Dagblad voor Schiedam en Omstreken. sgeheel Kedo'tad 12--per 32ste Jaargang. Woensdag 3 Maart 1909. No. 9352. Officieele berichten. Afsluiting Vlaardingerstraat. Buitenlandsch Nieuws. Bnlh .,fT?lbbÉQ W Verspreide berichten. Staten-Ueueraal. ttiimetiland. ABONNEMENTSPRIJS: kos?voïiaSrSÏ?nt dogelijkS) uit8®z°nderd Zon- en Feestdagen, en week lO ceM F™ P,f 3 T,anden f1"35' Per ma^nd 45 cent en per straat^O^^bii^anp^R^V}! aan&en°men aan ons Bureau: Boter- en blJ aIIe Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. j - fijt-J ffijj Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. -1 Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester en Wethouders van Schiedam aankf" -!F ^emeene kennis, dat tot nadere verkeer met rn ''Uirdingerstaat voor het nseer met rg- en voertuigen zal zjjn afgesloten. Schiedam, 3 Maart 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd. M. A. BRANTS. De Secretarie, V. S1CKENGA. DE BALKAN. In het Engelsche Lagerhuis heeft sir Edward rey gister, naar aanleiding ?an een vraag be- treltende de stappen, welke door Engeland gedaan zfln om een vreedzame oplossing van de kwestie n den Balkan te verzekeren, gezegd, dat er in en aatsten tjjd herhaalde malen tusschen de ogendhetJen, Engeland daaronder begrepen, van gedachten is gewisseld met het doel tot een vreedzame oplossing te geraken. De onderhande len zjjn noodzakelijkerwijs tusschen de betrok- en mogendheden niet formeel geweest, hij kon CC l6r onQtrent die onderhandelingen m het tegen woordige stadium niets mededeelen. ,°'8ens de «Neue Freie Presse" is door gezag hebbende kringen medegedeeld, dat het onjuist is, at bervië reeds te Weenen heeft laten weten, at het van schadeloosstellingen in gebied afziet. Be Parjjsche «Temps" bad tot heden in de Balkankwestie vaak een voor Oostenrijk vrjj gunstig en een voor Servië ongunstig standpunt ingenomen, terwjjl andere bladen wel de Servische territoriale illusies, maar evenzeer Oostenrijks eischen wilden matigen. In een zeer de aandacht trekkend artikel, neemt de «Tempsgisteravond in uiterst krasse bewoordingen stelling tegen de Oostenrjjkscbe eischen,zuoal de Ween ene olficieuse pers van gistermorgen ze uiteenzette. De «Temps acht die eischen volstrekt onaan nemelijk en door niets gerecotvaardigd. Het zou een vernedering van Servië en een bepaalde uitdaging zijn. De «Temps" besluit met de door haar cursief gedrukte woorden: Oostenrijk is heden verantwoordelijk voor den Europeeschen vrede. men d/l0T!fke kringeD 16 Parjjs veronderstelt marioi ,e °ostenr«kscbe regeer,ng haareischen lanR me° verondersteB ook, dat Duitsch- oefenenenH iDVl°ed 16 Weenen zal drbven h pen te Berl'Q Z,et' dat een te ver der Geri»aansche eischen boven alles ten gevolge heeft een nauwer aaneensluiten van ogeland, Rusland en Frankrijk. Volgen de Wiener AUgemeine Zeitung" voor- et men m diplomatieke kringen te Weenen dat n de Servische kwestie dezelfde modus procedendi moet worden gevolgd als ten aanzien van de ge schillen tusschen Oostenrijk-Hongarije en Turkjje en die tusschen Bulgarije en Turkjje, d. w. z. recht- streeksche onderhandelingen. De drie schikkingen zouden vervolgens door de conferentie kunnen wor den bekrachtigd. Een telegram uit Konstantinopel aan de «Neue Freie Presse» bevestigt, dat de grootvizier den J"0"06!" ,d00r Turk«e van 15,000 K.G. voor Serv.ë bestemd dynam iet, heeft verboden een 16 B°ekareSt logenstraft, dat een Roemeensch legercorps gemobiliseerd is Rifaat Pasja, de Turksche minister van Buiten- landscche Zakeo, is naar Petersburg vertrokken Aan de «Vossische Zeitung" wordt uit Cettinje gemeld, dat vorst Nicolaas van Montenegro aan den ngelschen gezant een memorie heeft doen over handigen, waarin hjj den steun van Engeland ver zoekt om van Oostenrijk den definitieven afstand van de baai van Spuzia aan Montenegro te ver krijgen. De vorst verklaart, dat hjj in dat geval ereid is zjjn zaak geheel van die van Servië at te scheiden en formeel de rechten van Oostenrjjk- ongarjje op Bosnië en de Herzegowina te