Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Maandag 15 Maart 1909. No. 9362. Abonneert D 09 ds feuilleton. Nienwe ScMeiamsclie Courant set [rails Gelltatimil Zondagsblad prijs 10 c. p. weel, 0.45 p. mé. fi.35p.3Ml Buitenlandsch JNieuws. De steenkapper van Kenlen. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en i ^,ÜI Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 1° cent Franco per post door geheel Nederland 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- s iaat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelgk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. DE BALKAN. In officieuse kringen te Weenen wordt de toe stand nog als alles behalve gunstig beschouwd de verbittering op Servië wordt hoe langer hoe grooter en de overtuiging, dat met vreedzame middelen het voorgestelde doel niet te bereiken zal zjjn, wint steeds meer veld. Ook heeft het groote ontstemming gewekt, dat Turkjje het ver bod tot doorvoer van Servisch eorlogsmaterieel heelt opgeheven, en acht men het vreemd, dat Rusland, Engeland en Frankrjjk, die zich zooveel laten voorstaan op hunne vredelievendheid, hun nen invloed hebben laten gelden om Turkije over te halen dit verbod op te heffen. Van Servische zijde wordt weliswaar beweerd, dat het antwoord Tan .Servië op het Oostenrijksche voorstel spoe dig zal inkomen en gunstig zal luiden, maar öervië wil zijn eiscb, dat het ten allen tijde goe deren door Oostenrijk zal mogen vervoeren en zijn spoorwegwenscben tevens aan het oordeel der conferentie onderwerpen. Daarmede zal het echier weinig succes hebben. Oostenrijk immers heeft reeds meer dan eens beslist verklaard, dat het over deze kwesties slechts rechtstreeks met Servië wil onderhandelen. Da thans heerschende pessimistische opvatting van den toestand is het gevolg van de opmerkin gen, die Milovanowitsj en Pasjitsj hebben vastge knoopt aan de Servische telegrafi ene circulaire. Men ziet in deze opmerkingen het bewijs, zoo wordt uit Weenen aan het »Berl. Tagebl." ge schreven, dat in de zinsnede van de nota, waarin wordt gezegd, dat Servië niets van Oostenrijk verlangt, de eisch tot terruorale schadeloosstelling niet beslist wordt teruggenomen, maar dat Servië deze kwestie door een conferentie behandeld wil zien. En daar dit in lijnrechten strqd is met hetgeen Oostenrijk wenscht, acht men door de publicatie van de nota den toestand slechts wei nig verbeterd. Wat het antwoord van Servië op Oostenrijks voorstel betreft, verneemt men, dat Servische regeringskringen plan hebben in dit antwoord aan Oostenrijk te kennen te geven, dat de Ser vische regeering bereid is tot onderhandelen over een handelsverdrag, maar overigens te verwijzen naar de circulaire. Mocht deze mededeeling juist bljjken te zijn, dan zou men dat te Weenen be schouwen als een nieuwe poging om de zaak slepende te houden en dit antwoord dus met voor afdoende erkennen. Verscheiden Hongaarsche bladen voeren tegen over Servië een dreigende taal. Uit Belgrado wordt aan de Temps" geseind Men verzekert, dat de Oostenrijksche gezant verklaringen heeft gevraagd over de uitreiking van wapens aan de Servische reservisten van den derden ban. Het antwoord luidde, dat deze maatregel tegen geen mogendheid in het bijzonder gericht is. Naar men zegt, zal Servië vragen den Oosten- Historisch verhaal uit de 15de eeuw. 8) »Voor uw plan, moeder? Neen, nooit zal ik zoover gaan. Ja, ik sta nieuwe ideeën voor en haat de vermolmde kunst dezer bouwheerenik voel m rnjj een ander streven en sluit mjj ook maar zoolang bij hen aan, tot ik mjjn slag kan slaan. Maar overigens wil ik niet." »Oek ik niets", was het koude antwoord; »wjj streven beiden naar hetzelfde doel, en ook de be weeggrond is dezelfdealleen maar uw haar is van anderen aard als de mijne. Gij wilt den dom naar andere kunstregels opbouwen, en als uw wil volvoerd wordt, dan is het uit met den bouw, hjj gaat ten gronde. En daar streef ik ook juist naar. Ue dom is de