Dagblad voor Schiedam en Omstreken. ïïrt rr*om tem in ês dfEvrr.m he"ige Keuien' Wii« Abonneert 0 oj de MieavB MÈule Courant patis Gelltatreeri ZondaisM prijs 10 c. p. veel, 0.45 p. nd, fl.35p.3ai. 32ste Jaargang. No. 9358. Woensdag 10 Maart 1909. wt"4eL W" °iet T. Weenen is men van meening, dat de reveries tkLL gAhpft',dat hii gemachiigd feuilleton. Buitenlandsch Nieuws. Be steenkapper van Keulen. Mg* eo tebl gS ABONNEMENTSPRIJS: kost voor^cL^edamnperd3Semaanden8?TsCrd Z°n" Feestdagon' en We'KiiïètoïïSiïïft de°n;.geheel ^2?/2.-perïwlrtaïï PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. .i i Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelgk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. »E BALKAN. Geen antwoord? «JÜf °uCieUSe persaf?et>tschap te Weenen publi- ceerde Maandagavond een olficieel bericht uit Belgrado, inhoudende, dat de nota van graaf For- gach een onaangenamen indruk op de Servische egeermg heeft gemaakt en dat deze niet op het voorstel betredende het handelsverdrag zal antwoor den. De »Neue Freie Presse" meldt, dat de te Belgrado verschijnende dagbladen de regeering ver- aan dit verzoek gehoor zal geven g 4eRussifcehfad<> VerSCh«nende 'Zwono" meldt, dat schen krnn °P bem door ^rvi- dezen pp DHnüS P 'angdurig bezoek, aan Tsaar o 'rt a "s and de den prins door den het b6l0fte Z0U nako™°> en zich op van een TT hk aan bet hoofd zou plaalse" beseh n °P n om de Servische belangen te bes hermen, zdfs als het noodzakelijk mocht zjjn evlucht tot de wapens te nemen. de >NeUe Freie Presse" beeft Servië de Rnei '?lng van z^n belangen toevertrouwd aan van n° 6n de b*V'dende mogendheden, zonder iets van Uostenrjjk te eischen, maar ook zonder afstand en van zijn tegeneischen. De Conferentie. De te houden conferentie der mogendheden neemt nog een vrij g™ote plaats in de bespre- mgen der buitenlandsche pers in en houden ostenrpsch Hongaarsche bladen niet op met em te herhalen, dat die conferentie, wat de Bosnische kwestie betreft, niets anders kan doen an de annexatie als een voldongen feit te reeis' treeren. 6 Volgens den Weener-correspondent van de »Matin" zal Oostenrjjk-Hongarije echter niet bereid zjjn aan een conferentie deel te nemen zoolang Servië geen bevredigend antwoord op de' nota van den Oostenrjjksch-Hongaarschen gezant heeft gegeven. In antwoord op een in het Engelsche Lagerhuis gestelde vraag betreffende de Europeesche confe rentie, die den door de inlijving van Bomië sT EdaPenHt0pStaDd h6bben 16 beband^°> beeft tusscherT'd gi?rgeZegd' dat er voortdurend tmschen de mogendheden van gedachten wordt 8 isseld om een algemeene regeling te bevor- eren, maar de onderhandelingen waren nog niet schibil t k Wanneer de conferentie waar- schjjnlgk bgeen zal komen. Oorlogsmateriaal. J;rniS7ee; een nieuwe kwestie gerezen, n.l betreffende doorvoer van oorlogsmateriaal voor Het laat Zlch aanzien, dat deze zaak noe met zoo spoedig opgelost zal zjjn. Historisch verhaal uit de 15de eeuw. 5) »Hoe kunt gg zoo spreken, broeder 1" riep hn «i, u «?e kunsteQaarGij met uw trouw, 11 U r^at ze£8en de gulden letters op uw E .iefl »GoU höret alle Giite und niedrigt ban fger?yite. Welaan, schrijf die spreuk in uw nartAls ik een man was als gij, met zulk een edel streven, dan trad ik duizend zulke strjjders ais Voiker moedig in den weg. Maar ik, arme, aan slechts loshameren op het harde staal, doch oaardoor is mijne vuist ook sterk, en wee hem, een baar krenkt. Ik weet, wat Voiker in hd dT0 VerZlat'Jk weet meer dan gjjmeent KeuW een, vrienden-°°g kan slapen En gij zoudt ntend nv"late.n? Als ik dat duldde, zou ik uw wat gij hier onD' ^een' Koenraad' blÜft. en worpen ?P Perkament zoo kunstig hebt ont- het edele bon» Ult in steen als meester m men, die u liefh» t. ?n n0668101" Glaes bescha- Reinhold zag zjjn vriend vol liefde en vragend Turkjje weigert beslist oorlogstuig door te laten. Gister bracht het s.s. sCrimée", van de nMessage- ries Maritime»", te Piraeus 170 ton oorlogsmate riaal aan. De doorvoer werd weder geweigerd. Alles wordt naar Frankrijk teruggebracht. De laatste stappen door Servië gedaan om de vergunning tot doorvoer ten behoeve van z.g. voor mjjnarbeid bestemd dynamiet te verkrijgen, zijn vruchteloos gebleven. Servië schjjnt zich nu tot de Mogendheden te hebben gewend. Gister-namiddag liep te Konstantinopel het gerucht, dat de Serviërs er in geslaagd waren reeds den steun van twee mogendheden te winnen, om van de Porte toestemming te krijgen tot door voer van oorlogsmateriaal. Bosnië en Herzegowina. In een eigenhandig geschreven brief, die in bijzonder vleiende bewoordingen was gesteld, heeft keizer Frans Jozef den gouverneur van Serajevo en hoofd der regeering in Bosnië, van zjjn functie onthevenvon Winzor is baron geworden en zal binnenkort op een anderen post geplaatst worden. De Keizer bracht in dien brief hulde aan de verdiensten van von Winzor, die om overplaatsing had gevraagd, wegens zijn onvoldoende kennis van de taal van het land, die de ambtenaren volgens de Bosnische grondwet moeten bezitten om zich in verbinding met de bevolking te kunnen stellen. Generaal Varesanin is nu benoemd tot commandant der troepen en hoofd der regeering in Bosnië en Herzegowina. Novibazar. De »Jeni Gazeta" en de slkdam" melden, dat Servië een militair optreden tegen het sandzjak Novibazar voorbereidt en dat het benden vormt. RUSLAND. Over het verhandelde in de Maandagavond ge houden geheime zitting van de Rijksdoema over het Russische leger en de vloot wordt nader het volgende gemeld De regeering had geld aangevraagd voor buiten gewone, spoedeischende uitgaven ten bate der Oostzeevloot. Goetsjkof, leider der Octobristen, zei als voorzitter van de commissie, dat de bereke ningen van den minister juist waren bevonden en stelde voor 7.485.00C roebel te bewilligen. De arbeiders en socialisten stemden tegen, de andere partjjen voor, en in alle drie lezingen werd het wetsontwerp goedgekeurd. Een monarchist ver weet den minister, dat hij met de dringende aanvragen voor de uitrusting van de vloot niet bjjtjjds was gekomen. Vervolgens stond de Doema 40 millioen roebel toe voor aanvulling van oorlogsbenoodigdheden en munitie. Goetsjkof hield, weer als voorzitter der commissie, een lange rede. Wij hadden gehoopt, zeide hij, dat de nederlagen van Rusland in het Oosten de regeering zouden hebben genoopt, orde op 's lands verdediging te stellen. Driemaal is in de verstreken 18 maanden een oorlogsonweer aanbjj de laatste woorden kleurde Koenraad, maar bjj antwoordde niet. »Geef mij de band erop, Koenraad, dat gij Keulen niet zult verlaten, en wordt weer een man zooals gjj vroeger waart," zei de zwaardveger, terwgl hg hem de rechterhand toestak. Koenraad greep die en drukte ze vastzijne oogen schoten vuur, hg scheen als herboren. d- a' 'k b1^' «ep hjj vol geestdrift, weg met ik hT !re droomeUlen! Nog menigen steen wil voor «nf en m1n merkteeken er in drukken werk „,h fUWeD' un k zal niet scbei£len van dit tot zich roept™Un 'ergr*sd Z*n en God der weer •1",keLReinb.