Dagblad mor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Donderdag 18 Maart 1909 No. 9365. A t o b ii 61 r t dj de feuilleton. Nieuwe ScMeiaisclie Courant iet iratis Mtatiwl Zondagsblad pms 10 c. p. veet, 0,45 p. Mlfl.35p.3Mi Ofiicieele berichten. een Onderwijzeres Biiitenlandsch Nieuws. De steenkapper van Keulen. Verspreide berichten. Stateii-Generaal. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. ^ten worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer.' Elke regel daarboven 15 cent. _|_j _J_ Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Aan de openbare school F te Schiedam (Hoofd ue heer B. van Bochove) wordt gevraagd met akten nuttige handwerken en vrije en orde- oefeningen. De aanvangsjaarwedde van f550.— wordt ver- hoogd voor de akte nuttige handwerken en vrije en ordeoefeningen elk met f25. voor de akte handteekenen met f50.— voor de hoofdakte met f200.— en voor 2, 4, 6, 8, 10, 13 en 16 jarigen dienst Ofl het Lager Onderwjjs met f50.— voor ieder tfldvak en voor het bezit der hoofdakte bovendien na 19- en 22 jarigen dienst bij het Lager Onder wgs mede met f50.voor ieder tijdvak. Soüicitatiën in te zenden aan het adres van den Burgemeester van Schiedam vóór 1 April a.s. DE BALKAN. Oorlogstoebereidselen. De laatste telegrammen uit Weenen en Bel grado wjjzen er nu weer op, dat de vrede ernstig wordt bedreigd. Oostenrjjk-Hongarjje zou bezig zjjn een soort ultimatum voor Servië op te stellen en wanneer hierop een ongunstig of onbevredigend antwoord inkomt, kan men verwachten, dat spoedig een oorlogsverklaring zal volgen. De correspondent van de »Matin" seinde gister (Woensdag) uit Weenen Volgens inlichtingen, die ik uit goede bron heb ontvangen, zou de mobilisatie van negen leger corpsen, onder welke die van Weenen, Premyse), Krakau, Lemberg, en Graz vandaag al plaats ge had hebben. In verscheidene fabrieken te Weenen moeten de werklui vanochtend het bevel om op te komen gekregen, dadelijk het werk verlaten en zich bij hun regiment gevoegd hebben. Vandaag is een draadlooze seinpost opgericht, om rechtstreeks tusschen Weenen en Berlijn te kunnen seinen. De kranten geven hoog op van de wapeningen ▼an Oostenrijk-Hongarjje en in het bjjzonder van de mitrailleurs, die aan het Oostenrjjksche voetvolk een groot overwicht verzekeren. Bjj wjjze van gerucht verluidt, dat Dinsdag al 400 beambten van de Weensche tram voor den dienst te velde waren opgeroepen. Ook vele stu denten hebben al oproepingen gekregen. Er wordt in de oproeping niet van mobilisatie, maar van oefeningen voor on bepaalden tijd gerept. Over de Weensche pers is een censuur ten aanzien van de verspreiding van militaire berich ten ingesteld. In sommige districten worden de telegraafkantoren dag en nacht open gehoudeD. Reuter zendt voorts nog de volgende telegram men Historisch verhaal wit de "15de eewvo. 40) Eerste toen het 12 uur sloeg en de klok van den St. Janstoren het Ave luidde, rustte beitel en hamer. De werklieden namen hun mutsje af en knielden in aandachtig gehed neer. Dan snoer den zjj hun schootsvel vaster om 't lijf en wilden zich naar huis begeven. Maar buiten aan den hoofdingang wachtte Volker hen op, en als allen verzameld waren, zei* hg «Daar ik mij heden met mgn vroegeren besten vriend weer verzoend heb en geen twist meer bestaat in ons gilde, zoo noodig ik u allen, ge zellen en meesters, op aanstaanden Zondag uit tot een vrooljjke avondpartij in ons vereenigings- huis. Meester Claes heeft er in toegestemd en tegenwoordig zjjn. Daar zullen wij in roolqkheid onder een goed glas Rüdeshetmer bet- Verzoen'nS vieren, zooals het goede vrienden uit"amt* noodig u dus allen nogmaals hartelijk namen rTIc! a'ien bovenmate welvol vreugde raad waren r u\tno°diging aan. Volker en Koen- We* arm in g>°gen zjj s huis. Daar