trots dezer stadik zal hun dit leinood ontstelen, zooals zij de schatten onzer celT £ero°^ hebben en dan is mjjn wraak Lp°,e„ Derhalve moet gij meester worden, en roof vrtn .estaan er Slechts twee middelenden eane Caat' p..a°.d®f' doms en Koeoraads onder- de hand - ®pL""'er'h met mij mee zoo reik mij Onverschillig wierp zjj zich achterover in den rjjkschen militairen attaché, die betrokken is in een verspiederszaak, terug te roepen. DUITSCHLAND. Het nBerliner Tageblatt" verneemt uit Kiel} dat de »Hohenzollern", het Keizerlijk jacht, in ge reedheid wordt gebracht om Dinsdag a. s. zee te kiezen. Het doel van de rei3 is niet bekend, maar wordt druk besproken. In aansluiting met dit bericht wordt uit Berlijn aan de »Temps" gemeld Volgens de Berljjnsche bladen, zal de Keizerin den Keizer niet vergezellen op zjjn voorgenomen reis in de Middellandsche Zee. Zjj zal voor eenige weken met prinses Victoria Louisa naar Hamburg gaan. De »Hohenzollern" moet vanaf 30 Maart te Venetië ter beschikking van den Keizer zijn. FRANKRIJK. Zaterdag hebben te Parijs een 400 tal telegra fisten den arbeid gestaakt. De onderstaatssecretaris voor posterijen en tele grafie, Simyan, deelde den stakers mede, dat in geval niet onmiddellijk de arbeid weer werd her vat, de stakers ontslagen zouden worden. Het meerendeel der beambten ging daarop weer aan het werk. De algemeene bond van beambten bij posterijen, telegrafie en telefonie hield een strikt geheime vergadering. Na afloop der vergadering gaven ver schillende leden te kennen, dat zij een staking zouden uitroepen en een krachtige propaganda zouden organiseeren voor een staking als protest tegen de maatregelen, die tegen 24 hunner kame raden waren genomen. De beambten van de ver trekkende troep verlieten het centraal post- en telegraafkantoor te 6 uur. Zij bevestigden, dat de arbeid gestaakt was. Op de binnenplaats en zelfs op het bureau werd enkele malen geroepen »Con- spuez Symian 1" De minister van openbare werken begaf zich naar het gebouw van het onderstaatssecretariaat voor posterijen en teiegrafie om met den heer Lymias den toestand te bespreken en de noodige maatregelen vast te .stellen. De beambten werden gewaarschuwd, dat zjj op staanden voet ontslagen zouden worden, wanneer zij niet onmiddellijk den arbeid hervatten. De beambten van het centrale postkantoor namen daarna den dienst weder op, zonder dat er verder iets gebeurde. Gister-(Zondag)-middag hebben de beambten ten getale van 1000 weder een vergadering gehou den in de rue de Strasbourg. Nadat verschillende sprekers het woord hadden gevoerd, werd een motie aangenomen, waarin wordt gezegd, dat zij zich solidair verklaren met hun ontslagen kame raden, de maatregelen door de regeering genomen afkeuren, hunne eischen handhaven en de alge meene staking proclameeren. De I ransche minister van Justitie heeft aan den prefect van het Seine-departement een schrij- divan en lette scherp op haar zoon. Donkere schaduwen trokken zijn ziel voorbij de laatste overblijfsels eener schoone, onschuldige jeugd do ken op, waarschuwend en vermanend. Maar ook de eerzucht spiegelde hem hare verleidelijke ge stalte voor en de haat joeg het bloed sneller door zjjn aderen. Hij dacht aan Koenraad en aan nog aan een ander wezen en die laatste gedachten gaven den doorslag. Hjj richtte zich snel op de stralen van den kandelaar verlichtten zijn bleeke, verwrongen trekken. Moeder, ik zweer het u", zei hjj dof en reikte haar de hand. Bedaard nam zjj de geboden hand aan slechts een geheimzinnig trekken hare mondhoeken ver ried hare innerlijke opgewondenheid. »Gjj hebt niet vergeefs aan mjjne borst gerust", zei ze, »nu eerst zjjt ge weer mijn zoon". Bjj deze woorden trok zjj Volker naar zich toe en omarmde hem. Hjj liet haar rustig begaan, want hij was een willoos werktuig geworden. »Ga nu zei de Jodin na een wjjle «de dag breekt aan, en niemand mag weten, dat ejj in mijn nuis geweest zjjt. Wees verstandighet beste