erkennen. ^et fÓs*er te Belgrado ter eere van de maakte ministerg gehouden hofdiner, dadicprc oning bekend, dat alle politieke mis- epeecb «prak de koning van zjjn blijdschap over de toenadering, welke tusschen de verschillende politieke partjjen in Servië tot stand gekomen is, en waardoor het huidige ministerie kon gevormd worden. De toestand, waarin op dit oogenblik de staat verkeert, is ongetwijfeld moeiljjk, maar zoowel de koning, als het geheele volk zien de toekomst met vertrouwen tegemoet, omdat ge bleken is, dat en het volk, en zjjn leiders tezamen de leiding der staatszaken op zicb genomen heb ben. Evenals nu alle Serviërs in dit voor de toe komst van het vaderland zoo gewichtige oogen blik alle partjjscbap en vjjandschap vergeten hebben, zoo vergeeft ook de koning alle beleedi- gingen hem en zijn buis aangedaan. De koning eindigde met de woorden Moge van dit oogen blik af alle oneemgheid onder ons geweken zjjn moge ons gemoed nimmer meer vervuld wordeD van haat en njjd en egoïstische wenscben, opdat allen bezield door de zelfde vurige liefde tot bet vaderland als één man zich verheffen ter verde diging van de bedreigde toekomst des vaderlands. Ik houd mjj er van overtuigd, dat de regeering, tot stand gekomen door de samenwerking van alle oprechte patriotten, de verwachtingen, welke men van haar koestert, niet zal beschamen. ITALIë. «La Croix" meldt, dat de Paus verkouden en Ijj- dende is aan lichte heeschheid. Zjjn ongesteldheid is echter niet van ernstigen aard. De «Osservatore Romane" zegt, dat de Paus, die licht verkouden is, op raad zjjner geneesbeeren besloten heeft gedurende eemge dagen de audiën ties te staken. De «Tribuua" meldt, dat professor Petacci gis ter den toestand van den Paus, die binnen 2 of 3 dagen zjjn gewone bezigheden zal hervatten, beter vond. De Vastenpreeken in het Vatieaan, waarbjj al leen de H. Vader maar zittende achter een gordjjn de kardinalen en de prelaten van het pau-eijjk Hof tegenwoordig zjjn, worden dit jaar gehouden door den Ctpucgn pater Luca da Padova, die te Venetië een grooien roep van welsprekend heid en de nuoge gunst van kardinaal Sarto ge noot. Als zeiep ediker staat hjj vooral bekend om zjjn apostolische vrgmoedigbeid. Er zgn thans 17 plaatsen vacant in het Kardinaals-college. Men zegt, dat ongeveer half Mei tot het purper zullen worden verheven Mgr. Bisleti, de major domus, Mgr. della Chiesa, aarts bisschop van Bologne, Mgr. Bello, pairiarch van Lissabon, de canonisten Mgr. Giustini en Mgr. Lugari, 's Pausen aalmoezenier Mgr. Silli, verder twee Fransche, twee Spaansche en twee Ameri- kaansche bisschoppen. VENEZUELA. Een telegram uit Caracas dato gister meldt: Mocht Castro beproeven naar Venezuela terug te keereD, dan zou, naar gemeld wordt, de re geering van dat land de mogelijkheid overwegen, hem wegens de samenzwering, die ten doel had den tegen woordigen president Gomez te vermoorden, gevaDgen te nemen. Castro's tegenwoordigheid in Venezuela wordt ook gevaarljjk gegcht met het oog op een betoo- grng, die de troepen slechts met moeite zouden kunnen onderdrukken. Castro's gaosche fortuin in Venezuela is verloren, tenzjj hjj terugkeert. ENGELSCH-INDIë. ïo Britsch-Iocnë is het nog altjjd niet rustig In het district Kohat raakte een bende van 60 in boorlingen slaags met politie. 11 inboorlingen wer den gedood een werd gevangen genomen. De politie had een doode en twee gewonden. Een ballon met twee Duitsche officieren be mand, en een Russische officier als gast is Maan- ag 1.1. te Steway in Frankrjjk neergedaald. De luchtreizigers verklaarden, dat zjj denzelfden dag van een stad in Polen vertrokken waren. Zn had den lotografLche toestellen aan boord en zes duiven. Hun ballon, ,s na onttakeld te zijn, naar Duitsch- land opgezonden. Over de verdeeling der hulp aan de slacht offers m Sicilië en Calabrië wordt uit Rome ge meld Het comité-generaal voor hulp aan de slacht offers heeft een algemeene vergadering gehouden onder voorzitterschap van den hertog van Aosta. De sommen tot 26 Februari verzameld, henragen 18.464.599 francs. Men heeft uitgegeven 3.280.0! 