Dagblad voor Schiedam en Omstreken. tt""" SSS 32ste Jaargang. Maandag 8 Maart 1909. No. 9356. Aloumt op ie Nme ScUeiais* Con met pa tin Gelltatiwl Zondaffsblad prijs 10 c. p. veel, 0.15 p. bbö, fl.35p.3il Buitenlandsch Nieuws. F EUILLETON. De steenkapper van Keulen. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en Kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland ƒ2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lrjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. DE BALKAN. Zeer geruststellend heeft de ambassadeur van ostenrgk Hongarije te Petersburg zich tegenover een berichtgever van de Matin" uitgelaten over den stand van het conflict met Servië. Volgens hem is het Oostenrijks streven nooit geweest een oorlog met Servië uit te lokken. Im- juers, daarbij waren noch lauweren noch voordee- n te behalen. Leek de toestand van tjjd tot tijd in meerdere of mindere mate gespannen, dan fcwam dit, doordien Oostenrijk toebereidselen Hoest maken in antwoord op de heftige betoogin- f>en, die in Servië werden gehouden naar aadei- diQg van Bosnië. Oostenrijk heeft evenmin ooiter over gedacht Servië te vernederen. Integendeel, het heeft steeds gestreefd naar het onderhouden van goede betrekkingen met dit land. En daarom heeft Oostenrijk met ongeduld het antwoord van Servië op de Russische nota tegemoet gezien. Wat omtrent dit antwoord ter kennis van den Ambassadeur was gekomen, gaf hem aanleiding om te verwachten, dat ieder gevaar voor een wrijving ls geweken en dat een vreedzame oplossing zich vermoedelijk niet lang meer zai laten wachten. Men heeft wel eens aanmerkingen gemaakt, ïeide de heer Berchtoid, op den htftigen toon in de Oostenrjjkscbe pers, maar, daar men over het algemeen de Servische bladen niet leest, heeft Hen er geen flauw besef van, welk een toon daarin werd aangeslagen. Dit is echter voorbij en kunnen ons thans met de toekomst gaan bezig houden. Dat de Servische regeering heeft ver klaard geen enkelen eisch meer te zullen stellen Haar aan de mogendheden de beslissing te willen °verlaten, over de voordeelen, uie men Servië wil toekennen, bewijst, dat er nog een klein verschil een inzicht tusschen haar en ons bestaat. Eco nomische en handelskwesties immers kunnen alleen onder belanghebbende partjjen een onderwerp van bespreking uitmaken. De artikelen van een han delsverdrag kunnen niet worden opgedrongen door «en conferentie, de aanleg van een spoorweg kan Diet worden gedecreteerd bjj een machtspreuk van buitenlandsche mogendheden. Wjj zullen dus ge noodzaakt zijn ever de punten, die de conferentie lal hebben aangewezen, nogmaals nadere bespre ngen met Servië te houden en dit is de taak der diplomatie. »Het verheugt mij", zoo eindigde de Oosten- rgksohe diplomaat, vdat door het vredelievend optreden der mogendheden de weg voor diploma tieke besprekingen is gebaand en ik ben over tuigd, dat men in mijn land over het algemeen ook zeer voldaan is nu de kansen op spoedige belegging van het geschil zijn verbeterd." De verklaringen van de Oostenrjjkschen diplomaat kloppen vrijwel met hetgeen de Russische minister Iswolski heeft gezegd en bestaat dus gegronde hoop, dat wanneer de Turksch-Bulgaarsche quaestie Historisch verhaal uit de 15de eeuw. 3) Hij trok een machtigen sleutel uit zijn zak en draaide het slot om. De deur sprong los en de gezel trad binnen. Hij greep een hanglamp, maakte KI tVeD g'Dg rï°°r de *an8e rÜen machtige steen blokken, die onder de hand eens kunstenaars tot sieraden voor het schoonste Duitsche Godshuis omgeschapen werden. Hier en daar bleef de jon geling staan bij een blok en beschouwde aan dachtig de teekening of de eerste ruwe omtrekken van een versiersel, dat nog op fijnere afwerking wachtte. Hier lagen half voltooide sluitstukken, met bladeren bewerkte