is, u met Koenraad te verzoenen, want geen verdenking mag op u rusten, anders zjjn al onze plannen vergeefs". De Jodin stond op, legde haren mantel af en ontstak een hang'amp. Zjj blies de lichten van den kandelaar uit, drukte op den verborgen veer aan de deur en ging met haar zoon in het voorste gewelf. De deur sloot zich weer achter hen ven gericht om hem uit te noodigen over te gaan tot de inbezit-name van fondsen en waarden, welke in de brandkasten en tabernakelen der ka tholieke kerken bewaard worden. De minister van Financiën zal na de Paasch- vacantie bjj de Kamer de begrooting voor 4910 indienen. Het tekort wordt hoofdzakelijk veroor zaakt door de aanvullingskredieten ten bedrage van 30,000,000 fas. voor de marine, door de toe passing van verschillende onlangs tot stand geko men wetten en door de artillerie, hetgeen een bedrag van 490,000,000 frs. vordert. I ITALIë. Woendag heeft Z. H., die gelukkig aan de be terhand is, de hoogw. bisschoppen van Luik, Na men en Gent, ieder afzonderlijk, in particuliere andiëntie ontvangen. Kardinaal Mercier heelt intrek genomen bjj zjjn titelkerk, S. Pietro Vincoli, waar naast een klooster der Reguliere Kanunniken van Sint Jan van Lateranen is gelegen. De »Corriere d'Italia" publiceerde als hoofdartikel een inteview van Z. Em., waarin kardinaal Mercier zich uitspreekt voor de ontwikkeling van het staatkundig leven der Italiaansche Katholieken en daarvoor de Belgische katholieke Staatspartij onder menig opzicht ten voorbeeld stelde. Het slotwoord van Z. Em. luidde: »Wat tegenwoordig bovenal noodig is Een ffink-ontwikkelde katholieke pers. Ik zou als bisschop, zoo noodig. het bouwen eener kerk uitstellen, om te kunnen meewerken aan de stichting en bevordering van een goed dagblad." Zaterdag 43 Maart zal kardinaal Mercier de tieuwe kerk van Sint Johannes Berchmans consa- creeren, die op kosten der Belgische Katholieken isgebouwd'in het aan kerken zoojschaarsch voorziene volkskwartier van S. Lorenzo en binnenkort zal worden opgericht tot parochiekerk.In een dringende behoefte zal hiermede worden voorzien. Het schijnt thans vrij zeker te zjjn, dat de Italiaansche minister van Buitenlandsche Zaken, Tittoni, zal aftreden en wel reeds binnen enkele dagen. Zooals men weet, achtte Tittoni zich gecompromitteerd tengevolge van de beslissing der Oostearijksch-Hongaarsche regeering omtrent een Italiaansche universiteit, en diende bjj toen zjjn ontslag in. De minister-president Giolitti wist hem echter met groote moeite over te halen om nan te bljjven tot na afloop der verkiezingen. Binnenkort zullen nu de herstemmingen plaats hebben en daarna gaat Tittoni heen. Zjjn ontslag heeft hjj nooit ingetrokken en hjj heeft beslist verklaard zich niet weder te zullen vertoonen in de Kamer. Als zjjn opvolger wordt genoemd markies Di San Giuliano, een groot voorstander van het Drie voudig Verbond. MAROKKO. Een telegram uit Melila aan de ïlmparcial' meldt Volker hulde zich in zijn mantel en verdween. sGoeden nacht I" riep de Jodin hem nog na, maar Volker antwoordde niet. De sterren waren reeds verdwenen eenzaam en Etil was het 0p de straten, zoodat men het rui- schen van het water in den Rjjn kon hooren. Een lichtstreep vertoonde zich aen den hemel en verkondde den naderende dag; in Volkers ziel heerschte alleen nog de nacht een zwarte nacht, want ook het laatste lichtstraaltje was er uitge gaan. HOOFDSTUK IV. Aan 't werk. Lustig scheen de morgenzon op den domkolos en de bouwloodsen, die hem omgaven. Daarbinnen klonken als kleine klokjes de beitels, door den zwaren hamer gedreven stukken steen sloegen in 't rond en door de herhaalde slagen kwamen d® grilligste vormen te voorschijn. Gezellen en meesters, allen waren flink aai 't werk. Ook Koenraad was onder hen hjj beitelde de kleine figuren, bestemd voor den boog in 't zuideljjk to renportaal. Van lijd tot tijd zag hij van zjjn werk op en wierp een blik naar den ingang der werk plaats, als verwachtte