat net, aanschouw i~. 1 (SBH votgtl r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1