scheidden zij, na nog Uit Boedapest Toebereidselen voor een mobilisatie worden openbaar gemaakt. De openbare meening is volstrekt tegen een oorlog. Uit Antiwari De vorst van Montenegro heeft bevel gegeven tot mobilisatie van een divisie, aangezien Oosten- rij ksche troepen tot op een kilometer van de grens zjjn genaderd. Uit Belgrado De opwinding van het volk is zeer boog geste gen. Groote bedrijvigheid heerscht er bij bet de partement van oorlog. Het agio loopt snel op. De Romeinsche correspondent van de «Frank furter Zeitung" zegt uit zekere bron vernomen te hebben, dat de Italiaansche minister Tittoni te Weenen een stap beeft gedaan om Oostenrijk over de mogelijkheid van de bijeenkomst eener confe rentie en haar eventueel program te polsen. Men veronderstelt eene gedachten wisseling over de ver schillende punten. lo. De mogendheden nemen er nota van dat Servië heeft verzaakt aan elke pretentie. Dienten gevolge is 't niet meer noodig de Servische kwes tie voor den gezamenljjken raad der mogendheden te brengen. Deze, in conferentie vereenigd, zouden zich er toe kunnen bepalen om de annexatie van Bosnië en Herzegowina op den grondslag der getroffen overeenkomst tusschen Oostenrijk en Turkije te bekrachtigen. 2o. De onafhankelijkheid van Bulgarije zou bekrachtigd worden. 3o. Ei zou sprake zijn van wijzigingen van het tractaat van Berlijn met. betrekking tot de rech ten van Montenegro en Oostenrijk-Hongarjje. Weenen heeft op deze voorstellen nog niet geantwoord. FRANKRIJK. De telegruflstenstaking. In tegenstelling met de eerste berichten, dat de staking der telegrafisten en postambtenaren in Parijs niet veel te beteekenen zou hebben, wordt thans gemeld, dat ongeveer de geheele post- en telegraafdienst aldaar ontredderd is. 60 000 tele grammen liggen op doorseinen te wachten en de brievenzakken boopen zich onrustbarend op. De internationale telegraafdienst staat geheel stil. De draad met Brussel, die nog tot 5 uur gister middag werkte, is nu ook stopgezet. De «Temps'' zegt, dat er volledige verwarring op de fondsen- en de koopmansbeurs heerscht; de zaken staan stil. De beambten der reservebrigade uit de pro vincie aangekomen, hebben zich solidair met de stakers verklaard. Uit verscheidene steden in de provincie, o. a. uit Havre en Rouaan, wordt gemeld, dat de be ambten daar zich bjj de staking hebben aange sloten. eerst trouw en vriendschap beloofd te hebben. Toen Reinbold tegen den avond als gewoonlijk zijn vriend bezocht, deed hij. als wist hij van het voorgevallene mets, boewei Berndchen hem reeds met alles op de hoogte gebracht had. Hij ver trouwde de beloften van Volker niet. Uitgelaten deelde Koenraad zjjn vriend alle gebeurtenissen van den morgen mee. «Hoe dank ik u nu." zei hij, «dat ik op uw woord hier gebleven ben 1 Nu gaat alles goed en mgn noop en streven zal heerlijker in vervulling gaan dan ik kon verwachten." Rmubold was het met hem eens, voor 't uiter- gke ten minste, want in zjjn hart dacht hij ge heel anders bjj wilde geen vermoedens bh zijn vriend opwekken. «Wellicht bedrieg ik mij," dacht hg»de tijd zal het leeren." Op den volgenden Zondagavond was er een vroo gk gezelschap in de vereenigingszaal der steenkappers bjjeee. De flesschen knapten en de Rüdeshetmer parelde in de fonkelende glazen. Op de eereplaats zat de waardige, bejaarde meester Glaes met zgn heldere oogen en zachte trekken. Naast hem zaten ditmaal niet de oudste meesters, maar de twee gezellenVolker, de gastheer, en zijn vriend Koenraad. Dan volgden de meesters en gezellen naar rang en ouderdom. Vroolijk ge snap klonk door de zaal en nu door dezen daa door dien gezel werd een lustig wijsje aangeheven op de edele bouwkusr Toen de sterren reeds hoog aan den hemel stonden, verhief zich meester Claes van zjjn zetel en dronk op de twee flinke