hjj iemand. Reeds kondigden de torenklok van St. Jan acht uur aan, en nog steeds verscheen hjj niet, dien Koenraad juist he den met zulk een ongeduld wenschte te zien. Hjj verwachtte Volker, den zoon der Jodin. Koenraad Vier Duitsche deserteurs van het Vreemdelingen legioen zjjn hier aangekomen en vertelden, dat zjj beroofd en mishandeld waren door inboorlingen, die een van hen gedood hadden. AMERIKA. In Mexico, stad, gaat het gerucht, dat een oorlog is uitgebroken tusschen Nicaragua en San Salvador en dat de Salvadoreesche kanonneerboot »Presidente" is slaags geweest met de kanonneer boot iMomotombe", welke aan Nicaragua toebe hoort. Het is nog niet bekend, hoe dit treffen is afgeloopen. Uit Washington wordt gemeld, dat de diploma tieke betrekkingen tusschen Nicaragua en de Vereenigde Staten gestoord zjjn. De Amerikaansche legatie-secretaris te Managua heeft uit Washington de opdracht ontvangen, de legatie te verlaten en het beheer van zaken daar in handen te stellen van een consulairen ambtenaar. Naar het heet, zjjn de Mexicaansche en Ameri kaansche regeeringen het er met elkaar over eens, dat de vrede in Midden-Amerika moet bewaard blijven, en zoo noodig met wapengeweld zal wor. den hersteld. De Vereenigde Staten sturen de kanonneerboot sYorktown" naar de wateren ter westkust van Nicaragua. CHINA. De »N. Y. Herald" verneemt uit Hongkong het volgende Chineescbe visschers, die bjj de Prataseilanden (tusschen Hongkong en de Filippijnen) hun bedrjjf uitoefenen, hadden den onderkoning van Kanton gemeld, dat Japanners die Chineesche eilanden bezet hielden. De Chineesche kruiser ïFen-jing" en twee torpedojagers gingen op kondschap uit en kwamen, na vier dagen bjj de eilanden gebleven te zjjn, Vrjjdag terug. Kommandant Woe, dezelfde die in 4907 het Japansche stoomschip sTatsoe Maroe" heeft opge bracht, meldt, dat hjj de Japansche vlag op de eilanden vond waaien en honderd Japanners er bezig waren fosfaat, parelschelpen en schildpad schilden te verzamelen, zonder dat zjj verlof hadden van de Chineesche regeering. Zjj beweer den anderhalf jaar geleden de eilanden te hebben ontdekt. Een paal, die dit vermeldde, liet Woe hen omverhalen, en de Japansche vlag liet hjj strjjken. Een oude Chineesche tempel was door de Japanners verwoestzjj hadden eenige jonken laten zinken en Chineesche visschers, die wilden landeD, bedreigd. Woe verbood hun fosfaat, die gereed lag, te verzenden. Maar wat de Japanners al van de eilanden weg hebben gehaald, wordt op 5 millioen jen geschat. Uit Rome wordt aan de »Temps" gemeld Petrosino, een speurder van de Amerikaansche politie, te Palermo gekomen om een onderzoek in te stellen, is op een openbare plaats met pistool schoten vermoord. De moordenaars zjjn ontkomen. had een edel besluit genomen: hjj zou zich met Volker verzoenen ter eere Gods want dat was zoo gebruik onder de steen bewerkers. Eindelijk kwam Volker binnen. Met vaste, luide stem gaf hjj den eerste meester zijn aanwezigheid te kennen, schreed zijn eigen steenblok voorbjj en hield recht op Koenraad aan. Deze had reeds beitel en hamer ter zijde gelegd en was op 't punt eveneens zjjn metgezel tegemoet te treden. Diens opvallend gedrag echter hield hem een oogenblik terug. Ondertusschen was Volker naderbij geko men en gaf Koenraad een teeken, met hem naar buiten te gaan, want in de werkplaats was het streng verboden te spreken. Een oogenblik stonden de twee gezellen buiten zwijgend tegenover elkander. Volker nam het eerst het woord en zei uReik mij de hand, Koenraad, tot nieuwe, trouwe vriendschap, want zoo staat het in ons gilde - Ware vriendschap, eensgezindheid en ge hoorzaamheid zijn de grondslagen van alle goed." Zijt gij daartoe bereid?" Met open, trouwhartigen blik nam Koenraad de aangeboden hand. Ja, van ganscher harte I antwoordde bjj. jVerlangend heb ik naar u uitgezien, Volker want want gij gedaan hebt, wilde ook ik doen. Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1