Dagblad voor SchiedamQen Omstreken. gehe€l Nedör]aJld f 2 kwartaal- Bmtemaiidscii Aieuw». Verspreide berichten. BiimenlancL Él duitschland. Kapitein Christoffel. ABONNEMENTSPRIJS: kost voo^ScHedatfl11^^^61^3' ,uit8®zo^erd Zon- en Feestdagen, en week KiHM8 rnnderi t1M' Per maand 45 cent en per straat öO^^bii^aHf^R^th da^<?lijks aangöbomen aan ons BureauBoter- Cn blJ alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 16 cent. i j ;.Kj j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. 1 Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjjk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. BE BALKAN. Gisteren werd gemeld, dat Rusland de Mogend- beden is voor geweest, en ie Belgrado heelt doen weten, dat Servië bet verstandigst zou doen at e zien van den eiscb van gebiedsuitbreiding, en e beslissing at te wachten van de Mogendheden. zal nu afnangen van Rusiand's invloed te •Belgrado en van de opiechtheid oer Russische politiek in deze nchiiLg „i een Collectief opireuen aer Mogenuneuen nog uoouig is. De «Kö.nische Zeuung" aeeu een officieus tele gram uit Benyu, waarin deze maatregej aer Rus- siscne regeering besproken Wordt. Aan de op- recmheid van Rusland twyfeit men te Berlyn HJkbaar niet, het blad schrylt althans: Met een sneuen zet op net scnaakboru heeti de Russische 'ptomaue positie genomen tegeuover hei plan van een colieciiet optreden te Belgrodo en heett du voorkomen door een eigea nota. Die nota bevat veel vriendelijks en sympathieks voor Servië, maar »n erüaad zal zy te Beigrado groot m.suoegen doen ontstaan, üaar zy den öerviscnen eisen van gebiedsvermeerdering beslist afraadt. De eisch, at Servië door een categori che verklaring af stand moet doen vau geoiedsveruieerdermg is ge- e«l betzeltde wat veriaugd wordt oin tot een oeconunuscne overeenkomst tusscnen Servië en Gosienrjjk le kunnen geraken. In de eerste plaats sten men zich de vraag Welke uitwerking ae Russische nota te Belgrauo zat hebOen. Tot nu toe heelt men zien daar ten zeerste verzet tegen raaugevingen, ook als die van bevriende zijde komen. Toen Frankrijk een hou bing aannam, die met in overeenstemming was biet de Servische eischen, werd FraoKryt de Ser vische vriendschap opgezegd en tuen er in de laatste dagen kwestie van was, dat Rusiand z.cn zou aansluiten oy een gezamenlijk optreden der ogendueden, werd te Belgrado onmiddellyk van Rusiand's verraad gesproken. 01 een dergelyke eschuldiging meer algemeen herhaald zal worden en of Rusiand's invloed m öerv.ë kracntig genoeg zal zyn om de Serviërs tot rede te brengen moet afgewacht worden. Men zou zich de vraag kunnen stellen of een gemeenschappelijk optreden der Mugendneoeu met te verkiezen ware geweest boven het optreden van Russische zijde alleen. Nu Rusland echter alleen gehandeld heeft, behoeft weinig gewicht aan deze Viaag te worden gehecht, omuat, zoo het Russische aandringen zonder succes blyft, de andere Mogend- beden nog altijd te Belgrado kunnen onderhande- et komt er niet op aan hoe, maar dat et geschil op vieedzame wjjze geregeld wordt en a s het blykt, dat de Russische invloed te Belgrado raohtig genoeg is om du te bereiken, dan kan men zulks met genoegen vaststellen. Ju diplomatieke kringen en in de pers te Wee ben wordt het optreden van Rusland te Belgrado gunstig beoordeeld. Thans blijft het alleen de vraag, wat de Serviërs zullen antwoorden, want het is noodzakelijk dat Servië alle voorwaarden van Oostenrijk Hongarije aanneemt, opdat de Ser vische kwestie definitief geregeld worde. Uit Belgrado wordt gemeld, dat de pers een hevige geprikkelde stemming tegen Rusland aan den dag legt, omdat deze mogendheid Servië wil noodzaken van zjjn tegeneiscben al te zien. De te Weenen verschijnende «Zeii" verneemt Uit gezaghebbende bron, dat het kabinet te Wee nen ter kennisse van de overige mogendheden heeft gebracht de volgende grondbeginselen, betref fende de aan Servië te verkenen oeconomiscbe tegemoetkomingenHet kabinet te Belgrado zal kan de Oostenrjjksch Hongaarsche regeering op