kapiteelen ginds grijnsden tti, dra^enk°PPbu als waterspuwers tegen, wier trekken menigmaal de butende satyre der steen bewerkers verried. Koenraad ging steeds verder. Soms, als een stuk em beviel, verhelderde zijn belaatdan echter Weer blokken, die hem minder bevielen Kleef k« vreu8de was weer verdwenen. Eindelijk Uch.» opgelost is, de onderhandelingen over het program eener conferentie spoedig een aanvang zullen nemen. Het bezoek van den Turkschen minister van buitenlandsche zaken, Rifaat pasja, te Petersburg, wordt aldaar, volgens bovengenoemden berichtge ver als een goed voorteeken beschouwd. Daar Turkije het initiatief voor de bijeenroeping eener conferentie heeft genomen, ligt het vermoeden voor de hand, dat de besprekingen der beide staatslieden niet alleen zullen Joopen over de linancieele quaestie, die trouwens in beginsel op gelost is, maar dat tevens voorloopig onderhan deld zal worden over een conferentie, die hare goedkeuring zal hebben te hechten aan al de wijzigiugen, die ten gevolge van de gebeurtenissen van den jongsten tijd gebracht moeten worden in het Verdrag van Berlijn. De Oostenrijksche gezant te Belgrado ontving de opdracht aan de Servische regeering mede te deelen, dat, gezien de houding van Servië in de laatste maanden, de beide regeeringen der monarchie tot hun leedwezen het handelsverdrag met Servië door het parlement niet kunnen doen sanctioneeren. Tevens moet de gezant de verwachting van Oos tenrijk kenbaar maken, dat Servië te Weenen zjjn besluit zal mededeeien om den raad der mogend heden op te volgen, zijn politiek betreflende Bos nië te wijzigen en vredelievende betrekkingen van goede nabuurschap te onderhouden, waarna de Oostenrjjksch-Hongaarsehe regeering zich geheel ter beschikking zal stellen om onderhandelingen tot het aangaan van handelsbetrekkingen te openen. De bladen te Weenen wjjzen op het groote ge wicht van den stap, dien de Oostenrjjksche gezant te Belgrado heeft gedaan. Het »Neue Wieoer Abendblatt" zegt, dat het bijaldien er geen sprake was geweest van het la ten vallen van eischen, Oostenrijk Servië niet zou hebben verzocht om te Weenen te doen bijjken van zjjn meeiiingsverandering omtrent de Bosnische quaestie. S ft Het officieuse orgaan der Montenegrjjnsche regeering bevat een hoofdartikel, waarin de con clusie van de overeenkomst met Oostenrijk wordt besproken. Wij laten aan de mogendheden heet 't daarin, de zorg om uit te makeu of een man dataris ,het recht heeft zich toe te eigenen wat hem is toevertrouwd van Berlijn aan Oostenrijk zorg opgedragen, Bosnië en Herzegowina te be sturen op 't oogenblik dat deze vorstendommen een onderwerp van conflict waren tusschen den Servischen staat en Turkjje. Deze maatregel heeft dus het conflict bestendigd. De conclusie van de OostenrjjkschTurksche overeenkomst heeft nu aan OostenrijkHongarije de plaats gelaten, die Turkjje tegenover den Servischen staat innam in dit conflict dat nog altjjd niet geregeld is. De gesloten overeenkomst heeft Oostenrijk—Hongarjje diging zjjn lamp bjjna uit de hand gljjden. Waren dat niet zjjne trekken Krampachtig balde hjj de vuist; hjj greep naar den hamer, die naast het blok lag. hief hem op en wilde het beeld verplet teren. Doch bjj het neerkomen van den slag bedacht hjj zich en rukte den hamer zijwaarts. Hjj wierp den hamer haastig weg en sloeg een kruis. Bijna had de demon gezegevierd. »Niet zóó zal ik mjj wreken", monpelde hij en schreed weer verder naar den uitersten hoek der werkplaats. Voor een eiken scbrjjn stond hij stil vleu«T HTh f'a T Zak en °PeBde de beidé vleu els. Hg hief de lamp in de hoogte en hare stralen vielen op een groote teekening op perka- ™eKnt' **et was hel Plan van den dom, zooals de onbekende meester met kunstvaardige zekere hand dorstige ziel dronk hjj