°15 herken ik broe- aer weerik ben wel hard jjzer en eii een weeke steen' eTffzefs PT°n bi-> elKer, want de menschen zicheTrLtgeDkUnentStUk' waarove.r zich ook over onze trouw? vS'eugen ZU,'en en ïoïZheT0ie de luit ^"riends werkersgkunst: g °P de edele steenbe' Wie schept dat Godsgebouw Dat opstreeft hoog in 't blauw, Waar t kunstwerk, 't groote, prijzen Die kleene, lgn en steen Alleen Wat machtwoord deed het rjjzen Hoor hoe de beitel krast j saamgetrokken, en driemaal had Rusland ter verdediging klaar moeten staan. Nu zjjn er in het materiaal stellig eenige verbeteringen aange bracht, maar in ander opzicht niet. Goetsjkof nam vervolgens het werk van de bevelhebbers van eenige militaire districten onderhanden. De slag vaardigheid van 't leger kan er moeiljjk door verhoogd zjjn, zeide hjj. De regeering moest dat weten. Goetsjkof was overtuigd, dat de bezadigde buitenlandsche politiek van Rusland het gevolg is van het gevoel van de strategische zwakte van het land. Het is ook de aangewezen politiek nu, hoe weinig zjj sommigen aanstaat. Maar als Rusland ten slotte het geduld niet verloor, zou de hebzucht van de naburen nog grooter worden. Rusland kan niet afzakken tot de rol van Perzië of Turkjje, die slechts door de jj verzucht of de genade der buren leven. Goetsjkof eindigde met den vurigen wensch uit te spreken, dat de Tsaar door hetgeen er in de Doema wordt gezegd, op de hoogte zou komen van den toestand van het leger. In Russische regeeringskringen wordt verze kerd, dat de vroegere directeur van den politie dienst, Lopuchin, een omvangrijke bekentenis heeft afgelegd, waardoor hjj zeer bezwaard wordt. Er bestaat kans, dat hjj veroordeeld wordt tot verbanning naar Siberië. In Russische regeeringskringen loopen hard nekkige geruchten over het aftreden van Kokowzefl, den minister van Financiën, wiens positie zeer ver zwakt heet te zjjn door den heftigen aanval van den afgevaardigde Alexejenko op de begrootingspo- litiek van Kokowzeiï in de Doema, waarop deze maar zwak wist te repliceeren als zjjn eventueele opvolger wordt de tegenwoordige minister van Verkeer, Ruchlow, gedoodverfd. ENGELAND. De groote vrijhandelsbjjeenkomst in de Queens- hall te Londen toesprekende, zeide Asquith op nieuw, dat protectionisme noodlottig voor Enge land zou zjjn. De bjjeenkomst was merkwaardig, omdat een 200 peers en leden van het Lagerhuis, onder wie de op den voorgrond tredende unionisten en leden van de arbeiderspartjj, er aanwezig wa ren. Na een beraadslaging van twee dagen, in den loop waarvan verschillende strategische kwes ties zjjn besproken, heeft het Lagerhuis de sterkte van het leger, als door de regeering in de begroo ting vastgesteld, goedgekeurd. Een voorstel van radicale zijde om de sterkte van het leger met 10,000 man te verminderen, was van te voren met 247 tegen 100 stemmen verworpen. FRANKRIJK. Georges Herry en verscheidene zjjner ambtsge- nooten zullen het volgende ontwerp eener motie indienen De Kamer besluit de behandeling van de wetsvoorstellen betreffende wjjzigingen van het algemeene douanetatief te verdagen, totdat de Zie steen op steen getast Tot bogen, zuilen streven Zoo rjjk, zoo menigvoud, Straks stout Ten heilgen dom geheven 1 En eeuw na eeuw vergaat De bouw, onwrikbaar, staat. Hem heugt van grootscher dingen. En door Gods heerljjkheid Gewjjd Bljjft hjj Hem glorie zingen. Welaan het zjj ter eere Gods," zei Koenraad, toen Reinhold zjjn lied geëindigd had. »En ik zal er naar streven, dat de spreuk in mjj be waarheid wordt»God verheft den nederige en vernedert den hoogmoedige," HOOFDSTUK Hl. De Jodin. Gedurende dit tweegesprek in Koenraads huis, had er op een andere plaats eveneens een onder houd plaats. Naar den muur, die langs den Rjjn stond, liepen vanaf de hoofdstraten kleine, afge legen gassen, meest door visschers en scheeps volk bewoond, dikwjjls ook schuilhoeken der mis daad. Het kon elf uur zjjn, toen een man in een ruimen mantel