duidelyke wjjze moeten verklaren, dat het tegen over Oostenryk-Hongarije een correcte en vriend schappelijke politiek volgt. Servië moet afzien van een streven op politiek gebied, dat niet voor ver wezenlijking vatbaar is, het moet afzien van de eischen nopens schadeloosstellingen in gebied en betreffende instelling van zelfbestuur in Bosnië. Servië moet begrijpen, dat er geenerlei verband bestaat tusschen de Bosnische kwestie en de Ser vische kwestie. Indien Servië verlangt oeconomisehe voordeelen te verkrijgen, dan is de Oostenrjjk«ch- Hongaarsche regeering genegen te dien aanzien rechtstreeks met het kabinet te Belgrado in over leg te treden. M Jules Hedeman, een der medewerkers van de «Matin", heeft den minister-precident Novakowitsj geïnterviewd. Enkele uitingen zjjn waard opge nomen te worden, omdat ze weergeven wat er in het gemoed van 't Servische volk omgaat, en er duidelijk uit blijkt, dat de Servische kwestie meer dan een politiek vraagstuk is, waarbij bet om uit breiding van grondgebied gaat, maar voor alles een nationalueits vraagstuk. Het zjjn niet drie milli* oen inwoners van öervië en Montenegro, die de Servische natie vormen, zeide Novakowitsj. Neen zi) vormen slechts een derde gedeelte van de natie. De andere twee derden, zeven milhoen, wonen in Kroatië, Slavonië, Dalmauë en de provinciën Bosnië Herzegowina, die door Oostenrjjk-Hongarjje gean nexeerd zyn. Deze twee derde zjjn tegen hun wil aan hel bewind der Habsburgers onderworpen. Wy, hier en in Montenegro, waren geografisch onafhankelijk, maar politiek en economisch in de macat van Oostenryk. in dezen ondrageljj ken toe stand konden wjj niet langer blyven. Wy, tien mil- lioen Serven, willen ons nationaal karakter be waren. Wy willen niet door Oostenrijk opge slokt worden; wy willen vrjj zjjn. Miar wy willen dit doel met vreedzame en wettige middelen be reiken. Daarom verlangen wy een weg, die ons met onze Montenegrynscne broeders, van wie wjj door Bosnië gescheiden zyn, verbindt. Verder zeide Novakowitsj, dat, indien Oostenrjjk 't komukryk Servië tnoent aanvallen, hei Servië gereed zal vinden. De Oostenrykers kunnen Bel grado bombardeeren en bezetten, maar dan zal een guerilla-oorlug beginnen, waarin zy het onderspit zullen delven. De »Novoie Wremia" zegt, dat Oostenryk erkentelijkheid verschuldigd is, in het bijzonder aan den Franschen minister Pichon. Overigens is Rusiand in den strik gevallen, door Oostenrjjk gespannen: 't neeft het ongelukkige land aaoge zet om een sprong in het duister te doen, omdat 't van rnzicbt is veranderd, juist op het onge schikt oogenblik, toen het georek aan succes van de bedreigingen in Weenen, de stemming in Euiopa had gewjjzigd. Na den boycot der Oostenrjjksche waren scbjjnt thans in Turkjje de verbroedering met Oostenrjjk te zjjn ingetreden. De ontscheping van de lading van de «Bukswina", een Lloyd- stoomboot uit Salonica, heeft aanleiding gegeven tot het wisselen van vriendschappelijke betoogin gen tusschen de Turksche havenarbeiders en de Oostenrjjkscbe scheepsbemanning, die hun werk onderbraken om te roepenleve Turkjje I leve Oostenrijk 1 ENGELAND. Donderdagmorgen vertrekt koning Edward naar Biarritz, bljjtt een of twee nachten in Parjjs en zal daar een ontmoeting met president Fallières hebben, alvorens de reis voort te zetten. De crisis in het steenkolenbedrjjf schjjnt een ernstiger karakter aan te nemen, zoowel in Schot land als in de Engelsche en in de Walessche steenkolendisiricten. Ongeveer honderdduizend Schotsche steen kolen werkers hebben gisteren de mededeehtg ontvangen, dat de loonen met 61 4 pet moeten worden verlaagd. Etteljjke steenko lenmijnen in Wales Monmouthshire en elders heb ben bekend gemaakt, dat de rajjnen gesloten zullen worden, waardoor honderden arbeiders in het steenkolenbedrjjf buiten werk komen. De Londensche «Standard" publiceert een alar- meerend artikel over deu toestand waarin de oorlogsvloot in d# Engelsche wateren verkeert. Die 'loot, bestaande uit vjjf en twintig groote oorlogs schepen, tezamen