elke ljjn in- als 1'hH semstraal trok het door zjjn ziel en hetverplaa hem in toekomstige tjjden. verpiaaise »0, mocht ik u in uwe volle glorie voltooid zien! nep hg uit; ,0 ware het mij v9, te voltooien als een gedenkteeken van godsdienst en kunst voor latere tijden en geslachfen Maar helaas, ik ben een kind tegen ufgroote meester die dezen bouw ontwierp." Weder werd zjjn gekat door een schaduw overtrokken en hg staarde een wjjle somber voor zich heen. Dan het hjj zjjn blikken weer over 't niet alleen in het bezit gesteld van Bosnië en Herzegowina, maar ook doen optreden als tegen stander van den Servischen staat. Volgens de »Politica" zou de commissie van Financiën van de Servische Skouptchina de goed keuring aanbevolen hebben van een buitengewoon crediet van 35 millioen met het oog op de bewa pening en een vermeerdering met 15 millioen dinar van het budget van oorlog. Deze som zou gedekt worden door vermeerderingen van de belastingen met 0.5 pCt. RUSLAND, Uit Petersburg wordt aan de »Wiener Allgem- Zeitung" bericht, dat de ambassadeur van Oosten- rjjk-Hongarije Zaterdag een bezoek heeft afgelegd bjj den Russischen minister van buitenlandsche zaken Iswolski. Sinds verscheiden maanden had den de directe betrekkingen opgehouden. Evenals verleden jaar, heelt ook ditmaal de begrootingscommissie uit de Doema de kredieten voor den aanbouw der nieuwe panterschepen ge weigerd. Als reden geeft de commissie op, dat de minister tot dusver nog niet het volledige program van hetgeen aangeschaft moet worden heeft uit gewerkt. FRANKRIJK. De inwijding van het monument voor Floquet, minister uit den tjjd van het Boulangisme, heeft gister te Parjjs aanleiding gegeven tot heftige manifesteties der socialisten tegen minister Cle menceau, die de feestrede hield. Clemenceau werd duchtig uitgefloten en uitjouwd. Er werden hon derden personen in hechtenis genomen. Tegen president Faillières, die bjj de plechtigheid tegen woordig was, hadden geen vijandige betoogingen plaats. In zijn feestrede bjj de onthulling van het mo nument voor Floquet betoogde Clemenceau, dat de republikeinsche partjj het vaderland zjjn kracht hergaf en het een gunstige positie verschafte, door de gesloten bondgenootschappen en banden van vriendschap mogeljjk te maken. Door de macht van zjjn wapenen, hernam Frankrjjk, ter wijl het zijn onafhankelijkheid en waardigheid ongeschonden bewaarde, zonder iemand te bedrei gen, de plaats in Europa weer in, welke het in het belang van een duurzamen vrede en het Eu- ropeesch evenwicht toekwam. De ministers en onderstaatssecretarissen kwa men gistermorgen op het Elysée bjjeen onder voorzitterschap van president Faillières. Minister Pichon gaf een uiteenzetting van den buitenlandschen toestand. Vervolgens besprak men de vraagstukken, aan de orde gekomen door de herziening van het algemeene douanetarief en werd men het eens over de wijzigingen, welke de re geering aan de Kamer zal voorstellen te brengen in het ontwerp, door de douane-commissie opge steld. bestek spelen en nog een hoogere gloed ontstraalde zijne oogen. Zoo bleef hg lang in beschouwingen verdiept, tot de klok op den St. Janstoren bet achtste uur aankondigde. Koenraad sloot toen het schrjjti en verborg den sleutel in zjjn lederen tasch. Hg bracht de lamp weer op haar plaats, ging naar buiten en sloot de deur weer. Hjj sloeg den weg jn naar den Rgu, waar zjjn woning gelegen was. Hjj zag niet om, anders had hjj kunnen zien, dat nog twee andere mannen uit de schaduw der bouwloods te voorschijn kwamen en in een ander ricbting verdwenen. De gouden sterren schitterden op den donkeren grond des hemels, een zachte koelte streek door de enge straten der oude stad, die stil en mij merend daar neerlag, als droomde znoverde toe komst. - HOOFDSTUK II. De twee