gezellen. De oorzaak der staking schjjnt de volgende te zjjn Door Simyan, onderstaatssecretaris, belast met de afdeeling post, telegrafie en telefonie, was inge voerd een nieuw stelsel van bevordering. Simyan had in tegenstelling met Miüerand, die na 3 jaar 70 pCt. van de lagere beambten bevor derde, drie klassen ingesteld 33 pCt. zouden na 3 jaar bjj keuze bevorderd worden, 33 pCt. naar zg. demi ancienneté na 3 jaar en 3 maanden, en 33 pCt. na 3 jaar en 6 maanden naar anciënniteit. Hierdoor ontstonden moeilijkheden 70 pCt. der beambten kwam met het oog op de conduite lijsten in aanmerking voor bevordering bij keuze. Deze cooduiteiijsren, waarop cjjfers genoteerd staan, moesten dus herzien worden en zoo geheurde het, dat tai van beambten van 18 op 16 kwamen en daardoor twee maanden werden teruggesteld in bevordering. Dit gaf aanleiding tot een adres aan de Kamer en verzoeken aan Barthou, den Minister van Openbare Werken. Simyan legde echter verklaringen af, die voldoende werden ge acht en de beambten moesten zich bij den be- staanden toestand neerleggen. Dat dit niet al te gaarne geschiedde, bljjkt wel uit de jongste gebeurtenissen; de eerste openlijke kreet van op stand was voldoende om na verloop van eenige dagen, de staking in het leven te roepen, die nu heerscht. Wat de stakers nu precies willen, is niet gemak kelijk uit te maken, maar zlj zjjn het er allen over eens, dat Simyan weg moet. Verschillende groepen ambtenaren en beambten hebben verklaard, dat de staking niet gedaan zal zijn, voor Simyan, de onderstaatssecretaris, zijn ambt neergelegd zal hebben. De werklui van de telegraaf hebben een besluit aangenomen, verklarende, dat zij alle betrekkingen met de boven hen gestelde overheid afbreken, zoolang een man aan het hoofd staat, die voor den tegenwoordigen anarchistischen janboel ver antwoordelijk is. Clemenceau heeft gister een afvaardiging van de volksvertegenwoordigers te Parijs ontvangen, die hem den ernst van den toestand onder het oog bracht, en hem vroeg welke maatregelen de regeering dacht te nemen om de openbare mee ning gerust te stellen, die onder den indruk is van een staat van zaken, welke zoodanig is dat daaruit een ware te gronde richting der handels-, industrieele- en financieele wereld kan voortkomen. Clemenceau toonde beslist besloten te zijn weerstand te bieden: Barthou was deze zienswijze eveneens toegedaan. Clemenceau is van meening, dat de ambtenaren zonder reden tot staking over gingen. De dienst is zoodanig in de war, dat onder de vertraagde telegrammen er eenige zijn, waaraan Pichon de grootste waarde hecht. De regeering zal niet wijken aan haar zal het laatste woord blijven. Dan vermaande hjj allen, in eendracht en trouw elkander bjj te staan en hun heiligen plicht jegens God te vervullen. 3>Want dat zijn de pijlers, waarop het werk moet rusten. Zoo kunnen wij bet werk slechts voltooien, dat groote meesters ons hebben nage laten. Zooals zij gedaan hebben, zullen ook wij doen hun werk zullen wjj voltooien. Daarom houden wjj vast aan bet oude, grootsche, en ont vluchten de nevenwerken, die ten verderve voeren. Opwaarts zullen we streven, opdat de bouw zij een eeuwigdurend gedenkteeken van onzen arbeid ter eere Gods. Wij zullen in steen een loflied scheppen, dat nog in later tij ien den naam ver konden zal van Hem, die ons aller Heer en Mees ter is." De oogen van den meester lichtten van heilig vuurKoenraad stemde hem bij en met hem allen, die er verzameld waren. Dan scheidden zij tot den volgenden dag. HOOFDSTUK V. Nachtwerk. Donker was de nachtde wind gierde door de enge straten en speelde met da vensterluiken en dakpannen, die steunend kraakten en kletterden. Gsen ster stond aan dan hemeldikke wolken joegen er voorbij en goten zware druppels neer Middernacht was nabij, als twee