0 francs voor eerste hulp. Daarna is de volgende verdeeling gemaaktaan de grijsaards en invalie- den 1.500.000 francs; aan het patronaat «koningin Helena" voor de weezen 2 milltoenaan de kleine ambachtslieden en kooplui, met name aan de visschers, 2 millioen voor de barakken 4 millioen en voor de vluchtelingen 1 mdlioen. De nog beschikbare fondsen bedragen 4.685.000 francs. Abbé Soulier te Leyrand departement Haute-Loire is bijna het slachtoffer geworden van een schandelijken moordaanslag. Een mis dadige hand had in de sacristie den Miswjjn met arsenicum en strychnine vergiftigd. De priester ondervond na de nuttiging vreeseljjke pijnen en werd naar huis gedragen. De menging der giften scbjjnt echter tegenovergesteld te zjjn geweest aan de werking, die de moordenaar ervan verwachtte. Tot een doodeljjken afloop is het tenminste niet gekomen. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 2 Mrt. De beraadslaging over het wetsontwerp tot hef fing van personeele belasting wegens motorrijtuigen wordt hervat en wel over het amendement Van Citters, trekkende om te bepalen, dat niet slechts motorrijtuigen metelectriscbe beweegkracht, toebeboorende aan verhuurders niet booger zullen worden belast dan met f 10 (hei geen het Regeerings ontwerp wil), doch ook verhuur-rij tuigen met an dere beweegkracht. De heer Pat jj n bestreed dit amendement, zich stellende op het standpunt der Regeering. Na bestrijding ook door den Minister van Financiën werd het amendement Van Cit ters in stemming gebracht. Uit het stemmenaantal, 37 tegen ,8, bleek, dat het vereischte aantal leden niet aanwezig was, zoodat de vergadering werd geschorst tot halftwee. Het amendement-Van Citters om alle soor ten motorrijtuigen van verhuurders met f10 te belasten, werd verworpen met 52 tegen 9stemmen. Nog: is aan de agenda toegevoegd een wjjzigiDg der Kinderwetten, de interpellatie-Troelstra, betref fende het Arbeidscontract, de interpellatie-Bos, betreffende pe vereenvoudigde schrjjfwjjze en het ontwerp tot subsideering van Rjjzooder Middelbaar Onderwjjs. Na deöat werden de art. 2, 3 en 4 aangenomen. B"sJoten werd met 4117 stemmen, dat de be lasting terugwerkende kracht zal hebben tot 1 Januari 1909. Het wetsontwerp zal later in stemming worden gebracht. Collectenwet. Hierna werd zonder stemming aangenomen, een motie, voorgesteld uoor de heeren De Visser c.s., waarin de regeering wordt uitgenoodigd een andere collectenwet, in eenvoudiger vorm, te ontwerpeD en in te dienen. Vergadering werd verdaagd tot heden (Woensdag). Gedenkteeken R. Van Hasselt. Be commissie voor bet gedenkteeken voor wjj- led den heer R. Van Hasselt, deelt mede, dat door 8998 personen is ingeschreven en een geza menlijk bedag van f 4307 31 ontvangen is. Be commissie is in staat een monument op het graf te plaatsen en een borstbeeld in het admi nistratiegebouw d,er Maatschappij te Amsterdam. Br hadden zich 26 beeldhouwers aangemeld om voor een monument in te zenden. Achttien van ben hebben aan de door de commissie voorgestelde voorwaarden voldaan en vóór of op 15 Januari huu ontwerp ingezonden. In een commissie vergedering van 21 Jan. jl. zgn die ontwerpen door alle aanwezige commissie leden bezichtigd en is daaruit na rjjp overleg, een viertal ontwerpen gekozen, uit welk viertal door de familij Van Hasselt is gekozen het ont werp van den heer Louis J. Vroegde te Haarlem, aan wien thans opdracht tot uitvoering is gegeveD, terwjjl je vervaardiging van het borstbeeld in cararisch marmer is opgedragen aan den heer Charles Van Wjjk. Kiesrecht en Faillissement. Het »Wbl. van d. Burg. Adm." herinnert aan zjjn hoofdartikel van 7 October 1905 over deze thans weer besproken kwestie. Daaruit bijjkt, dat zj) in dezen aan de zjjde der Regeering staat en van oordeel is, dat de failliet niet van de kiezers lijsten kan worden geweerd ol gescbrapt op grond van het Giondwets- en Kieswetartikel, welke hen uitsluiten, die het beheer en de