gehuld, door een dezer straten regeering de Kamers van koophandel heeft geraad pleegd. PORTUGAL. In het Portugeesche Heerenhuis maakte de afgevaardigde Arnoso van de eerste gewone bjj eenkomst gebruik, om een onderzoek naar den koningsmoord aan te vragen. De premier beloofde aan dit verzoek te zullen voldoen. SPANJE. j 1 Koning Alfonso is, volgens een bericht van het Parjjscbe nJournal", verleden Zaterdag aan een groot gevaar ontkomen. Hjj reed tusschen Sevilla en Patrocinio in een automobiel een steilen weg af, langs een afgrond, toen plotseling de rem wei gerde. De chauffeur verloor zjjn koelbloedigheid- De Koning gaf bevel, oogenblikkeijjk tegen een muur aan te rjjden aan den veiligen kant van den weg. De inzittenden werden uit den wagen ge slingerd, maar zjj waren op den schok bedacht en geen hunner had ernstig letsel bekomen. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De minister van landbouw heeft bjj den Hon gaarsche Kamer ingediend het wetsontwerp be treffende de staatslandbouwinrichtingen en den kleinen laadbouw. Een krediet van 120,000,000 kronen in 12 annuiteiten wordt daarvoor aange vraagd. MAROKKO. In het proces tegen de Duitsche deserteurs van het vreemdenlegioen in Algiers heeft Maandag te Oran een majoor het requisitoir gehouden, Hjj eischte voor Kadur, den belhamel, het maximum van straf, te weten 20 jaar dwangarbeid voor zjjn volgelingen, gewillige schapen, kon de krjjgsraad, wat hun betref, genadig zjjn. Met voldoening liet de majoor verder uitkomen, dat de laster, waaraan het vreemdenlegioen heeft blootgestaan, ontmas kerd is. De beschuldigden hadden over niets te klagen. Een later telegram uit Oran meldt De krjjgsraad wees vonnis in de zaak van de desertie in massa bjj het vreemdelingenlegioen en antwoordde bevestigend op al de vragen. De z.g. luitenant Kadur, chef van den troep deserteurs, die indertjjd ten zuiden van Oran een trein aan hield, werd veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid, 20 jaar verbanning, militaire degradatie en 100 francs boete. In het vonnis van 16 aangeklaagden werden verzachtende omstandigheden in aanmer king genomen. ZUED-AFRIKA. Reuter seint uit Pretoria De onderhandelingen tusschen Transvaal en de Portugeesche overheid over Lourenpo Marques zullen, naar verwacht wordt, binnen eenige dagen eindigen met een voor beide partijen voordeelige overeenkomst. Transvaal zal n.l. de haven en den scbreed en eindeljjk voor een oud huis bleef staan, dat tegen den stadsmuur leunde. De ingang lag lager dan de straat en in plaats van ramen waren in de onderste verdieping slechts luiken, niet ongeljjk aan de schietgaten in oude torens. De man ging de trap af en klopte tweemaal. Aan stonds werd de deur geopend. sGjj hebt lang op u laten wachten, Voiker," zei een vrouwestem tot den binnengekomene en de deur was weer geslo ten. Een roode schemer verlichtte het gewelf zwak en de sporen der grootste armoede waren overal waar te nemen. Een oude tafel en eenige stoelen waren de eenige rjjkdom, dien de naakte muren omsloten. jHebt gjj honger, mjjn kind V' vroeg de vrouw op bezorgden toon, terwjjl baar blik met een mengeling van liefde en vreugde op den jongeling rustte. »Neen, moeder," antwoorde Voiker, «maar breng mjj een kan van uwen besten wjjn, want die is noodig, om mjjn gal en ergenis er onder te krij- gen »Die staat reeds lang gereed," zei ze, »kom maar binnen. Zjj greep naar de lamp en schreed recht op den muur toe, die daar een kleine oneffenheid vertoonde. De vrouw drukte er op en de schijnbare muur verplaatste zich en de toegang tot een achterka mer was vrjj. {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1