gestalten in lange mantels gehuld, den dom naderden. De Londensche «Times" zegt in hare «staat kundige aanteekeningen"De nieuwe Duitsche constructies worden met koortsachtigen baast voortgezet. Op sommige werven wordt dag en nacht gewerkt. De Duitsche regeering heeft voor zekere gevallen buitengewone premies toegekend. Binnen weinig tjjds zal 't mogelijk zjjn, door middel van een nieuw toestel, vau den Eiffeltoren te Parijs gelijktijdig aan al de vaartuigen van al de eskaders het middernachtelijk uur aan te wijzen. De Eifleltoren zal van het Observatorium het juiste uur verkrijgen, dat door middel van golvin gen aan al verbonden vaartuigen zal worden mede gedeeld. De toepassing van deze nieuwe uitvinding zal een crediet van 12000 francs eischen, die onverwijld aan het parlement zal worden gevraagd. TWEEDE KAMER. Zitting van Woensdag 17 Maart. Op voorstel van de huishoudelijke commissie werd met ingang van 1 April e.k. aan jnr. mr. Beelaerts van Blokland op de meest eervolle wijze ontslag verleend als commies-griffier der Kamer, wegens zijn benoeming tot Minister-resident, met den persoonlijken titel van gezant te Pe king. Onder luide toejuichingen der Kamer bracht de Voorzitter, wijzende op het hoogst eervolle en geheel buitengewone van de onderscheiding, den heer Beelaerts door diens benoeming als diplomatiek vertegenwoordiger der Koningin op een zoo belangrijken post, ten deel gevallen, in zeer waardeerende bewoordingen hulde aan de bekwaamheden van den heer Beelaerts en zjjn groote diensten aan de Kamer bewezen. In verband met deze ontslagverleemng zou heden middag na d« pauze een vergadering met gesloten deuren gehouden worden. Vervolgens werd opnieuw gestemd over het Regeeringsartikel van net wijzigings-ontwerp der Kinderwetten, waaromtrent de stemming gistermiddag niet van kracht kon blijven, wegens middelerwijl gebleken onvoltalligheid der Kamer. Het werd aangenomen met 60 tegen 4 stem men. Daardoor is dus beslist, dat de kantonrechter een tijdelgken voogd over een verlaten wettig kind vooralsnog in de voogdij kan bevestigen on danks de opvordering van het kind door de teruggekeerde ouders, indien hij gegronde ver moedens heeft dat het kind aan verwaarloozing bloot zal staan. Bij het verdere debat verdedigde de heer Van Vu uren een amendement, bedoelende mogelijk te maken, dat niet alleen op pensioen enloo^van de uit de ouderlijke macht ontzette ouders kan worden beslag gelegd, al bijdrage in de onder houdskosten van bet onder voogdij gestelde kind, maar eveneens op geldelijke uitkeeringen of vergoedingen welke de ontzette ouders genie ten, zooals uitkeeringen wegens de Ongevallenwet, enz. Dit amendement werd door de Regeenng met eenige wgziging overgenomen. «Dat is een vreeselijke nacht," fluisterde de een«laat ons terugkeeren, moeder, nog is t J «Maar steeds vooruit I" antwoordde de Jodin want het waren Volker en zjjn moeder, die dezen nachtelijken tocht ondernamen. Weder ging het zwijgend verder. Als zij het domplein genaderd waren, scheurden plotseling de wolken, en de maan scheen voor eenige oogen- blikken. Hel verlicht stond daar het koor en wierp lange schaduwen. «Druk u hier tegen den muur," zei de Jodin: «geen menschenoog mag ons zien." Volker deed zulks; maar het was niet noodig de wolken trokken zich reeds weer samen, het was weer donker. r «Waar ligt de loods nu?" vroeg de Jodin. «Stil!" was het antwoord van V?lkel"- De klok sloeg. «Een, twee, drie... Hg telde tot twaalf. «Twaalf uur," zei hg zuchtend.. «God zij ons genadig." «Zwijg; de duivel helpe ons 1 zei de oude bsrscbi Volker rilde. Zij gingen steeds verder langs muren en tusschen loodsem «Zijn we er nog met t vroeg de oude weer ongeduldig. «Ik geloof, dat ge uw geluk niet meer telt." (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1