vier smaldeelen vormende, jelf slagschepen en veertien kruisers) zou gister in de monding der iheems bijeenkomen, om oefeningen te houden, hooldzakeljjk in de Noordzee, welke oefeningen zouden duren tot den llen dezer. Van deze oorlogsschepen zyn er volgens de «Stan dard veertien gevaarlijk bemand. Zes slag schepen en twee kruisers voeren slechts halve bemanmng. De andere zes kruisers hebben slechts twee vyfden van de normale bemanning aan boord. Derhalve kunnen deze veertien schepen niet met de overige schepen geljjk 0p manoevreeren, het geen de oefeningen beiacheljjk zal maken. By de viering van het eeuwfeest van het Pruis- sische ministerie van Oorlog, welke gister plaats had, hield de Keizer de volgende redevoering: Zwaarder dan ooit drukte in 1808 het juk van een veroveraar op dezen staat, die toen zjjn onder gang nabjj was. In dezen tjjd van allerdiepste vernedering riep Friedrich Wilhelm III, het depar tement van Oorlog in het leven. Tot nog toe had het leger leiding en bestuur van één hand gemist. Nu, op dezen dag, mag ik met bljjden trots zeg gen, dat het ministerie van Oorlog het vertrouwen, dat mjjn koninklijken voorganger er in gesteld heelt, ten volle heeft gerechtvaardigd. Hiervoor zeg ik, diep geroerd, het departement myn konink lijken dank. Myn gedachten gaan op dezen dag, vooral terug naar Scharn horst, en von Roon, van welken de eerste de bevrijding van Pruissen, de andere de eenheid van het Duitsche rjjk smeedde. Moge de herinnering aan de moeiljjke tjjden, waarin het ministerie van Oorlog ingesteld is, een voortdurende aansporing zjjn en blyven, om nooit op te houden met het werk voor het vader land. Dan zal de zegen van den Almachtige op den arbeid van het departement van Oorlog rusten, dan zal Duitschland aan alle stormen, welke het raadsbesluit der Voorzienigheid over het rjjk mocht brengen, triomfantelijk het hoofd bieden. Dat geve God 1 De Keizer verleende ter gelegenheid van dit eeuwfeest eèn groot aantal onderscheidingen. FRANKRIJK. Te Mazemet is een staking uitgebroken, die groote afmetingen dreigt aan te nemen. Twee duizend arbeiders hebben het werk neergelegd, ten gevolge van eeu aanval op twee fabrieken door de stakers. De Kamer van Koophandel heeft zich telegrafi-ch tot den minister-president en den minister van koophandel gewend, met het verzoek de vrjjheid van arbeid te verzekeren. TURKIJE. Turkjje heeft gevraagd het meerendpel der met een opdracht naar de gendarmerie in Macedonië gezonden Fransche, Italiaansche en Engelsche officieren, in Ottomaanschen dienst te houden. De Turksche regeering heett de vilajetsbe- sturen gelast een rondscbryven te richten tot alle gemeentebesturen, waarin deze verantwoor delijk worden gesteld voor de vorming van benden en de gevolgen van opruiing. MAROKKO. Men seint uit Fez aan de «Times", dat Rais- soeli tot gouverneur is benoemd over een twaalf tal stammen in Noord Marokko, o.a. den stam der Andjerus maar dat zjjne rechtsbevoegdheid zich niet uitstrekt tot Tanger. Het «Journal" verneemt uit Madrid, dat Moe- lai Hafid bjj de onderhandelingen met den Franschen getant Regnault de terugtrekking van de Fransche en de Spaansche troepen uit Casablanca verlangd heeft. Regnault antwoordde, dat die bezetting voors bands nog noodig was, waarna Moelai Hafid wegens de schending van de akte van Algeciras, welke die bezetting is, verzet heeft aangeteekend PERZIë. Be berichten uit Perzië zyn zeer verontrustend. De bevolking van Teheran is in de hoogste mate onrustig en ongerust, zoodat vele bescherming zochten in de legatiegebouwen. In de stad is een proclamatie verspreid, waarin gezegd wordt, dat binnenkort een bombardement te verwachten is. Te Retsj hebben de revolutionnairen baricades opgeworpen op den grooten verkeersweg naar Rus land. Ook lubben zy mjjnen gelegd om een even- tueelen aanval van die zjjde te kunnen afslaan. Te Praag heeft de Czechische bevolking Zon dag weer tegen de Duitsche studenten gedemon streerd. Gevochten is er niet, maar politie en gen darmerie