beschikking over hun goederen bij rechterlijke uitspraak hebben verloren. De failliet toch, aldus het »Wbl.", is handelings bevoegd en de Grondwet heeft alleen hen willen uitsluiten, wier persoonlijke handelings bevoegdheid hjj rechterlijk vonnis is aangetast. Ter ondersteuning zjjner meening haalde het »Wbl." de faillissementswet van mr. Veegens aan, waarin deze o.a. schrjjft, dat de failliet sin begin sel" in het genot zjjner burgerlijke rechten bljjft en voor Oppenbeim's Gemeentewet, als volgt «Faillissement doet den schuldenaar van rechts wege de beschikking en het beheer verliezen over zjjn tot het faillissement behoorend vermogen. Met het gevolg, dat ook voor hem de uitoefening van het kiesrecht stil staat 7 Ik betwjjfel het ernstig. Verlies van beschikking en beheer «over het tot het faillissement behoorend vermogen", is iets anders dan «verlies van beschikking en beheer over zjjn goederen", dat vroeger het gevolg was van het faillisement en dat grondwet en kieswet stellig eischen. De failliet verschilt slechts hierin van ieder ander op wiens goed beslag is gelegd, dat dit hier veel verder reikt. Verlies van rechts bevoegdheid brengt het faillissement niet met zich." «De Standaard" is het daarmede niet eens. «Natuurlijk kan men over en weer protest tegen het plaatsen van de gefailleerden op de ljjst indienenen dan zou de Hooge Raad in laatste instantie uitspraak moeten doen. Het is lang niet zeker, dat de Raad den minister van Justitie niet in het' ongelijk zou stellen. Immers, de nieuwe faillissementswet laat den gefailleerde volstrekt niet de beschikking over zjjn vermogen behouden maar ze laat hem uit humanitair oogpunt alleen de beschikking over het hoogst noodige. «Nu zou dit niets zgn, indien men van den Hoogen Raad een sententia declaratoria kon uit lokken, die de zaak voor alle kiezerslijsten en voor alle gefailleerden op eenmaal besliste, Maar dit juist is niet het geval. Het protest kan slechts tegen een met name genoemd persoon worden ingediend, en aangenomen, dat er 10,000 gefail leerden ten onrechte op de ljjst worden geplaatst, zoo zou men tienduizendmaal de actie moeten in stellen. «Van links zou men de actie moeten opzetten tegen kiezers onzerzjjds. en van onzen kant zou den we protest moeten indienen tegen alle ge failleerde kiezers van links. «Dit nu is een onbegonnen weik, èn om de massa èn niet minder om de onmogelijkheid waarin men verkeert, om snel en zeker genoeg van elk persoon uit te maken, of zjjn faillissa- mentsverklaring nog doorgaat. «De kogel is nu eenmaal door de kerk, en men zal in het geval moeten berusten maar verzwe gen mag nipt worden dat deze maatregel van den minister van Justitie ten gevolge kan hebben, dat we een of meer districten verliezen, waar we anders gewonnen spel hebben. «Er zjjn toch districten waar het een verschil van tweehpnderd en meer stemmen kan maken, en waar de uitslag door tien kiezers zal bepaald worden. «Maar wat in elk geval noodig schijnt is, dat de zaak onverwjjld in rechten aan de orde worde gesteld en ten slotte voor den Hoogen Raad worde gebracht. «Hiertoe is het voldoende, zoo in één enkel district tegen een persoon, van wien men volko men zeker weet, dat hjj nog failliet is, protest wordt ingediend, en liefst door een deskundige, die zorg draagt, dat er geen formeele fouten wor den begaan. «Dan zal binnenkort de Hooge Raad zich moe ten uitspreken, en was althans dit gewonneD, dat voor een volgende verkiezing zekerheid ware verkregen «Want natuurljjk, beslist de Hoog Raad dan, dat de gefailleerde geen kiezer kan zjjn, dan zoh een volgend maal elk gemeentebestuur gehouden zjjn, om de failliete personen te weren. «Jammer blijft het geval, want het kan metter daad den uitslag in meer dan één district ver- valschen, en zelfs den uitslag van geheel de stembus tot een onjuiste maken maar naar ons voorkomt, is er voorshands niets aan te doen, en is waarborg voor de toekomst zoeken, het eenige wat ons overbljjft." M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1