vrienden. Koenraads kleine kamer werd spaarzaam door een hanglampje verlicht. Een oud, kunstig gesne den kruis, door de hand van een vroegeren Kuen bewerkt, trok er aanstonds de aandacntheiligen beelden versierden den wand en in 't midden, recht tegenover den ingang, prjjkte een groot perkament; Koenraads inlijving bjj de gezellen. Levendig met goud en bonte kleuren waren de letters geschilderd. Koenraad stond aan 't vensterhjj had een Heden (Maandag) zal de misterraad de behan deling voortzetten van het programma van minis ter Picard tot herziening van het vlootmateriaal. De koning van Engeland is gistermorgen 10 u. 40 uit Parjjs vertrokken om zich naar Biarritz te begeven. TURKIJë. Een draadbericht uit Constantinopel meldt Op het oogenblik dat het publiek zich gisteren in de wandelgangen van het paleis van justitie verdrong, om het proces van Nedjib-Pacha-Melhamé, beschuldigd van Armeniërs te hebben doen pijnigen tgdens de instructie in de zaak van de bom in 1905 in de Yildiz Kiosk geworpen, heeft er een opstootje plaats gehad tusschen Arabieren, partij gangers van Nebjib pacha en Armeniërs. De troepen deden de menigte met kolfslagen wjjken* Na de hervattiDg der zitting bleken de uiteenzet tingen der getuigen verpletterend voor den be schuldigde. De zitting werd tot 24 Maart a.8. verdaagd. De beschuldigde werd uitgejouwd, toen hg na afloop van de zitting het gerechtsgebouw verliet. GRIEKENLAND. Belichten uit particuliere bron, te Londen uit Athene ontvangen, maken melding van een com plot tegen koning Georges van Griekenland, dat dezer dagen ontdekt zou wezen. Er zou zich een geheim genootschap gevormd hebben, met het doel de aftreding van den koning te bewerken en zgn oudsten zoon, prins Kenstan- tijn, van den troon verwijderd te houden. Volgens de samenzweerders komt de troonsopvol ging toe aan den kleinen prins Georges, oudsten zoon van den kroonprins, onder regentschap van prinses Sophie, zgn moeder, en zuster van den Duitschen Keizer. De Atheensche pers houdt zich druk met deze zaak bezig, zonder echter bepaalde personen aan te wjjzen, ofschoon de leden van het bewuste genoot schap bekend zouden zjjn. Het heeten ontevrede nen te zjjn, behoorende tot de militaire en politieke wereld. Hoe dit zg, daar aan het complot geen begin van uitvoering is gegeven, zjjn er geen termen to4 gerechtelijke vervolging. Gegeven de gerechtvaardigde populariteit van den koning, mogen dezelfde voornemens bovendien, aangenomen dat ze inderdaad bestaan, gerust als onmogeljjk worden beschouwd. ZUID-AFRIKA. Haldane, de Eugelsche minister van oorlog, heeft op de vraag van een lid van het Lagerhuis mee gedeeld, dat van 1 April 1906 tot 31 Maart 1907 de kosten van het Engelsche leger in Zuid-Arika 2,881,000 waren en is het volgende jaar 2,273,0j0. Als men de kosten van den Boeren oorlog berekent, zal men die hooge uitgaven voor de bezettingstroepen, na den oorlog zooveel talrjj- boot in 't oog, die onder op den Rjjn voorbjjtrok in den stillen nacht. De schipper zong een bekend lied, dat over het water voortgedragen, duidelijk tot hem doordrong. Hjj luisterde Ik wilde graag daarboven zjjn, Verlost van 't aardsche leed en pjjn. Daarboven in de hemelwoon, Waar God ten hove zit ten troon. Welaan, mijn ziel, stjjg op, hervoor, U wacht begroetend 't englenkoor. Slechts daar is 't leven zonder dood Tot vreugde wordt er elke nood. O wereld, tot vaarwel mgn hand I Ik vaar naar dat, mgn vaderland. Koenraad sloot het venster en zette zich weer aan zgn werk, waarin de zanger hem gestoord had. Een groot perkament lag op tafel en ijverig handteerde hg de leekenstift Een wonderlijke teekening kwam er te voorschijn. Uit zjjn ge heugen werktte hjj het plan van den dom na. {Wordt vervolgd.) ft 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1