hadden veel moeite om de orde te hand haven. In het gezicht van de haven van Marseille heeft Zaterdag-avond, omstreeks 10 ure, een ge weldige aanvaring plaats gehad De stoomboot «Ville d'Alger", een snel loopende postboot, die in de haven terugkwam, is aangevaren door de «Nivernais", die zich naar Genua begaf om een convooi emigranten op te nemen. De aanvaring had plaats tusschen het kasteel Ilf en den vuur toren van Sainte Marie. De «Ville d' Alger" kon intusschen nog met eigen middelen de haven v&n la Joliette bereiken maar de pakketboot is aan stonds na hare aankomst gestrand aan den «quai des Forges." De «Ville Alger" had 200 emigran ten aan boord. Men verkeert nog in het onzekere omtrent het lot van een militairen gevangene en een reiziger, die beiden verdwenen zjjn. Een werk tuigkundig officier is gekwetst. De «Nivernais" heeft haar reis naar Genua voortgezet. Adjudant van Prins Hendrik. Bjj Kon. besluit zjjn de lunctiën van adjudant van Zjjne Koninklijke Hoogheid den Pnns der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, tjjdeljjk opgedragen aan den luitenant ter zee der 2de klasse W. C. Bjjl de Vroe. (St.-Ct.) Tweede Kamerverkiezingen. APPINGEDAM. Men scbrjjft aan de Tel. naar aanleiding van de uitlating van den heer Visser te Wartum «Het centraal bestuur van het Alg. Ned. Werk lieden-Verbond heelt nog geen enkele beslissing in zake de Appiugetlainscne candidaatsteliing. Van een royement is dus geen enkel woord gerept niet al-een, maar bet laat z.cn aanzien, dat hiervan geen sprake zal zyn. WESTSTELLINGWERF. Naar men aan de «Rott". rneidi, is door de ceairaleaaurev. Jkiesver- eeoiging in het district Westsiellingwert tnans defiaiiief caadidaat gesteld de beer ds. H C. Hoo- gerzeil H.Wzn., pred. der Ned. derv. Kerk te Vordeb. Deze heett de caadidatuur aanvaard. De «Ned." meldt Zaterdag kwamen te Meppel bjjeen de districts- be-auren van Sieenwyk eu Meppel, aangesloten bjj de Cbr.-Hist. Unie. Na breedvoerige be.-prekingen omtrent bet uitruilen van net district Sieeuw jjk tegenover Kampen en de combinatie Ommen Zwolle, waardoor een betere verdeeling der Over- yseische districten zou gewaarborgd zjjn; werd toch met algemeene stemmen besloten tot de wensche- ljjkheid om het accoord van 1901 te handhaven, waarbij Steenwyk antirevolutiounair en Meppel Chr.-hist. zou uitkomen es om voorloopig caadi daat te stellen in het district Meppel den heer J. Knoppers te Keppel en doorloopig steun toe te zeggen aan de candtdatuur van den heer Duymaer van Twist in Steenwjjk. Van de hier aangenomen wenschelykbeid zal bericht gezonden worden aan de centrale antirevolutionnaire benuren in de beide districtenna gepleegd overleg zal dan tot definitieve samenwerking kunnen worden overge gaan. De genomen beslissing achtte men in het belang der rechterzijde, hoewel men te eeniger tjjd zich aan de tegenwoordige groepeering niet wenscht te bljjven binden. ASSEN. Bjj de antir. kiesvereeniging «Ne derland en Oranje" te Wildervank is bericht in gekomen, dat de heer H. Bos Kzn., lid der Prov. Staten van Zuid Holland, te Rotterdam, de candi- datuur heeft aangenomen. HILVERSUM. Door de S. D. A. P. is voor de a.s. verkiezing candidaat gesteld de heer J. Van der Waerden van Amsterdam. Men meldt uit Amsterdam aan de »N. R. Ct." De kapitein Christoffel is te Genua gedebarkeerd. De zeereis heett hem goedgedaan en hjj is vrjjwel opgeknapt. Was hjj met de boot tot Amsterdam medegekomen, dan ware hem een grootsche ont vangst door de officieren van het garnizoen in de hoofdstad bereid. Dit heeft nu niet zoo mogen zy n. Hjj is voornemens slechts enkele dagen in Holland te komen.om daarna in de bergen van zjjn vaderland, Zwitserland, algeheel herstel te zoeken. Mr. van Deventer te Brussel. Men meldt ons uit Brussel De heer Mr. Tb. van Deventer, lid der Tweede Kamer der Staten Generaal, heeft gisteren in het In- stitut de Commerce Solvay een lezing gehouden over de rol de Parlementen ten opzichte der ko loniën.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1